Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> Sociālās iestādes

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

Sociālās iestādes


Cēsu novada pašvaldības aģentūra 
"Sociālais dienests"
 Bērzaines iela 18, Cēsis
Tālrunis: 64127740
Direktore Iveta Sietiņsone
E-pasta adrese:
soc.ag@dome.cesis.lv

Ģimeņu atbalsta nodaļa 

 - sociālās palīdzības un pakalpojumu ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem organizēšana, t.sk., individuālas konsultācijas, specializētais transports u.c.

Nodaļas vadītāja - sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm un bērniem Ivita Puķīte
Tālrunis: 64127898
E-pasts:
ivita.pukite@dome.cesis.lv 
 
Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Svetlana Vasiļjeva
Tālrunis: 64127747
E-pasts:
svetlana.vasiljeva@dome.cesis.lv

Sociālā darbiniece darbam ar ģimeni un bērniem Līva Pētersone
Tālrunis: 64127747
E-pasts:
liva.petersone@dome.cesis.lv

Sociālās palīdzības organizatore Inga Vīksna
Tālrunis: 64127745
E-pasts:
inga.viksna@dome.cesis.lv

Sociālā rehabilitētāja Inita Kupča
Tālrunis: 64127746
E-pasts:
inita.kupca@dome.cesis.lv

Sociālā pedagoģe Dienas centrā "Saules taka" Iveta Jermolājeva
Tālrunis: 64127884
E-pasts:
iveta.jermolajeva@dome.cesis.lv

Konsultante HIV un atkarību profilakses kabinetā Evija Lejniece
Tālrunis: 64127884
E-pasts:
evija.lejniece@dome.cesis.lv

Aprūpētāja Rehabilitācijas centrā bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem Iluta Vītiņa
Tālrunis: 64127894

Psiholoģe Ginta Radionova
E-pasts:
ginta.radionova@dome.cesis.lv

Atbalsta nodaļa pilngadīgām personām

 - sociālo darbinieku pakalpojumu, psihologa konsultāciju un mājas aprūpes pakalpojumu organizēšana, ilgstošas sociālās aprūpes  un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu saņemšanas organizēšana, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās nodrošināšana

Nodaļas vadītāja Laine Zālīte
Tālrunis: 64127898
E-pasts:
laine.zalite@dome.cesis.lv

Nodaļas vadītājas vietniece -sociālā darbiniece Astrīda Eglīte
Tālrunis: 64127898
E-pasts:
astrida.eglite@dome.cesis.lv

Sociālās palīdzības organizatore Sarmīte Stivriņa
Tālrunis: 64127745
E-pasts:
sarmīte.stivrina@dome.cesis.lv

Sociālās palīdzības organizatore Ieva Bambāne
Tālrunis: 64127742
E-pasts:
ieva.bambane@dome.cesis.lv

Medicīnas māsa -vadītāja Dienas centrā pensijas vecuma personām, kas dzīvo ģimenēs Ērika Verle
Tālrunis: 64127896
E-pasts: erika.verle
@dome.cesis.lv

Administratīvā nodaļa

Nodaļas vadītāja - juriste Skaidrīte Grīnberga
Tālrunis: 64127889
E-pasts: skaidrite.grinberga@dome.cesis.lv

Direktores palīdze Evija Kononova
Tālrunis: 64127740
E-pasts: evija.kononova@dome.cesis.lv

Galvenā grāmatvede Ligija Kalniņa
Tālrunis: 64127890
E-pasts: ligija.kalnina@dome.cesis.lv

Grāmatvede  Anita Kociņa
Tālrunis: 64127890
E-pasts: anita.kocina@dome.cesis.lv

Projektu vadītāja – attīstības speciāliste Vita Pētersone
Tālrunis: 64127749
E-pasts:
vita.petersone@dome.cesis.lv

Dzīvokļu jautājumu speciāliste Maija Spilva
Tālrunis: 64127746
E-pasts:
maija.spilva@dome.cesis.lv

 

Īpašuma pārvaldnieks -būvinženieris Vladimirs Kalandārovs
Tālrunis: 29227611

Vieglās automašīnas vadītājs Māris Vītiņš
Tālrunis: 28656557

Dzintra Strauta
Tālrunis: 64127742

IT speciālists Atis Ābrams
Tālrunis: 26181449


Rehabilitācijas centrs bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem

Bērzaines iela 16, Cēsis
Tālrunis: 64127894

- sociālā aprūpe un rehabilitācija, pirmsskolas izglītības programma, specializētais transports, atbalsts ģimenēm.

Dienas centrs pensijas vecuma personām

Bērzaines iela 16, Cēsis
Tālrunis: 64127896

- medicīniskās manipulācijas, brīvā laika pavadīšana Centrā, tematiski pasākumi.

Dienas centrs "Saules taka" 

Bērzaines ielā 16, Cēsis
Tālrunis: 64127884

- saturīga brīvā laika pavadīšana, tematiskās nodarbības.

HIV un atkarību profilakses kabinets

Bērzaines ielā 16, Cēsis (pagrabstāvā)
Tālrunis: 64127884

- var saņemt anonīmas konsultācijas, informāciju un atbalstu.

Nakts patversme

Bērzaines ielā 16/18

- nodrošina naktsmītni, ēdienu un personīgās higiēnas iespējas.

Sabiedriskā pirts

Vaļņu ielā 29/31
Tālrunis: 64124802

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv