Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 6.augusts   Vārda dienu svin: Askolds, Aisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Cilvēkresursu attīstība

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Cilvēkresursu attīstība


 1. Pirmsskolas un vispārējā izglītība
 2. Saglabāt esošos un piesaistīt jaunus pedagoģiskos kadrus izglītības iestādēm.
 3. Atbalstīt akadēmiskā personāla pilnveidi.
 4. Radīt pirmsskolas izglītības iestādēs apstākļus vispusīgai bērnu attīstībai, nodrošinot katra bērna individualitātes pilnveidi.
 5. Attīstīt sāncensību starp vispārējās izglītības iestādēm, organizējot olimpiādes, konkursus, skates u.tml.
 6. Pilnveidot izglītības programmas ar mērķi paaugstināt izglītības kvalitāti.
 7. Nodrošināt daudzveidīgu interešu izglītības piedāvājumu bērniem un jauniešiem.
 8. Izstrādāt un realizēt bērnu un jauniešu audzinošas vides programmu.
 9. Profesionālā izglītība
 10. Izzināt darba tirgus un darba devēju vajadzības attiecībā uz darbaspēku tagad un nākotnē.
 11. Izstrādāt un realizēt darbaspēka sagatavotības plānu, kurš palīdzētu profesionālās apmācības veidotājiem izstrādāt mācību programmu, kas apmierinātu darba devēju un darba tirgus prasības un ļautu darba ņēmējiem apgūt jaunas zināšanas.
 12. Piesaistīt kvalificētus pedagoģiskos kadrus profesionālās izglītības iestādēm.
 13. Veikt ekonomiski tehnisko pamatojumu jaunu profesionālo izglītības iestāžu un programmu izveidei Cēsīs (medicīnas darbinieku sagatavošanas izglītības iestāde un programma; būvniecības un elektromontāžas darbinieku sagatavošanas iestādes un programmas; tūrisma un pakalpojumu sektora darbinieku sagatavošanas profesionālās iestādes un programmas).
 14. Iesaistīt Cēsu pilsētas un Vidzemes reģiona uzņēmējus profesionālo mācību programmu izstrādē un finansēšanā.
 15. Organizēt profesionālo izglītības iestāžu studentu pieredzes apmaiņu, dodot tiem iespēju apgūt labākos Latvijas un citu valstu piemērus.
 16. Izmantot profesionālo izglītības iestāžu materiāli tehniskās bāzes esošā darbaspēka pārkvalificēšanas un jaunu zināšanu gūšanas mērķiem.
 17. Izveidot profesionālās korekcijas studiju programmas jaunietēm.
 18. Sekmēt Cēsu pilsētas 4. arodskolas kā mūsdienīga kokapstrādes profesionālās izglītības centra attīstību.
 19. Pieaugušo izglītība
 20. Radīt iespēju Cēsu pilsētas un Vidzemes reģiona iedzīvotājiem iegūt pilna laika augstāko izglītību Cēsīs. Atbalstīt augstāko izglītības iestāžu atvēršanu Cēsīs.
 21. Sekmēt pētniecības struktūru veidošanos pie augstākās un profesionālās izglītības iestādēm.
 22. Veicināt izglītības un pētniecības iestādēs attīstīto ideju komercializāciju, iesaistot pilsētas un reģiona uzņēmējus.
 23. Izpētīt iespēju dibināt pilsētas un uzņēmēju kopīgu fondu, kas atbalstītu centīgākos un perspektīvākos studentus.
 24. Izmantot augstskolu mācību spēkus pilsētas un reģiona uzņēmēju izglītošanā.
 25. Izmantot augstskolu mācību spēkus un studentus pilsētai un uzņēmējiem nozīmīgu pētījumu veikšanā, sekmējot abpusēju sadarbību.
 26. Sniegt psiholoģisko palīdzību sociāli atstumtajiem cilvēkiem.
 27. Izstrādāt un realizēt programmu darba iemaņu apmācībai cilvēkiem, kas atgriezušies no ieslodzījuma.
 28. Sekmēt pieaugušo talākizglītības pakalpojumu attīstību Cēsīs, piesaistot Eiropas Savienības līdzfinansējumu. Realizēt sabiedrisko attiecību kampaņu pilsētas iedzīvotāju aicināšanai apgūt jaunas un papildināt esošās zināšanas.
 29. Sekmēt neformālās izglītības pakalpojumu attīstību Cēsīs.
 30. Panākt sociāli maznodrošināto cilvēku vēlmi apgūt darba tirgū nepieciešamās iemaņas.
 31. Apmācīt sociāli maznodrošinātos cilvēkus informāciju tehnoloģiju lietošanā, lai viņi varētu kļūt par zināšanu un tehnoloģiju laikmeta pilntiesīgiem locekļiem.
 32. Apzināt un regulāri aktualizēt Cēsu pilsētas un rajona pieaugušo izglītības lektorus, pakalpojumu sniedzējus un mācību programmas, izveidojot datu bāzi.
 33. Izglītot sabiedrību racionālas vides veidošanā un sakopšanā pilsētā.
 34. Kultūra un atpūta
 35. Izstrādāt kultūrpolitikas koncepciju, kurā tiktu norādīts, kādus kultūras virzienus Cēsis vēlas atbalstīt un organizēt.
 36. Saglabāt un attīstīt Cēsis kā Vidzemes reģiona kultūras centru, piedāvājot pilsētas un reģiona iedzīvotājiem dažāda žanra kultūras pasākumus, radot iespējas oriģinālu un netradicionālu ideju realizēšanai.
 37. Saskaņā ar izstrādāto kultūrpolitikas koncepciju, atbalstīt tautas (amatieru) un profesionālo mākslinieku darbību.
 38. Attīstīt bibliotēkas pakalpojumu klāstu un investēt līdzekļus bibliotēkas krājumu papildināšanā.
 39. Attīstīt izglītojošo un izklaidējošo pasākumu piedāvājumu pilsētas kultūras un izglītības iestādēs.
 40. Sports
 41. Popularizēt veselīgu dzīvesveidu, tautas sporta nozīmi.
 42. Turpināt attīstīt Cēsu olimpisko centru (biatlona un distanču slēpošanas novirzieni).
 43. Panākt vismaz četru Cēsu pilsētas sporta komandu dalību Latvijas augstākās līgas čempionātos.
 44. Panākt starptautisko sporta pasākumu, turnīru norisi Cēsu pilsētā, popularizējot noteiktus sporta veidus.
 45. Turpināt rajona nozīmes sporta čempionātu organizēšanu, iesaistīt pilsētas un rajona iedzīvotājus sporta aktivitātēs.
 46. Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības sfēra
 47. Organizēt Cēsu pilsētas izglītības iestādēs informatīvi izglītojošus pasākumus/lekcijas par veselīgu dzīvesveidu, par veselību ietekmējošiem procesiem.
 48. Informēt pilsētas iedzīvotājus par Cēsīs piedāvāto sociālās palīdzības un veselības aprūpes pakalpojumiem.
 49. Attīstīt sociālos pakalpojumus cilvēkiem, kas atgriezušies no ieslodzījuma, bezdarbniekiem, kā arī citādi sociāli izolētiem cilvēkiem, palīdzot viņiem integrēties sabiedrībā.
 50. Attīstīt vasaras darbu projektu skolēniem, dodot tiem iespēju gūt pirmo darba pieredzi.
 51. Attīstīt alternatīvos sociālās aprūpes pakalpojumus.
 52. Attīstīt darba vietas cilvēkiem ar kustības traucējumiem.
 53. Sekmēt jaunu mediķu ienākšanu Cēsu pilsētas veselības aizsardzības iestādēs.
 54. Veicināt investīciju piesaisti neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumu attīstībā.
 55. Rosināt Cēsu rajona galvenās slimnīcas specializēšanos noteiktu slimību ārstēšanā, investējot līdzekļus tehnoloģiju un cilvēkresursu attīstībā.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv