Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 10.augusts   Vārda dienu svin: Brencis, Audris, Inuta
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Augusts 2020

P O T C P S S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Materiali> 12.4. Mazdārziņi

- Cēsu pilsētas pansionāts
- Par Cēsu novada pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību Nr.23
- Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā Nr. 20
- Noteikumi par Cēsu novada pašvaldības sociālās palīdzības pabalstiem. Nr. 22
- Cēsu novada pašvaldības aģentūras "Sociālais dienests" nolikums
- Uzziņai
- Noderīgi resursi internetā
- Rekvizīti
- Izsaki savu viedokli šeit
- Aktualitātes
- Informācija plašsaziņas līdzekļiem
- Apvienošanās projekta normatīvais pamats
- Projektu realizācija
- Uzvaras bulvārī 1A
- Pēteris Eglītis izsludina publisko apspriešanu objektam “Bijušā zemes gabala Dzirnavu ielā 58, Cēsīs, apbūve”
- Ints Jansons izsludina publisko apspriešanu objektam – rindu ēkas un vienģimenes dzīvojamās ēkas Cēsīs, Jāņa Poruka ielā 75
- SIA ”VITRUM SISTĒMA” izsludina publisko apspriešanu objektam – pārtikas veikals “ELVI” Gaujas ielā 29, Cēsīs
- A/S ''CATA'' izsludina publisko apspriešanu objektam Autoosta un biroja ēka Raiņa ielā 33, Cēsīs
- Biruta Bikare un Gints Bikars izsludina publisko apspriešanu objektam –viesu māja Cēsīs, Maija ielā 12.
- I daļa Apbūves noteikumi
- 7.1. Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- 8. Vide
- 9. Inženierkomunikāciju infrastruktūra
- 12. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 11. Transporta infrastruktūra
- 14. Zemes lietošanas mērķi un teritorijas pašvaldības funkciju veikšanai
- 2. Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005-2017
- Uzņēmumi
- Sociālās iestādes
- 1. Ievads
- 3. Pilsētas vēsturiskā attīstība
- 4. Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- 5. Cilvēkresursi
- 6. Dabas apstākļi
- 7. Inženierģeoloģiskie apstākļi
- 7.2. Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- 7.3. Hidroģeoloģiskie apstākļi
- 7.4. Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- 7.5. Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- 8.1. Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- 8.2. Antropogēno slodžu analīze
- 8.3. Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- 8.4. Atkritumu saimniecība
- 9.1. Ūdens saimniecība
- 9.2. Sadzīves kanalizācijas sistēma
- 9.3. Lietus ūdeņu kanalizācija
- 9.4. Siltumapgādes sistēma
- 9.5. Dabas gāzes apgādes sistēma
- 9.6. Elektroapgādes sistēma
- 9.7. Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- 9.8. Telekomunikāciju infrastruktūra
- 10. Mājoklis
- 11.1. Transporta infrastruktūra
- 11.2. Nākotnes priekšlikumi
- 12.1. Publiskā sektora infrastruktūra un mazdārziņi
- 12.2. Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- 12.3. Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- 12.4. Mazdārziņi
- 13. Aizsargjoslas
- 14.1. Turpmāk pētāmās teritorijas un teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- 14.2.Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- 14.3.Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- 14.4.Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- 14.5.Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai
- Kultūras iestādes
- Izglītības iestādes
- Cēsu kultūras centrs ( CKC )
- Bibliotēka
- Cēsu sabiedriskā pirts
- Teritorijas plānojuma 1.redakcijas sabiedriskā apspriešana.
- Ievads
- Lietoto terminu skaidrojums
- Tiesiskais pamats
- Dabas apstākļi
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cilvēkresursu attīstība
- Pilsētvide
- Kultūrvēsturisko un vides vērtību aizsardzība
- Uzņēmējdarbība
- Transporta kustības un ielu stāvoklis Cēsīs.
- Infrastruktūra
- Veselības aizsardzība un sociālā aprūpe
- Kultūra
- Tūrisms Cēsu pilsētā
- Sports
- Sabiedriskā drošība Cēsīs
- Informāciju tehnoloģijas pašvaldībā un pilsētā
- Sadarbība ar kaimiņu pagastiem, rajona padomi un starptautiskajiem partneriem
- Pašvaldības sabiedriskās attiecības
- Rīcības stratēģija
- Cilvēkresursu attīstība
- Infrastruktūras sakārtošana un attīstība
- Uzņēmējdarbības vides attīstīšana
- Pilsētvides un dzīves telpas veidošana
- Pilsētas un pašvaldības sabiedriskās aktivitātes
- Pašvaldības budžets
- Darba grupas
- Par Cēsu pilsētas attīstības programmu
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojums

12.4. Mazdārziņi


Mazdārziņi

Mazdārziņu teritoriju izveide Cēsu pilsētā sākās laika posmā no 1960.līdz 1970.gadam un 1988.gadā pilsētā bija reģistrēti 2560 dārziņi. Sākoties zemes reformai, to skaits strauji samazinājās, jo daudz dārziņu atradās uz zemēm, uz kurām tika atjaunotas īpašuma tiesības bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu likumiskajiem mantiniekiem. Uz Cēsu pilsētas pašvaldības īpašumā vai valdījumā esošajiem zemes gabaliem 2003.gadā reģistrēti un nodoti lietošanā 464 mazdārziņi, kuri aizņem apmēram 20 ha no visas pilsētas teritorijas. Lielākās dārziņu teritorijas ir izveidojušās pie daudzdzīvokļu mājām Viestura, Festivāla, Birzes, Leona Paegles, Saules ielā. No dārziņu lietotājiem aptuveni ¾ daļas ir pensionāri. Katram dārziņa lietotājam ir izsniegts akts par zemes gabala nodošanu lietošanā ar lietošanā nodotā zemes gabala plānu, dārziņa izmantošanas noteikumiem un lietošanas termiņiem.

Jaunajā pilsētas teritorijas plānojumā Cēsu pilsētā nav paredzēts veidot jaunas mazdārziņu teritorijas. Katrai teritorijai, uz kuras atrodas dārziņi, ir paredzēts konkrēts zemes lietošanas mērķis (vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve, daudzdzīvokļu māju apbūve u.t.t.) un, ja kāda no šīm teritorijām būs nepieciešama celtniecībai vai pilsētas saimnieciskajām vajadzībām, ar dārziņu lietotājiem tiks pārtrauktas lietošanas tiesības , tāpēc mazdārziņu skaits ar katru gadu samazināsies. Atsevišķas mazdārziņu teritorijas ir sadrumstalotas un uz tām atrodas mazs skaits dārziņu. Lai pilsētā veidotu kompaktas mazdārziņu teritorijas, atsevišķie dārziņi jālikvidē, piedāvājot brīvās zemes lielajās mazdārziņu teritorijās.

Līdz ar mazdārziņu teritoriju veidošanos ir notikusi nelikumīga būvniecība uz tām. Lai sakārtotu mazdārziņus un tiem piegulošās teritorijas, jāizveido darba grupa, kura apsekos šīs teritorijas.

Mazdārziņu racionālas apsaimniekošanas un optimālas pilsētas ainavas veidošanas nolūkos tuvākajā laikā nepieciešams veikt sekojošus pasākumus:

 1. Neveidot jaunas mazdārziņu teritorijas uz pilsētas īpašumā vai valdījumā esošajām zemēm.
 2. Izveidot komisiju (Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļas speciālisti, Dzīvokļu un komunālās nodaļas speciālists, pašvaldības policijas darbinieks), kura apsekos esošo mazdārziņu teritorijas, pievēršot uzmanību sekojošiem aspektiem:
  • mazdārziņu novietojumam dārziņu rajona teritorijā;
  • mazdārziņu un tiem pieguļošo teritoriju sakoptībai;
  • esošās īslaicīgās apbūves legalizācijas iespējām vai demontāžai;
  • mazdārziņu teritorijas norobežojumam.
 1. Par mazdārziņiem atbildīgajam darbiniekam izstrādāt katrai dārziņu teritorijai esošās situācijas shematisku plānu ar dārziņu izvietojumu (norādot pamestās un nesakoptās dārziņu teritorijas, īslaicīgo apbūvi uz tām, ir vai nav teritorijas norobežojums), norādot teritorijas, kuras jāatbrīvo ielu ainavas veidošanas nolūkos.
 2. Aktu par zemes nodošanu lietošanā mazdārziņa ierīkošanai mazdārziņa lietotājam izsniegt un pēc tam dārziņa lietošanas termiņu pagarināt uz vienu gadu.
 3. Mazdārziņu pārreģistrāciju veikt katru gadu martā, aprīlī, maijā, informējot dārziņu lietotājus par turpmāko dārziņu izmantošanu vai brīdinot par lietošanas tiesību pārtraukšanu. Lietošanas tiesības tiek pārtrauktas ja:
  • saskaņā ar likumu ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ uz zemi ir atjaunotas īpašuma tiesības bijušajiem īpašniekiem vai to likumiskajiem mantiniekiem;
  • saskaņā ar likumu ‘’Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās’’ un likumu ‘’Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās’’ zeme ir nodota īpašumā, piešķirta lietošanā vai nodota nomā fiziskām vai juridiskām personām;
  • zeme piešķirta kā kompensācija par neatgūto zemes platību fiziskai vai juridiskai personai;
  • zeme reģistrēta zemesgrāmatā uz valsts vārda;
  • zemes gabals, uz kura atrodas ģimenes dārziņi, paredzēts pilsētas saimnieciskajām vai būvniecības vajadzībām;
  • lietošanā nodotais mazdārziņš netiek izmantots paredzētajam nolūkam vai nav pagarināts lietošanas termiņš, vai netiek maksāts nodoklis;
  • mazdārziņa lietotājs pats rakstiski atsakās izmantot lietošanā nodoto zemes gabalu .

 

Mazdārziņš –pilsētas īpašumā vai valdījumā esošs, vai fiziskai vai juridiskai personai piederošs zemes gabals, kas nodots pagaidu lietošanā vai nomā uz noteiktu termiņu sakņu dārza ierīkošanai ar vai bez īslaicīgās apbūves (dārza mājiņa, dārza inventāra noliktava vai siltumnīcas).

Siltumnīca – pagaidu karkasa būve (līdz 20 m², neapkurināma), ar caurspīdīga materiāla segumu, kas paredzēta dārzeņu, puķu vai to dēstu audzēšanai.

Apbūves nosacījumi

 • mazdārziņa izmantošanas veids – sakņu dārzs ar īslaicīgo apbūvi vai bez tās;
 • mazdārziņa maksimālā platība līdz 600 m²;
 • uz mazdārziņa var būt īslaicīga apbūve (dārza mājiņa, inventāra novietne, 1 vai 2 siltumnīcas) saskaņā ar piedāvātajiem projektu paraugiem;
 • esošā īslaicīgā apbūve legalizējama vai demontējama;
 • mazdārziņi var būt iežogoti ar metāla stiepļu pinuma žogu 1.5 m augstumā neuzkrītošā krāsā (vēlams zaļā) .

Mazdārziņu teritoriju turpmākā attīstība (iekavās pirms teksta eksplikācijas numurs plānā).

 

I. Mazdārziņu teritorijas, kurās dārziņu lietošanas tiesības pārtrauktas ar 2003.gada 1.oktobri.

(1.) Gaujas ielā 45 – platība 11746 m², zemes gabals reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti. Uz zemes gabala paredzēta pamatskolas būvniecība. Dārziņu lietotājiem lietošanas tiesības pārtrauktas ar 2003.gada 1.oktobri.

 

(2.) Ata Kronvalda ielā 52 – platība ~11650 m ², zemes gabals piekrīt valstij. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti. Uz zemes gabala paredzēta jauna ugunsdzēsības depo būvniecība. Dārziņu lietotājiem lietošanas tiesības pārtrauktas ar 2003.gada 1.oktobri.

II. Mazdārziņu teritorijas, uz kurām tuvākajā laikā iespējama apbūve.

(3.) Briežu ielā 22 – platība 27784 m², zemes gabals reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas 39 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 3/4 no zemes gabala. Zemes gabals paredzēts daudzdzīvokļu māju un vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūvei. Pilsētas domē ir saņemti juridisku personu pieteikumi par minētā zemes gabala apbūvi. Dārziņu lietotāji rakstiski brīdināti par lietošanas tiesību iespējamu pārtraukšanu.

 

(4.) Festivāla ielā 45 - platība 59618 m², zemes gabals reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas 32 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/3 no zemes gabala. Zemes gabals paredzēts daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūvei. Pilsētas domē ir saņemts juridiskas personas pieteikums par minētā zemes gabala apbūvi. Dārziņu lietotāji rakstiski brīdināti par lietošanas tiesību iespējamu pārtraukšanu. Līdz zemes gabala nodošanai apbūvei gar Birzes ielas kreiso pusi no Loka ielas līdz Akmens ielai veidot zaļo zonu 15 m joslā gar Birzes ielu.

 

III. Mazdārziņu teritorijas, kurās lietošanas tiesības tiks pārtrauktas ar 2004.gada 1.oktobri.

 

(5.) Birzes ielas rajons - veidot zaļo zonu gar Birzes ielas kreiso un labo pusi virzienā uz Lenču ielu, pārtraucot lietošanas tiesības dārziņu lietotājiem gar Birzes ielas kreiso pusi posmā no Akmens ielas līdz Ielejas ielai un labo pusi - posmā no zemes gabala Birzes ielā 18 līdz robežai ar Priekuļu pagasta teritoriju.

 

(6.) Cīrulīšu ielā 22 - platība 19844 m², zemes gabals reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas 2 mazdārziņi. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve. Veidot no mazdārziņiem brīvu zonu.

 

IV. Mazdārziņu teritorijas, kuras pieguļ pie pilsētas galvenajām ielām un pakāpeniski likvidējamas

Visās mazdārziņu teritorijās, kuras pieguļ pie pilsētas galvenajām ielām, atvirzīt dārziņus no ielām, pārtraucot lietošanas tiesības virzienā no teritorijas malām uz centru, sekojošā secībā:

 • ja mazdārziņš netiek kopts vai izmantots paredzētajam nolūkam;
 • ja mazdārziņš ir ierīkots patvaļīgi;
 • ja mazdārziņa lietotājs pats rakstiski atsakās izmantot lietošanā nodoto zemes gabalu ;
 • ja daļa no mazdārziņa atrodas joslā, kas paredzēta kā zaļā zona, tad samazina dārziņa izmantojamo platību vai arī atlikušo daļu pievieno pie blakus esošā dārziņa
 • zaļo zonu robežas tiks pārskatītas pirms zemes gabalu pamatfunkciju realizācijas.
 • ja atbilst kāds no 5.punkta nosacījumiem par lietošanas tiesību pārtraukšanu

 

(7.) Viestura iela 3 - platība 146373 m², zemes gabals reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas 69 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/3 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (dabas teritorijas). Zemes gabals paredzēts pilsētas rekreācijas teritorijas veidošanai, ainavas izkopšanai, iespējamai brīvdabas estrādes būvniecībai. Veidot zaļo zonu 7 m un 18 m joslā gar Viestura ielu.

 

(8.) Glūdas iela 9 - platība 25582 m², zemes gabals reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas 9 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/8 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (dabas teritorijas). Zemes gabals paredzēts pilsētas rekreācijas teritorijas veidošanai, ainavas izkopšanai. Veidot zaļo zonu gar Viestura ielu.

(9.) Festivāla ielā 39 - platība ~ 40762 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 17 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/4 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti. Zemes gabala daļa, kas robežojas ar Akmens un Birzes ielu, perspektīvā paredzēta garāžu būvniecībai. Atlikusī daļa, kas robežojas ar Festivāla ielu un upīti, paredzēta vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūvei. Veidot zaļo zonu 20 m joslā gar Festivāla ielu.

 

(10.) Dārzniecības iela 11 - platība ~ 12650 m², zemes gabals atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 6 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/4 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti. Daļa no zemes gabala paredzēta Raiņa ielas jaunās trases izbūvei un ainavas veidošanai, atlikusī daļa gar patreizējo Raiņa ielu - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūvei.

 

(11.) Krūmiņu iela 7 - platība ~ 176921 m², zemes gabals tiks reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas 34 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/5 no zemes gabala. Zemes gabala daļa gar Rīgas ielu paredzēta sabiedriskai, darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūvei, pārējā teritorija – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūvei. Veidot zaļo zonu 35 m joslā gar Rīgas ielu.

 

(12.) Rīgas iela 85 - platība ~ 6800 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 4 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/2 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(13.) Rīgas iela 89 - platība 4630 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 3 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/3 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

 

V. Mazdārziņu teritorijas ar nelielu dārziņu skaitu, kuras pakāpeniski likvidējamas.

Visās mazdārziņu teritorijās pārtraukt lietošanas tiesības sekojošā secībā:

  • ja mazdārziņš netiek kopts vai izmantots paredzētajam nolūkam;
  • ja mazdārziņš ir ierīkots patvaļīgi;
  • ja mazdārziņa lietotājs pats atsakās izmantot lietošanā nodoto zemes gabalu (rakstisks iesniegums);
  • ja atbilst kāds no 5.punkta nosacījumiem par lietošanas tiesību pārtraukšanu.

 

(14.) Vārnu ielā 20 - platība ~ 2000 m², atrodas uz valstij piekrītoša zemes gabala, kurš paredzēts kā kompensācijas zeme bijušajiem īpašniekiem vai viņu mantiniekiem. Līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 6 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 3/4 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(15.) Zvirbuļu ielā 7 - platība ~ 2800 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 2 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/4 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(16.) Caunas ielā 7 - platība ~ 2900 m², atrodas uz valstij piekrītoša zemes gabala, kurš paredzēts kā kompensācija bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 6 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/2 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(17.) Leona Paegles ielā 7A - platība ~ 4600 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 4 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 3/4 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(18.) Lāču ielā 9 - platība ~ 9300 m², atrodas uz valstij piekrītoša zemes gabala, kurš paredzēts kā kompensācija bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 2 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/10 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(19.) Saules ielā 20 - platība ~ 5460 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 12 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 4/5 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(20.) Saules ielā 24 - platība ~ 4100 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 8 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 3/4 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(21.) Vaives ielā 14B - platība ~ 12540 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 13 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/2 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(22.) Vaives ielā 22A - platība ~ 5862 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 6 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/2 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(23.) Vaives ielā 26C - platība ~ 2600 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 3 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 3/4 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(24.) Vaives ielā 34A - platība ~ 15200 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 9 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/2 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(25.) Vaives ielā 31 - platība ~ 35421 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 8 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/8 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(26.) Magoņu ielā 14 - platība ~ 2200 m², atrodas uz valstij piekrītoša zemes gabala, kurš paredzēts kā kompensācija bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 2 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/3 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(27.) Magoņu ielā 10 - platība ~ 2100 m², atrodas uz valstij piekrītoša zemes gabala, kurš paredzēts kā kompensācija bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 4 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 3/4 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve

 

(28.) Magoņu ielā 6 - platība ~ 2290 m², atrodas uz valstij piekrītoša zemes gabala, kurš paredzēts kā kompensācija bijušajiem zemes īpašniekiem vai viņu mantiniekiem, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 5 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 3/4 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(29.) Jāņa Poruka ielā 39 - platība 4918 m², zemes gabals reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas 2 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/6 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis – darījumu iestāžu un komerciāla rakstura apbūve.

 

(30.) Rūpniecības ielā 18 – platība ~ 26500 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 5 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/7 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis – dabas pamatne, kurā pieļaujama sabiedriskā apbūve.

 

(31.) Kanāla ielā 12 - platība 6216 m², zemes gabals reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas 4 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/6 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (dabas teritorijas). Zemes gabals paredzēts pilsētas rekreācijas teritorijas veidošanai, ainavas izkopšanai.

(32.) Mazā Lenču iela 3 - platība 22974 m², zemes gabals tiek gatavots reģistrēšanai zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas 8 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/5 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (dabas teritorijas). Zemes gabals paredzēts rekreācijai, ainavas izkopšanai un iespējamās brīvdabas estrādes apkalpošanai.

(33.) Viestura ielā 26 - platība ~ 3100 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 4 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/2 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (dabas teritorijas). Zemes gabals paredzēts pilsētas rekreācijas teritorijas veidošanai.

 

(34.) Egļu ielā 12– platība ~ 18700 m², zemes gabals tiks reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas 4 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/6 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (dabas teritorijas). Zemes gabals paredzēts pilsētas rekreācijas teritorijas veidošanai.

 

(35.) Liepu ielā 7– platība ~ 27880 m², zemes gabals tiks reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas 4 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/10 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (dabas teritorijas). Zemes gabals paredzēts pilsētas rekreācijas teritoriju veidošanai.

 

(36.) Priedes ielā 3– platība ~ 4660 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā Uz zemes gabala atrodas 6 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 3/4 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(37.) Dzirnavu ielā 25- platība ~ 65870 m², zemes gabals tiks reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas 9 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/12 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis – sabiedriskas nozīmes objekti (dabas teritorijas). Zemes gabals atrodas GNP Gaujas dabas lieguma zonā.

(38.) Ozolu ielā 5 - platība ~ 10480 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 5 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/4 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis - vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

VI. Teritorijas, kurās iespējama mazdārziņu pastāvēšana nosacīti ilgākā laika posmā (pagarinot dārziņu lietošanas termiņu uz 1gadu)

Visās mazdārziņu teritorijās, pārtraukt lietošanas tiesības sekojošā secībā:

 • ja mazdārziņš netiek kopts vai izmantots paredzētajam nolūkam;
 • ja mazdārziņš ir ierīkots patvaļīgi;
 • ja mazdārziņa lietotājs pats rakstiski atsakās izmantot lietošanā nodoto zemes gabalu ;
 • ja atbilst kāds no 5.punkta nosacījumiem par lietošanas tiesību pārtraukšanu.

 

(39.) Krūmiņu iela 8 – platība 191944 m², zemes gabals reģistrēts zemesgrāmatā uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda. Uz zemes gabala atrodas 54 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/2 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(40.) Rīgas iela 105 – platība 608800 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 5 mazdārziņi, kuri aizņem 1/150 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(41.) Birzes iela 8 - platība ~ 9941 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 7 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/2 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve. Veidot zaļo zonu 15 m joslā gar Birzes ielu.

 

(42.) Birzes iela 10 - platība ~ 55225 m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 39 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/2 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis – vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve. Veidot zaļo zonu 15 m joslā gar Birzes ielu.

 

(43.) Birzes ielā 18 - platība ~ 4070m², zemes gabals piekrīt valstij, līdz reģistrēšanai zemesgrāmatā atrodas pilsētas valdījumā. Uz zemes gabala atrodas 3 mazdārziņi, kuri aizņem aptuveni 1/2 no zemes gabala. Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve. Veidot zaļo zonu 15 m joslā gar Birzes ielu.

VII. Mazdārziņu teritorijas uz īpašnieku zemēm.

 • mazdārziņš un tam pieguļošā teritorija jāuztur pienācīgā kārtībā, saskaņā ar Cēsu pilsētas domes saistošajiem noteikumiem Nr.3 (22.08.2002., papildinājumi un grozījumi 23.12.2004.) ‘’Par Cēsu pilsētas vides aizsardzību, teritoriju labiekārtošanu un apstādījumu kopšanu’’,
 • mazdārziņa uzskaites numurs pēc noteikta parauga jānovieto redzamā vietā;
 • ar pilsētas galveno arhitektu saskaņojama esošās īslaicīgās legalizējamās apbūves novietne zemes gabalā un nožogojums;
 • ar pilsētas galveno arhitektu saskaņojama jaunā īslaicīgā apbūve (saskaņā ar apstiprinātajiem paraugiem), tās novietne zemes gabalā un teritorijas nožogojums;
 • mazdārziņa lietotājam būves, kuras nav legalizētas, ir nelietojamas (sagruvušas, izdegušas, izpostītas) vai ar savu izskatu bojā pilsētas ainavu, jānojauc.

(44.) Līgatnes ielā 62 un pieguļošie zemes gabali

Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(45.) Vārnu ielā 5/7

Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(46.) Piebalgas ielā 54

Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(47.) Vaives ielā 18/20

Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 

(48.) Tālavas ielā 6 (Viestura ielā 9)

Zemes lietošanas mērķis -vienģimenes un divģimeņu dzīvojamo māju apbūve.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv