Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 6.augusts   Vārda dienu svin: Askolds, Aisma
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2007. gads

- 2007. gada 23.augustā protokols Nr.14
- 2007.gada 27.decembris protokols nr.22
- 2007.gada 6.decembris protokols nr.21
- 2007. gada 25.oktobrī protokols nr 18.
- 2007.gada 22. novembrī ārkārtas sēde, protokols nr. 20
- 2007. gada 15.novembrī protokols nr.19
- 2007.gada 23.oktobrī protokols nr.17
- 2007. gada 23.oktobris protokols nr.17 ārkārtas sēde
- 2007.gada 10.oktobrī protokols nr.16
- 2007. gada 13. septembrī protoklos nr. 15
- 2007. gada 19. aprīlī protokols nr. 7
- 2007. gada 31. maijā protokols nr. 9
- 2007. gada 19. jūlijā ārkārtas sēde protokols nr.12
- 2007. gada 12. jūlijā protokols nr. 11
- 2007. gada 23.augustā Izraksts no Protokola Nr.14
- 2007.gada 2.augustā protokols Nr.13
- 2007. gada 21. jūnijā protokols nr. 10
- 2007. gada 10. maijā protokols nr. 8
- 2007. gada 8. martā protokols nr. 4
- 2007. gada 29. martā protokols nr. 6
- 2007. gada 15. martā protokols nr. 5
- 2007. gada 15. februārī protokols nr. 3
- 2007. gada 25. janvārī protokols nr. 2
- 2007. gada 4. janvārī protokols nr. 1

2007. gada 23.augustā protokols Nr.14


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ
2007.GADA 23.AUGUSTĀ
PROTOKOLS Nr. 14
PIEŅEMTIE LĒMUMI


Par nekustamā īpašuma Kovārņu iela, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
_________________________________________________________

Saskaņā un Cēsu rajona Tautas Deputātu Padomes 1992.gada 18.jūnija lēmumu Nr. 2-22-92 „Par Cēsu pilsētas labiekārtošanas objektu nodošanu pilsētas pašvaldības īpašumā” un 1992.gada 29.jūnijā sastādīto nodošanas – pieņemšanas aktu, ielas nodotas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu un SIA „LATĪPAŠUMS – Mērniecības birojs”, PVN reģ. Nr. LV44103028861, veikto zemes gabala Kovārņu iela, Cēsīs, kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plāna izgatavošanu, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 04.11.2005. atzinumu Nr.130 (prot.nr.22), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Kovārņu iela, Cēsīs, kadastra Nr.4201 007 1645, kas sastāv no zemes gabala ar platību 0.5793ha (5793kv.m.), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101);
 3. Zemes gabala apgrūtinājumi – 020101 aizsargjoslas teritorija gar ūdensvadu – 0.0895ha; 020103 2(divas) aizsargjoslu teritorijas gar paštaces kanalizāciju vadiem 0.2673ha; 020401 3(trīs) aizsargjoslas teritorijas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizācijām – 0.1223ha; 020402 aizsargjoslas teritorija gar elektronisko sakaru tīklu gaisvadu līniju - 0.0011ha; 020502 6 (sešas) aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0.0122ha; 02050601 4(četras) aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētā ar nominālo spriegumu līdz 20 kV- 0.0050ha; 020601 aizsargjoslas teritorija ap pazemes siltumvadu – 0.0036ha; 020801 aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu - 0.0167ha.
 4. Pieņemt zināšanai, ka, pēc atlikušā Kovārņu ielas posma uzmērīšanas, tas pievienojams zemesgrāmatā reģistrētajai ielas daļai kā otra zemes vienība.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

Par nekustamā īpašuma Vilku iela, Cēsīs, reģistrēšanu zemesgrāmatā kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu
____________________________________________

Saskaņā ar Cēsu rajona Tautas Deputātu Padomes 1992.gada 18.jūnija lēmumu Nr. 2-22-92 „Par Cēsu pilsētas labiekārtošanas objektu nodošanu pilsētas pašvaldības īpašumā” un 1992.gada 29.jūnijā sastādīto nodošanas – pieņemšanas aktu, ielas nodotas Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā.

Ņemot vērā iepriekš minēto, pamatojoties uz likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 3.panta 4.daļu un SIA „LATĪPAŠUMS – Mērniecības birojs”, PVN reģ. Nr. LV44103028861, veikto zemes gabalu Vilku iela, Cēsīs, kadastrālo uzmērīšanu un zemes robežu plānu izgatavošanu, kā arī Cēsu pilsētas zemes komisijas 06.09.2005. atzinumu Nr.107 (prot.nr.16), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Reģistrēt zemesgrāmatā nekustamo īpašumu Vilku iela, Cēsīs, kadastra Nr.4201 004 0748; Nr.4201 004 0828), kas sastāv no diviem zemes gabaliem ar platību 0.4310ha (4310 kv.m.); 0.3878ha (3878kv.m.), kā Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumu;
 2. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1101);
 3. Zemes gabala, kadastra Nr. 4201 004 0748, apgrūtinājumi – 020101 2 (divas) aizsargjoslu teritorijas gar ūdensvadu – 0.1048ha; 020103 4(četras) aizsargjoslu teritorijas gar paštaces kanalizāciju vadiem – 0.1595ha; 020401 2(divas) aizsargjoslas teritorijas gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizācijām – 0.0609ha; 020502 5 (piecas) aizsargjoslu teritorijas gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0.0122ha; 02050601 4(četras) aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētā ar nominālo spriegumu līdz 20 kV- 0.1111ha; 02080101 aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu ar spiedienu līdz 0.4 megapaskāliem – 0.0316ha.
 4. Zemes gabala, kadastra Nr. 4201 004 0828, apgrūtinājumi 020103 aizsargjoslas teritorija gar paštaces kanalizāciju vadu – 0.0384ha; 020401 aizsargjoslas teritorija gar pazemes elektronisko sakaru tīklu līnijām un kabeļu kanalizācijām – 0.0063ha; 020502 aizsargjoslas teritorija gar elektrisko tīklu kabeļu līnijām – 0.0016ha; 02050601 2 divas) aizsargjoslu teritorijas ap elektrisko tīklu gaisvadu līnijām pilsētā ar nominālo spriegumu līdz 20 kV- 0.0.0251ha; 04020102 aizsargjoslas teritorija ap kultūras pieminekli – 0.0358ha.

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
___________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 12.pantu (Pašvaldības attiecīgās administratīvās teritorijas iedzīvotāju interesēs var brīvprātīgi realizēt savas iniciatīvas ikvienā jautājumā, ja tas nav Saeimas, Ministru kabineta, ministriju, citu valsts pārvaldes iestāžu, tiesas vai citu pašvaldību kompetencē vai arī ja šāda darbība nav aizliegta ar likumu) 15.panta pirmās daļas 4.punktu (gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 15.panta pirmās daļas 21.punktu (organizēt pedagoģisko darbinieku tālākizglītību un izglītības metodisko darbu), uz likuma „Par pašvaldību budžetu” 22.panta otro daļu (Ilgtermiņa saistības šā likuma izpratnē ir saistības, kuras pašvaldība uzņemas, slēdzot līgumus par preču pirkšanu vai nomu vai pakalpojumu saņemšanu, vai būvdarbu veikšanu pasūtītāja vajadzībām un līgumus, kas paredz pašvaldības budžeta līdzdalību konkrētu projektu realizācijā, bet kopējo samaksu par attiecīgo darījumu pašvaldība neveic divpadsmit mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža), uz Cēsu pilsētas domes uz Rīgas pedagoģijas un Izglītības vadības augstskolas 2007.gada 24.jūlijā noslēgto sadarbības līgumu (Reģ Nr. 2 – 20 – 1- 17/2007 un Cēsu pilsētas domes izglītības, kultūras un sporta komitejas (17.05.2007., protokols Nr.9) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt Cēsu pilsētas domes ilgtermiņa saistības par divu studiju vietu apmaksu Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā profesionālā bakalaura studiju programmā „Skolotājs” apakšprogrammā „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” uz četriem gadiem. Līguma summa par vienu studiju vietu 2007./2008.mācību gadā LVL1260(viens tūkstotis divi simti sešdesmit lati), kura var mainīties ne biežāk kā vienu reizi studiju gada laikā, atbilstoši izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajam valsts budžeta finansējumam.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt finansējumu divu studiju vietu apmaksai Rīgas pedagoģijas un izglītības vadības augstskolā profesionālā bakalaura studiju programmā „Skolotājs” apakšprogrammā „Pirmsskolas un sākumskolas skolotājs” laika posmā no 2007.gada 1.septembra līdz 2011.gada 1.jūlijam.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G.Šķenderam.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs
_____________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta pirmās daļas 4.punktu (gādāt par iedzīvotāju izglītību (iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā; pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs; organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm u.c.); 15.panta pirmās daļas 7.punkta 2 daļu(nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību (sociālo aprūpi) (sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.)); Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Ar 01.09.2007. atzīt par spēkā neesošu Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.gada sēdes lēmumu (prot. Nr.14 p.27) ” Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs” un Cēsu pilsētas domes 14.09.2006.gada lēmumu Nr.540(prot. Nr.15 p.32) „Par papildinājumiem Cēsu pilsētas domes 09.06.2005.gada sēdes lēmumam” Par vecāku maksas noteikšanu Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs(prot. Nr.14 p.27)”.

2. Ar 01.09.2007. noteikt:

2.1. vecāku maksu par vienu dienu Ls 1.60 (viens lats sešdesmit santīmi) vienam bērnam ēdināšanas izdevumiem Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādē, Cēsu 2.pamatskolas pirmsskolas izglītības programmā,

2.2. vecākiem, kuru bērniem ir ārsta slēdziens par nepieciešamību ievērot speciālu diētu, noteikt vecāku maksu par vienu dienu vienai personai 50% apmērā no 1.punktā noteiktās summas,

2.3. maksu par vietas saglabāšanu pirmsskolas izglītības iestādē LVL 0,80 (astoņdesmit santīmi) dienā par vienu bērnu, kuri neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, bet ne ilgāk kā 3 mēnešu, izņemot:

2.3.1. slimības gadījumā, kas apstiprināta ar ģimenes ārsta izziņu,

2.3.2. vecāku atvaļinājuma laikā,

2.3.3. vasaras mēnešos, kad slēgta pirmsskolas izglītības iestāde.

2.4. ja bērns nākošajā dienā neapmeklēs pirmsskolas izglītības iestādi par to jābrīdina iestādes vadītāja līdz iepriekšējās dienas plkst.10.00.

3. Uzdot Cēsu pilsētas 1. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai (Mārai Virskulei), Cēsu pilsētas 3. pirmsskolas izglītības iestādes (vadītājai Solveigai Lejiete), Cēsu pilsētas 4. pirmsskolas izglītības iestādes (vadītājai Mārai Rozenbergai), Cēsu pilsētas 5. pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai (Lienei Kazakai), Cēsu 2.pamatskolas (direktoram Ojāram Bicānam) iepazīstināt bērnu vecākus/aizbildņus ar domes lēmumu un veikt nepieciešamos grozījumus līgumā par bērna uzturēšanos izglītības iestādē.

4. Kontroli par minētā lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja vietniekam Andrim Mihaļovam.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, izsoles noteikumu apstiprināšanu
________________________________________________

Pamatojoties uz Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likuma 12.panta pirmo daļu, likuma „Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju 76., 79, un 80.pantu un Cēsu pilsētas domes 2007.gada 29.marta lēmumu Nr. 174 (prot. Nr.6, 18.punkts) „Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, privatizācijas noteikumu apstiprināšanu” un Cēsu pilsētas domes 2007.gada 31.maija lēmumu Nr. 343 (prot. Nr.9, 11.punkts) „Par neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, izsoles noteikumu apstiprināšanu”, kā arī Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijas 02.08.2007.gada (prot.Nr.27) priekšlikumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atzīt par nenotikušu neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, kadastra Nr.4201 003 0221, platība 126 800 kv.m., 2007.gada 02.augusta izsoli.
 2. Atkārtoti atsavināt atklātā izsolē neapbūvētu zemes gabalu Priekuļu ielā 21, Cēsīs.
 3. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, sākumcenu Ls 700 000,00 (septiņi simti tūkstoši lati), nosakot maksāšanas līdzekļus 100%lati.
 4. Apstiprināt neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, izsoles noteikumus, saskaņā ar pielikumu.
 5. Lēmuma izpildi organizēt Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisijai (priekšsēdētājs A. Mihaļovs).
 6. Kontroli par lēmuma izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 

 

Sēdes vadītājs,

Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par zemes gabala Piebalgas ielā 33, Cēsīs, sadalīšanu
________________________________________________

Izskatot Ravitas Stankēvičas iesniegumu (reģ.Nr.579/F-1-23; 16.05.2007.) par viņai piederoša zemes gabala Piebalgas ielā 33, Cēsīs, sadalīšanu, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 31.07.2007. priekšlikumu (prot.Nr.27, 3.punkts), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Sadalīt zemes gabalu Piebalgas ielā 33, Cēsīs (kad.nr. 4201 004 0813), divās daļās saskaņā ar dalījuma skici ;

2. Atdalītajai neapbūvētai zemes gabala daļai, kas robežojas ar zemes gabalu Piebalgas ielā 35, Cēsīs, piešķirt jaunu adresi Piebalgas iela 33B, Cēsis:

2.1. Zemes gabala platība 1876 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

2.2. Inženierkomunikāciju radītie apgrūtinājumi zemes gabalam nav apzināti;

2.3. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601);

3. Atlikušajai zemes gabala daļai un namīpašumam saglabāt adresi Piebalgas iela 33, Cēsis;

3.1. Zemes gabala platība 2484 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

3.2. Inženierkomunikāciju radītie apgrūtinājumi zemes gabalam nav apzināti;

3.3. Uz zemes gabala atrodas citai personai piederošs namīpašums Piebalgas ielā 33A, Cēsīs, un citai personai piederoša namīpašuma Piebalgas ielas 33, Cēsīs, daļa;

3.4. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūves zeme (0601).

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par zemes gabalu Mētru ielā 5 un Niedru ielā 13 un 19, Cēsīs, robežu maiņu
__________________________________________________

Izskatot Ērika Plūča iesniegumu (reģ.Nr.894/F-123), Vitālija Rassas iesniegumu (reģ.Nr.921/F-1-23; 01.08.2007.), Gaidas Bērziņas par viņiem piederošo zemes gabalu Mētru ielā 5, Cēsīs (kad Nr. 42010090960), Niedru ielā 13, Cēsīs (kad. Nr.42010090939), Niedru ielā 19, Cēsīs( kad. Nr. 42010090942) savstarpējās robežas maiņu, atdalot no zemes gabala Mētru ielā 5, Cēsīs, zemes gabala daļas aptuveni 1017 un 1234 kv.m. platībā, (saskaņā ar pievienoto plāna skici), un pievienojot to pie zemes gabaliem Niedru ielā 13 un Niedru ielā 19, un Ivara Liepiņa iesniegumu (reģ. Nr.916/F-1-23) un Valentīnas Anckiņas iesniegumu (reģ. Nr.913/F-1-23) par velmi iegādāties zemes gabala daļas no Mētru ielas 5 aptuveni 1062 kv. m. platībā katrs, un pievienot to pie ēku un būvju īpašumiem Niedru ielā 23, Cēsīs (kad. Nr.42015090006) un Niedru ielā 21,Cēsīs(kad. Nr.42015090005), pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 26.06.2007. priekšlikumu(protokols Nr.22, 1. punkts) un 13.08.2007. priekšlikumu (prot. Nr.28, 4.punkts), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Atdalīt no zemes gabala Mētru ielā 5, Cēsīs (kad. nr. .4201 0090960), zemes gabalus saskaņā ar dalījuma skici:

1.1. Zemes gabalu aptuveni 1017 kv.m. platībā, kura reģistrējot zemesgrāmatā, pievienojama zemes gabalam Niedru ielā 13, Cēsīs(kad Nr. 4201 0090939), veidojot vienu zemes vienību;

1.2. Zemes gabalu aptuveni 1234 kv.m. platībā, kura reģistrējot zemesgrāmatā, pievienojama zemes gabalam Niedru ielā 19, Cēsīs(kad Nr. 4201 009 0942), veidojot vienu zemes vienību.

2. Zemes gabals Mētru ielā 5, Cēsīs pēc robežu maiņas veidots no 2(divām) zemes vienībām:

2.1. Pirmās zemes vienības platība – 7054 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

2.2. Otrās zemes vienības platība – 2124 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

2.3. Zemes lietošanas mērķis –– individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).

3. Zemes gabals Niedru ielā 13, Cēsis pēc robežu maiņas:

3.1. Zemes gabala platība – 1882 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).

4. Zemes gabals Niedru ielā 19, Cēsis pēc robežu maiņas:

4.1. Zemes gabala platība – 1853 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

4.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).

5. Pieņemt zināšanai, ka:

5.1. Sadalot zemes gabala Mētru ielā 5, Cēsīs otro zemes vienību, pēc zemes īpašuma tiesību sakārtošanas Niedru ielā 21(kad. Nr. 42015090005) un Niedru ielā 23(kad Nr. 42015090006) iespējams pievienot šiem zemes gabaliem, pieņemot atsevišķu domes lēmumu;

5.2. Sadalot zemes gabala Mētru ielā 5, Cēsīs pirmo zemes vienību, kā arī ja otrā zemes vienība netiek pievienota pie jau esošiem zemes gabaliem, izstrādājams detālplānojums.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par zemes gabalu Aldaru ielā 6 un Lenču ielā 6, Cēsīs, robežu maiņu
_________________________________________________

Izskatot SIA „Laukums”, reģ. Nr.49503000561, juridiskā adrese Lenču ielā 6A, Cēsīs, iesniegumu (reģ.Nr.1750/F-1-23; 09.08.2007.) un SIA „Vidzemes investīciju projekts” iesniegumu (reģ. Nr.1751/1-23; 09.08.2007.) par viņiem piederošo zemes gabalu Lenču ielā 6, Cēsīs (kad Nr. 42010051010) un Aldaru ielā 6, Cēsīs (kad. Nr.42010051011), savstarpējās robežas maiņu, atdalot no zemes gabala Aldaru ielā 6, Cēsīs, zemes gabala daļu aptuveni 29 kv.m. platībā, saskaņā ar pievienoto plāna skici, un pievienojot to pie zemes gabala Lenču ielā 6, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.08.2007. priekšlikumu (prot.Nr.28, 6. punkts), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1.Atdalīt no zemes gabala Aldaru ielā 6, Cēsīs (kad. nr. .4201 005 1011), zemes gabalu saskaņā ar dalījuma skici aptuveni 29 kv.m. platībā, kura reģistrējot zemesgrāmatā, pievienojama zemes gabalam Lenču ielā 6, Cēsīs(kad Nr. 42010051010), veidojot vienu zemes vienību;

2. Zemes gabals Aldaru ielā 6, Cēsīs pēc robežu maiņas:

2.1. Zemes gabala platība – 1595 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

2.2.Zemes lietošanas mērķis –– komercdarbības objektu apbūve(0801);

3. Zemes gabals Lenču ielā 6, Cēsis pēc robežu maiņas:

3.1. Zemes gabala platība – 7763 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

3.2. Zemes lietošanas mērķis – komercdarbības objektu apbūve (0801) - 3882 kv.m. vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā; pārējo sabiedriskās nozīmes objektu apbūve(0908) - 3881 kv.m. vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par zemes gabalu Vaives ielā 26 un Vaives ielā 28, Cēsīs, robežu maiņu
______________________________________________

Izskatot Aijas Alksnes un Saivas Nikovskas iesniegumu (reģ.Nr.891/F-1-23; 01.08.2007.) par viņām piederošo zemes gabalu Vaives ielā 28, Cēsīs (kad Nr. 42010040512) un Vaives ielā 26, Cēsīs (kad. Nr.42010040511), savstarpējās robežas maiņu, atdalot no zemes gabala Vaives ielā 28, Cēsīs, zemes gabala daļu aptuveni 1511 kv.m. platībā, saskaņā ar pievienoto plāna skici, un pievienojot to pie zemes gabala Vaives ielā 26, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 14.08.2007. priekšlikumu (prot.Nr.28, 5.punkts), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Atdalīt no zemes gabala Vaives ielā 28, Cēsīs (kad. nr. .4201 004 0512), zemes gabalu saskaņā ar dalījuma skici aptuveni 1511 kv.m. platībā, kura reģistrējot zemesgrāmatā, pievienojama zemes gabalam Vaives ielā 26, Cēsīs (kad Nr. 4201 004 0511), veidojot vienu zemes vienību.

2. Zemes gabals Vaives ielā 26, Cēsīs pēc robežu maiņas:

2.1. Zemes gabala platība – 6427 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

2.2.Zemes lietošanas mērķis –– individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).

3. Zemes gabals Vaives ielā 28, Cēsis pēc robežu maiņas:

3.1. Zemes gabala platība – 7303 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

3.2. Zemes lietošanas mērķis – individuālo dzīvojamo māju apbūve(0601).

 

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par zemes gabalu Piebalgas ielā 12 un Piebalgas ielā 14, Cēsīs, robežu maiņu
__________________________________________

Izskatot Neldas Mates iesniegumu (reģ.Nr.920/F-1-23; 10.08.2007.) un SIA „C&R investīcijas” iesniegumam reģ. Nr.1762/1-23; 10.08.2007. par viņiem piederošo zemes gabalu Piebalgas iela 12, Cēsīs (kad Nr. 4201 005 3407) un Piebalgas ielā 14, Cēsīs (kad. Nr.4201 005 3408), savstarpējās robežas maiņu, atdalot no zemes gabala Piebalgas ielā 12, Cēsīs, zemes gabala daļu aptuveni 200 kv.m. platībā, saskaņā ar pievienoto plāna skici, un pievienojot to pie zemes gabala Piebalgas ielā 14, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 13.08.2007. priekšlikumu (prot.Nr.28, 3. punkts), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1.Atdalīt no zemes gabala Piebalgas ielā 12, Cēsīs (kad. nr. .4201 005 3407), zemes gabalu saskaņā ar dalījuma skici aptuveni 200 kv.m. platībā, kura reģistrējot zemesgrāmatā, pievienojama zemes gabalam Piebalgas ielā 14, Cēsīs(kad Nr. 4201 005 3408), veidojot vienu zemes vienību;

2. Zemes gabals Piebalgas ielā 12, Cēsīs pēc robežu maiņas:

2.1. Zemes gabala platība – 2060 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

2.2.Zemes lietošanas mērķis –– daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701);

3. Zemes gabals Piebalgas ielā 14, Cēsis pēc robežu maiņas:

3.1. Zemes gabala platība – 7982 kv.m., vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

3.2. Zemes lietošanas mērķis –– daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701);

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par zemes gabala Pils ielā 5, Cēsīs, sadalīšanu
________________________________________

Izskatot Cēsu Sv. Jāņa evenģēliski luteriskās lauku draudzes, reģ. Nr. LV90000298210 adrese: Lielā Skolas ielā 8 un Cēsu pilsētas domes, reģ. Nr.90000031048 nodomu protokolu, noslēgts 2007. gada 17. augustā par Cēsu Sv. Jāņa evenģēliski luteriskai draudzei piederoša zemes gabala Pils ielā 5, Cēsīs, daļas pirkšanu un Cēsu Sv. Jāņa evenģēliski luteriskās lauku draudzes 2007. gada 9. augusta pilnvaru Nr.34, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 17.07.2007. priekšlikumu (prot. Nr.25, 4.p.) un 21.08.2007. priekšlikumu (prot.Nr.29, 4.punkts), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Sadalīt zemes gabalu Pils ielā 5, Cēsīs (kad.nr. 4201 005 2002), divās daļās saskaņā ar dalījuma skici ;

2. Atdalītajai zemes gabala daļai, kas robežojas ar zemes gabalu Baznīcas laukums1, Cēsīs (kad. Nr. 4201 005 2004), piešķirt jaunu pagaidu adresi Pils iela 5A, Cēsis:

2.1. Zemes gabala platība 171 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

2.2. Inženierkomunikāciju radītie apgrūtinājumi zemes gabalā nav apzināti;

2.3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701).

3. Atlikušajai zemes gabala daļai un ēkām ar kadastra Nr.4201 005 2002 001,

4201 05 2002 002, 4201 005 2002 003 saglabāt adresi Pils iela 5, Cēsis;

3.1. Zemes gabala platība 1423 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā;

3.2. Inženierkomunikāciju radītie apgrūtinājumi zemes gabalā nav apzināti;

3.3. Zemes lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūves zeme (0701).

4. Pieņemt zināšanai, ka ja netiek noslēgts pirkuma-pārdevuma līgums par zemes gabala Pils ielā 5A pirkšanu-pārdošanu, tad zemes gabals Pils ielā 5 ir atjaunojams iepriekšējās robežās.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par zemes ierīcības projekta Piebalgas ielā 74, Cēsīs apstiprināšanu
_________________________________________________

Ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 21. jūnija lēmumu Nr.380 (prot.Nr.10, 11.p) „Par zemes ierīcības projekta Piebalgas ielā 74 uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu” uzsākta zemes ierīcības projekta izstrāde.

Pamatojoties uz Zemes ierīcības likumu, kas stājies spēkā ar 2007. gada 1. janvāri un Cēsu pilsētas domes Attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 21.08.2007. sēdes priekšlikumu (prot.nr.29 p.3), Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Apstiprināt zemes ierīcības projektu Piebalgas ielā 74 (kad.Nr.4201 009 0531 un 4201 009 0551), Cēsīs.

2. Atdalītajam zemes gabalam, kas ir daļa no zemes vienībām ar kadastra Nr. 42010090551 un 42010090531 un kas atrodas pie Mēderu ielas piešķirt adresi Piebalgas iela 72, Cēsīs:

2.1. Zemes gabala platība 4000 kv.m. vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

2.2. Zemes gabalam izgatavojams zemes robežu plāns un reģistrējams zemesgrāmatā, kā viena zemes vienība;

2.3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme (1105).

3. Zemes gabalam, kas ir atlikusī daļa no zemes vienībām ar kadastra Nr. 42010090551 un 42010090531 saglabāt adresi Piebalgas iela 74, Cēsis:

3.1. Zemes gabala platība 11506 kv.m. vairāk vai mazāk, cik izrādīsies izgatavojot zemes gabala plānu;

3.2. Zemes gabalam izgatavojams zemes robežu plāns un reģistrējams zemesgrāmatā, kā viena zemes vienība;

3.3. Zemes lietošanas mērķis – satiksmes infrastruktūras objektu apbūves zeme

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par telpu nomas līguma starp Cēsu Kultūras centru un SIA „Otra Puse” Cēsīs Raunas ielā 12 pārjaunošanu
________________________________________________

Pamatojoties uz SIA „Otra Puse” (R.N. 40003742638) iesniegumu (26.07.2007., reģ. Cēsu Kultūras centrā 03.08.2007. Nr. 1 – 15/83) un SIA „OP2” (R.N.444103042598) iesniegumu (02.08. 2007.; Reģ. Cēsu Kultūras centrā 03.08.2007 Nr. 1 – 15/85) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas 09.08.2007.(prot.nr.11) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt pārjaunošanas līgumu par telpu nomu Raunas ielā 12 Cēsīs starp Cēsu Kultūras centru un SIA „OP 2” (Reģ. Nr. 44103042598 ).
 2. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu Kultūras centram (direktore I.Groza).

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par telpu nomas līgumu starp Cēsu Kultūras centru un SIA „DT Mobile” Cēsīs Raunas ielā 12
____________________________________________________

Pamatojoties uz SIA „DT Mobile” iesniegumu ( 30.07.2002 ; Reģ. Cēsu kultūras centrā 31.07.2007. Nr. 1 – 15/86) un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu 09.08.2007.(prot.nr.11), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt telpu nomas līgumu starp Cēsu Kultūras centru un SIA „DT Mobile” (Reģ. Nr. 40103148504).
 2. Noteikt telpu nomas līguma termiņu līdz 2011.gada 31.decembrim.
 3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdots veikt Cēsu Kultūras centram. (Direktore I.Groza).

 

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par telpu apakšnomu Raunas ielā 12, Cēsīs kultūras centrā
__________________________________________________

Pamatojoties uz SIA ,,OP2” direktora M. Maklera iesniegumu ( 2007.03.08 ) par telpu nodošanu apakšnomā Cēsu kultūras centrā, Cēsu pilsētas dome nolemj:

1. Atļaut SIA ,,OP2” ( R.Nr.44103042598) nodot apakšnomā telpas Raunas ielā 12, Cēsīs Kultūras centrā ar kopējo platību 205.1 kv.m., apakšīrniekam SIA ,,OP 2 GRUPA” ( R.Nr.44103047260).

2. Telpu nomas līguma termiņš-līdz 2012.gada 3.maijam

3. Noteikt īres maksu par vienu kv.m. mēnesī Ls 2.50 + PVN 18%

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētasdomes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par Nolikuma „Par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Cēsu pilsētas sporta skolā” apstiprināšanu
_________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora Jāņa Nagļa iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (2007.gada 9.augusta sēdes protokols Nr.11) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas (2007.gada 9.augusta protokols Nr.11 ) atzinumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt “Nolikumu par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Cēsu pilsētas sporta skolā” .
 2. Noteikt, ka lēmums stājas spēkā ar 2007. gada 1. septembri.
 3. Atzīt par spēku zaudējušu 2006.gada 5.oktobra Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.571 par „Nolikums par audzēkņu samaksas kārtību Cēsu pilsētas sporta skolā”.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par ilgtermiņa saistību apstiprināšanu
________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldību budžetu” 22.pantu, Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu un 2007.gada 17.jūlija līgumu Nr.17CEO07/07 starp Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „Cel Tik” , Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (09.08.2007.) un Finansu komitejas (09.08.2007., Nr.11) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Apstiprināt ilgtermiņa saistības Cēsu Valsts ģimnāzijai apmaksas veikšanai par darbmācības kabineta kosmētisko remontu uz 24 mēnešiem pēc būvdarbu nodošanas-pieņemšanas akta parakstīšanas. Līguma summa Ls 5977,18 (pieci tūkstoši deviņi simti septiņdesmit septiņi lati 18 santīmi).
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt finansējumu Cēsu Valsts ģimnāzijai
 3. Par saistību izpildi atbildīga Cēsu Valsts ģimnāzija (direktore G.Bērziņa).

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par nekustamā īpašuma Raunas ielā 2, Cēsīs nomu
_________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, 15. panta pirmās daļas 4. un 5. punktu, 21. panta pirmās daļas 19. punktu, uz Cēsu pilsētas domes 2006. gada 24. augusta lēmumu Nr. 505 „Par nekustamā īpašuma Cēsīs, Raunas ielā 2, nomu” (prot. Nr. 14, 28.p.) un Cēsu pilsētas domes Finanšu komitejas 09.08.2007. atzinumu (protokols Nr. 11), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt nekustamā īpašuma Cēsīs, Raunas ielā 2 nomas līgumu.
 2. Nomas līguma termiņš līdz 2010. gada 01. augustam, ar tiesībām pagarināt nomas tiesiskās attiecības par visu nekustamo īpašumu.
 3. Nomas maksa mēnesī (ieskaitot PVN 18%) – Ls 1,75/kvm – pamatceltnei; Ls 0,5/kvm – palīgceltnei - šķūnim; Ls 21,18 – zemei, kas kopā mēnesī sastāda Ls 1505,43 (viens tūkstotis pieci simti pieci lati 43 santīmi).

 

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par finansējumu projektam „Take the Lead” Nr. LV-31-110-2006-R5
_______________________________________________

Pamatojoties uz projekta „Take the Lead” Nr.LV-31-110-2006-R5 līgumu un Cēsu Bērnu un jauniešu centra direktores Dz.Matusēvičas iesniegumu (06.08.2007., Nr.1-11/9), Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Atļaut Cēsu bērnu un jauniešu centram no iestādes pamatbudžeta līdzekļiem segt projekta „Take the Lead” Nr.LV-31-110-2006-R5 pēcapmaksas finansējuma daļu Ls 747,06 (septiņi simti četrdesmit septiņi lati 06 santīmi).
 2. Noteikt, ka Cēsu bērnu un jauniešu centram finansējums atgriežams iestādes pamatbudžetā 5 dienu laikā no gala finansējuma saņemšanas.

 

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par pusdienu cenu Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2007./2008.mācību gadā
_____________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 15.panta 7.punktu un Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestāžu ēdināšanas pakalpojumu sniedzēju iesniegumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Noteikt brīvpusdienu un standartpusdienu cenu Cēsu pilsētas vispārējās izglītības iestādēs 2007./2008.mācību gadā Ls 1,00 (viens lats).

 

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par izmaiņām 2002.gada 30.augusta līgumā par telpu nomu (pēc nomnieka reģistra Nr.648/1-2002, pēc iznomātāja reģistra) starp Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „Biznesa augstskolu Turība”
______________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores G.Bērziņas iesniegumu, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Apstiprināt vienošanās protokolu „Par izmaiņām 2002.gada 30.augusta līgumā par telpu nomu (pēc nomnieku reģistra Nr.648/1-2002, pēc iznomātāja reģistra Nr.1-2002) starp Cēsu Valsts ģimnāziju un SIA „Biznesa augstskola Turība”.

 

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par palīgēkas – tiesnešu mājas demontāžu Valmieras ielā 6, Cēsīs
________________________________________________

2007. gada 12. augustā fiksēts ugunsgrēks Cēsu pilsētas pašvaldībai piederošajā nekustamajā īpašumā: palīgēkā – tiesnešu mājā (kadastra apzīmējums 4201 005 1202 004, reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 973 11.10.2001.) zemes gabalā Valmieras ielā 6, Cēsīs (nekustamā īpašuma lietotājs – Cēsu pilsētas sporta skola).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu, uz 2007. gada 12. augusta Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Cēsu brigādes sastādīto „Aktu par ugunsgrēku” (pielikumā), uz Cēsu pilsētas būvvaldes 17.08.2007. Atzinumu Nr. 217 (1-24/1514 20.08.2007.) (pielikumā), kā arī lai veicinātu pilsētvides sakārtošanu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Uzdot Cēsu pilsētas sporta skolai (direktors J. Naglis) sadarbībā ar Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļu (vadītājs V. Krastiņš) organizēt palīgēkas – tiesnešu mājas (kadastra numurs 4201 005 1202 004) zemes gabalā Valmieras ielā 6, Cēsīs pilnīgu demontāžu un teritorijas sakārtošanu pēc demontāžas, ievērojot Cēsu pilsētas būvvaldes 17.08.2007. Atzinuma Nr. 217 lemjošajā daļā norādīto.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finanšu nodaļai (vadītāja A. Zerne) iekļaut Cēsu pilsētas sporta skolas budžeta grozījumos finanšu līdzekļus palīgēkas – tiesnešu mājas pilnīgai demontāžai.
 3. Uzdot Cēsu pilsētas domes Nekustamā īpašuma nodaļai (vadītājs V. Krastiņš) pēc palīgēkas – tiesnešu mājas demontāžas risināt jautājumus par grozījumu izdarīšanu Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 973.
 4. Uzdot grāmatvedības nodaļai (vadītāja A. Bičuka) pēc grozījumu izdarīšanas Cēsu pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 973 risināt jautājumus par palīgēkas – tiesnešu mājas izslēgšanu no Cēsu pilsētas pašvaldības bilances.as paslesnelnumursa pirmās daļ�
 5. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par Pārjaunojuma līguma noslēgšanu Zemes nomas līgumam par zemes gabala Gaujas ielā 8/10 daļas nomu
________________________________________________

Pamatojoties uz Latvijas Republikas likuma „Būvniecības likums” 11. panta pirmo daļu un Cēsu pilsētas domes 2006. gada 28. decembra lēmumu Nr. 724 „Par Cēsu pilsētas pašvaldības objekta – nedzīvojamas ēkas Gaujas ielā 10A, Cēsīs nodošanu privatizācijai” (Prot. Nr. 20, 11.p.), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt Pārjaunojuma līgumu 01.02.2007. Zemes nomas līgumam par zemes gabala Gaujas ielā 8/10, Cēsīs daļas nomu .
 2. Pārjaunojuma līguma termiņš 10 (desmit) gadi no tā abpusējas parakstīšanas un saskaņošanas.
 3. Nomas maksa gadā (ieskaitot PVN 18%) – Ls 604,50 (seši simti četri lati 50 santīmi).
 4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam G. Šķenderam.

 

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par Saistošo noteikumu Nr.16 „Grozījumi (Nr.7.1.) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.” apstiprināšanu
________________________________________________________

Ziņo: I.Ādamsone, Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja v.i.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas attīstības programmu un Cēsu pilsētas teritorijas plānojumu un pamatojoties uz Likuma Par pašvaldībām 21. panta pirmās daļas 3. punktu, Teritorijas plānošanas likuma 6. panta sesto daļu, Ministru kabineta 2004. gada 19. oktobra noteikumu nr. 883: Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi”45. punktu un Cēsu pilsētas attīstības un teritorijas plānošanas komisijas 2007. gada 21. augusta priekšlikumu(prot. Nr. 29., 2.punkts), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr.16 „Grozījumi (Nr.7.1.) 2005.gada 9.jūnija sasitošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”;
 2. Administratīvajai nodaļai (vadītājas p.i. S.Grantiņai ) saistošos noteikumus nedēļas laikā rakstveidā nosūtīt Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijai.

 

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par telpu nomas līguma apstiprināšanu
_____________________________________________________

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14.panta 2.daļas 3.punktu un Cēsu pilsētas pamatskolas direktora Māra Šķēles iesniegumu, Cēsu pilsētas dome , nolemj:

Apstiprināt 2007.gada 15.augustā noslēgto nomas līgumu „Par telpu nomu starp SIA „Biznesa augstskola „Turība” un Cēsu pilsētas pamatskolu” (Nr. 401-2007).

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Par nedzīvojamo telpu nomu Gaujas ielā 88, Cēsīs
____________________________________________________

Uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda zemesgrāmatā reģistrēts nekustamais īpašums Gaujas ielā 88, Cēsīs, kurš sastāv no zemes gabala 66288 m2 platībā un vienpadsmit ēkām un būvēm (zemesgrāmatas nodalījums Nr. 1000 0008 8355; 20.12.2002.).

Pamatojoties uz likuma „Par pašvaldībām” 14. panta otrās daļas 3. punktu 2. punktu un SIA „GLOBAL CONSTRUCTION” iesniegumu, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes 24.04.2003. lēmumu (§ 24; prot. Nr. 9) „Par nedzīvojamo telpu nomas maksu”, Cēsu pilsētas dome , nolemj:

1. Iznomāt sabiedrībai ar ierobežotu atbildību „GLOBAL CONSTRUCTION”, vienotais reģistrācijas numurs 40003876550,nedzīvojamas telpas ēkā Gaujas ielā 88, Cēsīs (kadastra apzīmējums 4201 006 2303 002) 308,0 kvm kopplatībā, tajā skaitā telpas Nr. 1 līdz 14 ēkas pirmajā stāvā 176,3 kvm kopplatībā un telpas Nr. 1 līdz 10; 14 ēkas otrajā stāvā 131,7 kvm kopplatībā uzņēmuma darbības nodrošināšanai, nosakot:

1.1 Nomas līguma termiņš 2007. gada 31. decembris;

1.1 Nomas maksa Ls 1,00 par vienu kvadrātmetru mēnesī un PVN 18% apjomā;

1.3 Nomnieks atsevišķi norēķinās par saņemtajiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem (ūdens, kanalizācija, apkure, elektroenerģija, telefons, apsardze, atkritumu izvešana);

2. Uzdot domes Juridiskai nodaļai (vadītāja S. Zvirbule) sagatavot atbilstošu nomas līgumu.

3. Pilnvarot Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāju G. Šķenderu parakstīt nomas līgumu.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints ŠĶENDERS

 

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
23.08.2007.,prot.Nr. 14
lēmumam nr. 498

NEAPBŪVĒTA ZEMES GABALA
PRIEKUĻU IELĀ 21, CĒSĪS,
IZSOLES NOTEIKUMI

1. VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI

1.1. Neapbūvēta zemes gabala Priekuļu ielā 21, Cēsīs, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums, izsoles noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama Nekustamā īpašuma izsole.

1.2. Izsoli organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas un izsoles komisija, turpmāk tekstā – komisija.

1.3. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2007.gada 25.oktobrī, plkst. 10.00.

1.4. Nekustamā īpašuma sākumcena (nosacītā cena) – Ls 700 000,00 (septiņi simti tūkstoši lati).

1.5. Nodrošinājuma nauda – 10% no Nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 70 000,00 (septiņdesmit tūkstoši lati), kas ar pārskaitījumu jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV09 UNLA 0004 0001 4620 1, A/S SEB Latvijas Unibanka, kods UNLALV2X. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā.

1.6. Reģistrācijas nauda – Ls 200,00 (divi simti lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5.punktā noteiktajā kārtībā.

1.7. Izsoles solis – Ls 1000,00 (viens tūkstotis lati).

1.8. Sludinājumi par Nekustamā īpašuma izsoli publicējami laikrakstos ‘’Latvijas Vēstnesis’’, Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’, kā arī internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie Nekustamā īpašuma.

1.9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

2. NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA RAKSTUROJUMS

2.1. Nekustamais īpašums atrodas Priekuļu ielā 21, Cēsīs, un sastāv no neapbūvēta zemes gabala 126 800 kv.m. platībā, kadastra Nr. 4201 003 0221, turpmāk tekstā – Nekustamais īpašums.

2.2. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā, nodalījuma Nr. 1000 0029 7256, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

2.3. Novietojums – atrodas Cēsu pilsētas austrumu daļā Lauciņu rajonā. Daļa zemes gabala 86 798kv.m. vai 68% ir bijusī dolomīta karjera, kur izveidojies dīķis. Zemes gabals robežojas ar Priekuļu ielu dienvidu daļā un privātiem zemes īpašumiem.

2.4. Zemes gabala lietošanas mērķis – saskaņā ar privatizācijas noteikumiem, apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 2007.gada 29.marta lēmumu Nr.174, (prot.Nr.6, 18.punkts).

2.5. Sīkāka informācija par Nekustamo īpašumu pa tālruni 4122161 (Aija Malnača).

3. IZSOLES PRIEKŠNOTEIKUMI

3.1. Izsolē var piedalīties jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus.

3.2. Lai piedalītos izsolē personai līdz 2007.gada 24.oktobra plkst.14.00, Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stāvā, 306. kabinetā, jāreģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:

3.2.1. juridiskai personai:

3.2.1.1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

3.2.1.2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;

3.2.1.3. statūtu kopija vai izraksts par pārvaldes institūcijas (amatpersonas) kompetences apjomu;

3.2.1.4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu, kā arī par paraksta tiesīgām personām;

3.2.1.5. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 6 nedēļas pirms izsoles dienas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;

3.2.1.6. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par četrām nedēļām no izsoles dienas;

3.2.1.7. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā;

3.2.1.8. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību un finansu līdzekļu Nekustamā īpašuma iegādei pieejamību;

3.2.1.9. juridiskās personas lēmums par Nekustamā īpašuma iegādi;

3.2.1.10. zvērināta revidenta pozitīvs atzinums par personas maksātspēju;

3.2.1.11. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu;

3.2.1.12. kvīts par reģistrācijas naudas samaksu.

3.2.2. Fiziskai personai:

3.2.2.1. pases kopija;

3.2.2.2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;

3.2.2.3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas (ja fiziska personas ir individuālā darba veicējs);

3.2.2.4. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību un finansu līdzekļu Nekustamā īpašuma iegādei pieejamību;

3.2.2.5. kvīts par nodrošinājuma naudas samaksu;

3.2.2.6. kvīts par reģistrācijas naudas samaksu.

Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

3.3. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 3.2.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek atzīta par pretendentu un reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.

3.4. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:

3.4.1. nav iesniedzis visus šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus vai tas neatbilst minētā punkta prasībām;

3.4.2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;

3.4.3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;

3.4.4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai.

4. IZSOLES PROCESS

4.1. Izsolē var piedalīties personas, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kurām izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.

4.2. Ja uz Nekustamā īpašuma izsoli ir pieteicies viens privatizācijas subjekts vai tikai viens privatizācijas subjekts ir atzīts par pretendentu, tad viņa tiek piešķirtas tiesības slēgt pirkuma līgumu, saskaņā ar Nekustamā īpašuma privatizācijas noteikumiem.

4.3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles komisija pieņem lēmumu slēgt Nekustamā īpašuma pirkuma līgumu, saskaņā ar privatizācijas noteikumiem, ar izsoles dalībnieku, kurš ieradies uz izsoli.

4.4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņš zaudē nodrošinājuma naudu.

4.5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, un ir pieņemts Noteikumu 4.3.punktā minētais lēmums, dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.

4.6. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.

4.7. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.

4.8. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.

4.9. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

4.10. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

4.11. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.

4.12. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo Nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

4.13. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņš zaudē nodrošinājuma naudu.

4.14. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.

4.15. Solīšana notiek pa vienam izsoles solim.

4.16. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā Nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.

4.17. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena Nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.

4.18. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz Nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto Nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.

4.19. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. Dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. Dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.

4.20. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs Nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu.

4.21. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

4.22. Izsoles dalībnieks, kurš Nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un/vai neparakstās protokolā, uzskatāms, ka ir atteicies no nosolītā Nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un viņš zaudē nodrošinājuma naudu. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, viņam piedāvā iegūt Nekustamo īpašumu par viņa pēdējo nosolīto cenu.

4.23. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis Nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto Nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā Nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.

4.24. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši Nekustamo īpašumu, atdod atpakaļ iesniegto nodrošinājuma naudas bankas garantiju 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.

5. SAMAKSAS KĀRTĪBA

5.1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa jāsamaksā par nosolīto Nekustamo īpašumu līdz 2007.gada 08.novembrim.

5.2. Ja nosolītājs līdz 2007.gada 08.novembrim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto Nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt Nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par Nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētājs zaudē nodrošinājuma naudu.

5.3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.

6. NENOTIKUSI IZSOLE

6.1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

6.1.1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;

6.1.2. sākumcena nav pārsolīta;

6.1.3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies;

6.1.4. Nolikuma 5.3.punktā noteiktajā gadījumā.

7. IZSOLES REZULTĀTU APSTIPRINĀŠANA UN PIRKUMA LĪGUMA SLĒGŠANA

7.1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.

7.2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas. Ja nosolītājs atsakās parakstīt pirkuma līgumu, viņš zaudē nodrošinājuma naudu.

8. KOMISIJAS LĒMUMA PĀRSŪDZĒŠANA

8.1. Izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 (piecu) dienu laikā no attiecīgā lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.

8.2. Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šajos Noteikumos noteiktie termiņi.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
23.08.2007.,prot.Nr.14, 27.p.
lēmumam Nr. 506

PĀRJAUNOJUMA LĪGUMS

Cēsīs 2007.gada 24.augustā

Cēsu Kultūras centrs, adrese: Raunas iela 12 Cēsis; Nod.maksāt.Reģ. Nr. LV 90000031067 turpmāk tekstā Kultūras centrs, kura vārdā, saskaņā ar Nolikumu rīkojas direktore Ija GROZA un

SIA „OP2” Reģ. Nr. 44103042598 juridiskā adrese Rūpniecības iela 9 Cēsis turpmāk tekstā– Sabiedrība, kura vārdā rīkojas direktors Mārtiņš MAKLERS

ņemot vērā, ka 2005.gada 1.augustā ar Cēsu pilsētas domes 2005.gada 14.jūlija sēdes lēmumu Nr. 17.prot. 16, noslēgts nomas līgums, turpmāk – Nomas līgums, kas noteica, ka Kultūras centrs kā Iznomātājs nodod un SIA „Otra Puse” kā Nomnieks pieņem lietošanā par maksu telpas Raunas ielā 12 Cēsīs , ar kopējo platību 205,1 kv.m. , nomas maksa mēnesī Ls 605,04 ( seši simti pieci lati 04 sant.), tajā skaitā PVN 18% Ls 92,29 ( deviņdesmit divi lati 29 sant.), nomas termiņš līdz 2010.gada 31.martam, ar grozījumiem no 2006.gada 1.novembra, , apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 05.10.2006.sēdes prot.Nr. 16 lēmumu Nr. 565;

to, ka starp Kultūras centru kā IZNOMĀTĀJU un SIA „Otra Puse” kā NOMNIEKU , pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes sēdes 28.12.2006 prot. Nr.20, 38.p. lēmumu nr. 751, noslēgts ieskaita līgums, turpmāk – Ieskaita līgums, par kapitālieguldījumu veikšanu nomas telpās Raunas ielā 12 par kopējo summu Ls 52893,52 ( piecdesmit divi tūkstoši astoņi simti deviņdesmit trīs lati 52 sant.) un to, ka IZNOMĀTĀJS neiekasē no NOMNIEKA nomas maksu līdz brīdim, kamēr IZNOMĀTĀJS ir sedzis pilnībā NOMNIEKAM ieguldīto summu par kapitālieguldījumiem,

saskaņā ar Latvijas Civillikuma 1867.- 1869., 1871., 1874., 1879. pantiem, kas nosaka pārjaunojuma līguma slēgšanas kārtību,

pamatojoties uz Sabiedrības „OP2” iesniegumu ( 02.08.2007) un Cēsu pilsētas domes lēmumu „_____” (datums, protokola Nr., paragrāfa Nr.)

līdzēji noslēdz šo pārjaunojuma līgumu par 2005.gada 1.augustā noslēgto nomas līgumu un 2006.gada 1.novembrī noslēgto ieskaita līgumu par sekojošo:

 1. Sabiedrība pārņem visas no SIA „Otra Puse” noslēgtā nomas līguma un SIA „Otra Puse” noslēgtā ieskaita līguma izrietošās tiesības un saistības.
 2. Pārjaunojuma līgums stājas spēkā ar 2007.gada 24.augustu un ir spēkā uz visu SIA „Otra Puse” noslēgtā nomas līguma un SIA „Otra Puse” noslēgtā ieskaita līguma nosacījumiem un noteiktajam termiņam.
 3. Pārjaunojuma līgums pēc tā abpusējas parakstīšanas kļūst par neatņemamu SIA „Otra Puse” noslēgtā nomas līguma un SIA „Otra Puse” noslēgtā ieskaita līguma sastāvdaļu.
 4. Sabiedrība ir atbildīga un par saviem finanšu līdzekļiem reģistrē ar šo pārjaunojuma līgumu saistītās izmaiņas zemesgrāmatā.
 5. Strīdus, kas līdzējiem varētu rasties saistībā ar šī Līguma izpildi, līdzēji risina pārrunu ceļā. Gadījumā, ja līdzēji nevar savstarpēji vienoties, strīdus jautājums nododams izskatīšanai tiesā, atbilstoši spēkā esošajiem LR normatīvajiem aktiem.
 6. Līdzēji ir materiāli atbildīgi par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otram līdzējam radītiem zaudējumiem.
 7. Līgums sastādīts 3 ( trijos) eksemplāros, no kuriem 1 viens- zemesgrāmatai, 1 – Cēsu Kultūras centram, 1 – SIA „OP2”. Visiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

Kultūras centrs Sabiedrība

Cēsu Kultūras centrs

Nosaukums

SIA” OP2”

Raunas iela 12

Juridiskā adrese

Rūpniecības iela 9 Cēsis

Raunas iela 12

Faktiskā adrese

Rūpniecības iela 9 Cēsis

LV 90000031067

Reģ. Nr.

444103042598

SEB Latvijas Unibanka

Banka

SEB Latvijas Unibanka

UNLALV2X

Bankas kods

UNLALV2X

LV35UNLA0004015130390

Konta Nr.

LV20UNLA0050009017805

Uldis Brencis

Kontaktpersonas vārds, uzvārds

Mārtiņš Maklers

Dir.vietn.saimn.darbā

Kontaktpersonas amats

Direktors

 

Kontaktpersonas telefona Nr.

 
 

Kontaktpersonas fax Nr.

 

info@kulturcentrs.lv

Kontaktpersonas e-pasta adrese

op2@tvnet.lv

 

_________________                 ____________________

/direktore I.Groza/                    /direktors M.Maklers

z.v.                                        z.v.

 

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
23.08.2007.,prot.nr. 14
lēmums nr. 507

NOMAS LĪGUMS

Cēsīs 2007.gada _________________

Cēsu Kultūras centrs, adrese: Cēsīs, Raunas ielā 12,nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV 90000031067, turpmāk tekstā – Iznomātājs, kura vārdā saskaņā ar tā nolikumu rīkojas direktore Ija GROZA no vienas puses, un SIA „DT Mobile” juridiskā adrese Mūkusalas iela 46 , Rīga, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Nr. 40103148504, turpmāk tekstā – Nomnieks, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem un LR Tieslietu ministrijas 20.04.2005. lēmumu rīkojas tās valdes loceklis Uldis Priedītis no otras puses, abas puses kopā vai atsevišķi turpmāk sauktas – Puses, noslēdza šo līgumu par sekojošo:

1. Līguma priekšmets.

1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem nomā un lietošanā par maksu ēkā Cēsīs, Raunas ielā12 ar kopējo platību 92.5 kv.m., (turpmāk tekstā Telpas) un konkrēti:

Telpa Nr.1 – 56.7 kv.m.
Telpa Nr.2 – 20.1 kv.m.
Telpa Nr.3 – 13.4 kv.m.
Telpa Nr.4 – 2.3 kv.m.

1.2. Telpu platība sastāda 2.9 % no ēkas kopējās platības.

1.3. Iznomātājs nodod Nomniekam Telpas(mērķis) – komercdarbībai

1.4. Nomas Telpas Iznomātājs nodod Nomniekam lietošanā saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

1.5.Nomniekam ir zināms Telpu tehniskais stāvoklis un šajā sakarā tam nav nekādu pretenziju.

2. Līguma termiņš.

2.1. Nomas līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2011.gada 31.decembrim

3. “Nomnieka” tiesības un pienākumi.

3.1.“Nomniekam” ir pienākums:

3.1.1. Telpas izmantot tikai tiem mērķiem, kuri norādīti šī līguma 1.3. punktā. Telpu izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama Iznomātāja rakstiska piekrišana,

3.1.2. Savlaicīgi maksāt nomas maksu par Telpu izmantošanu, komunālajiem un citiem pakalpojumiem, kā arī visus nepieciešamos nodokļus saistītus ar nekustamo īpašumu Cēsīs, Raunas ielā 12 līgumā noteiktajā vai saņemto rēķinu uzrādītajā termiņā, aprēķina apmēra noteikšanas pamatā izmantojot 1.2.punktā noteikto Nomnieka aizņemto proporcionālo platību no ēkas.

3.1.3. Godprātīgi pildīt līguma saistības, saudzīgi un rūpīgi izturēties pret ēku, kurā atrodas Telpas, un tai pieguļošo teritoriju.

3.1.4. Uzturēt kārtību un tīrību Telpās, ēkas koplietošanas telpās un ēkas pieguļošajā teritorijā.

3.1.5.Izmantot Telpas tikai saskaņā ar šī līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un darboties tajās, netraucējot ēkā atrodošos trešo personu darbību.

3.2.Nomniekam nav tiesību izdarīt Telpu rekonstrukciju vai pārbūvi bez iepriekšējas Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

3.3. Nomniekam nav tiesību bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas Telpas nodot apakšnomā vai kā citādi apgrūtināt un/vai piesaistīt trešās personas Telpu izmantošanā.

3.4.Nomnieks apņemas ievērot iznomāto Telpu vispārīgos apkalpošanas un uzturēšanas noteikumus, sanitārās, ugunsdrošības un citas prasības.

3.5.Nomnieks ir atbildīgs par ugunsdrošības, elektroenerģijas izmantošanas, vides aizsardzības, sanitāro un citu noteikumu ievērošanu viņam lietošanā nodotajās Telpās un, parakstot šo līgumu, uzņemas pilnu materiālu atbildību šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā, sedzot visus zaudējumus, kas Iznomātājam radušies sakarā ar minēto noteikumu pārkāpšanu

3.6.Avāriju gadījumā Nomniekam nekavējoties jāziņo Iznomātājam un institūcijai, kas veic steidzamus pasākumus avārijas likvidēšanai. Nomniekam jā nodrošina Iznomātājs ar precīzām ziņām par Nomnieka pilnvaroto pārstāvi, kurš attiecīgi varētu rīkoties gadījumos, kad avārijas notiek ārpus darba laika.

3.7.Ja Telpās un tajās esošo iekārtu bojājumi ir radušies trešo personu vainas dēļ, Nomnieks apņemas patstāvīgi, neizvirzot pretenzijas Iznomātājam, risināt visus jautājumus, kas saistīti ar radīto bojājumu novēršanu un zaudējumu kompensāciju.

3.8.Nomniekam nav tiesību atstāt Telpas bez uzraudzības visā šī Līguma darbības laikā.

3.9.Nomniekam jānodrošina Telpu apsardze un neaizskaramība.

3.10.Nomnieks apņemas apdrošināt Telpas uz visu Līguma darbības laiku. Telpu apdrošināšana jāveic 1 (viena) mēneša laikā no šī Līguma spēkā stāšanās brīža.

3.11.Nomniekam ir pienākums nekavējoties, kad ir kļuvis zināms par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, par to ziņot Iznomātājam.

3.12.Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas summa tiek izmantota ēku un Telpu sakārtošanai un atjaunošanai.

3.13.Visu šī līguma darbības laiku Nomnieks ir atbildīgs par visu personu rīcību, kuras uzturas Telpās.

3.14.Beidzoties šī līguma darbības termiņam vai izbeidzot to pirms termiņa, Nomniekam Telpas ir jānodod Iznomātājam ne sliktākā stāvoklī, kā tās tika pieņemtas.

3.15.Ja uz Telpu atbrīvošanas brīdi to stāvoklis ir pasliktinājies, tad Nomniekam ir jāizdara Telpu remonts pēc ar Iznomātāju saskaņota plāna vai jāapmaksā remonta vērtība, ja Iznomātājs tam piekrīt. Ja Nomnieks nepilda iepriekš minēto noteikumu, tas maksā Iznomātājam līgumsodu Ls 1000,00 (viens tūkstotis) apmērā.

3.16.Nomniekam Telpas ir jāatbrīvo 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā pēc šī līguma darbības termiņa beigām vai arī no tā izbeigšanas brīža. Šis termiņš netiek uzskatīts par šī Līguma darbības termiņa pagarinājumu.

3.17.Izbeidzoties šī Līguma darbības termiņam vai izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Telpu nodošana notiek saskaņā ar Telpu nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.18.Atstājot telpas, saskaņā ar līguma termiņa izbeigšanos vai līguma izbeigšana pirms termiņa, Nomniekam ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos Telpu uzlabojumus, kurus var atdalīt bez Telpu ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas.

3.19.Kompensāciju par neatdalāmiem uzlabojumiem, kuri paliek Telpās, ņemot vērā to amortizācijas nolietojumu, Nomnieks var prasīt tikai tajā gadījumā, ja šo uzlabojumu vērtība un raksturs pirms to iebūvēšanas ir ticis rakstiski saskaņots ar Iznomātāju, un Iznomātājs rakstiski ir izteicis savu piekrišanu tos kompensēt.

4.Iznomātāja tiesības un pienākumi.

4.1. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Nomnieka klātbūtnē Nomnieka saistību izpildi un iznomāto Telpu stāvokli.

4.2. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt Telpu izmantošanu saskaņā ar līguma priekšmetu.

4.3. Iznomātājam ir pienākums nodrošināt pienācīgus Telpu ekspluatācijas apstākļus.

4.4. Ārkārtēju apstākļu gadījumā Iznomātājam ir tiesības iekļūt Telpās ar Nomnieka klātbūtni bez iepriekšēja brīdinājuma.

5.Maksājumi.

5.1.Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu Ls 5.00 (pieci lati 00 santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, kas sastāda Ls 462.50 (četri simti sešdesmit divi lati.50 sant.)) + PVN 18% Ls 83.25 (astoņdesmit trīs lati 25 sant.) pavisam kopā Ls 545.75 (pieci simti četrdesmit pieci lati 75 sant.), t.sk., PVN 18%, mēnesī.

5.2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par katru mēnesi uz priekšu līdz tekošā mēneša 30. (trīsdesmitajam) datumam, pārskaitot to Iznomātāja norādītajā kontā Nr. LV35 UNLA 0004 01513039 0; A/S Unibanka, kods UNLALV2X004.

5.3.Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ noteikto kārtību un prasībām atbilstoši Telpu 1.2.punktā noteiktajai proporcionālajai platībai no ēkas. Nomniekam ir pienākums maksāt arī citus nodokļus, kas tiktu noteikti saistībā ar Telpām un ēku, atbilstoši Telpu 1.2.punktā noteiktajai proporcionālajai platībai no ēkas.

5.4.Nomnieks maksā atsevišķi par izmantojamiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem (elektroenerģija, ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, sētnieka darbs, siltumapgāde) pēc attiecīgo pakalpojuma sniedzēju rēķina saņemšanas, tajā noteiktos termiņos vai arī pēc Iznomātāja piestādītā rēķina. Ja Nomnieks izmanto iepriekš minētos pakalpojumus, noslēdzot vienošanos par tiem tieši ar šo pakalpojumu sniedzēju, parādu gadījumā tie nav attiecināmi uz Iznomātāju.

5.5. Visi šajā Līgumā noteiktie maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem tikai tad, kad tie pilnā apmērā ir nonākuši Iznomātāja kasē vai bankas kontā.

5.6.Nomas maksas termiņa nokavējuma gadījumā Nomnieks maksā Iznomātājam nokavējuma naudu 0,5% apmērā no nenomaksātās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, ja puses nav rakstiski vienojušās par maksājuma termiņa pagarināšanu.

6.Līguma grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība.

6.1.Visus šī līguma grozījumus un papildinājumus veic Puses rakstiskā formā, un tie ir pievienojami šim līgumam, un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

6.2.Pēc savas izvēles Nomnieks var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu pirms termiņa, ja tas kalpo Nomnieka interesēm un ja par to Iznomātājam ir paziņots vismaz 2 mēnešus iepriekš.

6.3.Iznomātājam ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, neizmaksājot Nomniekam nekādas kompensācijas, izņemot tās, kas norādītas šajā līgumā, ja :

6.3.1.Nomnieks izmanto Telpas mērķiem (1.3.p.), kādi nav paredzēti šajā Līgumā, vai arī pārkāpj to izmantošanas noteikumus.

6.3.2.Nomnieks patvaļīgi bez saskaņošanas ar Iznomātāju, vai arī pārkāpjot attiecīgos normatīvos aktus, veic Telpu rekonstrukciju vai pārveidošanu.

6.3.3.Nomnieks bez rakstiskas Iznomātāja atļaujas nodod Telpas apakšnomā vai arī izmanto šīs Telpas kopdarbībai ar trešajām personām.

6.3.4.Nomnieks ir pieļāvis kāda maksājuma, kuru uzliek šis līgums, kavējumu.

6.3.5. Nomnieks tiek atzīts par maksātnespējīgu un bankrotējušu.

6.3.6. Nomnieks šajā līgumā noteiktajā termiņā nav apdrošinājis Telpas.

6.3.7. Nomnieks neizpilda apdrošināšanas līguma noteikumus.

6.3.8. Ja Iznomātājs ir konstatējis kādu no Līgumā minētajiem Nomnieka pārkāpumiem, tas ar ierakstītu paziņojumu nosūta Nomniekam brīdinājumu, dodot 15 (piecpadsmit) dienu laiku pārkāpuma novēršanai.

6.3.9. Ja telpās vai ēkā nepieciešams veikt kapitālo remontu vai rekonstrukciju, Iznomātājam ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, 2 ( divus) mēnešus iepriekš nosūtot Nomniekam rakstisku brīdinājumu.

6.4.Līguma izbeigšanas pirms termiņa gadījumos, no Iznomātāja puses (6.3.1.-6.3.7. punkti), Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu no 16. ( sešpadsmitās) dienas, kad Iznomātājs ir nosūtījis Nomniekam rakstisku paziņojumu un Nomnieks nav novērsis pārkāpumus.

6.5.Telpu nodošana Iznomātājam notiek ar nodošanas – pieņemšanas aktu, Nomniekam atbrīvojot Telpas no visām savām mantām, atstājot Telpas normālā ekspluatācijas kārtībā un tīras, atdodot visas atslēgas. Ja Nomnieks atsakās parakstīt Telpu nodošanas – pieņemšanas aktu, to paraksta divi liecinieki, kas ar saviem parakstiem apliecina aktā minēto faktu atbilstību faktiskajiem apstākļiem.

7. Nobeiguma noteikumi.

7.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šī Līguma izpildi, un ir atbildīgas saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

7.2. Domstarpības, kuras var rasties starp pusēm, puses risina pirmkārt savstarpēju sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos – pēc ieinteresētās puses prasības LR tiesā.

7.3. Puses saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem savstarpēji ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem.

7.4. ir pilnībā atbildīgas par visiem otrai Pusei vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem, ja tās nepilda šī Līguma noteikumus, t.sk., nepareizas kanalizācijas, apkures un citu komunikāciju, ugunsdrošības sistēmu lietošanas gadījumā.

7.5. Ja šī Līguma izbeigšanas gadījumā Nomnieks savlaicīgi neatbrīvo Telpas, turpmāk par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nomas maksa 10 (desmit) kārtīgā apmērā.

7.6. Ja kādu Nomnieka darbības rezultātā Iznomātājam tiek uzlikts naudas sods vai aprēķinātas soda sankcijas, t.sk., saistītas ar neatbilstošu Telpu izmantošanu, atbildības par šādām sankcijām pilnībā tiek uzlikta Nomniekam.

7.7.Katras puses pienākums ir paziņot otrai rakstiski par juridiskās personas nosaukuma, uzņēmējdarbības formas, adreses, bankas rekvizītu maiņu nekavējoties pēc to izmaiņu izdarīšanas.

7.8.Līgums sastādīts 2 eksemplāros , viens atrodas pie Iznomātāja, viens pie Nomnieka. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

 

“Iznomātājs” Cēsu Kultūras centrs   
Adrese:Raunas iela 12
Cēsis LV 4101
Nod.maks. R.n. LV 90000031067
A/S UNIBANKA
Kods UNLALV2X
onts LV35 UNLA 0004 0151 3039 0

_____________________
I. Groza
z.v.
“Nomnieks” SIA „DT Mobile”
Adrese: Mūkusalas iela 46
Rīga
Reģ. Nr. 40103148504
____________________
U.Priedītis
z.v.

 

CKC kontaktpersona:
Uldis Brencis, e-pasts:
saimnieks@kulturcentrs.lv

DT Mobile kontaktpersona:
Raivis Škrabe, e-pasts:
raivis.skrabe@dtmobile.lv

 

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
23.08.2007.,prot.nr. 14
lēmums nr. 508

APAKŠNOMAS LĪGUMS

Cēsīs 2007.gada _________________

SIA,, OP2”, juridiskā adrese Rūpniecības ielā 9, Cēsis, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Nr.44103042598, 2006.gada 27.oktobrī, turpmāk tekstā – Iznomātājs, kura vārdā saskaņā ar tā nolikumu rīkojas direktors Mārtiņš Maklers no vienas puses, un SIA „OP 2 GRUPA” juridiskā adrese Rūpniecības iela 9 , Cēsis, reģistrēta Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā Nr. 44103047260 2007..gada 16.augustā, turpmāk tekstā – Nomnieks, kuras vārdā saskaņā ar sabiedrības statūtiem rīkojas tās valdes loceklis Mārtiņš Maklers no otras puses, abas puses kopā vai atsevišķi turpmāk sauktas – Puses, noslēdza šo līgumu par sekojošo :

 

1. Līguma priekšmets.

1.1. Iznomātājs nodod, bet Nomnieks pieņem nomā un lietošanā telpas par maksu ēkā Cēsīs, Raunas ielā12 ar kopējo platību 205.1 kv.m., (turpmāk tekstā Telpas) un konkrēti:

1.2. Telpu platība sastāda 6.51 % no ēkas kopējās platības.

1.3. Iznomātājs nodod Nomniekam Telpas(mērķis) – kafejnīcas darbībai

1.4. Nomas Telpas Iznomātājs nodod Nomniekam lietošanā saskaņā ar pieņemšanas – nodošanas aktu.

1.5.Nomniekam ir zināms Telpu tehniskais stāvoklis un šajā sakarā tam nav nekādu pretenziju.

2. Līguma termiņš.

2.1. Nomas līgums stājas spēkā ar parakstīšanas brīdi un ir spēkā līdz 2012.gada 3.maijam

3. “Nomnieka” tiesības un pienākumi.

3.1. “Nomniekam” ir pienākums:

3.1.1. Telpas izmantot tikai tiem mērķiem, kuri norādīti šī līguma 1.3. punktā. Telpu izmantošanai citiem mērķiem ir nepieciešama Iznomātāja rakstiska piekrišana,

3.1.2. Savlaicīgi maksāt nomas maksu par Telpu izmantošanu, komunālajiem un citiem pakalpojumiem, kā arī visus nepieciešamos nodokļus saistītus ar nekustamo īpašumu Cēsīs, Raunas ielā 12 līgumā noteiktajā vai saņemto rēķinu uzrādītajā termiņā, aprēķina apmēra noteikšanas pamatā izmantojot 1.2.punktā noteikto Nomnieka aizņemto proporcionālo platību no ēkas.

3.1.3. Godprātīgi pildīt līguma saistības, saudzīgi un rūpīgi izturēties pret ēku, kurā atrodas Telpas, un tai pieguļošo teritoriju.

3.1.4. Uzturēt kārtību un tīrību Telpās, ēkas koplietošanas telpās un ēkas pieguļošajā teritorijā.

3.1.5. Izmantot Telpas tikai saskaņā ar šī līguma noteikumiem un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un darboties tajās, netraucējot ēkā atrodošos trešo personu darbību.

3.2. Nomniekam nav tiesību izdarīt Telpu rekonstrukciju vai pārbūvi bez iepriekšējas Iznomātāja rakstiskas piekrišanas.

3.3. Nomniekam nav tiesību bez Iznomātāja rakstiskas piekrišanas Telpas nodot apakšnomā vai kā citādi apgrūtināt un/vai piesaistīt trešās personas Telpu izmantošanā.

3.4. Nomnieks apņemas ievērot iznomāto Telpu vispārīgos apkalpošanas un uzturēšanas noteikumus, sanitārās, ugunsdrošības un citas prasības.

3.5. Nomnieks ir atbildīgs par ugunsdrošības, elektroenerģijas izmantošanas, vides aizsardzības, sanitāro un citu noteikumu ievērošanu viņam lietošanā nodotajās Telpās un, parakstot šo līgumu, uzņemas pilnu materiālu atbildību šo noteikumu pārkāpšanas gadījumā, sedzot visus zaudējumus, kas Iznomātājam radušies sakarā ar minēto noteikumu pārkāpšanu

3.6. Avāriju gadījumā Nomniekam nekavējoties jāziņo Iznomātājam un institūcijai, kas veic steidzamus pasākumus avārijas likvidēšanai. Nomniekam jā nodrošina Iznomātājs ar precīzām ziņām par Nomnieka pilnvaroto pārstāvi, kurš attiecīgi varētu rīkoties gadījumos, kad avārijas notiek ārpus darba laika.

3.7. Ja Telpās un tajās esošo iekārtu bojājumi ir radušies trešo personu vainas dēļ, Nomnieks apņemas patstāvīgi, neizvirzot pretenzijas Iznomātājam, risināt visus jautājumus, kas saistīti ar radīto bojājumu novēršanu un zaudējumu kompensāciju.

3.8. Nomniekam nav tiesību atstāt Telpas bez uzraudzības visā šī Līguma darbības laikā.

3.9. Nomniekam jānodrošina Telpu apsardze un neaizskaramība.

3.10. Nomnieks apņemas apdrošināt Telpas uz visu Līguma darbības laiku. Telpu apdrošināšana jāveic 1 (viena) mēneša laikā no šī Līguma spēkā stāšanās brīža.

3.11. Nomniekam ir pienākums nekavējoties, kad ir kļuvis zināms par apdrošināšanas gadījuma iestāšanos, par to ziņot Iznomātājam.

3.12. Iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas summa tiek izmantota ēku un Telpu sakārtošanai un atjaunošanai.

3.13. Visu šī līguma darbības laiku Nomnieks ir atbildīgs par visu personu rīcību, kuras uzturas Telpās.

3.14. Beidzoties šī līguma darbības termiņam vai izbeidzot to pirms termiņa, Nomniekam Telpas ir jānodod Iznomātājam ne sliktākā stāvoklī, kā tās tika pieņemtas.

3.15. Ja uz Telpu atbrīvošanas brīdi to stāvoklis ir pasliktinājies, tad Nomniekam ir jāizdara Telpu remonts pēc ar Iznomātāju saskaņota plāna vai jāapmaksā remonta vērtība, ja Iznomātājs tam piekrīt. Ja Nomnieks nepilda iepriekš minēto noteikumu, tas maksā Iznomātājam līgumsodu Ls 1000,00 (viens tūkstotis) apmērā.

3.16. Nomniekam Telpas ir jāatbrīvo 2 (divu) kalendāro nedēļu laikā pēc šī līguma darbības termiņa beigām vai arī no tā izbeigšanas brīža. Šis termiņš netiek uzskatīts par šī Līguma darbības termiņa pagarinājumu.

3.17. Izbeidzoties šī Līguma darbības termiņam vai izbeidzot Līgumu pirms termiņa, Telpu nodošana notiek saskaņā ar Telpu nodošanas – pieņemšanas aktu.

3.18. Atstājot telpas, saskaņā ar līguma termiņa izbeigšanos vai līguma izbeigšana pirms termiņa, Nomniekam ir tiesības paņemt līdzi tikai tās viņam piederošās mantas un tikai tos Telpu uzlabojumus, kurus var atdalīt bez Telpu ārējā izskata un tehniskā stāvokļa bojāšanas.

3.19. Kompensāciju par neatdalāmiem uzlabojumiem, kuri paliek Telpās, ņemot vērā to amortizācijas nolietojumu, Nomnieks var prasīt tikai tajā gadījumā, ja šo uzlabojumu vērtība un raksturs pirms to iebūvēšanas ir ticis rakstiski saskaņots ar Iznomātāju, un Iznomātājs rakstiski ir izteicis savu piekrišanu tos kompensēt.

4. Iznomātāja tiesības un pienākumi.

4.1. Iznomātājam ir tiesības jebkurā laikā pārbaudīt Nomnieka klātbūtnē Nomnieka saistību izpildi un iznomāto Telpu stāvokli.

4.2. Iznomātājam ir tiesības pieprasīt Telpu izmantošanu saskaņā ar līguma priekšmetu.

4.3. Iznomātājam ir pienākums nodrošināt pienācīgus Telpu ekspluatācijas apstākļus.

4.4. Ārkārtēju apstākļu gadījumā Iznomātājam ir tiesības iekļūt Telpās ar Nomnieka klātbūtni bez iepriekšēja brīdinājuma.

5.Maksājumi.

5.1.Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu Ls 2.50 (divi lati 50 santīmi) par vienu kvadrātmetru mēnesī, kas sastāda Ls 512.75 (pieci simti divpadsmit lati.75 sant.)) + PVN 18% Ls 92.29 (deviņdesmit divi lati 29 sant.) pavisam kopā Ls 605.04 (seši simti pieci lati 04 sant.), t.sk., PVN 18%, mēnesī.

5.2. Nomnieks maksā Iznomātājam nomas maksu par katru mēnesi uz priekšu līdz tekošā mēneša 30. (trīsdesmitajam) datumam, pārskaitot to Iznomātāja norādītajā kontā.

5.3.Nomnieks papildus nomas maksai maksā nekustamā īpašuma nodokli saskaņā ar likuma ‘’Par nekustamā īpašuma nodokli’’ noteikto kārtību un prasībām atbilstoši Telpu 1.2.punktā noteiktajai proporcionālajai platībai no ēkas. Nomniekam ir pienākums maksāt arī citus nodokļus, kas tiktu noteikti saistībā ar Telpām un ēku, atbilstoši Telpu 1.2.punktā noteiktajai proporcionālajai platībai no ēkas.

5.4.Nomnieks maksā atsevišķi par izmantojamiem komunālajiem un citiem pakalpojumiem (elektroenerģija, ūdens, kanalizācija, atkritumu izvešana, sētnieka darbs, siltumapgāde) pēc attiecīgo pakalpojuma sniedzēju rēķina saņemšanas, tajā noteiktos termiņos vai arī pēc Iznomātāja piestādītā rēķina. Ja Nomnieks izmanto iepriekš minētos pakalpojumus, noslēdzot vienošanos par tiem tieši ar šo pakalpojumu sniedzēju, parādu gadījumā tie nav attiecināmi uz Iznomātāju.

5.5. Visi šajā Līgumā noteiktie maksājumi tiek uzskatīti par veiktiem tikai tad, kad tie pilnā apmērā ir nonākuši Iznomātāja kasē vai bankas kontā.

5.6. Nomas maksas termiņa nokavējuma gadījumā Nomnieks maksā Iznomātājam nokavējuma naudu 0,5% apmērā no nenomaksātās maksājuma summas par katru nokavēto dienu, ja puses nav rakstiski vienojušās par maksājuma termiņa pagarināšanu.

6. Līguma grozīšanas, papildināšanas un laušanas kārtība.

6.1. Visus šī līguma grozījumus un papildinājumus veic Puses rakstiskā formā, un tie ir pievienojami šim līgumam, un ir neatņemama tā sastāvdaļa.

6.2. Pēc savas izvēles Nomnieks var jebkurā laikā izbeigt šo līgumu pirms termiņa, ja tas kalpo Nomnieka interesēm un ja par to Iznomātājam ir paziņots vismaz 2 mēnešus iepriekš.

6.3.Iznomātājam ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, neizmaksājot Nomniekam nekādas kompensācijas, izņemot tās, kas norādītas šajā līgumā, ja:

6.3.1. Nomnieks izmanto Telpas mērķiem (1.3.p.), kādi nav paredzēti šajā Līgumā, vai arī pārkāpj to izmantošanas noteikumus.

6.3.2. Nomnieks patvaļīgi bez saskaņošanas ar Iznomātāju, vai arī pārkāpjot attiecīgos normatīvos aktus, veic Telpu rekonstrukciju vai pārveidošanu.

6.3.3. Nomnieks bez rakstiskas Iznomātāja atļaujas nodod Telpas apakšnomā vai arī izmanto šīs Telpas kopdarbībai ar trešajām personām.

6.3.4. Nomnieks bez rakstiskas Iznomātāja atļaujas nodod Telpas apakšnomā vai arī izmanto šīs Telpas kopdarbībai ar trešajām personām.

6.3.5. Nomnieks ir pieļāvis kāda maksājuma, kuru uzliek šis līgums, kavējumu.

6.3.6. Nomnieks tiek atzīts par maksātnespējīgu un bankrotējušu.

6.3.7. Nomnieks šajā līgumā noteiktajā termiņā nav apdrošinājis Telpas.

6.3.8. Nomnieks neizpilda apdrošināšanas līguma noteikumus.

6.3.9. Ja telpās vai ēkā nepieciešams veikt kapitālo remontu vai rekonstrukciju, Iznomātājam ir tiesības izbeigt šo Līgumu pirms termiņa, 3 (trīs) mēnešus iepriekš par to rakstiski brīdinot Nomnieku.

6.4.Līguma izbeigšanas pirms termiņa gadījumos, no Iznomātāja puses (6.3.1.-6.3.9. punkti), Līgums tiek uzskatīts par izbeigtu no tā brīža, kad Nomnieks ir saņēmis attiecīgu rakstisku paziņojumu.

6.5.Telpu nodošana Iznomātājam notiek ar nodošanas – pieņemšanas aktu, Nomniekam atbrīvojot Telpas no visām savām mantām, atstājot Telpas normālā ekspluatācijas kārtībā un tīras, atdodot visas atslēgas. Ja Nomnieks atsakās parakstīt Telpu nodošanas – pieņemšanas aktu, to paraksta divi liecinieki, kas ar saviem parakstiem apliecina aktā minēto faktu atbilstību faktiskajiem apstākļiem.

7. Nobeiguma noteikumi.

7.1. Puses risina strīdus, kas radušies sakarā ar šī Līguma izpildi, un ir atbildīgas saskaņā ar LR likumdošanu.

7.2. Domstarpības, kuras var rasties starp pusēm, puses risina pirmkārt savstarpēju sarunu ceļā, bet nepanākot vienošanos – pēc ieinteresētās puses prasības LR tiesā.

7.3. Puses saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu savstarpēji ir materiāli atbildīgas par Līguma saistību pārkāpšanu, kā arī par otrai Pusei radītiem zaudējumiem.

7.4. Nomnieks ir pilnībā atbildīgs par visiem Iznomātājam’ vai trešajām personām radītajiem zaudējumiem, ja tas nepilda šī Līguma noteikumus, t.sk., nepareizas kanalizācijas, apkures un citu komunikāciju, ugunsdrošības sistēmu lietošanas gadījumā.

7.5. Ja šī Līguma izbeigšanas gadījumā Nomnieks savlaicīgi neatbrīvo Telpas, turpmāk par katru nokavēto dienu tiek aprēķināta nomas maksa 10 (desmit) kārtīgā apmērā.

7.6. Ja kādu Nomnieka darbības rezultātā Iznomātājam tiek uzlikts naudas sods vai aprēķinātas soda sankcijas, t.sk., saistītas ar neatbilstošu Telpu izmantošanu, atbildības par šādām sankcijām pilnībā tiek uzlikta Nomniekam.

7.8.Katras puses pienākums ir paziņot otrai rakstiski par juridiskās personas nosaukuma, uzņēmējdarbības formas, adreses, bankas rekvizītu maiņu nekavējoties pēc to izmaiņu izdarīšanas.

7.9.Līgums sastādīts 2 eksemplāros , viens atrodas pie Iznomātāja, viens pie Nomnieka. Abiem līguma eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

“Iznomātājs” SIA “OP2”      
Rūpniecības iela 9
Cēsis LV 4101
Reģ. Nr. 44103042598

_____________________
M.Maklers
“Nomnieks” SIA “OP 2 GRUPA”
Rūpniecības iela 9
Cēsis
Reģ. Nr. 44103047260

____________________
M.Maklers

 

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
Lēmumam nr. 509

“NOLIKUMS PAR AUDZĒKŅU VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU CĒSU PILSĒTAS SPORTA SKOLĀ”

1. Vispārējie noteikumi

1.1. Šis nolikums nosaka kārtību, kādā Cēsu pilsētas sporta skolas audzēkņu vecāki veic līdzfinansējumu mācību- treniņu procesa nodrošināšanai un to, kuri audzēkņi atbrīvoti no tā.

1.2. Vecāku līdzfinansējums Cēsu pilsētas sporta skolā tiek noteikts un var tikt mainīts ar atsevišķu dibinātāja lēmumu.

2. Līdzfinansējuma noteikšanas kārtība un apmērs

2.1. Audzēkņu vecāku līdzfinansējums tiek noteikts par 9 mēnešiem mācību gadā (atkarībā no tā, kuros mēnešos treneris izmanto ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu).

2.2. Audzēkņu vecāku līdzfinansējumu jāmaksā tiem sporta skolas audzēkņiem, kuru deklarētā dzīves vieta ir Cēsu pilsētas teritorijā un mācību treniņu nodarbību norises vieta - Cēsu pilsētas domes uzturētajās sporta bāzēs.

2.3. Audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmērs ir Ls 2-, (divi lati) mēnesī.

2.4. No audzēkņu vecāku līdzfinansējuma atbrīvoti tie sporta skolas audzēkņi, kuru deklarētā dzīves vieta ir Cēsu rajona pagastos, novados, pie nosacījuma, ja Cēsu rajona padome saglabā uzturēšanas izdevumu līdzfinansējumu sporta skolas budžetā.

2.5. Ja sporta skolas audzēknis vienlaicīgi apgūst vairāk kā 1 (vienu) sporta izglītības programmu, audzēkņu vecāku līdzfinansējums jāmaksā par vienu programmu.

2.6. Ja audzēknis attaisnoti nav apmeklējis nodarbības, kas tiek apstiprināts ar ārsta izziņu, vecāku iesniegumu vai citas kompetentas iestādes izziņu, un kavējuma periods ir ilgāks par 1 nedēļu mēnesī, tad par attiecīgo laika periodu audzēkņu vecāku līdzfinansējums nav jāmaksā, proporcionāli:

2.6.1. kavējot 1 nedēļu mēnesī, jāmaksā -1,50 Ls,

2.6.2. kavējot 2 nedēļas mēnesī, jāmaksā -1,00 Ls,

2.6.3. kavējot 3 nedēļas mēnesī, jāmaksā -0.50 Ls.

3. Atbrīvošana no audzēkņu vecāku līdzfinansējuma

3.1. Cēsu pilsētas sporta skolas pedagoģiskā padome var lemt par ilglaicīgu audzēkņu atbrīvošanu no audzēkņu vecāku līdzfinansējuma, pamatojoties uz:

3.1.1. Latvijas sporta veidu federāciju apstiprinātajiem izlašu dalībnieku un kandidātu sarakstiem attiecīgajam mācību gadam;

3.1.2. 2003. gada 25. februāra LR MK noteikumiem Nr.97 „Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par trūcīgu” to ģimeņu bērniem, kuru vecāku (apgādnieku) pēdējo 3 mēnešu ienākumi pēc nodokļu nomaksas nepārsniedz 50% no attiecīgajā kalendārajā gadā LR MK apstiprinātās minimālās algas uz vienu ģimenes locekli. Minētie dati jāapliecina ar Cēsu pilsētas domes Sociālās nodaļas izsniegtu izziņu. Izziņas saņemšanai Cēsu pilsētas domes Sociālajā nodaļā nepieciešams iesniegt vai nu darba devēja izziņu par pēdējo 3 mēnešu ienākumiem, vai arī Valsts nodarbinātības dienesta izziņu par bezdarbnieka statusu);

3.1.3. motivētu trenera iesniegumu, gadījumā, ja audzēkņa deklarētā dzīvesvieta ir Cēsu pilsētas teritorijā, bet viņš iegūst pamatizglītību, vispārējo vidējo vai profesionālo izglītību citā Latvijas rajonā.

3.2. Pamatojoties uz nolikuma punktiem 3.1.1. un 3.1.2., audzēknis var tikt atbrīvots no audzēkņu vecāku līdzfinansējuma ne ilgāk kā uz 1 mācību gadu. Lai audzēkni atbrīvotu no audzēkņu vecāku līdzfinansējuma samaksas atkārtoti, nepieciešams iesniegt nolikuma 3.1.1. un 3.1.2. punktos minētos attaisnojuma dokumentus.

3.3. Komplektējot jaunu mācību treniņu 1. apmācības gada grupu (MT-1), audzēkņu vecāku līdzfinansējums par pirmo apmācības mēnesi nav jāmaksā.

4. Līdzfinansējuma iemaksas noteikumi

4.1. Audzēkņu vecāku līdzfinansējums jāiemaksā par pašreizējo mēnesi:

4.1.1. trenerim vai skolas kasē (Cēsīs, Piebalgas ielā 18) - ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15. datumam;

4.1.2. ar pārskaitījumu sporta skolas norēķinu kontā (skat. -“rekvizīti”)- ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 15. datumam, norādot: audzēkņa vārdu, uzvārdu, sporta veidu, mēnesi, par kuru veikts maksājums. Bankas maksājuma uzdevuma vai interneta bankas maksājumu uzdevuma kopija jāiesniedz trenerim vai skolas kasierei;

4.1.3. Sporta skolas norēķinu konta rekvizīti, veicot audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmaksu ar pārskaitījumu:
Cēsu pilsētas sporta skola, reģ. Nr. 90001609336, konts LV92UNLA0004014130070 A/s “SEB Unibanka”, bankas kods UNLALV2X;

4.1.4. Cēsu pilsētas sporta skolai jāiesniedz pārskats par attiecīgajā mēnesī aprēķināto audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmēru Cēsu pilsētas domes Grāmatvedības nodaļā ne vēlāk kā līdz nākamā mēneša 10. datumam (pārskata veidlapas paraugs Nolikuma pielikumā Nr.1.).

4.2. Veicot audzēkņu vecāku līdzfinansējuma iemaksu atbilstoši 4.1.1.punktam, audzēknis vai audzēkņa vecāki parakstās sarakstā (ailē: ”Paraksts par naudas iemaksāšanu un kvīts saņemšanu”), pretī saņemot stingrās uzskaites darījuma kvīti.

4.3. Audzēkņu vecāku līdzfinansējumu var iemaksāt avansā par periodu no 1 līdz 9 mēnešiem.

4.4. Maksu iekasēšana tiek veikta saskaņā ar attiecīgajiem LR likumdošanas aktiem.

4.5. Cēsu pilsētas sporta skolas trenerim ir tiesības izlietot sporta skolas kontā iemaksāto audzēkņu vecāku līdzfinansējumu mācību treniņu procesa nodrošināšanai, iepriekš saskaņojot ar skolas vadību, atbilstoši attiecīgā perioda iemaksu apjomam.

5. Citi jautājumi

5.1. Ar šo Nolikumu iepazīstināmi tie Cēsu pilsētas sporta skolas treneri, kuru darba vieta ir Cēsu pilsētas domes uzturētajās sporta bāzēs Cēsu pilsētas teritorijā.

5.2. Ar šo Nolikumu ir iepazīstināmi tie audzēkņi un viņu vecāki (aizbildņi), kuru deklarētā dzīves vieta ir Cēsu pilsētas teritorijā un mācību treniņu nodarbību norises vieta - Cēsu pilsētas domes uzturētajās sporta bāzēs, audzēknim iestājoties sporta skolā, vienlaicīgi ar iesnieguma iesniegšanu (audzēkņu iesnieguma paraugs Nolikuma pielikumā Nr. 2).

 

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

Pielikums Nr. 1

Cēsu pilsētas sporta skola, RN 90001609336
Piebalgas iela 18, Cēsis, LV4101


APSTIPRINU:
Cēsu pilsētas sporta skolas direktors
_____________J.Naglis

200__.gada”___”_______________

Pārskats par aprēķināto audzēkņu vecāku līdzfinansējumu
Cēsu pilsētas sporta skolā par 200__.gada______________ (mēnesis)

“Nolikums par audzēkņu vecāku līdzfinansējumu Cēsu pilsētas sporta skolā”, apstiprināts ar 2007.gada___.__________ Cēsu pilsētas domes lēmumu Nr.___.,_____.p.

Nr.p.k

Trenera vārds, uzvārds

Aprēķinātais līdzfinansējums, LVL

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

KOPĀ

X

 

Piezīme. Audzēkņu vecāku līdzfinansējuma apmērs ir aprēķināts, pamatojoties uz datiem par attiecīgā mēneša audzēkņu treniņu apmeklējumu pēc mācību uzskaites žurnāliem.

Direktora vietn.mācību darbā R.Vanadziņa
Sarakstu sastādīja kasiere G.Brence
Atzīme par aprēķina iesniegšanu grāmatvedībā__________________________.
                                                                      (paraksts, datums)

 

 

Pielikums Nr. 2


CĒSU PILSĒTAS SPORTA SKOLA
IESNIEGUMS


Lūdzu uzņemt mani_____________________________________ nodaļā


Par sevi sniedzu šādas ziņas:
 1. Vārds, uzvārds___________________________________
 2. Personas kods ___________________________________
 3. Mājas adrese, tālruņi ___________________________________
 4. Kādu skolu un klasi apmeklē ______________________________________
Ar sporta skolas audzēkņu iekšējās kārtības noteikumiem iepazinos un apņemos tos izpildīt:

___________________________________ /audzēkņa paraksts/Audzēkņa vecāki (aizbildņi):


Māte _________________________________
                   (vārds, uzvārds)

        __________________________________
                      darba vieta, tālrunis


Tēvs _________________________________
                   (vārds, uzvārds)

        __________________________________
                      darba vieta, tālrunis

Ar audzēkņu vecāku līdzfinansējuma noteikumiem un iemaksas kārtību iepazinos un apņemos ievērot.

Datums:________________   ____________________/audzēkņa vecāku paraksts/

Sporta skolotāja rekomendācija (saskaņojums)______________________
                                                                              paraksts, datums

 

 

 

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
Lēmumam nr. 520

Vienošanās protokols
par izmaiņām

2002.gada 30.augusta līgumā par telpu nomu( pēc Nomnieku reģistra Nr.648/1-2002, pēc Iznomātāju reģistra Nr.1-2002) starp Cēsu pilsētas ģimnāziju un SIA „Biznesa augstskolu Turība”

Rīgā 2007.gada ........augustā Nr.....

Cēsu Valsts ģimnāzija, turpmāk tekstā saukta Iznomātājs, tās direktores Guntas Bērziņas personā, no vienas puses, un SIA „Biznesa augstskolu Turība”, turpmāk tekstā saukta Nomnieks, tās Valdes priekšsēdētāja Aigara Rostovska personā, no otras puses, vienojas par šādiem grozījumiem 2002.gada 30.augusta līgumā par telpu nomu pēc Nomnieku reģistra Nr.648/1-2002, pēc Iznomātāju reģistra Nr.1-2002 (turpmāk tekstā – līgums):

1. Ievērojot, ka:

1.1. Nomnieka veikto telpu remonta darbu faktisko izmaksu kopējā summa, ko Izmantotājs nav dzēsis ar telpu nomas atlaidēm uz 2007.gada 29.jūniju ir Ls 17293,00 (septiņpadsmit tūkstoši divi simti deviņdesmit trīs lati un 00 santīmi).

1.2. tā kā Nomnieks ir ieguldījis Ls 15505,20 (piecpadsmit tūkstoši pieci simti pieci lati 20 santīmi, tai skaitā PVN 18%, apmērā par Cēsu Valsts ģimnāzijas ēkas rekonstrukcijas /izbūves darbiem un tehniskā projekta saskaņošanu visās attiecīgajās valsts iestādēs atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām (turpmāk tekstā – „Darbi”), tad saskaņā ar 2007.gada _____ augusta Sadarbības Līgumu Nr.____________, kas noslēgts starp SIA „Biznesa augstskola Turība” un Cēsu pilsētas domi, Ls 3705,20 (trīs tūkstoši septiņi simti pieci lati 20 santīmi) no kopējās finanšu ieguldījumu summas par Darbiem tiek ieskaitīti avansā par Telpu nomas maksu.

2. Puses konstatē, ka kopējā summa, kas tiek ieskaitīta kā avansa maksājums par Telpu nomu, ievērojot iepriekšminēto, ir 20 998,20 (divdesmit tūkstoši deviņi simti deviņdesmit astoņi lati )

3. Izmantotājs piemēro atlaidi kopējai ikmēneša maksai pat telpu nomu 70% (septiņdesmit procenti) apmērā līdz šā Vienošanās protokola 2 punktā minētās summas pilnīgai segšanai.

4. Puses vienojas, ka šī Vienošanās protokols stājas spēkā ar 2007.gada 1.septembri.

5. Vienošanās protokols sagatavots divos eksemplāros, no kuriem viens atrodas pie Iznomātāja, bet otrs pie Nomnieka. Abiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

6. Pušu rekvizīti un paraksti:

Iznomātājs

Nomnieks

Cēsu Valsts ģimnāzija

SIA „Biznesa augstskolu Turība”

Nodokļu maks.reģ Nr. 90000082576   

PVN maks.reģ Nr.LV40003135880

L.Paegles ielā 1, Cēsīs LV 4101

Graudu ielā 687, Rīgā LV1058

LV88 UNLA 0004 0141 3062 7

LV83 UNLA 0003 0194 6769 1

AS „SEB Latvijas Unibanka”

AS „SEB Latvijas Unibanka”

 

 

 

Direktore

Valdes priekšsēdētājs

 

___________________

 

___________________

G.Bērziņa

A.Rostovskis

______._______2007.

______._______2007.

 

 

 

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 

 

 

 

Paskaidrojuma raksts

1. Ievads

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi izstrādāti pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2006.gada 5.oktobra sēdes lēmumiem „Par teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādes uzsākšanu” (prot.Nr.16, p.Nr.32, lēmums Nr.584) un „Par darba uzdevuma apstiprināšanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumu Nr.7 izstrādāšanai un sabiedriskās apspriešanas pirmā posma uzsākšanu” (prot.Nr.16, p.Nr.33, lēmums Nr.585) un saskaņā ar:

 • Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);
 • LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 „Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004);
 • Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”;
 • Cēsu pilsētas attīstības programmu

Tie ir izstrādāti kā Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi darba uzdevuma minētajās teritorijās:

 1. teritorijai Piebalgas ielā 81, Cēsīs
 2. teritorijas daļai Gaujas ielā 88, Cēsīs
 3. kvartālam starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu
 4. kvartālam starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45, Cēsīs
 5. teritorijai Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs
 6. teritorijas plānojuma sadaļai „Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”

2. Teritorijas patreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi

2.1. teritorija Piebalgas ielā 81, Cēsīs

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā teritorija Piebalgas ielā 81, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”. Cēsu pilsētas Teritorijas plānojuma sadaļas „Cēsu pilsētas apbūves noteikumi 2005.-2017.” 3.2.9. punktā noteikts minētās teritorijas izmantošanas veida apbūves blīvums ir 40% un apbūves intensitāte ir 180% no zemes gabala kopējās platības.

Teritorija ir privātīpašums un šobrīd ir neapbūvēta. 2006.gada 17. maijā Cēsu pilsētas būvvaldē tika iesniegts būvniecības pieteikums par multifunkcionāla sporta un atpūtas kompleksa ar viesnīcu un daudzstāvu autostāvvietas būvniecību. Pamatojoties uz Cēsu pilsētas apbūves noteikumiem, tika veikta objekta publiskā apspriešana, kuras mērķis bija informēt pilsētas iedzīvotājus un uzklausīt viņu viedokļi par būvniecības ieceri. Publiskās apspriešanas rezultāti rāda, ka Cēsu pilsētas iedzīvotāji principā atbalsta objekta būvniecību. Pamatojoties uz publiskās apspriešanas rezultātiem Cēsu pilsētas dome pieņēma lēmumu „Par būvniecības ieceres Piebalgas ielā 81, Cēsīs publiskās apspriešanas rezultātiem” (14.09.2006. prot. Nr.15, p.19. lēmums Nr.527), kurā tika nolemts apstiprināt būvniecības ieceri objektam Piebalgas ielā 81, Cēsīs, pirms tam veicot teritorijas plānojuma grozījumus.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar maģistrālo ielu – radiālo maģistrāli Piebalgas ielu un vietējās nozīmes ielām – Jauno ielu un Lāču ielu. Teritorijai ir iespēja piekļūt arī no Saulrītu ielas puses. Teritorijai blakus esošie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve” robežojas ar zemes gabaliem, kas galvenokārt nodarbojas ar komercdarbību.

Teritorijai ir aprobežojumi – zemes gabalu šķērso elektropārvades līnijas, ūdensvads un sakaru kabeļu kanalizācija.

Zemes gabals Piebalgas ielā 81 atrodas pilsētas daļā ar ražošanas un komercdarbības nozarei raksturīgu apbūvi , vidi un veido pāreju starp rūpniecisko un komerciāla rakstura teritoriju un mazstāvu dzīvojamās apbūves zonu.

2.2. teritorijas daļa Gaujas ielā 88, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumi tiek noteikti zemes gabala Gaujas ielā 88 austrumu daļai apmēram 30300m2 platībā (atbilstoši pievienotajai shēmai).

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā teritorija Gaujas ielā 88, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedrisko objektu apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija atrodas Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka teritorijā, kas ir vietējās nozīmes īpaši aizsargājamā teritorija. Teritorija robežojas ar pilsētas apvedceļu Gaujas ielu, vietējās nozīmes ielu Klints ielu. Teritorijai blakus esošie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautā teritorija ir raksturīga ar dabas pamatni, kurai ir augstvērtīgas ainavas nozīme. Teritorija ir piemērota četru līdz sešu atsevišķu zemes gabalu izdalīšanai veidojot vienģimenes dzīvojamo māju apbūvi.

2.3. kvartāls starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu

Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautajā kvartālā starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu ietilpst pieci atsevišķi apbūvēti un neapbūvēti zemes gabali - Lāču ielā 7, Lāču ielā 9, Vilku ielā 14, Saules ielā 13 un Saules ielā 13A.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „mazstāvu dzīvojamā apbūve”, „mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercapbūve un sabiedriskā darbība” un „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”. Teritorijai blakus esošie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „daudzstāvu dzīvojamā apbūve” un „mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar maģistrālo ielu – rajona maģistrāli Saules ielu un vietējās nozīmes ielām - Lāču ielu un Vilku ielu.

Apskatāmais kvartāls iekļaujas pilsētas daļā, kas raksturīga ar daudzstāvu dzīvojamo māju apbūvi un augstu apdzīvotības blīvumu.

2.4. kvartāls starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautajā kvartālā starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45 ietilpst trīs neapbūvēti zemes gabali - Ābolu ielā 2, Vaives ielā 41 un Vaives ielā 45.

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”. Teritorijai blakus esošie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonās „mazstāvu dzīvojamā apbūve” un „ražošanas un komerciāla rakstura apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar maģistrālo ielu – rajona maģistrāli Vaives ielu un vietējās nozīmes ielu – Ābolu ielu.

Kvartālā ietilpstošie zemes gabali atrodas dzīvojamā rajona zonā, kas veidojas abās pusēs Vaives ielai.

2.5. zemes gabals Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā zemes gabals Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve”. Teritorijai blakus esošie zemes gabali atrodas teritorijas izmantošanas veidu zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve”.

Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar vietējās nozīmes ielu – Zvaigžņu ielu.

2.6. teritorijas plānojuma sadaļa „Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”

Spēkā esošajā teritorijas plānojumā 14.3. sadaļā Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas, ir iekļauti zemes gabali un teritorijas, kas piekrīt vai pieder valstij vai atrodas fizisku vai juridisku personu īpašumā vai valdījumā, un kas ir nepieciešamas pašvaldībai tās funkciju realizēšanai.

3. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni

Lai teritorijas plānojuma grozījumiem pakļautās teritorijas attīstītos un spētu piedāvāt pilsētai nepieciešamos pakalpojumus tām jānosaka atbilstošs teritorijas izmantošanas veids un apbūves blīvums,, kurā atļautās izmantošanas nebūtu pretrunā ar Cēsu pilsētas pārējās teritorijas plānojumu, kā arī apmierinātu sabiedrības un zemes gabalu īpašnieku intereses.

Teritoriju attīstības mērķis ir zemes gabalu ilgtspējīga apsaimniekošana, vides sakārtošana un dažādu saskarsmju teritoriju attīstība, kas celtu arī pilsētas kopējo vides kvalitātes līmeni.

Teritorijas plānojuma sadaļas „Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas” grozījumu mērķis ir paredzēt jaunas teritorijas, kas papildus nepieciešamas un svītrot teritorijas, kas ir reģistrētas zemesgrāmatā un jau šobrīd nodrošina pašvaldības funkciju realizēšanu.

4. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi

4.1. teritorija Piebalgas ielā 81, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabalu Piebalgas ielā 81 iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonas „sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve” (violets svītrojums plānotās izmantošanas plānā, apzīmējums G) apakšzonā (violets svītrojums plānotās izmantošanas plānā, apzīmējums G3) ar atšķirīgiem apbūves nosacījumiem, nosakot apakšzonas apbūves intensitāti līdz 275% un apbūves blīvums līdz 50% no zemes gabala kopējās platības.

Tās galvenais izmantošanas veids – sabiedriskās nozīmes objektu apbūve un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajās teritorijās atļauta ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, kultūras iestāžu, sporta būvju apbūve, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve, sakaru un masu mēdiju objektu un iestāžu apbūve, tirdzniecības kompleksu, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, darījumu iestāžu, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, dzīvokļi kā palīgizmantošana, parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas, autostāvvietas.

Lai veidotu vidi, kura būvapjomu izmēra ziņā būtu līdzsvarota ar apkārtējo teritoriju atļauto apbūvi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos zemes gabalam Piebalgas ielā 81 tiek paredzēta no vispārējā teritorijas izmantošanas veidu zonas „sabiedriska rakstura objektu apbūve un komercapbūve” gadījuma atšķirīgi apbūves intensitātes rādītāji.

4.2. teritorijas daļa Gaujas ielā 88, Cēsīs

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz teritoriju, kas aptver daļu zemes gabala Gaujas ielā 88 iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonas „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve” (zaļš svītrojums ar gaiši brūnu šķērssvītrojumu, apzīmējums M)

Tās galvenais izmantošanas veids – parki, dabas teritorijas, krastmalas, ūdeņi, teritorijas, kurās saimnieciskā darbība un apbūve nav galvenais izmantošanas veids. Šajā teritorijā atļautā izmantošana ir īpaši aizsargājamās teritorijas, parku, skvēru, meža parku, krastmalu un citu rekreācijas objektu teritorijas, mežu teritorijas, teritorijas labiekārtojuma būves, ar rekreāciju saistītas būves, vienģimeņu un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, vasarnīcu apbūve, viesu namu, pansijuapbūve, dzīvojamo māju palīgēku apbūve, vietējās nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Lai veidotu vidi, kura būtu līdzsvarota ar Cēsu kultūrvēstures un dabas parka teritoriju un zemes gabala Gaujas ielā 88 rietumu daļas kultūrvēsturisko apbūvi un dabas pamatnes vērtībām, austrumu daļai tiek paredzēti no vispārējā teritorijas izmantošanas veidu zonas „dabas pamatne, kurā pieļaujama mazstāvu dzīvojamā apbūve” gadījuma papildus apsaimniekošanas nosacījumi.

4.3. kvartāls starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu atrodas teritorijā, kur atļauta mazstāvu dzīvojamā apbūve, sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve. Teritorija atrodas pilsētas daļā, kas raksturīga ar daudzstāvu dzīvojamo apbūvi un mazstāvu dzīvojamo apbūvi.

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz teritoriju, kas aptver kvartālu starp Lāču ielu, Vilku ielu un Saules ielu, iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonā „daudzstāvu dzīvojamā apbūve” (brūns rūtojums, apzīmējums D).

Tās galvenais izmantošanas veids – trīs līdz četru stāvu daudzdzīvokļu māju apbūve. Šajās teritorijās atļauta daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve, daudzdzīvokļu pagaidu uzturēšanās ēku apbūve, vietējas nozīmes katlumāju apbūve, esošo vienģimenes un divģimeņu māju uzturēšana, parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas, vietējas nozīmes autostāvvietas un garāžas, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Teritorijai tiek noteikti vienoti apbūves noteikumi ar vispārējiem Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem.

4.4. kvartāls starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45, Cēsīs

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā kvartāls starp Ābolu ielu 2 un Vaives ielu 45 atrodas teritorijā, kur atļauta ražošanas un komerciāla rakstura apbūve. Teritorija atrodas pilsētas daļā, kas veidojas kā mazstāvu ģimeņu māju rajons abās pusēs Vaives ielai.

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz teritoriju, kas ietver zemes gabalus Ābolu ielā 2, Vaives ielā 41 un Vaives ielā 45, iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve” (gaisi brūns svītrojums, apzīmējums B).

Tās galvenais izmantošanas veids – vienģimenes māju apbūve. Šajās teritorijās atļauta vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, rindu un grupu dzīvojamo māju apbūve, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve ar stāvu skaitu līdz 2 stāviem, dzīvojamo māju palīgēku apbūve, atsevišķā zemes gabalā, ja to nosaka ar detālplānojumu, vietējās nozīmes mazumtirdzniecības un pakalpojumu centri, un sporta un atpūtas būves un teritorijas, privātas mājas pirmsskolas izglītības iestādes kā palīgizmantošana, viesu nami kā palīgizmantošana, individuālais darbs, kas nepasliktina kaimiņu dzīves apstākļus kā palīgizmantošana, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve.

Teritorijai tiek noteikti vienoti apbūves noteikumi ar vispārējiem Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem.

4.5. teritorija Zvaigžņu ielā 5, Cēsīs

Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā zemes gabals Zvaigžņu ielā 5 atrodas pilsētas daļā, kur atsevišķi zemes gabali ir neapbūvēti, daļēji un pilnībā apbūvēti. Esošā apbūve galvenokārt ir mazstāvu dzīvojamo māju un ar to saistīta apbūve.

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz zemes gabalu Zvaigžņu ielā 5 iekļaut teritorijas izmantošanas veida zonā „mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība (gaiši brūns svītrojums ar sarkanu šķērssvītrojumu, apzīmējums C).

Tās galvenais izmantošanas veids – vienģimenes māju apbūve. Šajā teritorijā atļauta vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, rindu un grupu dzīvojamo māju apbūve, daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apbūve ar stāvu skaitu līdz 2 stāviem, dzīvojamo māju palīgēku apbūve, atsevišķu veikalu un sadzīves pakalpojumu ēku apbūve, biroja ēku apbūve, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve, kultūras objektu apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, izglītības iestāžu apbūve, sporta būvju apbūve, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu un bāru apbūve, reliģisko iestāžu ēku apbūve, sakaru un masu mēdiju objektu un iestāžu apbūve, vietējās nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, vietējās nozīmes autostāvvietas.

Teritorijai tiek noteikti vienoti apbūves noteikumi ar vispārējiem Cēsu pilsētas Apbūves noteikumiem.

4.6. teritorijas plānojuma sadaļa „Pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas”

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. sadaļu 14.3. grozīt šādā redakcijā:

4.6.1. svītrot no pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamo teritoriju saraksta šādus zemes gabalus:

 • ielu trasēm nepieciešamās teritorijas – zemes gabali Jurģu ielā 1, Kovārņu ielā 31, Saulrītu ielā 13;
 • autostāvvietām nepieciešamās teritorijas – zemes gabals Vilku ielā 12A;
 • skolu vai pirmsskolas iestāžu būvniecība un rekonstrukcijai nepieciešamās teritorijas – zemes gabali Zvirbuļu ielā 7;
 • teritorija augstskolas filiāles celtniecībai un ar informāciju tehnoloģijām saistītai apbūvei – zemes gabals Ata Kronvalda ielā 44;
 • dzīvojamai apbūvei nepieciešamās teritorijas – zemes gabali Caunas ielā 7, Griezes ielā 4, Līgatnes ielā 44, Līgatnes ielā 46, Palejas ielā 1B, Lielā Katrīnas ielā 5, Lielā Katrīnas ielā 7, Lielā Līvu ielā 6, Magoņu ielā 6, Magoņu ielā 14, Rīgas ielā 85, Rīgas ielā 89, Rīgas ielā 91
 • rekreācijas teritorijas un skvēri – Priedes ielā 12, Egļu ielā 12, Lenču ielā 31, Kvēpenes ielā 1, Kvēpenes ielā 4, Rūpniecības ielā 18, Priekuļu ielā 21;
 • teritorijas uzņēmējdarbības atbalstam – Jāņa Poruka ielā 34, Jāņa Poruka ielā 40, Zeltkalna ielā 8, Eduarda Treimaņa – Zvārguļa ielā 16, Valmieras ielā 24, Rūpniecības ielā 8

4.6.2. papildināt pašvaldību funkciju realizēšanai nepieciešamo teritoriju sarakstu ar šādiem zemes gabaliem:

 • dzīvojamai apbūve nepieciešamās teritorijas – zemes gabali Saules ielā 20, Vītolu ielā 3, Dzeguzes ielā 2, Dzeguzes ielā 4, Dzeguzes ielā 6, Cepļa ielā 4, Cepļa ielā 5, Vītolu iela 3, Smilšu ielā 6, Smilšu ielā 8, Gaujas ielā 67A
 • rekreācijas teritorijas un skvēri – zemes gabali Dzirnavu ielā 67, Dzirnavu ielā 70, Lauku ielā 3, Priedes iela 3, Ruckas parks
 • teritorijas uzņēmējdarbības atbalstam – zemes gabals Krasta ielā 1.

Veikt atbilstošas izmaiņas Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma kartogrāfiskā materiāla 33.lapā

Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi teritorijai Piebalgas ielā 81, Cēsīs

 1. Šie saistošie noteikumi attiecas uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem teritorijai Piebalgas ielā 81;
 2. Teritorija, uz kuru attiecas šie teritorijas plānojuma grozījumi, tiek iekļauta zemes izmantošanas teritoriju veida (zonējuma), atbilstoši galvenajai izmantošanai, zonā „Sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”, apzīmēta ar violetu svītrojumu plānā, ar jaunizveidotu papildus apzīmējumu G3, kurā atšķiras prasības apbūvei;
 3. Prasības apbūvei:

Apbūves princips – brīvstāvošu vai bloķētu apjomu kompozīcija;

Arhitektūras kvalitāte – augstvērtīga arhitektūra, pielietojot mūsdienīgus materiālus (stiklotas virsmas, metāla un koka elementus, dekoratīvā apdares ķieģeļa un/vai apmetuma virsmas). Visi apjomi risināmi kompleksi un ar vienotas stilistikas iezīmēm (nepielietot metāla kastes, plastikāta apdari).

Apbūves blīvums ne vairāk kā 50% no zemes gabala kopējās platības

Apbūves intensitāte ne vairāk kā 275% no zemes gabala kopējās platības.

 1. Objektu stāvu skaits un dzegas augstums – līdz pieciem stāviem un izmantojams mansarda stāvs.
 2. Būvlaide – 10 m no zemes gabala robežas ar Piebalgas ielu; 6 m no zemes gabala robežas ar Jauno ielu un Lāču ielu.
 3. Autostāvvietas risināt atbilstoši LVS un Cēsu pilsētas Apbūves noteikumu 22.nodaļas prasībām.

 

 

Pielikums
Cēsu pilsētas domes sēdes
Lēmumam nr. 523

Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.16
„Grozījumi (Nr.7.1.) 2005.gada 9.jūnija saistošajos noteikumos Nr.9 „Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017. ”

 

Izdoti saskaņā ar Ministru Kabineta
2004.gada 19.oktobra noteikumu Nr.883
„Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” 45.punktu

 1. Papildināt Cēsu pilsētas domes Apbūves noteikumu 3.2.8. punktu šādā redakcijā:
 2. „Sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve” apakšzona (violets svītrojums, apzīmējums G3 plānā)

  Apbūves blīvums: līdz 50% no zemes gabala kopējās platības

  Apbūves intensitāte: līdz 275% no zemes gabala kopējās platības

 3. Noteikt teritorijas plānojuma grafiskā materiāla 33.shēmu „Teritorijas pašvaldību funkciju veikšanai” saskaņā ar shēmu Nr.1 pielikumā
 4. Noteikt izmaiņas teritorijas plānojuma grafiskā materiāla 34.shēmā „Teritorijas plānotā (atļautā) izmantošana” saskaņā ar shēmām Nr.2, Nr.3, Nr.4, Nr.5, Nr.6 pielikumā.

 

Sēdes vadītājs,
Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs G.ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv