Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.aprīlis   Vārda dienu svin: Edgars, Danute, Dana, Dans
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Saistošie noteikumi Nr. 17
Cēsu pilsētas dome

2008.gada 10.jūlijs
Cēsīs

Saistošie noteikumi Nr. 17

 

Apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes
2008.gada 10.jūlija lēmumu Nr.599
prot. Nr. 12,23.punkts)

Par Cēsu pilsētas pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai

Izdoti saskaņā ar likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” 27.2panta otrās daļas 5.punktu un piekto daļu

Noteikumos lietotie termini

1) Līdzfinansējums – Cēsu pilsētas pašvaldības finansējums daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai.

2) Pretendents – daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašuma īpašnieki.

3) Pretendenta pilnvarotā persona – dzīvokļu īpašnieku sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļa īpašnieku apvienība, kā arī persona, kurai dzīvokļu īpašnieki ir nodevuši dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā Cēsu pilsētas dome piešķir līdzfinansējumu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanas pasākumu īstenošanai, līdzfinansējuma apmēru un piešķiršanas nosacījumus.

1.2. Līdzfinansējumu piešķir daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai, ja šajās mājās dzīvokļa īpašums iegūts saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” vai likumu “Par kooperatīvo dzīvokļu privatizāciju”.

1.3. Katrs pretendents kārtējā gadā var iesniegt vienu pieteikumu uz vienu šo noteikumu 3.1.punktā minēto aktivitāti.

1.4. Līdzfinansējumu piešķir atbilstoši ikgadējā Cēsu pilsētas pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu apmēram.

2. Pretendentiem izvirzāmās prasības

2.1. Pretendents līdzfinansējuma saņemšanai ir dzīvokļu īpašnieki, ja:

2.1.1. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējā platība ir lielāka par 600 m2 un tajā esošo neapdzīvojamo telpu platība nepārsniedz 25% no dzīvojamās mājas kopējās platības;

2.1.2. daudzdzīvokļu dzīvojamā māja ir pārņemta dzīvokļa īpašnieku valdījumā (mājā ir nodibināta dzīvokļu īpašnieku kooperatīvā sabiedrība, biedrība vai cita reģistrēta dzīvokļa īpašnieku apvienība) vai par mājas apsaimniekošanu vai pārvaldīšanu ir noslēgts pilnvarojuma līgums;

2.1.3. vismaz 51% dzīvokļu īpašniekiem balsojot “par”, ir pieņemts lēmums veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanu;

2.1.4. vienai personai pieder ne vairāk kā 25% no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājā esošajiem dzīvokļa īpašumiem;

2.1.5. attiecībā uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tai piesaistīto zemes gabalu nepastāv nekustamā īpašuma nodokļa parāds.

2.2. Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai dzīvokļu īpašnieku vārdā var iesniegt pretendenta pilnvarotā persona, ja šai personai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, tā nav atzīta par maksātnespējīgu vai tās saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai arī nav uzsākta tiesvedība par tās bankrotu.

3. Atbalstāmās darbības, attiecināmās izmaksas un līdzfinansējuma apmērs

3.1. Līdzfinansējumu piešķir šādām aktivitātēm:

3.1.1. stāvlaukumu vai pievadceļu izbūvei daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītajā zemes gabalā - 50% no stāvlaukumu vai pievadceļu izbūves izmaksām, bet ne vairāk kā Ls 6000;

3.1.2. iekškvartālu apgaismojuma izbūvei - 50% no iekškvartālu apgaismojuma izbūves izmaksām, bet ne vairāk kā Ls 3000;

3.1.3. cits zemes gabala labiekārtojums (bērnu rotaļu laukums, atkritumu konteineru laukums, gājēju celiņu izbūve, apstādījumi u.c.) - 50% no konkrēto zemes gabala labiekārtojuma darbu izmaksām, bet ne vairāk kā Ls 2000.

3.2. Attiecināmās izmaksas:

3.2.1. būvniecības izmaksas;

3.2.2. būvuzraudzības izmaksas;

3.2.3. labiekārtojuma aprīkojuma iegādes, piegādes un uzstādīšanas izmaksas;

3.2.4. nodokļu un nodevu maksājumi, kas tieši saistīti ar līdzfinansēto projektu, ja finansējuma saņēmējs tos nevar atgūt, ievērojot normatīvajos aktos par nodokļiem un nodevām noteikto kārtību;

3.2.5. neparedzētie izdevumi ne vairāk kā 5% apmērā no kopējo attiecināmo izmaksu summas.

3.3. Neattiecināmās izmaksas:

3.3.1. izmaksas, kas saistītas ar projekta sagatavošanu, tai skaitā konsultāciju pakalpojumi un citi pakalpojumi;

3.3.2. projekta administrēšanas izmaksas;

3.3.3. samaksa par aizdevuma izskatīšanu, noformēšanu un rezervēšanu, procentu maksājumi, soda procenti, maksājumi par naudas pārskaitījumiem, komisijas nauda, zaudējumi sakarā ar valūtas maiņu un citi tiešie finansiālie izdevumi;

3.3.4. izmaksas, kas nav noteiktas kā attiecināmas.

4. Uzaicinājums iesniegt pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai

4.1. Cēsu pilsētas dome uzaicinājumu iesniegt pieteikumus līdzfinansējuma saņemšanai izsludina vienu reizi gadā vietējā laikrakstā “Druva”, Cēsu pilsētas domes laikrakstā “Cēsu Vēstis” un ievieto Cēsu pilsētas domes mājas lapā www.cesis.lv .

4.2. Uzaicinājumā norāda:

4.2.1. pieteikuma iesniegšanas termiņu un vietu;

4.2.2. kopējo konkrētā gada finansējuma apjomu;

4.2.3. pieteikumu veidlapu saņemšanas kārtību un vietu;

4.2.4. kontaktpersonu un citu informāciju.

4.3. Ja kārtējā gada Cēsu pilsētas pašvaldības budžetā nav paredzēti līdzekļi līdzfinansējuma saņemšanai, uzaicinājums iesniegt pieteikumus netiek izsludināts.

5. Pieteikumu iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

5.1. Pieteikumi (1.pielikums) iesniedzami Cēsu pilsētas domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā uzaicinājumā norādītajā termiņā. Ja pieteikumu nosūta pa pastu, par pieteikuma iesniegšanas datumu uzskata pasta zīmogā norādīto nosūtīšanas datumu. Ja pieteikums iesniegts pēc uzaicinājumā norādītā termiņa, to nepieņem un nodod vai nosūta atpakaļ iesniedzējam. Pieteikums un citi dokumenti jānoformē atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu.

5.2. Pieteikumam pievienojami šādi dokumenti:

5.2.1. zemesgrāmatu nodalījuma noraksta vai Valsts zemes dienesta izziņas par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem kopija;

5.2.2. izkopējums no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās pases, kas satur informāciju par daudzdzīvokļu mājas kopējo platību;

5.2.3. ja pieteikumu iesniedz pretendenta pilnvarotā persona (juridiska persona vai pilnsabiedrība), tai jāiesniedz:

5.2.3.1. reģistrācijas apliecības kopija;

5.2.3.2. statūtu kopija;

5.2.3.3. izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Uzņēmumu reģistrs, ka attiecīgā persona nav pasludināta par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī par tās amatpersonām;

5.2.3.4. izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, un kas apliecina, ka attiecīgajai personai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;

5.2.4. pilnvarotajai personai – pilnvarojuma līguma kopija;

5.2.5. daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanu;

5.2.6. dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir finansiālās iespējas finansēt attiecīgo aktivitāti;

5.2.7. būvprojekts, skiču projekts vai idejas mets;

5.2.8. attiecīgās aktivitātes izmaksu tāme, ko apstiprinājis potenciālais darbu izpildītājs, nosakot tāmes derīguma termiņu vismaz trīs mēnešus.

5.3. Dokumentu kopijas jāapliecina atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

5.4. Pieteikumus izvērtē un lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu un tiesībām saņemt līdzfinansējumu vai pieteikuma noraidīšanu pieņem ar Cēsu pilsētas domes priekšsēdētāja rīkojumu izveidota komisija (turpmāk - Komisija) divdesmit piecu darba dienu laikā pēc uzaicinājumā norādītā pieteikuma iesniegšanas datuma. Komisijai ir tiesības ar motivētu lēmumu pagarināt pieteikumu izskatīšanas termiņu.

5.5. Pieteikumus vērtē to iesniegšanas secībā.

5.6. Komisija pieteikumu vērtēšanu veic šādā secībā:

5.6.1. pretendenta un tā pilnvarotās personas atbilstība noteikumu prasībām un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

5.6.1.1. par pieteikuma reģistrēšanu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā arī pretendents un tā pilnvarotā persona atbilst šo noteikumu prasībām;

5.6.1.2. par atteikumu reģistrēt pieteikumu pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas reģistrā, ja pieteikums un tam pievienotie dokumenti, kā arī pretendents un tā pilnvarotā persona neatbilst šo noteikumu prasībām vai sniegtas nepatiesas ziņas;

5.6.2. pieteikuma vērtēšana atbilstoši šo noteikumu 2.pielikumā noteiktajiem atbilstības kritērijiem. Ja kaut viens no atbilstības kritērijiem Nr. 1.,2.,4.,5.,6. ir novērtēts ar „nē”, Komisija pieteikumu noraida.

5.6.3. pieteikuma vērtēšana atbilstoši šo noteikumu 3.pielikumā noteiktajiem kvalitātes kritērijiem, katram Komisijas loceklim piešķirot pieteikumam noteiktu punktu skaitu, ņemot vērā vērtēšanas kritērijos noteikto punktu īpatsvaru.

5.7. Ja Komisijai, vērtējot pieteikumu, rodas šaubas par izmaksu atbilstību vidējām tirgus izmaksām, tā ir tiesīga pieprasīt pilnvarotajai personai sniegt paskaidrojumus, kā arī pieaicināt ekspertu atzinuma sniegšanai. Ja izmaksu atbilstība netiek pierādīta, komisija aprēķinot līdzfinansējuma apjomu var izslēgt neatbilstošās izmaksas.

5.8. Komisijai, vērtējot pieteikumu, ir tiesības pieprasīt no pretendenta vai tā pilnvarotās personas papildus informāciju. Pretendentam vai tā pilnvarotajai personai Komisijas pieprasītā papildus informācija jāsniedz Komisijas norādītajā termiņā.

5.9. Komisija izveido pieteikumu prioritāro sarakstu atbilstoši saņemtajam punktu skaitam un pieteikumu iesniegšanas secībai. Pieteikumu prioritāro sarastu izmanto, ja aktivitātes īstenošanai pieejamais ikgadējā Cēsu pilsētas pašvaldības budžetā paredzētais finansējums ir nepietiekams, lai īstenotu visus iesniegtos pieteikumus.

5.10. Ja Komisijas atbalstāmo pieteikumu kopējais līdzfinansējuma apmērs pārsniedz attiecīgajam gadam Cēsu pilsētas pašvaldības budžetā paredzēto, pretendents līdzfinansējumu var saņemt pirmām kārtām (atbilstoši šo noteikumu 5.9.punktā minētajam sarakstam), tiklīdz līdzekļi budžetā ir iedalīti.

5.11. Komisija katram pretendentam piešķiramo līdzfinansējuma daļu latos nosaka, pamatojoties uz attiecināmo izmaksu aprēķinu, nepārsniedzot noteikumu 3.1..punktā noteiktos līdzfinansējuma apmēru.

5.12. Komisija, ņemot vērā pieteikumu vērtēšanas rezultātus, pieņem lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu un tiesībām saņemt līdzfinansējumu vai noraidīšanu. Ja pieteikums apstiprināts, desmit darba dienu laikā no lēmuma ievietošanas Cēsu pilsētas domes mājas lapā noslēdzams līgums par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemes gabala labiekārtošanu.

5.13. Lēmumu par pieteikuma apstiprināšanu un tiesībām saņemt līdzfinansējumu vai noraidīšanu nosūta pieteikuma iesniedzējam pa pastu piecu darba dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas, kā arī ievieto Cēsu pilsētas domes mājas lapā www.cesis.lv.

5.14. Komisijas lēmumus var apstrīdēt Cēsu pilsētas domē.

6.Līdzfinansējuma piešķiršanas un pārskaitīšanas kārtība

6.1. Visus izdevumus, ko veicis līdzfinansējuma saņēmējs, pamato ar juridiski saistošiem līgumiem un grāmatvedības dokumentiem.

6.2. Lai saņemtu līdzfinansējumu, līdzfinansējuma saņēmējam Cēsu pilsētas domē jāiesniedz atskaite (4.pielikums) un atskaitē minētie dokumenti.

6.3. Noteikumu 6.2.punktā minētā atskaite jāiesniedz līdz līgumā par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas piesaistītā zemes gabala labiekārtošanu noteiktajam termiņam. Termiņa nokavējuma gadījumā, līdzfinansējums netiek piešķirts.

6.4. Iesniegtos dokumentus pārbauda un lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Komisija desmit darba dienu laikā no atskaites un attiecīgo dokumentu saņemšanas.

6.5. Iesniegto dokumentu pārbaudes laikā Komisijai ir tiesības pieprasīt papildus informāciju un dokumentus.

6.6. Komisijai ir tiesības pārbaudīt saņemto maksājumu dokumentu atbilstību faktiskajiem sniegto pakalpojumu, piegādāto preču vai veikto būvdarbu apjomam, attiecīgo līgumu un normatīvo aktu noteikumiem.

6.7. Līdzfinansējumu izmaksā desmit darba dienu laikā no lēmuma par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņemšanas dienas, to pārskaitot pretendenta vai tā pilnvarotās personas norēķinu kontā.

Ja starp pieteikumā norādītajām un iesniegtajos dokumentos uzrādītajām attiecināmajām izmaksām konstatē atšķirības, Komisija var pārskatīt lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu. Šajā gadījumā līdzfinansējuma apjoms nevar būt lielāks par sākotnēji piešķirto.

 

1.pielikums
Cēsu pilsētas domes
2008.gada 10.jūlija
Saistošajiem noteikumiem
Nr. ___

 

 

KONKURSA
“Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartālu labiekārtošana”
PROJEKTA PIETEIKUMA VEIDLAPA

2008.g.

Projekta nosaukums:

 

(tikai iekšējai izmantošanai)

Pieteikuma nr.

 

Ar šo veidlapu, jūs piesakaties konkursam “ Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartālu labiekārtošana” Vajadzības gadījumā šai veidlapai varat pievienot papildus informāciju pielikumu veidā.

Projekta iesniedzējs:

  Nosaukums:

Juridiskai personai

Vārds Uzvārds:

Fiziskai personai

Reģistrācijas numurs:

-

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:

 

 

Personas kods

 

Juridiskā adrese:

 

 

Adrese:

 

 

 

 

 

Bankas rekvizīti:

 

 

 

 

Bankas rekvizīti:

 

 Kontaktpersonas:

 

 Tālrunis:

 Fakss:

 E-pasts:

 Atbildīgā persona:

 Vārds, uzvārds

 

Projekta finansējums

Projekta kopsumma

CPD līdzfinansējums

Pašu finansējums

Projekta īstenošanas laiks

___ mēnešiĪSS PROJEKTA APRAKSTS

Projekta nosaukums:

 

Projekta darbības vieta:

 

Projekta mērķis:

 

Uzdevumi (ja nepieciešams, ailītes papildiniet):

1.

2.

3.

4.

5.

Projekta nepieciešamības pamatojums – aprakstiet esošo situāciju un problēmas, kuras ar projekta palīdzību vēlaties risināt? (ja nepieciešams, pievienojiet kartes, fotogrāfijas, utt.)

 

 

Projekta mērķauditorija – aprakstiet, kas gūs labumu no projekta īstenošanas?

 

Plānotie projekta rezultāti.

 

Īss projekta aktivitāšu (darba plāna) apraksts .

 

Projekta ieviešanas laika grafiks

(nepieciešamības gadījumā var sastādīt arī detalizētāku laika tabulu pa nedēļām vai pat dienām)

Aktivitātes nosaukums

(ja nepieciešams, ailītes papildiniet)

 

 

09.08

 

 

10.08

 

 

11.08

 

 

12.08

 

 

01.09

 

 

02.09

 

 

03.09

 

 

04.09

 

 

05.09

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

 

 

                 

FINANSIĀLO IZDEVUMU APRAKSTS (LVL)

(Nav obligāti jāizpilda visas paraugā dotās budžeta pozīcijas, bet gan tikai tās, kuras attiecas uz jūsu projekta izmaksām. Varat arī paši pievienot savu budžeta tabulu.)

Izdevumu pozīcija

(ja nepieciešams, ailītes papildiniet)

Vienība

Vien. skaits

Vien. likme Ls

Kopējās izmaksas Ls

CPD līdzfin.

Pašu finansējums

             
             

Projekta ilgtspēja – projekta turpinājums pēc šī finansējuma izlietošanas?

 

Projekta publicitāte.

 

 

Projekta iesniegšanas datums 2008. gada __. ____________

Pielikumi:

 • zemesgrāmatu nodalījuma noraksts vai Valsts zemes dienesta izziņas kopijas par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem;
 • izkopējums no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās pases, kas satur informāciju par daudzdzīvokļu mājas kopējo platību;
 • ja pieteikumu iesniedz pretendenta pilnvarotā persona (juridiska persona vai pilnsabiedrība), tai jāiesniedz:
  • reģistrācijas apliecības kopija;
  • statūtu kopija;
  • izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Uzņēmumu reģistrs, ka attiecīgā persona nav pasludināta par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī par tās amatpersonām;
  • izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, un kas apliecina, ka attiecīgajai personai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
  • pilnvarojuma līguma kopija;

 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanu;
 • dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir finansiālās iespējas finansēt attiecīgo aktivitāti;
 • būvprojekts, skiču projekts vai idejas mets;
 • attiecīgās aktivitātes izmaksu tāme, ko apstiprinājis potenciālais darbu izpildītājs, nosakot tāmes derīguma termiņu vismaz trīs mēnešus.
 • Dokumentu kopijas apliecinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.


2.pielikums
Cēsu pilsētas domes
2008.gada 10.jūlija
Saistošajiem noteikumiem
Nr. ___

 

PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Projektu atlases veids

 

Atklāts projektu konkurss

Atbildīgā iestāde

 

Cēsu pilsētas dome


 

 

 

1. ATBILSTĪBAS KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma – Jā/Nē

Noraidāms vai Precizējams

1.

Projekta pretendenta atbilstība saistošajiem noteikumiem.

N

2.

Projekta iesniegumā paredzētās izmaksas ir atbilstošas projektā plānotajām darbībām.

N

3.

Projekta iesniegumā ir skaidri norādīts kā tiks nodrošināts priekš finansējums un līdzfinansējums.

P

4.

Projekta budžetā iekļautās izmaksas ir samērīgas, pamatotas, atbilstošas patreizējām tirgus cenām un nepieciešamas projekta īstenošanai.

N

5.

Projekta īstenošanas laiks nepārsniedz pieļaujamo maksimālo projekta īstenošanas ilgumu – 9 mēnešus.

N

6.

Projekta ietvaros nav pieļaujamas darbības, kas var tikt klasificētas kā komercdarbības atbalsts.

N

7.

Projekta pieteikumam ir pievienoti visi saistošo noteikumu 5.2 punktā minētie dokumenti:

 • zemesgrāmatu nodalījuma noraksts vai Valsts zemes dienesta izziņas kopija par mājā esošo dzīvokļa īpašumu skaitu un īpašniekiem;
 • izkopējums no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas tehniskās pases, kas satur informāciju par daudzdzīvokļu mājas kopējo platību;
 • ja pieteikumu iesniedz pretendenta pilnvarotā persona (juridiska persona vai pilnsabiedrība), tai jāiesniedz:

  • reģistrācijas apliecības kopija;
  • statūtu kopija;
  • izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms piedāvājuma iesniegšanas izdevis Uzņēmumu reģistrs, ka attiecīgā persona nav pasludināta par maksātnespējīgu un neatrodas likvidācijas stadijā vai tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, kā arī par tās amatpersonām;
  • izziņa, ko ne agrāk kā trīs mēnešus pirms pieteikuma iesniegšanas izdevis Valsts ieņēmumu dienests, un kas apliecina, ka attiecīgajai personai nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu;
  • pilnvarojuma līguma kopija;

 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku lēmums veikt daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanu;
 • dokuments, kas apliecina, ka pretendentam ir finansiālās iespējas finansēt attiecīgo aktivitāti;
 • būvprojekts, skiču projekts vai idejas mets;
 • attiecīgās aktivitātes izmaksu tāme, ko apstiprinājis potenciālais darbu izpildītājs, nosakot tāmes derīguma termiņu vismaz trīs mēnešus.
 • Dokumentu kopijas apliecinātas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

P

 

3.pielikums
Cēsu pilsētas domes
2008.gada 10.jūlija
Saistošajiem noteikumiem
Nr. ___

PROJEKTA IESNIEGUMA VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJI

Projektu atlases veids

 

Atklāts projektu konkurss

Atbildīgā iestāde

 

Cēsu pilsētas dome


2. KVALITĀTES KRITĒRIJI

Vērtēšanas sistēma - punktu skala

Projekta ietvaros plānotās darbības vērstas uz iekškvartālu sakārtošanu:

 1. Piebraucamo ceļu un/vai auto stāvvietu būvniecība (rekonstrukcija, jaunbūve);
 2. Iekškvartālu apgaismojuma būvniecība (rekonstrukcija, jaunbūve);
 3. cita labiekārtojuma veidošana (apzaļumošana, gājēju celiņi, bērnu laukums, veļas žāvētava, konteineru laukums).

Kritērijā jāsaņem vismaz 5 punkti

10

7

 

5

Paskaidrojums piešķirtajam vērtējumam.

 

Projekta iesniegumā paredzētās darbības ir plānots īstenot:

 1. līdz 3 mēnešiem;
 2. no 3 mēnešiem līdz 6 mēnešiem;
 3. no 6 mēnešiem līdz 9 mēnešiem

Kritērijā jāsaņem vismaz 1 punkts

5

3

1

Paskaidrojums piešķirtajam vērtējumam.

Projekta pieteikumam pievienotās tehniskās dokumentācijas gatavības pakāpe.

 1. pievienots būvvaldes apstiprināts tehniskais projekts un darbu veicēja apstiprināta izmaksu tāme;
 2. pievienots skiču projekts un darbu izmaksu tāme;
 3. pievienots ideju mets uz tehniskās kartes

Kritērijā jāsaņem vismaz 3 punkti

10

6

3

Paskaidrojums piešķirtajam vērtējumam.

Dzīvokļu skaits, kuri gūst tiešu labumu no projekta realizācijas:

 1. Vairāk par 120;
 2. No 60-119
 3. No 24-59
 4. Līdz 24

Kritērijs nav izslēdzošs

10

7

5

3

Paskaidrojums piešķirtajam vērtējumam.

 

4.pielikums
Cēsu pilsētas domes
2008.gada 10.jūlija
Saistošajiem noteikumiem
Nr. ___

KONKURSS

„Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju iekškvartālu labiekārtošana!”

Projekta atskaites veidlapas paraugs
2008.g.

Projekta nosaukums: __________________________________

 

Līguma nr.

__________/2008

Izmantot, kā paraugu, drīkst papildināt)

VISPĀRĒJĀ INFORMĀCIJA

Līguma numurs

 

Projekta nosaukums

 

Projekta īstenotājs:

  Nosaukums:

Fiziska persona

Vārds Uzvārds:

Juridiska persona

Reģistrācijas numurs:

Nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs:

 

 

Personas kods

 

Juridiskā adrese:

 

 

Adrese:

 

 

 

 

 

Kontakttālrunis, e-pasts

Kontakttālrunis, e-pasts

Bankas rekvizīti:

 

 

 

 

Bankas rekvizīti:

 

Projekta īstenošanas laiks (reālais)

Sākuma datums:

 

Beigu datums:

 

Projekta vispārīgais apraksts – kopsavilkums (ne vairāk kā 10 rindas)

 

Projekta finansējums

Cēsu pilsētas domes līdzfinansējums

LVL

Projekta iesniedzēja finansējums

LVL

Kopējais projekta budžets

LVL

Detalizēts projekta finanšu izlietojums izklāstīts finanšu atskaitē.

Saturiskā atskaite

Saturiskā atskaitē iekļaujamā informācija:

 • Projekta rezultāti, sasniegtie mērķi.
 • Mērķauditorija, sabiedrības iesaistīšana, līdzdalība, partneri.
 • Projekta ieviešanas gaita, aktivitāšu apraksts, atbilstība laika grafikam.
 • Projekta rezultātu ietekme uz mērķauditoriju.
 • Vietējās sabiedrības atsauksmes.
 • Projekta iekšējā izvērtēšana, iedzīvotāju ieguldījums.
 • Projekta tālākā attīstība (ilgtspēja).
 • Projekta publicitāte..

Vajadzības gadījumā ir iespējams saturiskās atskaites punktus mainīt un papildināt.

 

 

Finanšu atskaite

Cēsu pilsētas domes līdzfinansējums (LVL),

Datums

Plānotās izdevumu pozīcijas

Faktiskās izdevumu pozīcijas

Attaisnojuma dokumenti (rēķini, čeki, pavadzīmes u.c.)

Izlietotā summa LVL

         
         
         
         
         
         
         
         
         

Izlietots kopā:

 

(ja nepieciešams, rindiņas papildiniet)

Paraugs konkursa dotācijas izlietojuma tabulas aizpildīšanai

Datums

Plānotās izdevumu pozīcijas

Faktiskās izdevumu pozīcijas

Attaisnojuma dokumenti (rēķini, čeki, pavadzīmes u.c.)

Izlietotā summa LVL

07.05.2007.

1. Smilšu kaste

2.1. Smilšu iegāde

Rēķins nr. 225 (5.piel.)

87,00

   

2.2. Smilšu kastes apmales

Čeks nr. 2266777 (7.piel.)

24,50

14.06.2007.

2. Rotaļu namiņa logi

3.1. Logu iegāde

Rēķins IX-TI 112233 (1.piel.)

38,90

Izlietots kopā:

150.40

Pielikumi

Finansu dokumentu kopijas

(rēķini, čeki, pavadzīmes, u.c.)

Informatīvo materiālu kopijas

(fotogalerija, programmas, afišas, videomateriāli (var būt arī CD formātā) u.c.)

Datums: ------/--------/2008

 

Projekta koordinators:

 

/ /

 

(paraksts)

(atšifrējums)

     

Pilnvarotās personas pārstāvis:

 

/ /

 

(paraksts)

(atšifrējums)

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv