Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra


Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra

Skatīt „Sociālo pakalpojumu un veselības aizsardzības iestāžu objektu shēmu”.

 

Cēsu pilsētas Dienas aprūpes centrs (DAC)

Atrodas Rīgas ielā 23. Centrs sniedz sociālās un veselības aprūpes pakalpojumus gan uz vietas centrā, gan pie klienta mājās. Pašreizējās telpas DAC vajadzībām ir nepiemērotas, tāpēc pēc sociālā pakalpojumu centra izveides Bērzaines ielā 16, DAC tiks izvietots citās un atbilstošās telpās. Pašreizējās DAC telpās plānots izvietot psiholoģiskās palīdzības centru.

 

Centrs ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm

Centra atrodas Pils ielā 12, nodarbojas ar brīvā laika organizēšanu ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā. Centrs strādā arī ar vecākiem. Centra pašreizējās telpas ir mazas un nespēj uzņemt visus interesentus, tāpēc to plānots izvietot jaunajā sociālo pakalpojumu centrā Bērzaines ielā 16/18. Nākotnē pašreizējās centra telpās paredzēts izvietot Cēsu pašvaldības policiju.

 

Nepilngadīgo uzraudzības dienests

Atrodas Pils ielā 12. Dienests nodarbojas ar nepilngadīgo likumpārkāpēju uzskaiti, uzraudzību, integrāciju sabiedrībā un izglītošanu. To nākotnē tiks pārvietos uz Bērzaines ielu 18. Dienests strādā kopā ar speciālistiem, kas specializējušies darbam ar ģimenēm un bērniem. Dienesta pašreizējās telpas tiks nodotas Cēsu pašvaldības policijas lietošanā.

 

Cēsu pilsētas pansionāts

Atrodas Kovārņu ielā 20. Pansionāts ir veco ļaužu un invalīdu vispārējā tipa sociālās aprūpes iestāde. Tajā uzņem I un II grupas invalīdus un pensijas vecuma sasniegušās personas, kurām ir nepieciešama pastāvīga vai pagaidu sociālā un medicīniskā aprūpe. Iestāde ir Cēsu rajona pašvaldības pakļautībā. Īstermiņā plānots paplašināt pansionāta ietilpību līdz 130 vietām, izbūvējot piebūvi esošajam korpusam. Viens no pansionāta attīstības virzieniem ir izbūvēt un izīrēt kotedžas tipa mājiņas ārvalstu pensionāriem.

 

Bērnu nams “Gaujaslīči”

Atrodas Dzirnavu ielā 45. Bērnu nams sniedz bāreņiem un bērniem, kas palikuši bez vecāku aprūpes, sociālu un pedagoģisku aprūpi. Iestāde atrodas Cēsu rajona padomes pakļautībā. Nav plānota bērnu nama paplašināšana, jo par perspektīvu un dzīvotspējīgu tiek uzskatīta audžu ģimeņu principa attīstība.

 

Nakts patversme vīriešiem

Atrodas Lielā Līvu ielā 4. Ēka ir sv.Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes īpašums. Pieprasījums pēc nakts patversmes pakalpojumiem pieaug. Nekustamajā īpašumā Lielā Līvu ielā 4 ir iespējama esošās patversmes paplašināšana, atbrīvojot šobrīd izīrētas platības. Nākotnē nepieciešams plānot patversmi sievietēm.

 

Pansija Gaujas ielā 88

Atrodas Gaujas ielā 88. Zeme un ēkas Cēsu pašvaldības īpašums, kurš pašreiz izīrēts Latvijas Sarkanajam Krustam. Pansijā iespējama 20 cilvēku izvietošana, kuriem nav savas dzīvojamās platības. Pansijai blakus esošajā mājā iespējams paplašināt pansiju, izbūvēt sociālos vai īres dzīvokļus, vai izveidot grupu dzīvokļus (dzīvojamā platība jauniešiem ar garīgās attīstības traucējumiem).

Teritorijas plānojums nākotnē paredz minētā īpašuma attīstību tūrisma, atpūtas vai ārstniecības vajadzībām.

 

BO SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības rehabilitācijas dienas centrs”

Atrodas Krišjāņa Valdemāra ielā 13 un īrē telpas no BO SIA “Latvijas neredzīgo biedrības”. Centrs strādā ar redzes invalīdiem un apkalpo visu Vidzemes reģionu. Ēkā nepieciešams iebūvēt invalīdu pacēlāju, lai pacienti varētu sasniegt rehabilitācijas centra telpas, kas atrodas 2.stāvā.

 

Cēsu rajona centrālā slimnīca

Atrodas Slimnīcas ielā 9, Cēsu rajona padomes pakļautībā. Slimnīcai valsts veselības aizsardzības attīstības plānā ir piešķirts lokālās slimnīcas statuss (reģionālā slimnīca – Valmierā), kas nosaka, ka Cēsīs par valsts līdzekļiem attīstāmi tikai neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumi. Cēsu rajona centrālā slimnīca, piesaistot valsts, pašvaldību un uzņēmēju finanšu līdzekļus, attīstījusi vairākus nozīmīgus pakalpojumus, izmantojot modernas ārstniecības tehnoloģijas un metodes.

Slimnīcai nepieciešama renovācija, kas iekļautu logu un durvju nomaiņu, jumta sakārtošanu, apkures sistēmas nomaiņu, sienu siltināšanu un ventilācijas sistēmas sakārtošanu. Nepieciešams rekonstruēt uzņemšanas nodaļu ar ieejas mezglu ātrās neatliekamās medicīniskās palīdzības transportam.

Nākotne iespējama rajona poliklīnikas izvietošana pie slimnīcas. Jāmeklē investīcijas piebūves celtniecībai, kā arī jāizbūvē auto stāvlaukums Glūdas ielā 14 abu veselības aizsardzības iestāžu vajadzībām. Jānodrošina regulāra sabiedriskā transporta kustība līdz ārstniecības iestādēm. Cēsu rajona centrālās slimnīcas valdījumā ir pietiekoši zemes resursi, lai realizētu minētās attīstības ieceres.

Slimnīcai nepieciešamas investīcijas jaunu ārstniecības tehnoloģiju iegādei un kadru apmācībai.

Cēsu pilsētā trūkst augsti kvalificētu medicīnas darbinieku, tāpēc pašvaldībām jāveido politika, kas piesaistītu jaunus un perspektīvus medicīnas kadrus.

 

Cēsu rajona poliklīnika

Atrodas Palasta ielā 15, tā ir Cēsu rajona padomes pakļautības iestāde.

Viens no poliklīnikas nākotnes attīstības virzieniem ir apvienoties ar Cēsu rajona poliklīniku, realizējot 3 priekšnosacījumus:

  • Cēsu rajona centrālajai slimnīcai tiek veidota piebūve, kurā tiek izvietota poliklīnikas funkcijai;
  • Tiek nodrošināta regulāra sabiedriskā transporta kustība uz minētajām veselības aizsardzības iestādēm;
  • Pie centrālās slimnīcas tiek izbūvēts auto stāvlaukums Glūdas ielā 14, kas apkalpo gan slimnīcu, gan poliklīniku.

Realizējot projektu par poliklīnikas izvietošanu pie Cēsu rajona centrālās slimnīcas pašreizējās telpās varētu saglabāties ģimenes ārstu prakšu centrs.

Pie veselības aizsardzības iestādes Palasta ielā 15 (poliklīnika vai ģimenes ārstu prakšu centrs) izbūvējams auto stāvlaukums. Nepieciešams risināt vides pieejamības jautājumu.

 

Cēsu rajona zobārstniecības poliklīnika

Atrodas Palasta ielā 13. Cēsu rajona padomes pakļautības iestāde. Poliklīnika atrodas privātīpašumā. Poliklīnika apkalpo Cēsu pilsētas skolēnus, regulāri tiem veicot zobu pārbaudes un nepieciešamos labošanas darbus. Nepieciešams risināt vides pieejamības jautājumu.

 

BO VU “Cēsu tuberkulozes slimnīca”

Atrodas Piebalgas ielā 19. Slimnīca atrodas valsts pakļautībā un ir izvietota valsts nozīmes kultūrvēsturiskajā piemineklī – Ruckas muižas kompleksā. Iestāde sastāv no stacionāra ar 30 gultām tuberkulozes slimnieku ārstēšanai un ambulatorās daļas. Ēkām nepieciešami apjomīgi rekonstrukcijas darbi, bet teritorijai labiekārtošanas darbi.

 

Cēsu tuberkulozes slimnīcas pieaugušo un bērnu kabinets

Atrodas Bērzaines ielā 18. Cēsu pilsētas pašvaldības īpašums. Telpu nomas līgums līdz 2011.gadam. Kabinets apseko un uzrauga iedzīvotājus, kuri ir slimojuši ar tuberkulozi vai novēroti tās agrīnie simptomi. Sniedz ambulatorās ārstēšanas pakalpojumus.

 

Reliģiskās draudzes maznodrošināto ēdnīca

Atrodas Rīgas ielā 12. Ēdnīca atrodas draudzes privātīpašumā un 2 reizes nedēļa paēdina līdz 50 maznodrošinātajām personām.

 

Sv.Jāņa evaņģēliski luteriskās draudzes Dienas centrs bezpajumtniekiem

Centra izvietošana plānota bijušajā ARR rūpnīcas teritorijā Ata Kronvalda ielā 40. Centrs dos bezpajumtniekiem iespēju saturiski pavadīt laiku.

 

Sociālo pakalpojumu aģentūra Bērzaines ielā 16/18

Cēsu pilsētas dome ir nolēmusi veidot sociālo pakalpojumu aģentūru, kurā vienkopus būtu iespējams saņemt dažāda veida sociālos pakalpojumus. Centrā paredzēts sniegt sekojošus pakalpojumus un izvietot sekojošas organizācijas:

 • Dienas aprūpes centru:
  • pensijas vecuma personām;
  • personām ar attīstības traucējumiem;
  • bērniem ar funkcionālās attīstības traucējumiem;
 • Nevalstiskās organizācijas (piem., pensionāru apvienību, u.c.);
 • Centru bērniem no sociālā riska ģimenēm;
 • Cēsu tuberkulozes slimnīcas pieaugušo un bērnu kabinetu;
 • Cēsu pilsētas domes sociālo nodaļu ar visām funkcijām (nākotnē - sociālā aģentūra).

Ir izstrādāts ēku Bērzaines ielā 16/18 rekonstrukcijas un renovācijas tehniskais projekts. Cēsu pilsētas dome ir iesniegusi projektu pieteikumus valsts un Eiropas Savienības finansējuma piesaistei. Kopējās projekta izmaksas ~LVL 532 800.

Cēsu pilsētas dome 2004.gadā no valsts budžeta saņēma LVL 30 000 ēkas renovācijas darbiem.

 

Sociālo mājokļu politika

Cēsu pilsētas dome 2003.gada 13.novembrī pieņēma lēmumu (protokols Nr. 21, §3) “Par mājokļu politikas attīstības stratēģiju”, ar kuru ir apstiprināti stratēģiskie virzieni prioritārā kārtībā turpmākajiem gadiem. Kā galvenais uzdevums izvirzīts sociālo dzīvokļu nodrošinājuma risināšana.

Sociālo dzīvokļi un mājas:

 • Sociālā dzīvojamā fonda palielināšanai pārvietojamā dzīvojamā fonda Saules ielā 23 renovācija un pirmo 2 stāvu pakāpeniska pārbūve par vienistabas dzīvokļiem;
 • Palielināt sociālo dzīvokļu skaitu, pieņemot dzīvokli kā dāvinājumu no dzīvokļa īpašnieka gadījumos, kad tas ievietojas pansionātā;
 • Paredzēt teritorijas jaunu sociālo ēku būvniecībai:
  • nodalīt zemes gabalu (5000m2 apmērā) no pašvaldības īpašumā esoša zemes gabala Briežu ielā 22 un nodot jaunas sociālās mājas (-u) būvniecībai;
  • nodot valstij piekrītošu zemes īpašumu Caunas ielā 7 (4000m2) jaunas sociālās ēkas būvniecībai.

Teritorijas plānojums paredz:

 1. Jaunas sociālo pakalpojumu aģentūras izveidi Bērzaines ielā 16/18, kurā tiks vienkopus apvienotas sociālās funkcijas;
 2. Cēsu pilsētas pansionāta piebūves un kotedžas tipa mājiņu ārvalstu pensionāriem būvniecību;
 3. Nakts patversmes vīriešiem tālāku attīstību. Jārisina sieviešu patversmes jautājums;
 4. Cēsu rajona poliklīnikas apvienošanu ar Cēsu rajona centrālo slimnīcu, uzbūvējot jaunu piebūvi;
 5. Attīstīt auto stāvlaukumus pie veselības aizsardzības iestādēm (slimnīcai, poliklīnikai, ģimenes ārstu prakšu centra Palasta ielā 15);
 6. Ruckas parka labiekārtošanu un ēku renovāciju;
 7. Sociālo dzīvokļu un pašvaldības īres namu būvniecību.
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv