Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.aprīlis   Vārda dienu svin: Valērija, Žubīte, Alla
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi
Saistošie noteikumi Nr. 3
Pieņemti Cēsu pilsētas domes sēdē
15.02.2007.,prot.Nr.3, punkts nr.50

Lēmums nr. 107
Grozījumi un papildinājumi izdarīti
12.07.2007.,prot.Nr.11, lēmums Nr. 433
Izdoti pamatojoties uz likuma
‘’Par pašvaldībām’’ 21. panta pirmās daļas 16. punktu,
43.panta pirmās daļas 4. punktu

Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi

I Noteikumos minētie termini

1.1. Noteikumu pārkāpums – prettiesiska, vainojama (ar nodomu vai aiz neuzmanības izdarīta) darbība vai bezdarbība, kas apdraud sabiedrisko kārtību Cēsu pilsētā, un par ko paredzēta šajos noteikumos noteiktā administratīvā atbildība.

1.2. Noteikumu pārkāpējs – fiziska vai juridiska persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības ir izdarījusi darbības, kādas šie noteikumi aizliedz, vai persona, kura ar nodomu vai aiz neuzmanības nav veikusi tai uzliktos pienākumus.

1.3. Sabiedriska vieta – ceļi (jebkura satiksmei izbūvēta teritorija, kas sastāv no braucamās daļas, ietves, nomales, sadalošās joslas, saliņas), tuneļi, laukumi, dzelzceļa stacija, autoostas zāles un gaiteņi, sabiedriskā transporta pieturvietas, kā arī parki, skvēri, dzīvojamo ēku koplietošanas telpas, daudzdzīvokļu namu pagalmi, valsts un pašvaldības iestāžu teritorijas, stāvlaukumi un citas speciāli iekārtotas un publiski pieejamas brīvdabas atpūtas vietas, kā arī neapbūvētas vai citādi neiekārtotas valsts vai pašvaldības zemes un ēkas.

(papildinājumi izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 12.07.2007., prot. Nr.11, lēmums Nr. 433)

1.4. Izklaides vieta – kafejnīcas, bāri, restorāni, klubi, spēļu un deju zāles, diskotēkas u.c.

Norobežota teritorija – valstij, pašvaldībai vai privātpersonām piederoša nekustamā īpašuma teritorija, kas norobežota ar apstādījumiem, žogu, sētu, lentām u.tml.

(papildinājumi izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 12.07.2007., prot.Nr.11, lēmums Nr. 433)

1.5. Publiski pasākumi – dažādu veidu atklāti pasākumi (sarīkojumi, koncerti, sporta spēles u.c.), kas tiek organizēti sabiedriskās vietās, neatkarīgi no zemes vai ēku piederības.

1.6. Datorsaloni – vietas, kur par samaksu tiek piedāvāti interneta, datorspēļu un tamlīdzīga rakstura pakalpojumi.

1.7. Dzīvojamo ēku koplietošanas telpas – daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, gaiteņi, pagrabi un bēniņi.

1.8. Apstādījumi – koki, krūmi, dekoratīvi krūmi un puķes.

1.9. Zaļā zona – pilsētas teritorijā esošie apstādījumi, zālieni un meži. 

II Vispārīgie noteikumi

2.1. Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumu mērķis un uzdevumi

2.1.1. Cēsu pilsētas domes saistošie noteikumi “Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi” (turpmāk tekstā – Noteikumi) nosaka kārtību, kāda jāievēro Cēsu pilsētā, paredzot administratīvo atbildību par šo Noteikumu neievērošanu.

2.1.2. Noteikumu uzdevums ir nodrošināt Cēsu pilsētā sabiedrisko kārtību, uzturēt sanitāro tīrību, aizsargāt personu tiesības un likumīgās intereses, ierobežot alkoholisko un citu apreibinošo vielu lietošanu un veicināt iedzīvotāju (īpaši nepilngadīgo personu) veselīgu dzīvesveidu.

2.1.3. Noteikumu mērķis ir veicināt sabiedriskās kārtības noteikumu ievērošanu un atturēt pārkāpēju un citas personas neizdarīt jaunus pārkāpumus. 

2.2. Atbildība par Noteikumu neievērošanu

2.2.1. Noteikumi ir saistoši visām fiziskām un juridiskām personām, kuras dzīvo, uzturas vai darbojas Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā.

2.2.2. Personas, kuras pārkāpj šos Noteikumus, ir saucamas pie šajos Noteikumos paredzētās administratīvās atbildības, ja par šādu pārkāpumu neiestājas kriminālatbildība vai administratīvā atbildība, kas paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā.

2.2.3. Administratīvā soda uzlikšana neatbrīvo pārkāpēju no Noteikumu pildīšanas, pārkāpuma novēršanas un pārkāpuma rezultātā nodarīto materiālo zaudējumu atlīdzības. 

2.3. Sodu veidi par Noteikumu neievērošanu
Par šo Noteikumu pārkāpšanu, personai, kura izdarījusi administratīvo pārkāpumu, var piemērot šādus administratīvos sodus:

2.3.1. brīdinājums,

2.3.2. fiziskām personām naudas sods līdz Ls 250.00 (divi simti piecdesmit lati);

2.3.3. juridiskām personām naudas sods līdz Ls 1000.00 (viens tūkstotis lati).

2.4. Amatpersonas, kas pilnvarotas sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolus ir:

2.4.1. Valsts policijas amatpersonas;

2.4.2. Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas amatpersonas;

2.4.3. Cēsu pilsētas Bāriņtiesas priekšsēdētājs.

2.5. Administratīvās lietas izskatīšanas un administratīvā soda uzlikšanas kārtība

2.5.1. Administratīvā pārkāpuma lietas izskata un lēmumu pieņem:

2.5.1.1. Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas priekšnieks un nodaļu priekšnieki;

2.5.1.2. Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija:

1) par pārkāpumiem, kas izdarīti atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas,

2) par pārkāpumiem, kas paredzēti šo Noteikumu 3.6. 3. un 3.21.punktā.

2.5.1.3. Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisija:

1) par pārkāpumiem, kurus izdarījušas nepilngadīgas personas, kuru dzīvesvieta ir Cēsu pilsētas administratīvā teritorija.

2.5.2. Par Noteikumu pārkāpumu, ja to izdarījis nepilngadīgais, kuram nav pastāvīga ienākuma avota, naudas sods tiek piedzīts no viņa vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj.

2.6. Kontroli par šo Noteikumu izpildi ir tiesīgi veikt:

2.6.1. Valsts policijas amatpersonas;

2.6.2. Cēsu pilsētas Pašvaldības policijas amatpersonas;

2.6.3. Cēsu pilsētas domes amatpersonas, uzrādot amata apliecību;

2.6.4. Cēsu pilsētas Vecāku dome, kontroli saskaņojot ar pašvaldības policiju.

2.7. Normatīvo aktu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

2.7.1. Cēsu pilsētas pašvaldības policijas Administratīvās nodaļas vadītāja pieņemto normatīvo aktu var apstrīdēt Cēsu pilsētas pašvaldības policijas priekšniekam, kura pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

2.7.2. Cēsu pilsētas pašvaldības policijas priekšnieka pieņemto normatīvo aktu var apstrīdēt Cēsu pilsētas domes Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisijā, kuras pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

2.7.3. Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.

2.7.4. Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijas pieņemto lēmumu var apstrīdēt Cēsu pilsētas domes Administratīvajā komisijā, kuras lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā.


III Atbildība

3.1. Nepiedienīga uzvedība

3.1.1.Par nepiedienīgu uzvedību sabiedriskās vietās, sabiedriskajā transportā, ja šādas darbības neatbilst sabiedrībā vispārpieņemtām morāles un ētikas normām uzliek naudas sodu no Ls 5.00 līdz Ls 30.00.

3.1.2. Par nepiedienīgu uzvedību sabiedriskās vietās, sabiedriskajā transportā, ja šādas darbības neatbilst sabiedrībā vispārpieņemtām morāles un ētikas normām, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas uzliek naudas sodu no Ls 30.00. līdz Ls 60.00.

3.2. Naktsmiera traucēšana

3.2.1. Par remontdarbu veikšanu, dažādu mehānismu darbināšanu, klaigāšanu, dziedāšanu, pirotehnisko līdzekļu lietošanu (izņemot Jaungada sagaidīšanu), skaļu muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu un tamlīdzīgām darbībām, kas traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23:00 līdz 7:00, ja darbības nav saskaņotas Cēsu pilsētas domē, uzliek naudas sodu līdz Ls 50.00.

3.2.2. Par remontdarbu veikšanu, dažādu mehānismu darbināšanu, klaigāšanu, dziedāšanu, pirotehnisko līdzekļu lietošanu (izņemot Jaungada sagaidīšanu), skaļu muzicēšanu vai mūzikas atskaņošanu un tamlīdzīgām darbībām, kas traucē iedzīvotāju naktsmieru laikā no plkst. 23:00 līdz 7:00, ja darbības nav saskaņotas Cēsu pilsētas domē, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls 100.00.

3.3. Transporta līdzekļu darbināšana

3.3.1. Par ilgstošu transporta līdzekļu darbināšanu (ilgāk par 5 minūtēm) pie dzīvojamām mājām vai arī citās sabiedriskajās vietās, kas traucē iedzīvotāju mieru, uzliek naudas sodu līdz Ls 10.00.

3.3.2. Par ilgstošu transporta līdzekļu darbināšanu (ilgāk par 5 minūtēm) pie dzīvojamām mājām vai arī citās sabiedriskajās vietās, kas traucē iedzīvotāju mieru, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 20.00.

3.4. Transporta līdzekļu novietošana pretī namu ieejai vai zaļajā zonā

3.4.1. Par transporta līdzekļu novietošanu pretī namu ieejai, aizšķērsojot tai piekļūšanu, uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 25.00.

3.4.2. Par transporta līdzekļu novietošanu pretī namu ieejai, aizšķērsojot tai piekļūšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 50.00. 

3.4.3. Par transporta līdzekļu novietošanu zaļajā zonā, uzliek naudas sodu no Ls 15.00 līdz Ls 30.00

3.4.4. Par transporta līdzekļu novietošanu zaļajā zonā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 30.00 līdz Ls 60.00. 

3.5. Sabiedrisko vietu piegružošana

3.5.1.Par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.), izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 15.00.

3.5.2. Par ielu un citu sabiedrisko vietu, kā arī daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpu piegružošanu ar sīkiem sadzīves atkritumiem (izsmēķiem, sērkociņiem, saulespuķu sēklām, papīriem, pudelēm u.tml.), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 15.00 līdz Ls 25.00.

3.6. Ceļu, sabiedrisko vietu vai zaļo zonu piesārņošana

3.6.1. Par ceļu, sabiedrisko vietu vai zaļo zonu piesārņošanu ar izbirām no transporta līdzekļu kravām, dubļiem no riepām, eļļām un citiem sārņiem, uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 50.00.

3.6.2 Par ceļu, sabiedrisko vietu vai zaļo zonu piesārņošanu ar izbirām no transporta līdzekļu kravām, dubļiem no riepām, eļļām un citiem sārņiem, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls 100.00. 

3.6.3. Par ceļu piesārņošanu ar izbirām no transporta līdzekļu kravām, dubļiem no riepām, eļļām un citiem sārņiem būvdarbu laikā personai, kurai izsniegta rakšanas darbu atļauja, uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls 100.00. 

3.6.4 Par ceļu piesārņošanu ar izbirām no transporta līdzekļu kravām, dubļiem no riepām, eļļām un citiem sārņiem būvdarbu laikā, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, personai, kurai izsniegta rakšanas darbu atļauja, uzliek naudas sodu no Ls 100.00 līdz Ls 250.00. 

3.7. Atrašanās sabiedriskās vietās ar atvērtu alkoholiskā dzēriena iepakojumu

3.7.1. Par atrašanos sabiedriskajās vietās, t. sk., daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpās un sabiedriskajā transportā, izņemot Cēsu pilsētas domes atļautajos pasākumos un vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti lietošanai uz vietas, ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai glāzi uzliek naudas sodu no Ls 5.00 līdz Ls 25.00.

3.7.2. Par atrašanos sabiedriskajās vietās, t. sk., daudzdzīvokļu ēku koplietošanas telpās un sabiedriskajā transportā, izņemot Cēsu pilsētas domes atļautajos pasākumos un vietās, kurās alkoholiskie dzērieni tiek pārdoti lietošanai uz vietas, ar atvērtu alus vai cita alkoholiskā dzēriena iepakojumu vai glāzi, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 50.00. 

3.8. Alkoholisko dzērienu, t.sk., alus vai citu apreibinošo vielu lietošanas aizliegumi nepilngadīgajām personām vietās, kurās to lietošanu atļāvusi pašvaldība
Nepilngadīgām personām par alkoholisko dzērienu, t.sk. alu vai citu apreibinošo vielu, lietošanu kafejnīcās, bāros, restorānos vai vietās, kurās alkoholisko dzērienu, t.sk., alus lietošanu atļāvusi pašvaldība, nepilngadīgai personai (no 16 gadu vecuma) uzliek naudas sodu no Ls 15.00 līdz Ls 25.00.

3.9. Smēķēšana bērnu rotaļu laukumos
Par smēķēšanu bērnu rotaļu laukumos uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz 50.00.

3.10 Nepilngadīgo personu smēķēšana
Nepilngadīgām personām par smēķēšanu uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 25.00.

3.11. Bērnu rotaļāšanās uz ceļa, būvlaukumos vai būvobjektos
Par bērnu rotaļāšanos uz ceļa, būvlaukumos vai būvobjektos bērnu vecākiem vai personām, kuras viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 25.00.

3.12. Vizināšanās ar skrituļslidām, skrituļdēli, skrejriteņiem u.ml. pa ceļiem vai laukumiem
Par vizināšanos ar skrituļslidām, skrituļdēli, skrejriteņiem u.tml., pa ceļiem vai laukumiem, ja tas traucē gājēju vai transporta satiksmi izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 25.00. 

3.13. Braukšana ar motorolleru vai velosipēdu pa pilsētas parkiem, skvēriem, ietvēm, bērnu rotaļlaukumiem un zaļo zonu
Par braukšanu ar motorolleru vai velosipēdu, pa pilsētas parkiem, skvēriem, ietvēm, bērnu rotaļlaukumiem vai zaļo zonu uzliek naudas sodu no Ls 5.00 līdz Ls 35.00.

3.14. Sēdēšana sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm
Par sēdēšanu sabiedriskās vietās uz atpūtas soliņu atzveltnēm, stāvēšanu uz tiem vai gulēšanu uz tiem izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 15.00.

3.15. Peldēšana, makšķerēšana, mazgāšanās, dzīvnieku peldināšana publiskos dīķos, strūklakās un citās ūdenstilpnēs
Par peldēšanos, makšķerēšanu, mazgāšanos, dzīvnieku peldināšanu, veļas mazgāšanu publiskos dīķos, strūklakās un citās ūdenstilpnēs, kur tas aizliegts, uzliek naudas sodu no Ls 5.00 līdz Ls 25.00.

3.16. Nepilngadīgo personu vecumā līdz 15 gadiem atrašanās sabiedriskās vietās bez pieaugušo klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00

3.16.1. Par nepilngadīgo personu vecumā līdz 15 gadiem atrašanos sabiedriskās vietās bez vecāku vai personu, kuras viņus aizstāj, klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00, nepilngadīgā vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 10.00.

3.16.2. Par nepilngadīgo personu vecumā līdz 15 gadiem atrašanos sabiedriskās vietās bez vecāku vai personu, kuras viņus aizstāj, klātbūtnes no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 30.00 nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj.  

3.17. Nepilngadīgo personu atrašanās izklaides rakstura vietās no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00

3.17.1. Par nepilngadīgu personu atrašanos izklaides rakstura vietās vai pasākumos, kur tiek tirgots tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (t.sk. alus) no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj, uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 15.00.

3.17.2. Par nepilngadīgu personu atrašanos izklaides rakstura vietās vai pasākumos, kur tiek tirgots tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (t.sk. alus) no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 15.00 līdz Ls 30.00 .

3.17.3. Par nepilngadīgu personu atrašanos izklaides rakstura vietās vai pasākumos, kur tiek tirgots tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (t.sk. alus) no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00 pasākuma organizatoram, atbildīgai amatpersonai vai kluba īpašniekam uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 100.00 līdz Ls 150.00, juridiskām personām no Ls 250.00 līdz Ls 500.00

3.17.4. Par nepilngadīgu personu atrašanos izklaides rakstura vietās vai pasākumos, kur tiek tirgots tabakas izstrādājumi vai alkoholiskie dzērieni (t.sk. alus) no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, pasākuma organizatoram, atbildīgai amatpersonai vai kluba īpašniekam uzliek naudas sodu fiziskām personām no Ls 150.00 līdz Ls 250.00, juridiskām personām no Ls 500.00 līdz Ls 1000.00. 

3.18. Nepilngadīgo personu atrašanās azartspēļu organizēšanas vietās vai iesaistīšanās azartspēlēs

3.18.1. Par nepilngadīgo personu atrašanos azartspēļu organizēšanas vietās vai iesaistīšanos azartspēlēs, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgā vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 15.00 līdz Ls 25.00.

3.18.2. Par nepilngadīgo personu atrašanos azartspēļu organizēšanas vietās vai iesaistīšanos azartspēlēs, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgā vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 50.00.

3.19. Nepilngadīgo personu atrašanās datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00

3.19.1. Par nepilngadīgo personu atrašanos datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00 nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 10.00 .

3.19.2. Par nepilngadīgo personu atrašanos datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 20.00.

3.19.3. Par nepilngadīgo personu atrašanos datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās no plkst. 22:00 līdz plkst. 6:00 datorsalona vai publiskās interneta pieslēguma vietas īpašniekam vai atbildīgai amatpersonai uzliek naudas sodu - fiziskām personām no Ls 25 līdz Ls 50.00, juridiskām personām no Ls 50.00 līdz Ls 100.00.

3.19.4. Par nepilngadīgo personu atrašanos datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas datorsalona vai publiskās interneta pieslēguma vietas īpašniekam vai atbildīgai amatpersonai uzliek naudas sodu - fiziskām personām no Ls 50.00 līdz 100.00, juridiskām personām no Ls 100.00 līdz 150.00.

3.20. Nepilngadīgo atrašanās datorsalonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajā mācību laikā

3.20.1. Par nepilngadīgo vecumā līdz 16 gadu vecumam atrašanos datoralonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās Ministru kabineta noteiktajā mācību laikā – darba dienās nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 10.00.

3.20.2. Par nepilngadīgo vecumā līdz 16 gadu vecumam atrašanos datoralonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās Ministru kabineta noteiktajā mācību laikā – darba dienās, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 10.00 līdz Ls 20.00.

3.20.3. Par nepilngadīgo vecumā līdz 16 gadu vecumam atrašanos datoralonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās Ministru kabineta noteiktajā mācību laikā – darba dienās datorsalona vai publiskās interneta pieslēguma vietas īpašniekam vai atbildīgai amatpersonai uzliek naudas sodu - fiziskām personām no Ls 25.00 līdz Ls 50.00, juridiskām personām no Ls 50.00 līdz Ls 75.00.

3.20.4. Par nepilngadīgo vecumā līdz 16 gadu vecumam atrašanos datoralonos vai publiskās interneta pieslēguma vietās Ministru kabineta noteiktajā mācību laikā – darba dienās, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, datorsalona vai publiskās interneta pieslēguma vietas īpašniekam vai atbildīgai amatpersonai uzliek naudas sodu fiziskām uzliek naudas sodu - fiziskām personām no Ls 50.00 līdz Ls 75.00, juridiskām personām no Ls 75.00 līdz Ls 100.00.

3.21. Publisku pasākumu organizēšana bez Cēsu pilsētas domes atļaujas

3.21.1. Par publisku pasākumu organizēšanu bez Cēsu pilsētas domes atļaujas, pasākuma organizatoram vai atbildīgai amatpersonai uzliek naudas sodu - fiziskām personām līdz Ls 150.00, juridiskām personām no Ls 75.00 līdz Ls 200.00.

3.21.2. Par publisku pasākumu organizēšanu bez Cēsu pilsētas domes atļaujas, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas pasākuma organizatoram vai atbildīgai amatpersonai, uzliek naudas sodu - fiziskām personām no Ls 150.00 līdz Ls 250.00.

3.22. Ubagošana, zīlēšana sabiedriskās vietās

3.22.1. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu sabiedriskās vietās uzliek naudas sodu līdz Ls 30.00.

3.22.2. Par ubagošanu, zīlēšanu vai uzmākšanos apkārtējiem ar zīlēšanu un buršanu sabiedriskās vietās, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 30.00 līdz Ls 50.00. 

3.23. Lielgabarīta priekšmetu un mehānisko transporta līdzekļu ilgstoša turēšana vietās, kas traucē kustības drošību vai ielu vai pagalmu uzkopšanu

3.23.1. Par lielgabarīta priekšmetu vai mehānisko transporta līdzekļu ilgstošu turēšanu sabiedriskās vietās, uz ceļiem vai zaļajā zonā, kas traucē ielu, ēku un pagalmu uzkopšanu, kā arī kustības drošību, uzliek naudas sodu - fiziskām personām no Ls 10.00 līdz Ls 50.00, juridiskām personām no Ls 50.00 līdz Ls 150.00.

3.23.2. Par lielgabarīta priekšmetu vai mehānisko transporta līdzekļu ilgstošu turēšanu sabiedriskās vietās, uz ceļiem vai zaļajā zonā, kas traucē ielu, ēku un pagalmu uzkopšanu, kā arī kustības drošību, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu - fiziskām personām no Ls 50.00 līdz Ls 75.00, juridiskām personām no Ls 150.00 līdz Ls 250.00.

3.24. Dzīvojamo un sabiedrisko ēku, žogu, spēļu atrakciju bojāšana vai iznīcināšana

3.24.1. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimnieciskas nozīmes celtņu, būvju, žogu, parku soliņu, atkritumu urnu, ielu apgaismojuma (t.sk. parkos, skvēros, dekoratīvais apgaismojums), bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju bojāšanu (t.sk. ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem) uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 100.00.

3.24.2. Par dzīvojamo un sabiedrisko ēku, saimnieciskas nozīmes celtņu, būvju, žogu, parku soliņu, atkritumu urnu, ielu apgaismojuma (t.sk. parkos, skvēros, dekoratīvais apgaismojums), bērnu rotaļlaukuma spēļu atrakciju bojāšanu (t.sk. ar dažādiem uzrakstiem un zīmējumiem), ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 100.00 līdz Ls 250.00.

3.25. Pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšana

3.25.1. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšanu, iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 100.00.

3.25.2. Par pieminekļu, piemiņas plākšņu, piemiņas vietu un arhitektūras formu bojāšanu, iznīcināšanu vai necieņas izrādīšanu, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 100.00 līdz Ls 250.00.

3.26. Netiklu darbību demonstrēšana

3.26.1. Par netiklu darbību demonstrēšanu vai piedraudēšanu ar tām uzliek naudas sodu līdz Ls 25.00.

3.26.2. Par netiklu darbību demonstrēšanu nepilngadīgajiem vai piedraudēšanu ar tām uzliek naudas sodu no Ls 25.00 līdz Ls 50.00.

3.26.3. Par netiklu darbību demonstrēšanu vai piedraudēšanu ar tām, ja tas izdarīts atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas, uzliek naudas sodu no Ls 50.00 līdz Ls 100.00.

3.27. Pašvaldības iestāžu (t.sk. izglītības iestāžu, pašvaldības izveidotu jauniešu interešu centru u.c.) iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšana
Par pašvaldības iestāžu (t.sk. izglītības iestāžu, pašvaldības izveidotu jauniešu interešu centru u.c.) iekšējās kārtības noteikumu pārkāpšanu pārkāpējam, nepilngadīgai personai (no 14 gadu vecuma) vai nepilngadīgās personas vecākiem, aizbildņiem vai personām, kas viņus aizstāj izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz Ls 25.00.

3.28. Pils kompleksa kārtības noteikumu pārkāpšana

3.28.1. Par pils kompleksa kārtības noteikumu neievērošanu pārkāpējam vai nepilngadīgā (līdz 14 gadu vecuma) vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 5 līdz Ls 25.

3.28.2. Par pils kompleksa kārtības noteikumu neievērošanu atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas pārkāpējam vai nepilngadīgā (līdz 14 gadu vecuma) vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 25 līdz Ls 50.

(papildinājumi izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 12.07.2007.,prot.Nr.11, lēmums Nr. 433)

3.29. Nepiederošu personu iekļūšana norobežotās teritorijās

3.29.1. Par nepiederošu personu nelikumīgu iekļūšanu norobežotā teritorijā pārkāpējam vai nepilngadīgā (līdz 14 gadu vecuma) vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 10 līdz Ls 50.

3.29.2. Par nepiederošu personu nelikumīgu iekļūšanu norobežotā teritorijā atkārtoti gada laikā pēc administratīvā soda piemērošanas pārkāpējam vai nepilngadīgā (līdz 14 gadu vecuma) vecākiem, aizbildņiem vai personām, kuras viņus aizstāj uzliek naudas sodu no Ls 50 līdz Ls 100.

(papildinājumi izdarīti Cēsu pilsētas domes sēdē 12.07.2007.,prot.Nr.11, lēmums Nr. 433)

3.30. Pārkāpēja neierašanās sniegt paskaidrojumus lietas izskatīšanā pie atbildīgajām amatpersonām vai administratīvajā komisijā, nepaziņojot attaisnojošu iemeslu
Par pārkāpēja neierašanos sniegt paskaidrojumus lietas izskatīšanā pie atbildīgajām amatpersonām, Cēsu pilsētas domes Administratīvajā komisijā vai Cēsu pilsētas domes Administratīvās komisijas bērnu lietu apakškomisijā, nepaziņojot attaisnojošu iemeslu, izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu - fiziskām personām līdz Ls 10.00 , juridiskām personām līdz Ls 50.00.

IV Pārejas noteikumi

Saistošie noteikumi stājās spēkā ar 2007. gada 1. aprīli.

Ar šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās brīdi spēku zaudē Cēsu pilsētas domes 2004. gada 29. janvāra saistošie noteikumi Nr.1 “Cēsu pilsētas sabiedriskās kārtības noteikumi’’

 

Sēdes vadītājs, Cēsu pilsētas
domes priekšsēdētājs G. ŠĶENDERS

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv