Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 5.augusts   Vārda dienu svin: Osvalds, Arvils
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017


Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017

1. Ievads
2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības 
3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
5. Cilvēkresursi
6. Dabas apstākļi
7. Inženierģeoloģiskie apstākļi 
   7.1.
Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi
   7.2.
Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
   7.3.
Hidroģeoloģiskie apstākļi
   7.4.
Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
   7.5. 
Inženierģeoloģiskā rajonēšana
8. Vide
   8.1.
Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
   8.2.
Antropogēno slodžu analīze
   8.3.
Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
   8.4.
Atkritumu saimniecība
9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
   9.1.
Ūdens saimniecība
   9.2.
Sadzīves kanalizācijas sistēma
   9.3.
Lietus ūdeņu kanalizācija
   9.4.
Siltumapgādes sistēma
   9.5.
Dabas gāzes apgādes sistēma
   9.6.
Elektroapgādes sistēma
   9.7.
Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
   9.8.
Telekomunikāciju infrastruktūra
10. Mājoklis
11. Transporta infrastruktūra
   11.1.
Esošā situācija
   11.2.
Nākotnes priekšlikumi
12. Publiskā infrastruktūra un mazdārziņi
   12.1.
Izglītības infrastruktūra
   12.2.
Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
   12.3.
Sociālās aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
   12.4.
Mazdārziņi
13. Aizsargjoslas
14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
   14.1.
Turpmāk pētāmas teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detaļplānojumus
   14.2.
Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
   14.3.
Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
   14.4.
Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
   14.5
Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Apbūves noteikumi

I DAĻA
1. nodaļa Vispārīgie nosacījumi un skaidrojumi.
2.nodaļa Cēsu pilsētas teritorijas plānojums un zonējums
3.nodaļa Teritorijas galvenā atļautā izmantošana ( atļautās izmantošanas), atļautā papildizmantošana ( palīgizmantošana)
4.nodaļa Teritorijas aizliegtā izmantošana (aizliegtās izmantošanas), aizliegtā papildizmantošana ( palīgizmantošana)
5.nodaļa Ielu klasifikācija, prasības ielu, ietvju un grāvju plānošanai, rekonstrukcijai un uzturēšanai
6.nodaļa Prasības piekļūšanas nodrošināšanai zemesgabaliem ( zemes vienībām/nekustamajiem īpašumiem) un būvēm
7.nodaļa Prasības zemes gabalu ( zemes vienību/ nekustamo īpašumu) sadalīšanai, apvienošanai robežu maiņai un jaunizveidojmo zemes vienību minimālajām platībām
8.nodaļa Prasības pagalmiem un priekšpagalmiem – priekšdārziņiem
9.nodaļa Prasības redzamības nodrošināšanai
10.nodaļa Prasības attālumiem starp būvēm un inženierkomunikācijām
11.nodaļa Prasības būvju atbilstībai zemes vienības robežām
12.nodaļa Prasības vides pieejamībai cilvēkiem ar dzirdes, redzes un kustību traucējumi
13.nodaļa Prasības fasādēm, jumtiem un notekcaurulēm
14.nodaļa Prasības logiem, skatlogiem, durvīm, lodžijām, balkoniem, marķīzēm un vizuālajiem informatīvajiem materiāliem
15.nodaļa Prasības pagrabu ieejām, lūkām un pagrabstāvu logiem
16.nodaļa Prasības žogiem un prettrokšņu sienām
17.nodaļa Prasības apgaismes ķermeņiem
18.nodaļa Prasības kioskiem, nojumēm un paviljoniem
19.nodaļa Prasības citiem ārtelpas elementiem
20.nodaļa Prasības tirdzniecības centriem, lielveikaliem, vairumtirgotavām.
21.nodaļa Prasības degvielas uzpildes stacijām un gāzes uzpildes stacijām
22.nodaļa Prasības automašīnu un velosipēdu novietošanai
23.nodaļa.Prasības garāžām
24.nodaļa Prasības saimniecības ēkām
25.nodaļa Prasības inženierkomunikāciju būvniecībai, rekonstrukcijai, ekspluatācijai
26.nodaļa Prasības ēku un būvju rekonstrukcijai, restaurācijai un remontam.
27.nodaļa Prasības teritorijas, ēku un būvju uzturēšanai
28.nodaļa Prasības ēkas un būves vai to daļu funkcionalitātes maiņai
29.nodaļa Prasības dabas teritoriju izmantošanai un apstādījumu ierīkošanai
30.nodaļa Prasības teritorijas labiekārtojumam un elementiem, to vizuālajam un mākslinieciskajam noformējumam
31.nodaļa Prasības īpaši aizsargājamo kultūrvēsturisko teritoriju un kultūras pieminekļu aizsardzībai
32.nodaļa Prasības īpaši aizsargājamo dabas teritoriju izmantošanai
33.nodaļaTauvas josla
34.nodaļa Aizsargjoslas
35.nodaļa Prasības zemes vienībām uz kurām iesāktā apbūve vai saimnieciskā darbība nav atbilstoša teritorijas plānotajai (atļautajai) izmantošanai
36.nodaļa Prasības būvprojektēšanai, kas uzsākta līdz jauna vietējās pašvaldības teritorijas plānojuma spēkā stāšanās dienai
37.nodaļa Prasības lauksaimniecībā izmantojamās zemēs un mežuzemēs, kurām nepieciešama transformācija
38.nodaļa Prasības derīgo izrakteņu atradnēm
39.nodaļa Stihiju postījumu atjaunošana
40.nodaļa Prasības detalplānojumiem un situācijas, kurās obligāti izstrādājami detaļplānojumi
41.nodaļa Spēkā esošo detaļplānojumu saraksts, kura papildinājumi nav grozījumi teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos

PRASĪBAS UN KĀRTĪBA BŪVTIESĪBU ĪSTENOŠANAI

II. DAĻA
1.nodaļa Vispārīgie noteikumi
2.nodaļa Projektēšanas atļaujas saņemšana
3.nodaļa Būvprojektēšanas sagatavošana
4.nodaļa Būvprojekta sastāvs un izstrāde
5.nodaļa Projektu saskaņošana un akceptēšanas kārtība
6.nodaļa Būvatļaujas izsniegšana
7.nodaļa Būvdarbu organizēšana, veikšana, uzraudzība un kvalitātes nodrošināšana
8.nodaļa Būvdarbu veikšanas kārtība kultūras pieminekļos
9.nodaļa Būvdarbu drošība
10.nodaļa Būvju pieņemšana ekspluatācijā
11.nodaļa Ēku un būvju nojaukšana vai sakārtošana
12.nodaļa Atbildība par apbūves noteikumu neievērošanu

Savu viedokli aicinām izteikt šeit.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv