Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Svētdiena, 2020.gada 5.jūlijs   Vārda dienu svin: Andžs, Andžejs, Edīte, Esmeralda
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2004. gads> 25.11.2004 Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumi

- 09.12.2004 Domes sēdes lēmumi
- 25.11.2004 Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumi
- 11.11.2004 Domes sēdes lēmumi
- 14.10.2004 Domes sēdes lēmumi
- 23.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 09.09.2004 Domes sēdes lēmumi
- 26.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.08.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 16.septembrī protokols nr. 20 pieņemtais lēmums
- 08.07.2004 Domes sēdes lēmumi
- 10.06.2004 Domes sēdes lēmumi
- Cēsu siltumapgādes koncepcija
- 27.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 13.05.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- 08.04.2004 Domes sēdes lēmumi
- Ārkārtas domes sēdē 2004.gada 1.aprīlī
- 26.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 29.01.2004 Domes sēdes lēmumi
- 12.02.2004 Domes sēdes lēmumi
- 22.07.2004 Domes sēdes lēmumi

25.11.2004 Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumi


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2004.GADA 25.NOVEMBRĪ

PROTOKOLS NR.25

PIEŅEMTIE LĒMUMI

Par zemes gabalu Atpūtas ielā 17 un Atpūtas ielā 19, Cēsīs, sadalīšanu

_______________________________________________________________

Izskatot zemes gabalu Atpūtas ielā 17 un Atpūtas ielā 19, Cēsīs, īpašnieka Ģirta Letiņa, iesniegumu par zemes gabalu sadalīšanu (reģ.Nr.2504/1-23; 08.11.2004.), pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 17.novembra atzinumu Nr.125 (prot.nr.23), Cēsu pilsētas dome n o l e m j:

 1. Sadalīt zemes gabalu Atpūtas ielā 17, Cēsīs (kad.nr.4201-007-1656) divos atsevišķos zemes gabalos;

  1. Atdalītajam zemes gabalam piešķirt adresi Atpūtas iela 17A, Cēsis (kad.nr.4201-007-1660);

   1. Zemes gabala platība 1202 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

   2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

  2. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Atpūtas iela 17, Cēsis (kad.nr.4201-007-1656);

   1. Zemes gabala platība 1201 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

   2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 2. Sadalīt zemes gabalu Atpūtas ielā 19, Cēsīs (kad.nr.4201-007-1657) trīs atsevišķos zemes gabalos;

  1. Atdalītajam apbūvējamam zemes gabalam piešķirt adresi Atpūtas iela 19A, Cēsis (kad.nr.4201-007-1661);

   1. Zemes gabala platība 1166 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

   2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

  2. Atdalītajai 5m platajai joslai gar zemes gabala austrumu robežu noteikt piebraucamā ceļa statusu (Atpūtas iela) un apstiprināt kadastra numuru 4201-007-1662;

   1. Zemes gabala platība 334 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

   2. Zemes lietošanas mērķis - satiksmes infrastruktūras objekti (zeme zem ceļiem, kas ir personu īpašumā un tiem nav koplietošanas izmantošanas statusa - 1102);

   3. Pieņemt zināšanai, ka pa šo piebraucamo ceļu piekļūst zemes gabaliem Atpūtas ielā 17, Atpūtas ielā 17A, Atpūtas ielā 19 un Atpūtas ielā 19A, Cēsīs;

  3. Atlikušajam zemes gabalam saglabāt adresi Atpūtas iela 19, Cēsis (kad.nr.4201-007-1657);

   1. Zemes gabala platība 1166 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu uzmērot dabā;

   2. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve (0601);

 3. Pieņemt zināšanai, ka uz zemes gabaliem paredzētās apbūves būvprojekti koriģējami un pārakceptējami Cēsu pilsētas būvvaldē saskaņā ar situāciju pēc sadalīšanas un izņemamas jaunas būvatļaujas.

 

 

Par zemes gabala Baznīcas laukumā 1, Cēsīs,

lietošanas mērķi

_____________________________________________________________

Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.1000 0000 3346 (29.05.2001.) uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda reģistrēts nekustamais īpašums Baznīcas laukumā 1, Cēsīs. Ar Cēsu pilsētas domes 2001.gada 12.aprīļa lēmuma (prot.Nr.3, §26) 3.punktu zemes gabalam noteikts lietošanas mērķis – rūpniecības objektu apbūves teritorija (101202).

Ievērojot to, ka ēkas Baznīcas laukumā 1, Cēsīs, nodotas Cēsu pašvaldības aģentūras “Vidzemes Vēstures un Tūrisma centrs” valdījumā un ir mainījies ēku izmantošanas veids, saskaņā ar LR Ministru kabineta 2001.gada 31.jūlija noteikumiem Nr.344 ‘’Nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanas un sistematizācijas kārtība’’, pamatojoties uz Cēsu pilsētas zemes komisijas 2004.gada 17.novembra atzinumu Nr.126 (prot.Nr.23), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 

Zemes gabalam Baznīcas laukumā 1, Cēsīs (kadastra Nr.4201-005-2004), noteikt zemes lietošanas mērķi – sabiedriskas nozīmes objekti (0910).

 

Par nekustamā īpašuma Rīgas ielā 2, Cēsīs,

reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu

Pamatojoties uz likuma “Par valsts pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 5.panta 1.daļu un SIA “LATīpašums – Mērniecības birojs” veikto zemes gabala Rīgas ielā 2, Cēsīs, kadastrālo uzmērījumu un Cēsu pilsētas zemes komisijas 01.10.2004.gada atzinumu Nr.113 (prot.nr.19) Cēsu pilsētas dome nolemj:

  1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Rīgas ielā 2, Cēsīs, (kadastra Nr.4201-005-1901), kas sastāv no zemes gabala ar platību 719m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes robežu plānu, kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;

  2. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve (0801);

  3. Apgrūtinājumi – zemes gabalu šķērso elektropārvades kabeļu līnijas –aizsargjosla gar elektrisko tīklu 0.4kv kabeļu līniju 0.0125ha un aizsargjosla gar elektrisko tīklu 6.1kv kabeļu līniju 0.0082ha.

 

Par Cēsu pilsētas domes 08.07.2004.(prot.Nr.15)

dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas nolikuma papildināšanu

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 16.11.2004.atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Papildināt 08.07.2004. Cēsu pilsētas domes lēmuma (prot.Nr.15, 13.punkts) apstiprināto Cēsu pilsētas domes dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas nolikumu ar 2.2.punktu šādā redakcijā:

“2.2. izskata un sniedz atzinumu par dzīvokļu adresācijas jautājumiem Cēsu pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās dzīvojamās mājās”.

 

Par dzīvokļu adrešu apstiprināšanu Priekuļu ielā 1, Cēsīs

____________________________________________________

Izskatot nekustamā īpašuma Priekuļu ielā 1, Cēsīs, īpašnieču ILGAS JANITĒNAS, SARMĪTES VĪŅAUDES, MAIJAS ZAĶES, un GITAS ŠUPSTIKAS, iesniegumu par dzīvokļu adresāciju namīpašumam Priekuļu ielā 1, Cēsīs (reģ.Nr.2378/1-24; 15.10.2004.), saskaņā ar LR Ministru kabineta 2002.gada 27.augusta noteikumiem Nr.384 “Adresācijas noteikumi”, pamatojoties uz VZD Vidzemes reģionālās nodaļas būves tehniskās inventarizācijas lietu dzīvojamai ēkai ar kad. apz. 42010031015001 (18.10.2001.) un Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un personu reģistrācijas komisijas 2004.gada 16.novembra atzinumu (prot.Nr.13), Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

Noteikt namīpašuma Priekuļu ielā 1, Cēsīs, pamatēkā (kad. apz. 42010031015001) sekojošas telpu grupu adreses:

 1. Telpu grupai nr.001 noteikt adresi Priekuļu iela 1-1;

 2. Telpu grupai nr.002 noteikt adresi Priekuļu iela 1-2;

 3. Telpu grupai nr.003 noteikt adresi Priekuļu iela 1-3;

 4. Telpu grupu ar pašreizējo vienoto grupas nr.004 sadalīt atbilstoši pastāvošajam plānojumam divās atsevišķās telpu grupās un noteikt adreses Priekuļu iela 1-4 (telpas nr.1,2,3) un Priekuļu iela 1-5 (telpas nr.4,5).

 

 

Par Cēsu pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas Velgas Ķeviņas

pilnvarošanu sastādīt administratīvo protokolu

________________________________________________________________

Pamatojoties uz likuma “Par pašvaldībām” 15.panta 4. un 23. punktu, 21.panta 23.punktu, Bērnu tiesību aizsardzības likuma 24.pantu, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

  1. Atzīt par spēku zaudējušu 22.11.2001.Cēsu pilsētas domes sēdes lēmumu (sēdes prot. Nr. 18; §24) “Par Cēsu pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētājas Silvijas Odziņas pilnvarošanu sastādīt administratīvo protokolu”.

  2. Pilnvarot Cēsu pilsētas bāriņtiesas priekšsēdētāju Velgu Ķeviņu sastādīt administratīvo pārkāpumu protokolus vecākiem par bērnu audzināšanas un izglītošanas pienākumu nepildīšanu.

 

Par viesu nama būvniecības

ieceres Ata Kronvalda ielā 43A , Cēsīs, publiskās apspriešanas rezultātiem

_____________________________________________________________________

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu, LR MK noteikumiem Nr. 309 ’’Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi’’ un būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas sekretāres Daigas Bernovskas ziņojumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Noslēgt izsludināto publisko apspriešanu par būvniecības ieceri Ata Kronvalda ielā 43A , Cēsīs ( 2004.gada 26.augusta prot. nr. 18, punkts nr. 7).

2. Apstiprināt publiskās apspriešanas rezultātus (pielikums nr. 1).

3. Apstiprināt Valentīnai ZINOVSKAI būvniecības ieceri objektam Ata Kronvalda ielā 43A, Cēsīs.

4. Uzdot Cēsu pilsētas Būvvaldei ( būvvaldes vadītāja pienākumu izpildītājs J.ZLAUGOTNIS) izsniegt Valentīnai ZINOVSKAI plānošanas un arhitektūras uzdevumu viesu nama Ata Kronvalda ielā 43A, Cēsīs, projektēšanas darbu uzsākšanai.

 

 

Par nedzīvojamo telpu Valmieras ielā 1, Cēsīs nomu

___________________________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2003.gada 24.aprīļa lēmumu ‘’Par nedzīvojamo telpu nomas maksu’’ (protokols Nr. 9, paragrāfs Nr. 9) ,Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Nodot nomā nedzīvojamās telpas Valmieras ielā 1, Cēsīs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, nodokļu maksātāja reģ. Nr. 90000049834.

 2. Noteikt nomas maksu Ls 0,25 (divdesmit pieci santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, bez PVN 18%.

 3. Noteikt nomas līguma termiņu – 2006.gada 31.decembris.

 4. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju Gintu ŠĶENDERU parakstīt nomas līgumu, saskaņā ar pielikumu

 

Par projekta pieteikuma “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras izveidošana Cēsīs” iesniegšanu Valsts investīciju programmai 2006.-2010.gadam

Pamatojoties uz nepieciešamību uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti, palielināt pakalpojumu piedāvājumu, izvietot sociālās palīdzības un pakalpojumu sniedzējus vienotā kompleksa- Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūrā, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010.gadam projekta pieteikumu “Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūras izveidošana Cēsīs”.

 2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

 

Par finansiālu atbalstu Latvijas multiplās sklerozes asociācijas Cēsu rajona nodaļai pēc jumta stāva izbūves Cēsīs, Lenču ielā 6

_____________________________________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas multiplās sklerozes asociācijas Cēsu rajona nodaļas vadītājas G.Bezdeņežņihas 04.10.2004. un 03.11.2004. iesniegumiem , LR Augstākās Padomes (15.12.1992.) likumu “Par sabiedriskajām organizācijām un to apvienībām” 20.pantu, Cēsu pilsētas domes Sociālo lietu komitejas 04.11.2004. sēdes (prot.Nr.21) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Garantēt, ka pēc ēkas Cēsīs, Lenču ielā 6, jumta stāva izbūves Cēsu pilsētas dome apmaksās SO “Latvijas multiplās sklerozes asociācijas” strukturvienībai “Cēsu rajona nodaļa” malkas iegādes izdevumus, izdevumus par patērēto elektroenerģiju un izdevumus par telefona abonēšanu .

 

 

Noteikumi Nr.5

Grozījumi Cēsu pilsētas 2004.gada 28.oktobra noteikumos Nr.4 “Par Cēsu pilsētas pašvaldības budžetu 2004.gadam”

__________________________________________________________________________

 

 

Izdoti saskaņā ar likuma “ Par pašvaldībām “ 21., 46.pantiem

un likumu par “ Pašvaldību budžetiem “.

Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Izdarīt Cēsu pilsētas domes 28.10.2004.noteikumos Nr.4 “ Par Cēsu pilsētas 2004.gada budžetu “ šādus grozījumus:

 1. Izteikt 1.punktu šādā redakcijā:

  “Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2004.gadam ieņēmumos 7 142 477 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.5 pielikums Nr.1.”

 2. Izteikt 2.punktu šādā redakcijā:

  “Apstiprināt Cēsu pilsētas pašvaldības pamatbudžetu 2004.gadam izdevumos 7 868 141 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.5 pielikums Nr.1.”

 3. Izteikt 7.punktu šādā redakcijā:

  “Apstiprināt maksājumus no citiem budžetiem 23 866 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.5 pielikums Nr.1.”

 4. Izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

“ Apstiprināt speciālo budžetu ieņēmumos 523 550 latu apmērā un izdevumos 686 178 latu apmērā saskaņā ar Noteikumiem Nr.5 pielikums Nr.3.”

 

Par projektu pieteikuma “Avotu ielejas parks” iesniegšanu

Valsts investīciju programmai 2006.-2010. gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010. gadam projekta pieteikumu “Avotu ielejas parks”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

 

Par projektu pieteikuma “Cēsu kultūras centra renovācijas I kārta”

iesniegšanu Valsts investīciju programmai 2006.-2010. gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010. gadam projekta pieteikumu “Cēsu kultūras centra renovācija I kārta”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

 

Par projektu pieteikuma “Cēsu speciālās pirmskolas izglītības

iestādes Cēsīs, Briežu ielā 7 paplašināšana” iesniegšanu

Valsts investīciju programmai 2006.-2010.gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010.gadam projekta pieteikumu “Cēsu speciālās pirmskolas izglītības iestādes Cēsīs, Briežu ielā 7 paplašināšana”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

 

Par projekta pieteikuma “Jaunas estrādes būvniecība Cēsīs”

iesniegšanu Valsts investīciju programmai 2006.-2010.gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010.gadam projekta pieteikumu “Jaunas estrādes būvniecība Cēsīs”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

 

Par projektu pieteikuma “Cēsu 1. pamatskolas ēku Cēsīs, Gaujas ielā 17 un Gaujas ielā 26 renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegšanu

Valsts investīciju programmai 2006.-2010.gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010.gadam projekta pieteikumu “Cēsu 1. pamatskolas ēku Cēsīs, Gaujas ielā 17 un Gaujas ielā 26 renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

 

Par projektu pieteikuma “Cēsu pilsētas ģimnāziju mācību telpu un garderobes aprīkošana ar mēbelēm” iesniegšanu

Valsts investīciju programmai 2006.-2010.gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010.gadam projekta pieteikumu “Cēsu pilsētas ģimnāziju mācību telpu un garderobes aprīkošana ar mēbelēm”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

 

 

 

 

 

Par projektu pieteikuma “Sporta zonas izbūve pie jaunās

pamatskolas Gaujas ielā 45” iesniegšanu

Valsts investīciju programmai 2006.-2010.gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010.gadam projekta pieteikumu “Sporta zonas izbūve pie jaunās pamatskolas Gaujas ielā 45”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

 

Par projektu pieteikuma “Cēsu Vēstures un mākslas muzeju

krājumu glabātuves būvniecība Lenču ielā 6, Cēsīs” iesniegšanu

Valsts investīciju programmai 2006.-2010.gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010.gadam projekta pieteikumu “Cēsu Vēstures un mākslas muzeju krājumu glabātuves būvniecība Lenču ielā 6, Cēsīs”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM

 

 

Par projektu pieteikuma “Jaunas pirmsskolas izglītības

iestādes būvniecība Cēsīs” iesniegšanu

Valsts investīciju programmai 2006.-2010.gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010.gadam projekta pieteikumu “Jaunas pirmsskolas izglītības iestādes būvniecība Cēsīs”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM

 

 

 

 

 

 

Par projektu pieteikuma “Sociālo apdzīvojamo platību rekonstrukcija un renovācija Saules ielā 23, Lenču 40 un Vītolu ielā 9, Cēsīs” iesniegšanu

Valsts investīciju programmai 2006.-2010.gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010.gadam projekta pieteikumu “Sociālo apdzīvojamo platību rekonstrukcija un renovācija Saules ielā 23, Lenču ielā 40 un Vītolu ielā 9, Cēsīs”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM

 

Par projektu pieteikuma

“Cēsu pilsētas izglītības iestāžu renovācija, higiēnas prasību

izpildes minimuma nodrošināšanai” iesniegšanu

Valsts investīciju programmai 2006.-2010.gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010.gadam projekta pieteikumu “Cēsu pilsētas izglītības iestāžu renovācija, higiēnas prasību izpildes minimuma nodrošināšanai”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

 

Par projektu pieteikuma

“Jaunas pamatskolas 500 vietām būvniecība Cēsīs, Gaujas ielā 45”

iesniegšanu Valsts investīciju programmai 2006.-2010.gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010.gadam projekta pieteikumu “Jaunas pamatskolas 500 vietām būvniecība Cēsīs, Gaujas ielā 45”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

 

 

 

Par projektu pieteikuma “Cēsu centrālās

bibliotēkas ēkas rekonstrukcija” iesniegšanu

Valsts investīciju programmai 2006.-2010.gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010.gadam projekta pieteikumu “Cēsu centrālās bibliotēkas ēkas rekonstrukcija”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

 

Par projektu pieteikuma

“Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcija” iesniegšanu

Valsts investīciju programmai 2006.-2010.gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010.gadam projekta pieteikumu “Cēsu pilsētas stadiona rekonstrukcija”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

 

 

Par projektu pieteikuma

“Sporta zāles būvniecība pie Cēsu pilsētas 2. vidusskolas” iesniegšanu

Valsts investīciju programmai 2006.-2010.gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010.gadam projekta pieteikumu “Sporta zāles būvniecība pie Cēsu pilsētas 2.vidusskolas”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

 

 

 

 

 

Par projektu pieteikuma “Sociālās mājas Saules ielā 23, Cēsīs renovācija ”

iesniegšanu Valsts investīciju programmai 2005.-2009.gadam

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2005.-2009.gadam projekta pieteikumu “Sociālās mājas Saules ielā 23, Cēsīs renovācija”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

 

Par projekta pieteikuma

“Satiksmes drošības un organizācijas elementu izbūve bīstamos

Cēsu pilsētas ielu krustojumos”

iesniegšanu Eiropas Reģionālās attīstības fonda atklātam konkursam

_______________________________________________________________________

Pamatojoties Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt projekta pieteikumu “Satiksmes drošības un organizācijas elementu izbūve bīstamos Cēsu pilsētas ielu krustojumos” atklātajam konkursam “Transporta sistēmas organizācijas optimizācija un satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās teritorijās”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad.A.Zerne) paredzēt līdzfinansējumu

LVL 54423,77 apmērā projekta realizācijai (kopējās projekta izmaksas LVL 215967,33).

3. Kontroli par projekta izpildi veikt Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.Mihaļovam.

 

 

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. sēdes lēmumā “Par saistību nodošanu Cēsu pilsētas ģimnāzijai” (protokols Nr. 4, paragrāfs Nr. 23)

_______________________________________________________________________

Ievērojot Cēsu pilsētas domes 27.02.2003. sēdes lēmumu “Par saistību nodošanu Cēsu pilsētas ģimnāzijai” (protokols Nr. 4, paragrāfs Nr. 23) un 27.02.2003. sēdes lēmumu “Par B.Petrovas IU ieguldījumu apstiprināšanu” (protokols Nr. 4, paragrāfs Nr. 22), pamatojoties uz G.Bērziņas iesniegumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt grozījumus 03.03.2003.pārjaunojuma līgumā Nr.2-7-16/2003, saskaņā ar pielikumu

 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas ģimnāzijai (direktore G.Bērziņa).

 

 

 

 

 

Par projektu pieteikuma “Cēsu Izstāžu nama renovācija” iesniegšanu

Valsts investīciju programmai 2006.-2010. gadam

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2006.-2010. gadam projekta pieteikumu “Cēsu Izstāžu nama renovācija”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

 

Par projektu pieteikuma “Izstāžu nama renovācija” iesniegšanu

Valsts investīciju programmai 2004.-2006. gadam

 

 

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmā 2004.-2006. gadam projekta pieteikumu “Izstāžu nama renovācija”.

  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (A.ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram A.MIHAĻOVAM.

 

 

Pielikums

 

Publiskās apspriešanas par apbūvi

Ata Kronvalda ielā 43A, Cēsīs, rezultāti

 1. Domes lēmums ‘’Par būvniecības publiskās apspriešanas ierosināšanu par apbūvi Ata Kronvalda ielā 43A, Cēsīs’’ pieņemts 26.08.2004. sēdes protokols nr. 18, punkts nr. 7.

 2. Par publiskās apspriešanas atbildīgo sekretāru nozīmēta Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas sekretāre Daiga Bernovska.

 3. Paziņojums laikrakstā ‘’Druva’’ ievietots 16.10.2004., nosaucot apspriešanas termiņu līdz 13.11.2004.

 4. Publiskās apspriešanas laikā informācija par būvniecības ieceri tika nodrošināta :

4.1.ieceres informatīvo materiālu ( grafiskā daļa, teksta daļa) – skiču projekta un aprakstu, izvietojot Cēsu pilsētas domē, Raunas ielā 4, 2.stāvā, vestibilā;

4.2.Cēsu domes mājas lapā www.cesis.lv

4.3.personīgi griežoties pie publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra, pa telefonu 4123642, e-pastu daiga.bernovska@dome.cesis.lv

5. Savu viedokli fiziskās un juridiskās personas varēja izteikt:

5.1.Cēsu pilsētas mājas lapā;

5.2.iesniedzot iesniegumu Cēsu pilsētas domes IAC;

5.3.pa publiskās apspriešanas atbildīgā sekretāra e-pastu;

5.4.laikrakstā ‘’Druva’’.

6. Domes mājas lapā saņemts viens viedoklis, kas nav saistīts ar būvniecības ieceri.

7. Publiskās apspriešanas laikā nav saņemts neviens viedoklis par paredzēto būvniecības ieceri.

Secinājumi.

8.Publiskā apspriešana organizēta ar mērķi informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņa viedokli par būvniecības ieceri Ata Kronvalda ielā 43A, Cēsīs.

9.Publiskā apspriešana organizēta atbilstoši Latvijas Republikas likumdošanai.

10.Cēsu pilsētas iedzīvotāju neizteiktais viedoklis liecina par to, ka būvniecības iecerei Ata Kronvalda ielā 43A, Cēsīs nav nekāda negatīva ietekme uz iedzīvotāju labklājību, dzīves vai darba vidi vai kādām citām interesēm.

11.Publiskās apspriešanas atbildīgais sekretārs rekomendē apstiprināt V.Zinovskas būvniecības pieteikumu Ata Kronvalda ielā 43A, Cēsīs, viesu nama būvniecībai.

 

Būvniecības publiskās apspriešanas atbildīgais

sekretārs Būvniecības, teritorijas plānošanas

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv