Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 8.jūlijs   Vārda dienu svin: Antra, Adele, Ada
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1


CĒSU PILSĒTAS DOMES SĒDĒ

2005.GADA 13.JANVĀRĪ

PROTOKOLS NR.1

PIEŅEMTIE LĒMUMI

Par nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 2d, Cēsīs, atsavināšanu

__

Pamatojoties uz 2002.gada 31.oktobra Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumu un Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijas priekšlikumu (prot. Nr. 1; 05.01.2005.), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atsavināt izsolē ar pretendentu atlasi nekustamo īpašumu Leona Paegles ielā 2d, Cēsīs, kas sastāv no zemes gabala ar kadastra numuru 4201 009 0322, 4713 kv.m. platībā, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums.
 2. Apstiprināt nekustamā īpašuma sākumcenu Ls 14 400,00 (četrpadsmit tūkstoši četri simti lati).
 3. Noteikt maksāšanas līdzekļus – 100% lati.
 4. Apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles ar pretendentu atlasi noteikumus.
 5. Kontroli par lēmumu izpildi veikt Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājam Gintam ŠĶENDERAM.

   

Par Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikuma apstiprināšanu

________________

Pamatojoties uz Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājas iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (06.01.2005.,prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

Apstiprināt Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumu, saskaņā ar pielikumu

Par Cēsu pilsētas 2.vidusskolas nolikuma apstiprināšanu

________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas 2.vidusskolas direktores iesniegumu, Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (06.01.2005.,prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

Apstiprināt Cēsu pilsētas 2.vidusskolas nolikumu, saskaņā ar pielikumu

Par sabiedriskās apspriešanas ierosināšanu

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017.

galīgajai redakcijai

Pamatojoties uz Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr.423 „Noteikumi par teritorijas plānojumiem” (05.12.2000.) 40.pantu un Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma izstrādes darba grupas vadītāja Jāņa ROZENBERGA ziņojumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Izsludināt sabiedrisko apspriešanu Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. galīgajai redakcijai;
 2. Uzdot teritorijas plānojuma izstrādes darba grupai sagatavot nepieciešamos materiālus sabiedriskajai apspriešanai;
 3. Iecelt par sabiedriskās apspriešanas atbildīgo sekretāru Jāni ROZENBERGU (Attīstības plānošanas nodaļas vadītājs), kas veic LR likumdošanā noteiktos pienākumus;
 4. Iecelt par sabiedriskās apspriešanas atbildīgo protokolistu Laimu VĪGRANTI (Būvniecības, teritorijas plānojuma un nekustamā īpašuma nodaļas zemes ierīkotāja);
 5. Noteikt sabiedriskās apspriešanas termiņu no 2005.gada 20.janvāra līdz 2005.gada 21.februārim.

   

Par publiskās apspriešanas ierosināšanu Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes rekonstrukcijas iecerei

Pamatojoties uz LR Būvniecības likuma pārejas noteikumu 11.punktu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas (06.01.2005.,prot.Nr.1) atzinumu , Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Izsludināt publisko apspriešanu par Cēsu pilsētas centralizētās siltumapgādes rekonstrukcijas ieceri;
 2. Uzdot Cēsu pilsētas būvvaldei (būvvaldes vadītāja p.i. J.ZLAUGOTNIS):

   

  1. Pieprasīt SIA „Cēsu Būvnieks”, vienotais reģistrācijas Nr.40003001934, juridiskā adrese Kalnciema ielā 41a, Rīga, LV-1046, LR MK noteikumu Nr.309 „Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” kārtībā sagatavot nepieciešamos materiālus publiskajai apspriešanai;
  2. iecelt atbildīgo sekretāru, kas veic LR MK noteikumu Nr.309 „Būvniecības publiskās apspriešanas noteikumi” 10.punktā norādītās darbības.
 3. Noteikt, ka SIA „Cēsu Būvnieks” publiskās apspriešanas nodrošināšanai nepieciešamo materiālu sagatavošanu un to apspriešanas organizēšanu veic par saviem līdzekļiem.

Par kafejnīcas Raunas ielā 12, Cēsīs, nomu

__________

Pamatojoties uz SIA “M & I Plus” iesniegumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (06.01.2005.,prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Atbalstīt telpu nomu Cēsīs, Raunas ielā 12 kafejnīcas ierīkošanai.
  2. Pilnvarot Cēsu Kultūras centru (direktore I.Groza) parakstīt telpu Cēsīs, Raunas ielā 12 nomas līgumu.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdodu veikt Cēsu Kultūras centram (direktore I.Groza).

Par jaunu amata vienību izveidošanu Cēsu bērnu un jauniešu centrā

_______

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes un Bērnu un ģimenes lietu ministrijas 2004.gada 02.jūnijā noslēgto Līgumu Nr.1.3./113, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. No 2005.gada 1.janvāri līdz 2006.gada 31.decembrim izveidot amata vienību pirmsskolas izglītības skolotājs.
 2. Uzdot Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne) paredzēt 2005.gada budžetā finansējumu.

Par ēkas Emīla Dārziņa ielā 3, Cēsīs,

atslēgšanos no centralizētās siltumapgādes sistēmas

_______

Izskatot 27.07.2004. DZĪKS “Dārziņkalns” iesniegumu, pamatojoties uz Enerģētikas likumu un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komitejas atzinumu (06.01.2005.,prot.Nr.1), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Piekrist ēkas Emīla Dārziņa ielā 3, Cēsīs, atslēgšanai no centralizētās siltumapgādes sistēmas, DZĪKS “Dārziņkalns” izbūvējot lokālo siltumenerģijas ražošanas iekārtu, izpildot normatīvajos aktos noteiktās prasības, tai skaitā: iesniegt Cēsu pilsētas būvvaldē būvniecības iesniegumu – pieteikuma karti, pieprasot plānošanas un arhitektūras uzdevumu, atbilstoši PAU izstrādāt būvprojektu un akceptēt to noteiktajā kārtībā.

    

  2. Objektu (siltumenerģijas ražošanas lokālā iekārta) nodot ekspluatācijā līdz 2005.gada 30.septembrim.

    

  3. Atslēdzoties no centralizētās siltumapgādes sistēmas DZĪKS “Dārziņkalns” nodrošināt netraucētu siltuma saņemšanu pārējiem šīs sistēmas lietotājiem.

    

  4. DZĪKS “Dārziņkalns” ir atbildīgs pilnā apmērā par radītiem zaudējumiem, kas var rasties atslēdzoties no centralizētās siltumapgādes sistēmas.

    

Par grozījumiem Cēsu pilsētas domes 13.03.2003. lēmumā (prot. Nr.5; §44)

“Par grozījumiem 14.02.2002. lēmumā “Par Cēsu pilsētas domes dzīvokļu jautājumu struktūrvienības likvidēšanu un Dzīvokļu un komunālās nodaļas izveidošanu” (prot Nr.4; §77)”

______________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 06.01.2005. Finansu komitejas (prot. Nr. 1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj :

 1. Grozīt lēmuma 1.punkta 1.3. apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā : “Konsultants dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos – 2 vienības. Kods saskaņā ar profesiju klasifikatoru 3431 08”.

   

 2. Grozīt lēmuma 2. punkta 2.3.apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā : “ Grozīt nodaļas nolikuma sesto un septīto apakšpunktu un izteikt to šādā redakcijā : “Konsultants dzīvesvietas deklarēšanas jautājumos”.

   

Par pašvaldības ielu un laukumu

uzskaiti Cēsu pilsētas domes bilancē

_________________

Pamatojoties uz 06.03.2001. Ministru Kabineta noteikumiem Nr.96 „Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu nolietojuma normām un pielietošanas nosacījumiem” un grozījumiem (25.11.2003. MK noteikumi Nr.665), Cēsu pilsētas domes 09.12.2004. lēmumu „Instrukcijas „Par Cēsu pilsētas pašvaldības ceļu tīkla vērtības noteikšanas kārtību” apstiprināšana” (sēdes protokols Nr.26, punkts 28), Cēsu pilsētas domes 05.11.2004. rīkojumu Nr.718-r „Par komisijas izveidošanu ceļu, tiltu, trotuāru un laukumu vērtības noteikšanai” un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.01.2005. protokols Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Grāmatvedības nodaļai (galvenā grāmatvede A.Bičuka):

 1. Iekļaut Cēsu pilsētas domes 2004.gada pārskatā pašvaldības ielas un laukumus kopējā vērtībā LVL 5 499 471.76 (pieci miljoni četri simti deviņdesmit deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit viens lats, 76 santīmi) ar kopējo garumu 115.60 km .

   

 2. Noteikt lietderīgās lietošanas laiku 10 gadi ar nolietojuma normu 10% gadā.

   

Par Cēsu pilsētas domes līdzfinansējumu

vides aizsardzības fonda projektiem 2005.gadā

___________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 06.01.2005. prot. Nr 1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Iesniegt projekta pieteikumu “ Cēsu pilsētai nozīmīgu kokaugu izvērtējums un sabiedrības informēšana par tiem “ Latvijas vides aizsardzības fondā .

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad. A. Zerne) paredzēt līdzfinansējumu projekta realizācijai 915,- LVL apmērā .

Par Cēsu pilsētas domes līdzfinansējumu

vides aizsardzības fonda projektiem 2005.gadā

____________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 06.01.2005. prot. Nr 1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Iesniegt projekta pieteikumu “Cēsu pilsētas “Avotu ielejas” bioloģiskās daudzveidības veicināšana “ Latvijas vides aizsardzības fondā .

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad. A. Zerne) paredzēt līdzfinansējumu projekta realizācijai 2691,- LVL apmērā .

Par Cēsu pilsētas domes līdzfinansējumu

vides aizsardzības fonda projektiem 2005.gadā

____________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 06.01.2005. prot. Nr 1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1. Iesniegt projekta pieteikumu " Cēsu pils parka nogāžu nostiprināšanas un apzaļumošanas projekta 3. kārta ( Riekstu kalna nostiprināšana)" Latvijas vides aizsardzības fondā .

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad. A. Zerne) paredzēt līdzfinansējumu projekta realizācijai 3606,- LVL apmērā .

Par Cēsu pilsētas domes līdzfinansējumu

vides aizsardzības fonda projektiem 2005.gadā

__________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 06.01.2005. prot. Nr 1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt projekta pieteikumu " Cēsu pilsētas hidroloģiskā tīkla izpēte un tā apsaimniekošanas tehniski ekonomiskais pamatojums " Latvijas vides aizsardzības fondā.

   2.Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad. A. Zerne) paredzēt līdzfinansējumu projekta realizācijai 2160,- LVL apmērā .

   Par Cēsu pilsētas domes līdzfinansējumu

   vides aizsardzības fonda projektiem 2005.gadā

   __________

   Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas ( 06.01.2005. prot. Nr 1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

   1. Iesniegt projekta pieteikumu “Gaujas krastu erozijas cēloņu priekšizpēte Cēsu pilsētas robežās un projekta TEP " “ Latvijas vides aizsardzības fondā .

  2. Projekta līdzfinansējumu paredzēt nemateriālā un intelektuālā īpašuma veidā.

Par Cēsu pilsētas domes līdzfinansējumu

vides aizsardzības fonda projektiem 2005.gadā

__________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas( 06.01.2005. prot. Nr 1.) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

1.Iesniegt projekta pieteikumu “Cēsu pilsētas dabas un kultūrvēsturiskā parka bioloģiskās daudzveidības vērtību saglabāšana " Latvijas vides aizsardzības fondā .

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad. A. Zerne) paredzēt līdzfinansējumu projekta realizācijai 1789 LVL apmērā .

Par saistošo noteikumu Nr. 1

“Par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām” apstiprināšanu

_______

Saskaņā ar likuma "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un Eiropas Parlamenta vēlēšanām" 22.panta trešo daļu un likuma "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām" 24.panta trešo daļu, LR Ministru Kabineta 19.10.2004. noteikumiem Nr.859 “Noteikumi par maksu, kuru pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām”, ņemot vērā Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas 16.12.2004. sēdes atzinumu (protokols Nr. 26) un 06.01.2005. sēdes atzinumu (protokols Nr. 1) Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Apstiprināt Saistošos noteikumus Nr. 2 “Par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām” (saskaņā ar pielikumu ).

   

 2. Noteikt, ka, saskaņā ar LR Ministru Kabineta 19.10.2004. noteikumiem Nr.859 “Noteikumi par maksu, kuru pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām” aprēķinot maksu par aģitācijas materiālu nesēja kvadrātmetru mēnesī, kas iemaksājama Cēsu pilsētas budžetā, Cēsu pilsētā tiek piemērots zonas koeficients –10.

   

Par finansējumu starptautiskam basketbola turnīram “Cēsu kauss – 2005”

______________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas sporta skolas direktora M.Niklasa iesniegumu (Nr.2730/1-25 30.12.2004.), Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (06.01.2005., prot.Nr.1) un Finansu komitejas (06.01.2005., prot.Nr.1) atzinumiem , Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Piešķirt 2005.gada sporta pasākumu budžeta projektā (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.120) plānoto finansējumu Ls 500,00 (pieci simti lati) starptautiskā basketbola turnīra “Cēsu kauss –2005” organizēšanai š.g. 21.-23.janvārī.

Par izmaiņām Cēsu pilsētas vispārizglītojošo izglītības iestāžu

saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos

___________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (06.01.2005., prot.Nr.1) un Finansu komitejas (06.01.2005., prot.Nr.1) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Ar 2005.gada 1.janvāri atbilstoši profesiju klasifikatoram pārdēvēt šādas amata vienības:
  1. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā:

Esošais amata nosaukums

Amata nosaukums ar 2005.gada 1.janvāri

Lietvedības pārzinis Lietvede 4115 07
Kopētājs Kopēšanas mašīnas operators 4141 05
Skolas māsa Medicīnas māsa 3231 15
 

1.2. Cēsu pilsētas ģimnāzijā:

Esošais amata nosaukums

Amata nosaukums ar 2005.gada 1.janvāri

Lietvedības pārzinis Lietvede 4115 07
Kopētājs Kopēšanas mašīnas operators 4141 05
Skolas māsa Medicīnas māsa 3231 15
 

1.3. Cēsu 2.vidusskolā:

Esošais amata nosaukums

Amata nosaukums ar 2005.gada 1.janvāri

Lietvedības pārzinis Lietvede 4115 07
Kopētājs Kopēšanas mašīnas operators 4141 05
Skolas māsa Medicīnas māsa 3231 15
 

1.4. Cēsu pilsētas vakara vidusskolā:

Esošais amata nosaukums

Amata nosaukums ar 2005.gada 1.janvāri

Lietvedības pārzinis Lietvede 4115 07
Kopētājs Kopēšanas mašīnas operators 4141 05
Skolas māsa Medicīnas māsa 3231 15
 

1.5. Cēsu pilsētas pamatskolā:

Esošais amata nosaukums

Amata nosaukums ar 2005.gada 1.janvāri

Lietvedības pārzinis Lietvede 4115 07
Kopētājs Kopēšanas mašīnas operators 4141 05
Skolas māsa Medicīnas māsa 3231 15
 

1.6. Cēsu 1.pamatskolā:

Esošais amata nosaukums

Amata nosaukums ar 2005.gada 1.janvāri

Lietvedības pārzinis Lietvede 4115 07
Kopētājs Kopēšanas mašīnas operators 4141 05
Skolas māsa Medicīnas māsa 3231 15
Apkures krāšņu kurinātājs Kurinātājs 8162 07
Sezonas krāšņu kurinātājs Kurinātājs 8162 07
 

1.7. Cēsu 2.pamatskolā:

Esošais amata nosaukums

Amata nosaukums ar 2005.gada 1.janvāri

Lietvedības pārzinis Lietvede 4115 07
Kopētājs Kopēšanas mašīnas operators 4141 05
Skolas māsa Medicīnas māsa 3231 15
 

1.8. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskolā:

Esošais amata nosaukums

Amata nosaukums ar 2005.gada 1.janvāri

Lietvedības pārzinis Lietvede 4115 07
Kopētājs Kopēšanas mašīnas operators 4141 05
Skolas māsa Medicīnas māsa 3231 15
 

 1. Lēmuma izpildi kontrolēt Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai(vadītāja A.Zerne).

Par izmaiņām Cēsu pilsētas pirmsskolas izglītības iestāžu

saimniecisko darbinieku amata vienību sarakstos

____________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (06.01.2005., prot.Nr.1) un Finansu komitejas (06.01.2005., prot.Nr.1) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Ar 2005.gada 1.janvāri atbilstoši profesiju klasifikatoram pārdēvēt šādas amata vienības:
  1. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestādē:

   Esošais amata nosaukums

   Amata nosaukums ar 2005.gada 1.janvāri

   Lietvedības pārzinis Lietvede 4115 07
   Pirmsskolas iestādes māsa Medicīnas māsa 3231 15
    

    

  2. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestādē:

   Esošais amata nosaukums

   Amata nosaukums ar 2005.gada 1.janvāri

   Lietvedības pārzinis Lietvede 4115 07
   Pirmsskolas iestādes māsa Medicīnas māsa 3231 15
    

    

  3. Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestādē:

   Esošais amata nosaukums

   Amata nosaukums ar 2005.gada 1.janvāri

   Lietvedības pārzinis Lietvede 4115 07
   Pirmsskolas iestādes māsa Medicīnas māsa 3231 15
    

    

  4. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestādē:

    

Esošais amata nosaukums

Amata nosaukums ar 2005.gada 1.janvāri

Lietvedības pārzinis Lietvede 4115 07
Pirmsskolas iestādes māsa Medicīnas māsa 3231 15
 

 1. Lēmuma izpildi kontrolēt Cēsu pilsētas Finansu nodaļai (vadītāja A.Zerne).

Par Cēsu Centrālās bibliotēkas

maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2005.gadam

_______________

Pamatojoties uz Cēsu Centrālās bibliotēkas direktores N.Kramas iesniegumu (Nr.5/1-25 03.01.2005.),Cēsu pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta komitejas (06.01.2005., prot.Nr.1) un Finansu komitejas (06.01.2005., prot.Nr.1) atzinumiem, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 8.aprīļa lēmumu “Par Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumu apstiprināšanu 2004.gadam” (prot.Nr.9, §20).

   

 2. Apstiprināt Cēsu Centrālās bibliotēkas maksas pakalpojumus 2005.gadam, saskaņā ar pielikumu.

   

Par finansējumu Draudzīgā Aicinājuma dienas organizēšanai

___________

Pamatojoties uz Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores D.Eglītes iesniegumu (12/1-25 05.01.2005.) un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.01.2005., prot.Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Piešķirt 2005.gada kultūras pasākumu budžeta projektā (valdības funkciju klasifikācijas kods 08.250) plānoto finansējumu Ls 150 (viens simts piecdesmit lati) Draudzīgā Aicinājuma dienas organizēšanai š.g.28.janvārī.

Par ielu apgaismošanas elektrotīklu

Cēsu pilsētā pirkšanu

_______________

Pamatojoties uz 22.09.2004. LR Valsts Kontroles Padomes lēmumu, likuma „Enerģētikas likums” 24.pantu un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas (06.01.2005. protokols Nr.1) atzinumu, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

Piekrist pirkt no VAS “Latvenergo” Cēsu pilsētas ielu apgaismošanas elektrotīklus atlikušajā bilances vērtībā LVL 111579.72 (viens simts vienpadsmit tūkstoši pieci simti septiņdesmit deviņi lati, 72 santīmi) par vienošanās cenu LVL 11796.04 (vienpadsmit tūkstoši septiņi simti deviņdesmit seši lati, 04 santīmi), kas ir tās tīklu daļas atlikusī bilances vērtība uz 01.01.2005., kurā nav ieguldīti domes līdzekļi.

Par ilgtermiņa aizņēmumu

jaunas pamatskolas būvniecībai

_________

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldību budžetiem”, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kasē atvērtās Eiropas Investīciju bankas kredītlīnijas līdzekļiem LVL 250 000,00 ( divi simti piecdesmit tūkstoši lati ) vai ekvivalence citā valūtā, lai nodrošinātu līdzfinansējumu jaunas pamatskolas būvniecībai.

   

2. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei

 1. atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt ilgtermiņa aizņēmumu no Valsts kases LVL 66 000,00

   

(sešdesmit seši tūkstoši lati )ar Valsts kases noteikto procentu likmi, lai nodrošinātu līdzfinansējumu jaunas pamatskolas būvniecībai.

 1. Kredītu atmaksas laiku noteikt līdz 2021.gadam.

   

4. Aizņēmumu pamatsummas atmaksu sākt veikt 2007.gada janvārī saskaņā ar

 1. kredīta atmaksas grafiku.

   

 1. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

   

Par ilgtermiņa aizņēmumu

projektam “Siltumapgādes sistēmu uzlabošana”

____________

Pamatojoties uz likumu “ Par pašvaldību budžetiem”, Cēsu pilsētas dome nolemj:

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei izvērtēt iespēju saņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 950 000,00 ( deviņi simti piecdesmit tūkstoši lati )ar Valsts kases noteikto procentu likmi Eiropas Reģionālās attīstības fonda izsludinātajam projektam “ Siltumapgādes sistēmu uzlabošana “.

   

 2. Kredītu atmaksas laiku noteikt līdz 2022.gadam.

   

3. Aizņēmumu pamatsummas atmaksu sākt veikt 2008.gada janvārī saskaņā ar

 1. kredīta atmaksas grafiku.

   

 1. Aizņēmumu atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

   

Par papildinājumiem Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu atsavināšanas izsoles noteikumos

______

Lai nodrošinātu Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ parādsaistību izpildi, pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes 2004.gada 9.decembra lēmumu ‘’Par Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu pārdošanu’’ (prot. Nr. 26, punkts Nr. 11), 2004.gada 23.decembra lēmumu ‘’Par grozījumiem Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu atsavināšanas izsoles noteikumos’’ (prot. Nr. 27, punkts Nr. 12), Cēsu pilsētas dome nolemj:

Izteikt Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļu atsavināšanas izsoles noteikumu 3.nodaļu šādā redakcijā:

‘’3. Izsoles priekšnoteikumi

  1. Par izsoles dalībnieku var kļūt jebkura fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ kapitāla daļas, izpildījusi šajos noteikumos noteiktos priekšnoteikumus noteiktajā termiņā, finansiāli spējīga pārņemt un pienācīgi pildīt Noteikumu 2.4.1.punktā noteiktās saistības. Persona tiek uzskatīta par finansiāli spējīgu pārņemt un pienācīgi pildīt Noteikumu 2.4.1.punktā noteiktās saistības, ja personas finanšu apgrozījumus iepriekšējā gadā ir ne mazāk kā Ls 50 000,00 mēnesī; persona godprātīgi un savlaicīgi ir pildījusi līdzšinējās saistības; Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ turpmākās darbības attīstības koncepcija par 10 gadiem, personai pieejami finansu resursi Noteikumu 2.4.1.punktā saistību izpildei.

    

  2. Lai piedalītos izsolē, no izsoles pasludināšanas dienas laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’ līdz 2005.gada 9.februāra plkst.14.00 Raunas ielā 4, Cēsīs, 305. kabinetā, jāiesniedz šādi dokumenti:

    

   1. fiziskai personai:

     

  1. kvīts par nodrošinājuma un reģistrācijas naudas samaksu;

    

  2. pases kopija;

    

  3. izziņas par dzīvesvietu kopija;

    

  4. Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ attīstības koncepcijas 10 gadiem;

    

  5. Noteikumu 2.4.1.punktā noteikto parādsaistību atmaksas plāns;

    

  6. Dokumenti, kas apliecina personas finansiālās spējas pārņemt un pienācīgi pildīt Noteikumu 2.4.1.punktā noteiktās saistības (bankas apliecinājums par personas finansu resursu pieejamību u.tml.);

    

  7. bankas uzziņa par norēķina kontu;

    

  8. informācija par esošām kredītsaistībām un parādsaistībām;

    

  9. bankas apliecinājums par personas finanšu apgrozījumu un iepriekšējo kredītsaistību izpildes termiņa ievērošanu.

    

   1. juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:

     

  1. spēkā esošu statūtu (personālsabiedrībai – līguma) kopija;

    

  2. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

    

  3. nodokļu vai PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;

    

  4. juridiskās personas lēmums par īpašuma iegādi;

    

  5. bankas uzziņa par norēķinu kontu;

    

  6. Cēsu pašvaldības SIA ‘’Cēsu siltumtīklu uzņēmums’’ attīstības koncepcija 10 gadiem;

    

  7. Noteikumu 2.4.1.punktā noteikto parādsaistību atmaksas plāns;

    

  8. Dokumenti, kas apliecina personas finansiālās spējas pārņemt un pienācīgi pildīt Noteikumu 2.4.1.punktā noteiktās saistības (bankas apliecinājums par personas finansu resursu pieejamību u.tml.);

    

  9. bankas apliecinājums par personas finanšu apgrozījumu un iepriekšējo kredītsaistību izpildes termiņa ievērošanu.

    

  10. peļņas un zaudējumu aprēķins par 2003. un 2004.gadu;

    

  11. informācija par esošām kredītsaistībām un parādsaistībām;

    

  12. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās juridiskās personas statusu (nav reģistrēts maksātnespējas pieteikums, nav uzsākta likvidācijas vai bankrota procedūra), kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas;

    

  13. Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas;

    

  14. Valsts ieņēmuma dienesta un pašvaldības izziņa (oriģināls), kas nav vecāka par 1 (vienu) mēnesi par to, ka juridiskā persona ir samaksājusi visus normatīvajos aktos paredzētos nodokļus, nodevas un valsts obligātās sociālās apdrošināšanas maksājumus un juridiskās personas saimnieciskā darbība nav apturēta;

    

  15. Ārvalstu juridiskai personai papildus jāiesniedz tās apkalpojošās Latvijas vai ārvalsts bankas izziņa par finanšu resursu pieejamību;

    

  16. Kvīts par reģistrācijas maksas un nodrošinājuma naudas samaksu.

    

Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

  1. Pēc Noteikumu 3.2.punktā noteiktā termiņa komisija veic personas iesniegto dokumentu izvērtēšanu, nosakot, kura persona var kļūt par izsoles dalībnieku.

    

  2. Ja personai ir piešķirtas tiesībās kļūt par izsoles dalībnieku, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz izsoles reģistrācijas apliecību.

    

  3. Persona netiek reģistrēta kā izsoles dalībnieks, ja:

    

   1. nav iesniedzis visus šo noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;

     

   2. sniedzis nepatiesas ziņas;

     

   3. nav radījusi nepārprotamu priekšstatu par savu finansiālo spēju pārņemt un pienācīgi pildīt Noteikumu 2.4.1.punktā noteiktās saistības;

     

   4. vēl nav iestājies vai jau beidzies reģistrācijas termiņš.’’

     

Nekustamā īpašuma

Leona Paegles ielā 2d, CēsĪs

IZSOLES AR pretendentu atlasI

nOTEIKUMI

1. vispārīgie noteikumi

  1. Nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā 2d, Cēsīs, turpmāk tekstā – nekustamais īpašums, izsoles ar pretendentu atlasi noteikumi, turpmāk tekstā – Noteikumi, nosaka kārtību, kādā organizējama nekustamā īpašuma izsole ar pretendentu atlasi atbilstoši 31.10.2002. Valsts un pašvaldību mantas atsavināšanas likumam.

    

  2. Izsoli ar pretendentu atlasi organizē Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisija, turpmāk tekstā – komisija.

    

  3. Pretendentu piedāvājumu atvēršana notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2005.gada 25.februārī plkst. 11.00.

    

  4. Izsole notiek Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 2005.gada 11.martā, plkst. 11.30.

    

  5. Nodrošinājuma nauda – 10% no nekustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., Ls 1440,00 (viens tūkstotis četri simti četrdesmit lati), kas jāieskaita Cēsu pilsētas domes kontā Nr. LV51 UNLA 0004 0131 3083 5, A/S Latvijas Unibanka Cēsu filiāle, kods UNLALV2X, vai jāsamaksā Cēsu pilsētas domes kasē. Nodrošinājums uzskatāms par iesniegtu, ja attiecīgā naudas summa ir ieskaitīta iepriekš norādītajā bankas kontā vai ieskaitīta Cēsu pilsētas domes kasē.

    

  6. Reģistrācijas nauda – Ls 50,00 (piecdesmit lati), ko var samaksāt Noteikumu 1.5.punktā noteiktajā kārtībā.

    

  7. Izsoles solis – Ls 100,00 (simts lati).

    

  8. Sludinājumi par nekustamā īpašuma izsoli ar pretendentu atlasi publicējami laikrakstā ‘’Latvijas Vēstnesis’’, Cēsu rajona laikrakstā ‘’Druva’’ un internetā www.cesis.lv. Paziņojums par izsoli izliekams pie nekustamā īpašuma.

    

  9. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome.

    

 1. Nekustamā īpašuma raksturojums

   

  1. Nekustamais īpašums atrodas Leona Paegles ielā 2d, Cēsīs, un sastāv no nepabūvēta zemes gabala ar kadastra numuru 4201-009-0322, 4713 kv.m. platībā.

    

  2. Zemes gabala lietošanas mērķis – daudzdzīvokļu māju apbūve (0702).

    

  3. Nekustamais īpašums ir reģistrēts Cēsu zemesgrāmatu nodaļas Cēsu pilsētas zemesgrāmatā 2004.gada 17.decembrī, nodalījuma Nr. 1000 0015 9929, uz Cēsu pilsētas pašvaldības vārda.

    

  4. Nekustamo īpašumu var apskatīt darba dienās no plkst. 9.00 – 12.00 un no plkst. 13.00 – 16.00, iepriekš piezvanot pa tālruni 4122161.

    

  5. Nekustamā īpašuma sākumcena – Ls 14 400,00 (četrpadsmit tūkstoši četri simti lati).

    

  6. Nekustamā īpašuma pircējam, pirms būvprojekta izstrādāšanas nekustamā īpašuma apbūvei, jāveic būvniecības publiskās apspriešanas procedūra par saviem līdzekļiem, ja spēkā esošie normatīvie aktiem to paredz.

    

  7. Nekustamā īpašuma apbūve jāveic šādos termiņos:

    

   1. Daudzdzīvokļu māju būvniecības nekustamā īpašumā Leona Paegles ielā 2d, Cēsīs, projektēšana jāveic, atbilstoši arhitektūras un plānošanas uzdevumam, un attiecīgs būvprojekts jāiesniedz Cēsu pilsētas būvvaldei akceptēšanai 3 (trīs) mēnešu laikā no nekustamā īpašuma būvniecības publiskās apspriešanas rezultātu apstiprināšanas Cēsu pilsētas domes sēdē vai nekustamā īpašuma pirkuma līguma noslēgšanas (ja nav jāveic būvniecības publiskā apspriešana).

     

   2. Nekustamā īpašuma pircējam jānodrošina daudzdzīvokļu māju būvniecība nekustamā īpašumā, atbilstoši Cēsu pilsētas būvvaldes akceptētajam būvprojektam, uzsākot būvniecību ne vēlāk kā 1 (viena) mēneša laikā no būvprojekta akceptēšanas un būvatļaujas izdošanas dienas un jāpabeidz (jānodod ekspluatācijā) 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no būvprojekta akceptēšanas un būvatļaujas izdošanas dienas.

     

    

  8. Ja nekustamā īpašuma pircējs nepilda nekustamā īpašuma apbūves noteikumus (2.7.p.) noteiktajos termiņos, Cēsu pilsētas domei ir tiesības iekasēt līgumsodu Ls 100,00 (viens simts lati) par katru nokavēto dienu.

    

  9. Ja nekustamā īpašuma pircējs nepilda nekustamā īpašuma apbūves noteikumus (2.7.p.) noteiktajos termiņos un saistību izpildes kavējums ir ilgāks par 6 (sešiem) mēnešiem, Cēsu pilsētas domei ir tiesības izmantot nekustamā īpašuma atpakaļpirkuma tiesības par pirkuma cenu par kādu pircējs nekustamo īpašumu ir nopircis no Cēsu pilsētas domes, neņemot vērā ieguldījumu.

    

   

 2. Pretendentu atlases piedāvājumu iesniegšana un atvēršana

   

  1. Piedāvājumi pretendentu atlasei jāiesniedz Cēsu pilsētas domē Raunas ielā 4, Cēsīs, 3.stavā 305.kabinetā, līdz 2005.gada 24.februāra, plkst. 14.00, iesniedzot tos personīgi vai atsūtot ar ierakstītu vēstuli pa pastu. Pretendentam jānodrošina, ka piedāvājumam jābūt nogādātam šajā punktā norādītajā adresē līdz augstākminētajam termiņam.

    

  2. Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, var pieprasīt apliecinājumu tam, ka piedāvājums saņemts (ar norādi par piedāvājuma saņemšanas laiku).

    

  3. Piedāvājumi, kas nav noformēti tā, lai piedāvājumā iekļautā informācija nebūtu pieejama līdz piedāvājuma atvēršanas brīdim, vai kas saņemti pēc norādītā iesniegšanas termiņa, netiek izskatīti un tiek atdoti atpakaļ iesniedzējam.

    

  4. Piedāvajumus izskata Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisija slēgtās sēdēs.

    

   

 3. PRASĪBAS PRETENDENTA ATLASEI

   

  1. Pretendents var būt fiziska vai juridiska persona, arī personālsabiedrība, kura saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem var iegūt īpašumā nekustamo īpašumu un noteiktajā termiņā ir izpildījusi šajos Noteikumos noteiktos priekšnoteikumus. Pretendentu atlasē var piedalīties jebkura persona vai personu grupa, kura atbilst konkursa nolikumā izvirzītajām prasībām, t.i.:

    

   1. Pretendents (juridiska persona) nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

     

   2. Pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;

     

   3. likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

     

   4. Pretendents ir reģistrēts likumā noteiktajā kārtībā un likumā noteiktajos gadījumos;

     

   5. Pretendentam ir sertifikāts vai licence projektēšanai un/vai būvniecības darbu veikšanai vai priekšlīgums ar personu, kurai ir sertifikāts vai licence projektēšanai un/vai būvniecības darbu veikšanai.

     

   6. likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēts fakts par darba algas izmaksu bez nodokļu nomaksas pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

     

   7. Pretendents finansiāli spēj nodrošināt daudzdzīvokļu māju būvniecību, atbilstoši Cēsu pilsētas būvvaldes akceptētajam būvprojektam, un to nodošanu ekspluatācijā 18 (astoņpadsmit) mēnešu laikā no būvprojekta akceptēšanas un būvatļaujas izdošanas dienas;

     

   8. iesniegta nekustamā īpašuma apbūves idejas skice, kas izstrādāta atbilstoši pretendenta sastādītajam projektēšanas uzdevumam un plānošanas un arhitektūras uzdevumam (skat. Pielikumā). Idejas skicē jāiekļauj teritorijas ģenplāns, apbūves raksturīgie plāni, fasādes, griezumi un paskaidrojuma raksts;

     

   9. pieredze sabiedriskas nozīmes būvju būvniecībā, projektēšanā un/vai līdzīgu projektu vadīšanā. Pieredze daudzdzīvokļu māju būvniecībā, projektēšanā un/vai līdzīgu projektu vadīšanā tiks uzskatīta par priekšrocību;

     

   10. pretendents spēj realizēt projektu.

     

    

  2. Prasības, kas noteiktas 4.1.1 – 4.1.4. un 4.1.6.punktos, attiecas uz visiem personu grupas vai personālsabiedrības kā pretendenta dalībniekiem, kā arī uz pretendenta apakšuzņēmējiem, ja tādi tiek piesaistīti, izmantojot nekustamo īpašumu.

    

  3. Noteikumu 4.1.1., 4.1.4. un 4.1.6.punkts neattiecas uz fizisku personu.

    

  4. Lai konstatētu pretendenta atbilstību Noteikumu 4.1.punktā noteiktajām prasībām, pretendentam jāiesniedz šādi dokumenti:

    

   1. juridiskai personai:

     

    1. komersanta reģistrācijas apliecības kopija;

      

    2. PVN maksātāja reģistrācijas apliecības kopija;

      

    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra par to, ka pretendents nav pasludināts par maksātnespējīgu, neatrodas likvidācijas stadijā, tā saimnieciskā darbība nav apturēta vai pārtraukta, vai nav uzsākta tiesvedība par pretendenta darbības izbeigšanu, maksātnespēju vai bankrotu;

      

    4. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājumu iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi Latvijā vai citā valstī, kur tas reģistrēts;

      

    5. pretendenta izdots apliecinājums, ka likumā noteiktajā kārtībā nav konstatēti pretendenta profesionālās darbības pārkāpumi pēdējo triju gadu laikā no piedāvājuma atvēršanas dienas;

      

    6. pretendenta licences kopija projektēšanai un/vai būvniecības darbu veikšanai vai priekšlīguma kopija ar personu, kurai ir sertifikāts vai licence projektēšanai un/vai būvniecības darbu veikšanai;

      

    7. pretendenta auditēta gada pārskata kopija par 2002. un 2003.gadiem;

      

    8. izziņa par pretendenta gada finanšu vidējo apgrozījumu pēdējo divu gadu laikā;

      

    9. dokumentus, kas apliecina, ka pretendentam ir pieejami finansu resursi daudzdzīvokļu māju būvniecības projektēšanai un būvniecībai Noteikumos noteiktajā termiņā (projekta realizācijas finansu avots, t.i., finansētāja garantija u.tml.);

      

    10. apliecinājums par tehniskā nodrošinājuma un cilvēkresursu pieejamību projekta realizēšanai (īss apraksts);

      

    11. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;

      

    12. juridiskās personas lēmums par nekustamā īpašuma iegādi;

      

    13. pretendenta apliecināta izziņa, par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām un vidējo strādājošo skaitu par pēdējiem diviem gadiem;

      

    14. pretendenta pieredzes projektēšanā un būvniecības veikšanā apraksts;

      

    15. ja projektēšanā vai būvniecības veikšanā tiek iesaistīts apakšuzņēmējs - visi iepriekš minētie dokumenti jāiesniedz arī par apakšuzņēmēju;

      

    16. apraksts par sabiedriski nozīmīgu būvju (it īpaši daudzdzīvokļu ēku)būvniecības projektu realizāciju.

      

     

   2. Fiziskai personai:

     

    1. pases kopija;

      

    2. izziņa par deklarēto dzīvesvietu, kas izdota ne agrāk kā 15 dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas;

      

    3. izziņa, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas, no Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienesta vai tamlīdzīgas citas valsts iestādes par to, ka pretendentam nav nodokļu vai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādi. Ja persona nav reģistrēta Latvijas Republikas Valsts ieņēmumu dienestā kā nodokļu maksātājs, par to jāiesniedz izziņu, kas izdota ne ātrāk kā 1 mēnesi pirms piedāvājuma iesniegšanas;

      

    4. dokumentus, kas apliecina, ka pretendentam ir pieejami finansu resursi daudzdzīvokļu māju būvniecības projektēšanai un būvniecībai Noteikumos noteiktajā termiņā (projekta realizācijas finansu avots, t.i., finansētāja garantija u.tml.);

      

    5. Noteikumu 4.4.1.punktā (izņemot 4.4.1.12.p. un 4.4.1.9.p.) minētie dokumenti par personu, kura veiks daudzdzīvokļu māju nekustamā īpašumā projektēšanu un/vai būvniecību;

      

    6. dokumentus, kas apliecina, ka pretendentam ir pieejami finansu resursi daudzdzīvokļu māju būvniecības projektēšanai un būvniecībai Noteikumos noteiktajā termiņā (projekta realizācijas finansu avots, t.i., finansētāja garantija u.tml.);

      

    7. izziņa no attiecīgās bankas par norēķina konta esamību;

      

    8. apraksts par līdzīgu projektu realizāciju.

      

    

  5. Pretendentiem jāiesniedz nekustamā īpašuma apbūves idejas skice, kas izstrādāta atbilstoši pretendenta sastādītajam projektēšanas uzdevumam un plānošanas un arhitektūras uzdevumam (skat. Pielikumā). Idejas skicē jāietver teritorijas ģenplāns, apbūves raksturīgie plāni, fasādes, griezumi un paskaidrojuma raksts; dzīvokļu nomenklatūru skaits.

    

  6. Piedāvājumam jāpievieno kvīts par reģistrācijas un nodrošinājuma naudas samaksu.

    

   

 4. Pretendentu vērtēšana

   

  1. Komisija izvērtē pretendenta piedāvājuma noformējuma atbilstību šiem Noteikumiem un atlases dokumentus.

    

  2. Ja pretendenta piedāvājums ir noformēts atbilstoši Noteikumu prasībām un pretendents atbilst nolikuma 4.1.punkta prasībām, komisija veic pretendenta piedāvājuma vērtējumu.

    

  3. Piedāvājumus komisija vērtē pēc šādiem kritērijiem:

   Nr. p.k.

   kritērijs

   Kritēriju īpatsvars %

   1.

   Pieredze līdzīgu projektu realizācijai

   25

   2.

   Gatavība realizēt projektu

   15

   3.

   Piedāvājuma atbilstība plānošanas un arhitektūras uzdevumam

   30

   4

   Nekustamā īpašuma apbūves idejas skice

   30

    

  4. Katrs Komisijas loceklis aizpilda izvērtējuma matricu, kritērijiem piešķirot balles:

    

   1. ļoti labi,

     

   1. labi,

     

   1. apmierinoši,

     

   1. gandrīz apmierinoši, zem prasītā līmeņa,

     

   1. neatbilstošs, ievērojami zem prasītā līmeņa,

     

1 neapmierinoši.

Tiek aprēķināts katra kritērija vidējais komisijas locekļu novērtējums ballēs. Kritēriju punktus aprēķina pēc sekojošas formulas:

Kritērija punkti = balles (vidējais) x kritērija īpatsvars

  1. Katra piedāvājuma kritēriju punktu skaits tiek summēts, iegūstot piedāvājuma novērtējumu.

    

  2. Pretendentiem ir tiesības piedalīties nekustamā īpašuma izsolē, ja tie pretendentu atlasē ieguvuši ne mazāk kā 6,5 punktus, par ko viņiem komisija nosūta paziņojumu 3 (trīs) darba dienu laikā no lēmuma pieņemšanas. Pārējiem tiek atmaksāta nodrošinājuma nauda 10 (desmit) darba dienu laikā pēc komisijas lēmuma par pretendentu atlasi pieņemšanas.

    

 1. Izsoles priekšnoteikumi

   

  1. Lai piedalītos izsolē pretendents, kuram tādas tiesības piešķirtas, saskaņā ar Noteikumu 5.nodaļu, līdz 2005.gada 10.marta plkst. 14.00 Raunas ielā 4, Cēsīs, 305. kabinetā, reģistrējas, iesniedzot šādus dokumentus:

    

   1. fiziskai personai - jāuzrāda pase.

     

   2. juridiskai personai, arī personālsabiedrībai:

     

 1. jāiesniedz Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra izziņa (oriģināls) par attiecīgās amatpersonas paraksta tiesībām, kas izsniegta ne agrāk par sešām nedēļām no izsoles dienas;

   

 2. juridiskas personas pilnvara attiecīgai personai, kura pārstāv šo personu izsoles procesā.

   

Dokumentu kopijām ir jābūt notariāli vai juridiskās personas vadītāja apliecinātām.

  1. Ja persona ir izpildījusi šo Noteikumu 6.1.punktu un tā apakšpunktus, tā tiek reģistrēta izsoles dalībnieku reģistrācijas lapā, kurā norāda: dalībnieka kārtas numuru; fiziskai personai – vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, juridiskai personai - nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, atzīmi par šo Noteikumu 6.1.punkta apakšpunktos iesniegtajiem dokumentiem. Reģistrētajam izsoles dalībniekam izsniedz reģistrācijas apliecību.

    

  2. Izsoles dalībnieks netiek reģistrēts, ja:

    

   1. nav iesniedzis vai uzrādījis visus šo Noteikumu 6.1.punkta apakšpunktos noteiktos dokumentus;

     

   2. vēl nav iestājies vai jau beidzies izsoles reģistrācijas termiņš;

     

   3. ja uz izsoles dienu ir ierosināta pretendenta maksātnespēja vai tā saimnieciskā darbība ir apturēta;

     

   4. saņemta informācija par pretendenta nenokārtotajiem parādiem, kas var būt par iemelsu tā maksātnespējas ierosināšanai vai nekustamā īpašuma apbūves noteikumu neizpildei noteiktajā termiņā (projekta realizācijai līdz galam).

     

 1. Izsoles process

   

  1. Izsolē var piedalīties personas, kuras izturējušas pretendentu atlasi, kuras atzītas par izsoles dalībniekiem un kuriem izsniegtas izsoles dalībnieka reģistrācijas apliecības.

    

  2. Izsole var notikt arī tad, ja reģistrējies un uz izsoli ir ieradies viens dalībnieks.

    

  3. Ja noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli ierodas viens dalībnieks, izsoli atliek uz divām stundām. Ja pēc divām stundām nav ieradušies pārējie dalībnieki, izsoles vadītājs paziņo vienu no šādiem komisijas lēmumiem:

    

   1. sākt izsoli, piedaloties vienam izsoles dalībniekam;

     

   2. noteikt, ka izsole nenotiek.

     

    

  4. Uzskatāms, ka dalībnieks, kurš nav ieradies uz izsoli, atteicies no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.

    

  5. Ja izsoles vadītājs konstatē, ka uz izsoli ieradies tikai viens no vairākiem reģistrētajiem dalībniekiem, izsoles vadītājs piedāvā šim Dalībniekam solīt Nekustamā īpašuma pirkuma cenu un viņš kļūst par izsoles uzvarētāju. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par nosolīto cenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē.

    

  6. Ja izsole nenotiek, reģistrētajam dalībniekam, kurš ieradies uz izsoli, ir tiesības pieprasīt atpakaļ nodrošinājuma naudu, kas jāatmaksā septiņu dienu laikā no pieprasījuma saņemšanas.

    

  7. Ja dalībnieks nepieprasa iemaksāto summu, viņam ir tiesības saņemt jaunu reģistrācijas apliecību un piedalīties atkārtotā izsolē bez šo Noteikumu 3.2.punkta apakšpunktos minēto dokumentu uzrādīšanas un iesniegšanas.

    

  8. Ja izsoles dalībnieks neierodas uz atkārtotās izsoles pārreģistrāciju, viņš zaudē tiesības piedalīties šajā izsolē.

    

  9. Izsoles dienā, ieejot izsoles telpās, dalībnieks uzrāda izsoles sekretāram dalībnieka reģistrācijas apliecību.

    

  10. Izsoles sekretārs pēc pases pārbauda dalībnieka vai tā pilnvarotās personas personību un izsniedz dalībnieka solīšanas karti ar numuru. Solīšanas kartes numurs atbilst Dalībnieka reģistrācijas apliecībā ierakstītā dalībnieka reģistrācijas numuram.

    

  11. Izsoles dalībnieki pirms izsoles sākšanas paraksta izsoles Noteikumus, apliecinot, ka viņi ir iepazinušies ar izsoles Noteikumiem un viņiem šajā sakarā nav nekādu pretenziju.

    

  12. Izsoles gaita tiek protokolēta. Izsoles protokolā atspoguļo visas Komisijas priekšsēdētāja un izsoles dalībnieku darbības izsoles gaitā. Protokolu paraksta visi komisijas locekļi.

    

  13. Komisijas priekšsēdētājs, atklājot izsoli, iepazīstina ar Komisijas sastāvu un pārliecinās par izsoles dalībnieku ierašanos saskaņā ar dalībnieku reģistrācijas sarakstu.

    

  14. Izsoles dalībnieku sarakstā ieraksta katra dalībnieka vārdu, uzvārdu vai nosaukumu, kā arī to pārstāvju, pilnvarotās personas vārdu un uzvārdu. Pilnvarotajai personai jāiesniedz pilnvara, pārstāvim jāuzrāda dokuments, kas apliecina tā pārstāvības tiesības.

    

  15. Komisijas priekšsēdētājs īsi raksturo pārdodamo nekustamo īpašumu, paziņo nosacīto (sākotnējo) cenu, kā arī izsoles soli – summu par kādu nosacītā (sākotnējā) cena tiek paaugstināta ar katru nākamo solījumu.

    

  16. Solīšanas sākumā izsoles vadītājs lūdz dalībniekus apstiprināt gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par izsoles sākumcenu. Dalībnieks, kas neapstiprina gatavību iegādāties Nekustamo īpašumu par sākumcenu, uzskatāms par atteikušos no dalības izsolē un viņam nodrošinājuma nauda netiek atmaksāta.

    

  17. Pēc komisijas priekšsēdētāja ziņojuma sākas solīšanas process.

    

  18. Solīšana notiek tikai pa vienam izsoles solim

    

  19. Komisijas priekšsēdētājs nosauc izsolāmā nekustamā īpašuma sākotnējo cenu un jautā: ‘’Kas sola vairāk?’’.

    

  20. Izsoles dalībnieki solīšanas procesā paceļ savu reģistrācijas kartīti ar numuru. Komisijas priekšsēdētājs paziņo solītāja reģistrācijas numuru un piedāvāto cenu. Ja neviens no dalībniekiem vairs augstāku cenu nepiedāvā, izsoles vadītājs trīs reizes atkārto pēdējo augstāko cenu un fiksē to ar āmura piesitienu. Pēc āmura pēdējā (trešā) piesitiena nekustamais īpašums ir pārdots personai, kas solījusi pēdējo augstāko cenu. Dalībnieka reģistrācijas numurs un solītā cena tiek ierakstīti protokolā.

    

  21. Katrs dalībnieka solījums ir viņam līdz nekustamā īpašuma tiesību pārejai izsoles uzvarētājam saistošs apliecinājums, ka viņš palielina solīto nekustamā īpašuma cenu par noteikto izsoles soli.

    

  22. Ja vairāki dalībnieki vienlaicīgi ir piedāvājuši vienādu cenu un vizuāli nav iespējams izšķirt, kurš piedāvāja pirmais, izsoles vadītājs ar izlozi izšķir, kuram no šiem dalībniekiem tiek ieskaitīts šis solījums. Izloze tiek veikta, sagatavojot tādu ložu skaitu, kas atbilst vienlaicīgi solījušo dalībnieku skaitam un vienu no tām iezīmējot ar krustiņu. dalībnieki velk lozes atbilstoši to solīšanas karšu numuriem. dalībnieks, kas izvelk lozi ar krustiņu, uzskatāms par pirmo solītāju.

    

  23. Izsoles procesa gaitā, atsakoties no turpmākās solīšanas, katrs nekustamā īpašuma izsoles dalībnieks apstiprina ar parakstu izsoles protokolā savu pēdējo solīto cenu

    

  24. Dalībnieks, kas piedāvājis visaugstāko cenu, pēc nosolīšanas nekavējoties uzrāda izsoles sagatavošanas komisijai savu reģistrācijas apliecību un ar savu parakstu protokolā apliecina tajā norādītās cenas atbilstību nosolītajai cenai.

    

  25. Izsoles dalībnieks, kurš nekustamo īpašumu nosolījis, bet nevar komisijai uzrādīt reģistrācijas apliecību un neparakstās protokolā, tādējādi ir atteicies no nosolītā nekustamā īpašuma. Pēc komisijas lēmuma viņš tiek svītrots no dalībnieku saraksta, un viņam netiek atmaksāta reģistrācijas nauda un nodrošinājuma nauda. Ja pēc tam izsolē ir palikuši vismaz divi dalībnieki, tiek izdarīts attiecīgs ieraksts protokolā, un izsole tūliņ tiek atkārtota. Ja palicis viens dalībnieks, komisija rīkojas atbilstoši šo Noteikumu 4.1.punktam.

    

  26. Pēc visu protokola eksemplāru parakstīšanas dalībnieks, kas nosolījis nekustamo īpašumu, saņem izziņu par izsolē iegūto nekustamo īpašumu. Izziņā norādīta nosolītā nekustamā īpašuma cena un samaksas kārtība.

    

  27. Izsoles dalībniekiem, kuri nav nosolījuši nekustamo īpašumu, atmaksā nodrošinājuma naudu 5 darba dienu laikā. Reģistrācijas nauda netiek atmaksāta.

    

   

 2. Samaksas kārtība

   

  1. Nosolītājam sava piedāvātā augstākā summa, atrēķinot iemaksāto nodrošinājuma naudu, jāsamaksā par nosolīto nekustamo īpašumu līdz 2005.gada 11.aprīlim.

    

  2. Ja nosolītājs līdz 2005.gada 11.aprīlim nav samaksājis nosolīto summu, komisijai ir tiesības pieņemt lēmumu par to, ka izsoles uzvarētājs zaudē tiesības uz nosolīto nekustamo īpašumu un atzīt par izsoles uzvarētāju izsoles dalībnieku, kurš nosolījis iepriekšējo augstāko cenu (pārsolītais pircējs). Komisija piedāvā pirkt nekustamo īpašumu pārsolītajam pircējam par viņa nosolīto augstāko cenu (nākamā augstākā cena). Pārsolītajam pircējam ir tiesības divu nedēļu laikā no piedāvājuma saņemšanas dienas paziņot komisijai par nekustamā īpašuma pirkšanu par paša nosolīto augstāko cenu. Ja pārsolītais pircējs nesniedz atbildi noteiktajā termiņā, tiek uzskatīts, ka viņš ir noraidījis komisijas piedāvājumus. Ja pārsolītais pircējs piekrīt komisijas piedāvājumam, nosolītā summa jāsamaksā un jāslēdz pirkuma līgums Komisijas noteiktajā termiņā. Šajā gadījumā izsoles uzvarētajam nodrošinājuma nauda netiek atmaksātā.

    

  3. Ja pārsolītais pircējs atsakās pirkt Nekustamo īpašumu, neveic pirkuma maksas samaksu un/vai neparaksta pirkuma līgumu, kā arī gadījumā, ja neviens pircējs nav pārsolījis izsoles sākumcenu, izsole atzīstama par nenotikušu, un Cēsu pilsētas dome lemj par atkārtotu izsoli.

    

   

 3. Nenotikusi izsole

   

  1. Izsole atzīstama par nenotikušu, ja:

    

   1. noteiktajā laikā ir reģistrējušies vairāk par vienu dalībnieku, bet uz izsoli neviens neierodas;

     

   2. sākumcena nav pārsolīta;

     

   3. noteiktajā termiņā neviens dalībnieks nav reģistrējies.

     

   

 4. Izsoles rezultātu apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšana

   

  1. Izsoles rezultātus apstiprina Cēsu pilsētas dome pēc pirkuma maksas samaksas veikšanas brīža un attiecīga apliecinoša dokumenta saņemšanas.

    

  2. Pirkuma līgumu paraksta septiņu dienu laikā pēc izsoles rezultātu apstiprināšanas dienas.

    

   

 5. Komisijas lēmuma pārsūdzēšana

   

  1. Pretendentu atlases/izsoles dalībniekiem ir tiesības iesniegt sūdzību Cēsu pilsētas domei par komisijas veiktajām darbībām 5 dienu laikā no pretendentu atlases lēmuma pieņemšanas vai izsoles dienas.

    

  2. Ja Komisijas lēmumi tiek pārsūdzēti, attiecīgi pagarinās šo Noteikumu 1.4., 6.1., 8.2.punktos noteiktie termiņi.

    

Latvijas Republika

Cēsu pilsētas BŪVVALDE

Cēsis, Raunas iela 4, tel. 4123642, fax.4124571

 

Cēsu pilsētas būvvalde

Plānošanas un arhitektūras uzdevums Nr. 7

Divu daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku

jaunbūve Leona Paegles ielā 2D, Cēsīs

(būves nosaukums un rekvizīti – adrese, tālruņa un faksa numurs)

1.Zemes gabala raksturojums.

Izsniegts 2005. gada _____._________ _________________

(kam izsniegts)

1.1 Zemes gabala kadastra numurs, grupas numurs / grunts numurs 4201- 009-0322
1.2 Zemes gabala īpašnieks vai lietotājs

(fiziskās personas vārds, uzvārds

personas kods, adrese un tālr. numurs

Cēsu pilsētas pašvaldība, reģ. nr. 90000031048, Cēsīs, Raunas ielā 4, t. 4124571

vai juridiskās personas rekvizīti)

1.3. Īpašuma tiesības vai lietošanas tiesības apliecinoši dokumenti

 

Zemesgrāmatas nodalījuma Nr.100000159929

Lēmuma datums 17.12.2004.

(nosaukums un numurs)

1.4.

Zemes gabala platība (m2)

 

4713 m2
1.5.

Zemes gabala novietne un situācija, tā teritorijā esošās ēkas un būves

 

Zemes gabals pieguļ Leona Paegles ielai un robežojas ar dzelzceļa aizsargjoslu. Tas nav apbūvēts.
1.6.

Īpašie apstākļi (piemēram, zemes gabals atrodas pieminekļu aizsardzības zonā, zaļajā zonā, parka zonā, dabas liegumā vai tā tuvumā)

 

-
1.7.

Zemes gabala apbūves veids

 

Daudzdzīvokļu māju apbūve (0702)
1.8.

Ierobežojumi (piemēram, servitūti)

 

Apgrūtinājumi:- aizsargjosla gar apakšzemes sakaru kanalizāciju; - aizsargjosla gar elektrisko tīklu kabeļu līniju; - aizsargjosla gar gāzes vadu, aizsargjosla gar bezkanālu siltumtrasi zemē.

2.Būvprojektēšanas nosacījumi.

2.1.

Būvniecības veids (piemēram jaunbūve, rekonstrukcija, restaurācija)

 

Jaunbūve

2.2.

Būvprojektēšanas stadijas

 

Skiču un tehniskā projekta stadija

2.3.

Apbūves pamatnosacījumi:

 

2.3.1.

Maksimālā apbūves intensitāte

 

Ne vairāk kā 120,0 % no zemes gabala kopējās platības

2.3.2.

Maksimālais apbūves blīvums

 

Ne vairāk kā 40,0 % no zemes gabala kopējās platības

2.3.3.

Minimālā brīvā teritorija

Ne mazāk kā 30 % no zemes gabala kopējās platības

2.3.4.

Maksimālais stāvu skaits

 

Ne vairāk kā 3(trīs) stāvi

2.3.5.

Autostāvvietu skaits

 

Tikai personīgā vieglā auto transporta vajadzībām

2.4.

Apbūves kompozīcijas pamatnosacījumi

 

2.4.1.

Būves bloķēšana (piemēram, brīvstāvoša ēka, bloķēta ēka)

 

Brīvstāvošas ēkas vai bloķētu ēku grupa

2.4.2.

Apbūves līnija (piemēram būvlaide, atkāpe no sarkanās līnijas)

 

Ne tuvāk kā 6,0 m no zemes gabala robežas ar Leona Paegles ielu.

Ne tuvāk kā 4,0 m ( ar logiem) un 3,0 m (bez logiem) no kaimiņu zemes gabala robežām, ja nav notariāli rakstiski saskaņots savādāk.

2.4.3.

Augstuma ierobežojumi (piemēram stāvu skaits, jumta dzegas augstums)

 

Ne vairāk kā trīs stāvi. Ne augstāk kā 14,0 m

2.4.4.

Iebrauktuves un ieejas (piemēram no kuras ielas)

 

No Leona Paegles ielas. Piebraucamos ceļus projektēt 4,5 m platus. Iespējams vienoties ar zemes gabalu 2, 2A un 2B dzīvokļu īpašniekiem izbūvēt kopēju iebrauktuvi no Leona Paegles ielas – piebraucamā ceļa beigās projektēt apgriešanās laukumu.

2.4.5.

 

Projektējamā teritorijā paredzēt iespēju izvietot koplietošanas nozīmes būves un objektus (bērnu rotaļu laukumu, veļas žāvētavu, atkritumu konteineru novietni un taml.)

2.5

Būvkonstrukcijas projektēšanas pamatnosacījumi

 

2.5.1

Ugunsdrošības kategorija

Atbilstoši normatīvajām prasībām

2.5.2

Nesošās konstrukcijas

Saskaņā ar projektu

2.5.3

Tehniskās apsekošanas akts (esošām būvēm)

-

2.6.

Ārējās apdares nosacījumi  

2.6.1.

Sienu apdare

 

Saskaņā ar projektu. Projektēt labas kvalitātes arhitektoniskās, celtniecības kvalitātes būvapjomus, ar mūsdienu prasībām atbilstošu apdari , dekoru un krāsu salikumu.

2.6.2.

Jumta tips un iesegums

 

Saskaņā ar projektu, izņemot azbestcementa loksnes

2.6.3.

Logi un vitrīnas

 

Saskaņā ar projektu

2.6.4.

Durvis

Saskaņā ar projektu

2.7.

Teritorijas iekārtošanas nosacījumi

 

2.7.1.

Apzaļumošana vai zaļumu saglabāšana

 

Saskaņā ar Cēsu pilsētas ainavu arhitekta izdotajiem norādījumiem. Paredzēt teritorijas uzlabojumus ar mazajām arhitektūras formām, mākslīgo reljefu , kuros ar apzaļumošanas palīdzību radīta izteiksmīga mikrorajona vide.

2.7.2.

Nožogošana

 

Iespējama daļēja teritorijas norobežošana. Norobežojums caurskatāms, ne augstāks kā 1,65 m

2.7.3.

Apgaismošana

 

Pēc vajadzības.

Paredzēt teritorijas ārējo apgaismojumu.

2.7.4.

Vertikālā plānošana

 

Projektēt zemes gabala vertikālo plānojumu saistībā ar lietus ūdens novadīšanu

2.7.5.

Brauktuvju un ietvju segums

 

Cietais segums. Brauktuves ar asfaltbetona segumu. Ietves ar betona bruģakmeni vismaz trīs toņos. Ar ieseguma raksturu, formu rakstu un krāsu panākt vides daudzveidību.

2.7.6.

Būvgružu utilizācija, pārstrāde vai atļauja izmantot izgāztuvi

 

Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālās nodaļas norādījumiem, Cēsīs, Raunas ielā 4, 102.kab., t. 4122377

2.8

Vides pieejamības prasības

Projektā risināt vides pieejamības jautājumus atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem

2.9.

Krāsu pase

Fasāžu krāsojumu paredzēt projekta sastāvā.

2.10.

Citi noteikumi

Pie objekta nodošanas ekspluatācijā iesniegt zemes gabala topogrāfiju digitālā DGN formātā

3.Tehniskie noteikumi

(pieslēgšanās inženierkomunikācijām vai to šķērsošana)

(norādīt izsniedzēju, tā adresi un tālruņa numurus)

3.1. Ūdensapgāde un kanalizācija Pieprasīt tehniskos noteikumus un skaņot projektu ar SIA ‘’VINDA’’ Cēsīs, Valmieras ielā 10, t. 4124463
3.2. Lietus ūdens novadīšana Pieprasīt tehniskos noteikumus un skaņot projektu ar SIA ‘’VINDA’’ Cēsīs, Valmieras ielā 10, t. 4124463

Skaņot projektu ar Cēsu pilsētas domes Dzīvokļu un komunālo nodaļu , Cēsīs, Raunas ielā 4, 102.kab., t. 4122377

3.3. Ielas un ceļi Skaņot projektu ar VAS ‘’Latvijas Valsts ceļi’’ Vidzemes reģiona Cēsu nodaļu, Cēsīs, Valmieras ielā 17, t. 41 22708
3.4. Elektroapgāde Pieprasīt tehniskos noteikumus un skaņot projektu ZET Cēsu iecirknī, Cēsīs, Saules ielā 2, t. 4107601, 4120584
3.5. Gāzes apgāde Pieprasīt tehniskos noteikumus ( ja tiek risināta šī sadaļa) un skaņot projektu a/s ‘’Latvijas gāze’’ Cēsu iecirknī , Krišjāņa Valdemāra ielā 16, t. 4107793
3.6. Siltumapgāde Pieprasīt tehniskos noteikumus( ja tiek risināta šī sadaļa) un skaņot projektu SIA ‘’CĒSU BŪVNIEKS’’ siltumapgādes iecirknī, Cēsīs, Dzintara ielā 7, t. 4124537
3.7. Telekomunikācijas Pieprasīt tehniskos noteikumus ( ja tiek risināta šī sadaļa) un skaņot projektu SIA ‘’LATTELEKOM’’, Cēsīs, Raunas ielā 13, t. 4122499
3.8. Citas komunikācijas -

Piezīme: projektēšanas gaitā būvvaldē iesniedzams viens inženierkomunikāciju piesaistes materiālu komplekts.

4. Īpašie noteikumi

(norādīt izsniedzēju, tā adresi un tālruņa numuru)

4.1.

Vides aizsardzības prasības (reģionālā vides pārvalde) -

4.2.

Higiēnas prasības (pilsētas vai rajona vides veselības centrs) Pieprasīt tehniskos noteikumus Valmierā, Leona Paegles ielā 9 vai Cēsu filiālē, Cēsīs, Raunas ielā 15, t. 4124491

4.3.

Ugunsdrošības prasības (Ugunsdzēsības un glābšanas dienests) Pieprasīt tehniskos noteikumus VUGD Cēsu brigādē, Cēsīs, Valmieras ielā 1, t. 4107705

4.4.

Konstrukciju drošības prasības (piemēram, esošās ēkas tehniskās apsekošanas dati) -

4.5.

Kultūras pieminekļu aizsardzības prasības (Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija) [3] -

4.6.

Citas prasības  

4.7.

Koku ciršanas atļauja Saskaņā ar Cēsu pilsētas domes Apstādījumu aizsardzības komisijas atzinumu, Cēsīs, Raunas ielā 4, 102.kab., t. 4122377

4.8.

Citi skaņojumi Projektu skaņot ar vides pieejamības sabiedrisko ekspertu Cēsu pilsētā A.Miklāvu, t. 6436695

Projektu skaņot ar Cēsu pilsētas ainavu arhitektu , Cēsīs, Raunas ielā 4, 102.kab., t. 4122377

5. Papildu materiāli publiskai būvniecības apspriešanai

5.1 Makets (mērogā)  
5.2 Fotomateriāli  
5.3 Perspektīvie skati  
5.4 Interjera projekts  
5.5 Būvprojekta galīgā saskaņošana Pilsētas būvvaldē, Cēsīs, Raunas ielā 4, 307.kab., t. 4123642

6. Būvatļauju jaunbūves, rekonstrukcijas vai restaurācijas darbu uzsākšanai saņemt pie pilsētas būvinspektora, Cēsīs, Raunas ielā 4, 309.kab. , t. 4123642.

7. Cēsu pilsētas būvvaldes lēmumu var apstrīdēt Cēsu pilsētas domē viena mēneša laikā no dienas, kad tas paziņots.

Plānošanas un arhitektūras uzdevums derīgs līdz _________20.01.2006._________

(termiņš)

Galvenais arhitekts J.ZLAUGOTNIS

(paraksts un tā atšifrējums)

Par inženiertīkliem

atbildīgā persona ____

(amats, paraksts un tā atšifrējums)

Būvvaldes vadītāja v.i._____________J.ZLAUGOTNIS

(paraksts un tā atšifrējums)

Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes

Nolikums

Saturs

1. Vispārīgie noteikumi 3

2.. Darbības mērķi un uzdevumi 3

3. Iestādē īstenojamās izglītības programmas 4

4. Izglītības procesa organizācija 4

5. Izglītojamo tiesības un pienākumi 7

6. Bērna tiesības un pienākumi 8

7. Iestādes darbinieku tiesības un pienākumi 8

8. Izglītības iestādes padomes veidošanas kārtība un kompetence 10

9. Izglītības iestādes pedagoģiskās padomes veidošanas kārtība un kompetence 11

10. Izglītības iestādes reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība 11

11. Izglītības iestādes saimnieciskā darbība 11

12. Izglītības iestādes finansēšana 11

13. Izglītības iestādes reorganizācija un likvidācijas kārtība 12

14. Izglītības iestādes nolikuma grozīšanas kārtība 12

15. Citi tiesību aktos noteiktie speciālās izglītības iestādes pienākumi 12

 1. Vispārīgie noteikumi

   

  1. Iestāde ir juridiska persona ar savu simboliku, zīmogu un rēķinu bankā.

   Iestādes nosaukums – Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde, Cēsīs, Briežu ielā 7, iestādes reģistrācijas apliecība Nr. 0502901631.

    

  2. Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde ir pašvaldības dibināta un tās pārziņā esoša izglītības iestāde speciālās pirmsskolas izglītības programmas īstenošanai pirmsskolas vecuma bērniem ar redzes un runas attīstības traucējumiem.

    

  3. Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde pirmsskolas vecuma bērnus uzņem un atskaita, pamatojoties uz Cēsu rajona pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu. Rajona komisijas lēmumu par bērna norīkošanu uz speciālo pirmsskolas izglītības iestādi vai atskaitīšanu no tās var apstrīdēt Valsts medicīniski pedagoģiskā komisija.

    

  1.4. Cēsu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē uzņem bērnus ar redzes un runas traucējumiem neatkarīgi no viņu dzīves vietas, tautības un sarunvalodas.

  1.5. Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes darbības tiesiskais pamats ir Izglītības likums, Vispārējās izglītības likums, Cēsu pilsētas domes apstiprināts nolikums un citi LR spēkā esošie akti.

   

 2. Darbības mērķi un uzdevumi

   

  1. Cēsu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes mērķis ir izglītot pirmsskolas

   vecuma bērnus, nostiprināt viņu veselību, veicināt bērnu vispusīgu attīstību un sagatavošanu mācībām skolā.

    

  2. Iestādes uzdevumi ir:

    

2.2.1. nostiprināt, aizsargāt un veicināt bērna emocionālo, garīgo, fizisko un sociālo attīstību;

2.2.2. attīstīt katra bērna aktivitāti (fizisko, garīgo, intelektuālo), veidojot iekšējo vēlmi izzināt apkārtējo pasauli, apgūt pieaugušo pieredzi;

2.2.3. veidot bērna „Es” apziņu, kas balstīta uz savas rīcības, darbības, jūtu,

vēlmju un interešu apzināšanu, uz savu spēju izpausmi aktīvā darbībā;

2.2.4. izkopt bērna saskarsmes un sadarbības spējas;

2.2.5. tuvināt bērnu vispārcilvēciskām un savas tautas vērtībām, veidojot bērna sākotnējo nacionālo pašapziņu;

   1. sekmēt nacionālās kultūras veidošanos un integrāciju sabiedrībā;

     

2.2.7. veidot pašapkalpošanās prasmes un iemaņas, nepieciešamību un vēlēšanos rūpēties par sevi un apkārtni, aktīvi darboties;

2.2.8. pēc iespējām novērst bērnu runas un redzes traucējumus;

2.2.9. prast izvēlēties atbilstošākās metodes un formas, lai īstenotu iestādes mērķus;

2.2.10. racionāli izmantot iestādes rīcībā esošos finansu resursus;

2.2.11. nodrošināt demokrātisku un humānu iestādes darbinieku, bērnu un vecāku sadarbību.

 1. Iestādē īstenojamās izglītības programmas

  3.1. Izglītības iestāde īsteno sekojošas izglītības programmas:

  3.1.1. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar redzes traucējumiem - kods 01015111, licences Nr.1889, izdota Rīgā 11. 02. 2002.

  3.1.2. speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamiem ar valodas traucējumiem – kods 01015511, licences Nr. 1890, izdota Rīgā 11.02.2002.

  3.2. Pirmsskolas izglītības programmu apguve orientēta uz priekšstatiem, iemaņām un prasmēm, kas ir pamats bērna sekmīgam darbam skolā.

  3.3. Pirmsskolas izglītības programmu mērķis iestādē ir sagatavot bērnu pamatizglītības uzsākšanai, nodrošinot katra bērna individualitātes veidošanu, garīgo, fizisko, un sociālo attīstību, iniciatīvas, zinātkāres un radošās darbības attīstību, veselības nostiprināšanu.

  3.4. Ņemot vērā bērna veselības stāvokli un psiholoģisko sagatavotību, pirmsskolas izglītības programmas apguvi var pagarināt par vienu gadu saskaņā ar bērna vecāku vēlmēm, ģimenes ārsta atzinumu, vai pamatojoties uz pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu.

  3.5. Mācību priekšmetu programmas izstrādā iestādes pedagogi, atbilstoši pirmsskolas iestādes programmām (valodas un redzes), tās apstiprina iestādes vadītāja.

  3.6. Pirmsskolas izglītības iestādē var īstenot interešu izglītību.

  3.7. Pirmsskolas izglītību bērni apgūst latviešu valodā.

  3.8. Izglītības programmu apguves īstenošanu iestādē reglamentē iestādes attīstības programmu un mācību plāns, atbilstoši mācību priekšmetu saturam.

   

 2. Izglītības procesa organizācija

   

  1. Bērnus iestādē uzņem ar pedagoģiski medicīniskās komisijas lēmumu. Grupu

    

komplektēšana notiek vienu reizi gadā – maija mēnesī.

4.2. Iestājoties pirmsskolas izglītības iestādē ir iesniedzami šādi dokumenti:

4.2.1. bērna vecāku / aizbildņu/ iesniegums, savstarpēji vienojoties iestāde un vecāki noslēdz līgumu,

4.2.2. bērna dzimšanas apliecības kopija,

4.2.3. pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziens (noteikta diagnoze),

4.2.4. medicīniskā izziņa, ka bērns nav bijis kontaktā ar infekcijas slimībām,

4.2.5. bērna veselības karte forma 026,

4.2.6. ģimenē dzīvojošo pieaugušo cilvēku fluorogrāfa apskates dati,

4.2.7. 5 un 6 gadīgiem bērniem vecāki aizpilda LIIS datu bāzes uzskaites karti.

4.3. Pirms bērna uzņemšanas iestādē, vecākus iepazīstina ar Cēsu pilsētas domes

apstiprinātu iestādes nolikumu, kurā iestrādāti darba kārtības noteikumi, vecāku tiesības un pienākumi, bērna tiesības un pienākumi.

  1. Katram iestādē uzņemtajam bērnam tiek iekārtota personas lieta.

    

  2. Iestāde strādā kā diennakts pirmsskolas izglītības iestāde 5 darba dienas nedēļā no piektdienas plkst. 700 līdz piektdienas plkst. 1800.

    

  3. Grupās bērniem ar redzes traucējumiem: uzņem

   4.6.1. neredzīgus un praktiski aklus bērnus,

   4.6.2. vājredzīgus bērnus 0,005 līdz 0,4 dioptrijām ar korekciju labāk redzošajā acī ,

   4.6.3. bērnus ar dažādas pakāpes ambliopiju, kuriem ir nepieciešama pleopto-ortoptiska ārstēšana,

   4.6.4. bērnus ar šķielēšanu, kuriem ir nepieciešama pirmsoperācijas un pēcoperācijas perioda ārstēšana vai arī tikai ortoptiska ārstēšana,

   4.6.5. neredzīgus un vājredzīgus bērnus ar intelekta un nelieliem kustību traucējumiem .

    

  4. Grupās bērniem ar redzes traucējumiem neuzņem:

   4.7.1. bērnus ar dziļu garīgu atpalicību ( oligofrēni imbicilitātes un idiopātijas pakāpē),

   4.7.2. psihopātus ar dziļām novirzēm uzvedībā un emocionālās sfēras traucējumiem,

   4.7.3. nedzirdīgus bērnus,

   4.7.4. bērnus ar smagiem kustību traucējumiem.

    

  5. Grupās bērniem ar redzes traucējumiem uzņem bērnus no 2–7 gadu vecumam. Grupas komplektē bērniem ar dažādu redzes traucējumu pakāpi. Bērnu skaitu grupā var samazināt par 2 bērniem, ja grupā ir viens neredzīgs bērns, vai viens bērns ar sarežģītu defektu.

    

4.9. Bērnu skaits grupā:

4.9.1. grupā bērniem ar ambliopiju un šķielēšanu - 15

4.9.2. grupā bērniem ar vājredzību - 15

4.9.3. grupā neredzīgiem bērniem - 8

4.9.4. grupā bērniem ar sarežģītu defektu - 6

4.10. Neredzīgi un vājredzīgi bērni pirmsskolas izglītības iestādi apmeklē no uzņemšanas brīža līdz mācību uzsākšanai skolā, bet ne ilgāk kā līdz 7 gadu vecumam ( izņēmuma gadījumā līdz 8 gadu vecumam, ja ir pedagoģiski medicīniskās komisijas slēdziens.) Grupu komplektēšana notiek vienu reizi gadā pirms mācību gada sākuma.

4.11. Grupās bērniem ar runas traucējumiem uzņem:

4.11.1. bērnus ar alāliju,

4.11.2. bērnus ar afāziju,

4.11.3. bērnus ar dizartriju

4.11.4. bērnus ar rinolāriju,

4.11.5. bērnus ar logoneirozi,

4.11.6. bērnus ar dislāliju,

4.11.7. bērnus ar auksleju un lūpu šķeltnēm, ar nepareizu sakodienu un citiem runas traucējumiem,

4.11.8. bērnus ar valodas attīstības aizturi.

4.12. Grupās bērniem ar runas traucējumiem neuzņem:

4.12.1. vājdzirdīgus un nedzirdīgus bērnus,

4.12.2. vājredzīgus un neredzīgus bērnus,

4.12.3. bērnus ar intelekta traucējumiem,

4.12.4. bērnus ar epilepsiju un šizofrēniju,

4.12.5. bērnus ar smagiem kustību traucējumiem.

4.13. Bērnu skaits grupās:

4.13.1. līdz 3 gadu vecumam 10 – 12 bērni,

4.13.2. no 3 – 7 gadu vecumam 15 bērni.

4.14. Bērna vieta iestādē saglabājas:

4.14.1. viņa slimības laikā ( ja ir ārsta izziņa ),

4.14.2. pirmsskolas izglītības iestādes karantīnas laikā,

4.14.3. mātes slimības laikā ( ja ir darba nespējas lapa mātei ),

4.14.4. pirmsskolas izglītības iestādes vasaras atvaļinājuma laikā .

4.15. Lēmumu par bērna atskaitīšanu no pirmsskolas izglītības iestādes pieņem pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja:

4.15.1. ja pedagoģiski medicīniskā komisija lemj, ka bērna stāvoklis ir izmainījies, kas nepieļauj viņa atrašanos speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē ( blakus radušies jauni specifiski veselības traucējumi ) un, ja bērns ar savu uzvedību iestādē apdraud savu un citu bērnu dzīvību un veselību, ir neprognozējams savā rīcībā;

4.15.2. ja bērns ilgāk par 2 nedēļām neapmeklē bērnu iestādi bez attaisnojošiem iemesliem, par ko ir rakstiski brīdināti bērna vecāki;

4.15.3. ja 2 nedēļu laikā pēc noteikta termiņa (ne vēlāk par mēneša 20 datumu) vecāki nav nomaksājuši uzturmaksu ( par ko ir iepriekš brīdināti);

4.15.4. ja vecāki sistemātiski nepilda iestādes noteikumus, par ko viņi ir parakstījušies vienošanās līgumā ar iestādi.

Par lēmumu atskaitīt bērnu no pirmsskolas izglītības iestādes vecākiem paziņo rakstiski 5 dienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas. Lēmumu 30 dienu laikā var apstrīdēt, iesniedzot rakstveida iesniegumu ar pamatojumu Cēsu pilsētas domes Izglītības nodaļā.

4.16. Iestāde tiek slēgta vasarā 8 nedēļas (pedagoģisko darbinieku atvaļinājums, t.sk. arī 4 nedēļas tehniskā personāla atvaļinājums). Iestādes slēgšanas laiks tiek saskaņots ar Cēsu pilsētas domi un savlaicīgi izvietots pirmsskolas izglītības iestādē pie informācijas dēļa.

4.17. Pirmsskolas izglītības iestādē apgūstamo saturs noteikts licencētajās pirmsskolas izglītības programmās, kuras tiek īstenotas izglītības iestādē.

4.18. Īstenojot pirmsskolas izglītības saturu, iestāde nodrošina katra bērna personības veidošanas procesu caur attīstošās vides, dabas, bērna un sabiedrības mijiedarbību.

Audzināšanas un mācīšanas satura pamatā ir:

4.18.1. tautas pedagoģija, psiholoģija un mūsdienu zinātniskās atziņas;

4.18.2. nacionālās un novada īpatnības, tautas tradīcijas un folklora;

4.18.3. ikdienas saskarsme ar ģimeni, apkārtējiem cilvēkiem, dabu, priekšmetisko pasauli, sabiedriskās dzīves norisēm;

4.18.4. visos darbības veidos ar bērniem izmanto speciālās pedagoģijas metodes un materiālo bāzi, atbilstoši bērnu diagnozei, viņu attīstības līmenim;

4.18.5. pedagogi un speciālie pedagogi ir atbildīgi par mācīšanās programmas realizēšanu, metožu un līdzekļu efektivitāti;

4.18.6. pedagogi strādā ciešā sadarbībā ar runas un redzes speciālistiem, acu ārstu, medicīnas māsu - ortoptisti un citiem speciālistiem.

4.19. Pedagoģisko procesu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē nosaka pirmsskolas izglītības galvenie darba virzieni un ieteikumi, kurus akceptējusi LR Izglītības un zinātnes ministrija.

4.20. Pedagoģisko procesu pirmsskolas izglītības iestādē organizē un vada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja.

4.21. Mācību un audzināšanas jautājumu apspriešanai tiek veidota pedagoģiskā padome, kuras sastāvā ir visi pirmsskolas izglītības iestādes pedagoģiskie un medicīniskie darbinieki. Pedagoģisko padomi vada pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja un tās lēmumi stājas spēkā ar vadītājas rīkojumu.

4.22. Pirmsskolas izglītības iestādē pedagoģisko procesu papildina ārstnieciski profilaktiskais un korekcijas darbs.

4.22.1. Ārstnieciski profilaktisko darbu speciālajā pirmsskolas izglītības iestādē veic medicīniskie darbinieki saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šo nolikumu un pirmsskolas izglītības iestādes darba kārtības noteikumiem.

4.22.2. Speciālās pirmsskolas izglītības iestādes medicīniskie darbinieki ir pedagoģiskās padomes dalībnieki.

4.22.3. Medicīnas darbinieki sadarbībā ar pedagogiem un bērnu vecākiem, vai personām, kas realizē viņu varu:

4.22.3.1. veic bērnu izpēti;

4.22.3.2. sniedz konsultācijas pedagogiem un vecākiem par bērna attīstības traucējumiem un veselības stāvokli;

4.22.3.3. nepieciešamības gadījumā nodrošina bērnu nosūtīšanu uz ārstniecības iestādēm.

4.23. Pēc 5 gadīgo un 6 gadīgo bērnu obligātās sagatavošanas skolai programmas apguves bērnu atskaita no pirmsskolas izglītības iestādes ar iestādes vadītāja rīkojumu.

5. Izglītojamo tiesības un pienākumi

  1. Pamatojoties uz „Bērnu tiesību aizsardzības likumu” bērna tiesības, brīvības un

    

to aizsardzība, arī pienākumi ir noteikti, ņemot vērā bērna fiziskās un

intelektuālās nobriešanas pakāpi. Likums regulē pamatnosacījumus, saskaņā ar

kuriem kontrolējama bērna uzvedība un nosakāma viņa atbildība, tas reglamentē ne vien vecāku, bet arī visu valsts, pašvaldību, sabiedrisko organizāciju pienākumus un atbildību par bērnu tiesību nodrošināšanu, kas ir:

5.1.1. tiesības uz dzīvības, veselības un attīstības maksimālu aizsargāšanu;

5.1.2. uz nacionālās identitātes saglabāšanu;

5.1.3. uz tādiem dzīves apstākļiem un labvēlīgu sociālo vidi, kas nodrošina pilnvērtīgu un intelektuālo attīstību;

5.1.4. uz vienādām tiesībām iegūt izglītību atbilstoši katra spējām;

5.1.5. uz tiesībām būt pasargātam no fiziskās, garīgās un seksuālās

ekspluatācijas veidiem, kas jebkā varētu viņam kaitēt;

5.2. Tā kā bērns ir pilntiesīgs sabiedrības loceklis, tad viņa pienākumi pieaug atbilstoši vecumam, kam seko ģimene, izglītības iestāde un tie ir:

5.2.1. atbilstoši savam vecumam kopt sevi, un piedalīties mājas darbos;

5.2.2. ar cieņu izturēties pret saviem vecākiem, ģimenes locekļiem, vienaudžiem, kā arī citiem sabiedrības pilsoņiem;

5.2.3. mācīties un aktīvi darboties, atbilstoši savai fiziskai un garīgai attīstībai;

5.2.4. atkarībā no sava vecuma pakāpes, ievērot elementārās sadzīves un kulturālās uzvedības normas, kā arī savas grupas, iestādes iekšējas kārtības noteikumus ar kuriem bērna viņam saprotami iepazīstināts ģimenē un izglītības iestādē;

5.2.5. atkarībā no sava vecuma pakāpes sargāt un rūpēties par savu veselību un drošību;

5.2.6. ar cieņu izturēties pret savu valsti, tās simboliem un likumiem;

5.2.7. izmantojot savas tiesības neaizskart citu bērnu tiesības un intereses.

6. Vecāku tiesības un pienākumi

6.1. Vecāku / personu, kas realizē vecāku varu/ tiesības bērna izglītošanas nodrošināšanai ir:

6.1.1. slēgt ar izglītības iestādi savstarpējo vienošanās līgumu par bērna izglītošanu un aprūpi izglītības iestādē;

6.1.2. saņemt regulāru informāciju par bērna attīstības rādītājiem noteiktā laika periodā;

6.1.3. saņemt metodisku palīdzību bērna izglītošanas darbā;

6.1.4. ieteikt izveidot pirmsskolas izglītības iestādes padomi, piedalīties tās darba veidošanā un darbībā;

6.1.5. iepazīties ar izglītošanas un audzināšanas darba organizāciju iestādē;

6.1.6. ierosināt izglītības valsts inspektoram veikt pārbaudi pirmsskolas izglītības iestādē;

6.1.7. izteikt savus priekšlikumus, viedokli atzinības vai aizrādījuma veidā;

6.1.8. ieteikt nomainīt pedagogu, ja attieksmē pret darbu, nepilda Izglītības likumā un šajā nolikumā noteiktus darba pienākumus.

6.2. Atbilstoši Civillikuma noteikumiem un Bērnu tiesību deklarācijai vecāku pienākums ir:

6.2.1. nodrošināt aizsardzību bērna dzīvības saglabāšanai un veselības nostiprināšanai;

6.2.2. radīt iespējas un labvēlīgus apstākļus veselīgai un normālai fiziskai, garīgai un sociālai attīstībai savstarpējas cieņas apstākļos;

6.2.3. atbildēt un nodrošināt bērna izglītību un apmācību atbilstoši izglītības mērķiem;

6.2.4. rūpēties par bērna veselību, tās nostiprināšanu, nepieļaut neveselu bērnu ierašanos un uzturēšanos iestādē, tādejādi apdraudot citu bērnu veselību;

6.2.5. sagatavot bērnu patstāvīgai un atbildīgai dzīvei brīvā sabiedrībā;

6.2.6. ievērot bērna tiesības un brīvību;

6.2.7. ievērot prasības bērnam, lai izglītošanas un audzināšanas darbs attīstītu bērna personību.

6.3. Par vecāku pienākumu nepildīšanu vai vecāku varas ļaunprātīgu izmantošanu, bērna fizisku sodīšanu, kā arī cietsirdīgu izturēšanos pret bērnu, tiek informēta Bāriņtiesa un/vai policija, kas vecākus sauc pie likumā noteiktās atbildības.

6.4. Ievērot pirmsskolas izglītības iestādes noteikumus.

7. Iestādes darbinieku tiesības un pienākumi

7.1. Speciālo pirmsskolas izglītības iestādi vada vadītājs, kuru amatā ieceļ un atbrīvo no tā iestādes dibinātājs – Cēsu pilsētas dome un kurš strādā saskaņā ar dibinātāja izstrādātu darba līgumu un amata aprakstu.

7.2. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja tiesības:

7.2.1. noteikt iestādes darbinieku amata vienību skaitu, ievērojot Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumus, saskaņojot ar dibinātāju – Cēsu pilsētas domi;

7.2.2. pieņemt darbā un atbrīvot no darba pedagogus, medicīnisko un tehnisko personālu, slēdzot darba līgumus;

7.2.3. noteikt pedagoģisko darbinieku pienākumus un tiesības, atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas ieteikumus un darba samaksu saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem;

7.2.4. savu pilnvaru ietvaros, lemt par iestādes intelektuālo, finansu un materiālo līdzekļu izlietošanu;

7.2.5. ir tiesības norakstīt iestādes faktiskajos izdevumos iegādātos un iestādes darba nodrošināšanai un izsniegtos un izlietotos materiālus, mazvērtīgo inventāru un lietošanai nederīgo, nolietojušos pamatlīdzekļus, ja norakstīšanā pamatlīdzekļa atlikusī vērtība ir līdz Ls 500, - par komplektu (vienību) un atjaunošana nav iespējama vai ekonomiski neizdevīga (saskaņā ar eksperta slēdzienu).

  1. Iestādes vadītāja pienākumi:

   7.3.1. būt atbildīgam un nodrošināt iestādes vadību un darbību kopumā;

   7.3.2. atbildēt par bērnu dzīvības un veselības aizsardzību iestādē;

   7.3.3. atbildēt par Izglītības likuma, Vispārējās izglītības likuma, Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu izglītības iestādes darbību reglamentējošu normatīvo aktu ievērošanu;

   7.3.4. atbildēt par pirmsskolas izglītības iestādes darbības nodrošināšanu ar amatam atbilstošas

   kvalifikācijas darbiniekiem;

   7.3.5. atbildēt par pirmsskolas izglītības iestādes darbību reglamentējošo dokumentu izstrādi.

   7.3.6. veicināt pedagogu radošo izaugsmi un kvalifikācijas paaugstināšanu, labākās Latvijas un ārvalstu pieredzes popularizēšanu;

   7.3.7. atbildēt par pirmsskolas izglītības iestādes saimniecisko darbību, par drošības tehnikas, ugunsdrošības un sanitārās higiēnas normu un ieteikumu ievērošanu;

   7.3.8. atbildēt par pirmsskolas izglītības iestādes finansu un materiālo līdzekļu racionālu izmantošanu;

   7.3.9. radīt apstākļus bērna garīgai, intelektuālai, fiziskai aktivitātei, personības attīstībai;

   7.3.10. sniegt pārskatu par pirmsskolas izglītības iestādes darbu Cēsu pilsētas domei un iestādes padomei.

    

  2. Pedagoga tiesības:

   7.4.1. izstrādāt un piedāvāt pirmsskolas izglītības programmas, priekšmetu programmas;

   7.4.2. piedalīties un ņemt aktīvu dalību pedagoģiskās padomes darbā;

   7.4.3. saņemt valsts garantētu apmaksātu ikgadējo atvaļinājumu Darba likuma un Izglītības likumā noteiktajā kārtībā;

   7.4.4. saņemt radošā darba atvaļinājumu Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;

   7.4.5. izteikt priekšlikumus iestādes attīstībai, iekšējās kārtības nodrošināšanai;

   7.4.6. saņemt darba samaksu par paveikto darbu 2 reizes mēnesī (alga un avanss);

    

  3. Pedagoga pienākumi:

   7.5.1. atbildēt par bērna dzīvību un veselību, bērnam atrodoties pirmsskolas speciālajā izglītības iestādē;

   7.5.2. plānot pedagoģisko darbu saskaņā ar pirmsskolas izglītības programmu un šo nolikumu;

   7.5.3. pilnībā atbildēt par pedagoģisko darbu grupā;

   7.5.4. nodrošināt bērnu iespējas īstenot savas tiesības izglītības iestādē;

   7.5.5. organizēt svētkus, pasākumus;

   7.5.6. sekmēt un veicināt grupu nodrošinājumu ar mācību līdzekļiem, rotaļlietām, kas veido aktīvu, pedagoģiski un psiholoģiski pamatotu vidi bērna vispusīgai un harmoniskai attīstībai;

   7.5.7. pastāvīgi pilnveidot savu izglītību un profesionālo meistarību;

   7.5.8. ievērot bērna tiesības;

   7.5.9. prast un, ja nepieciešams, sniegt bērnam pirmo medicīnisko palīdzību;

   7.5.10. ievērot pedagoga profesionālās ētikas normas;

   7.5.11. savlaicīgi informēt iestādes vadītāju, medicīniskos darbiniekus un vecākus (aizbildņus) par izmaiņām bērna veselības stāvokli;

   7.5.12. regulāri konsultēt bērna attīstību, sniegt rekomendācijas par bērnu izglītošanu ģimenē;

   7.5.13. regulāri organizēt sapulces vecākiem (aizbildņiem);

   7.5.14. konsultēt skolotāja palīgus pedagoģiski psiholoģiskajos jautājumos sniegt praktiskus padomus darbā ar bērniem;

   7.5.15. piedalīties pedagoģiskās padomes sēdes darbā.

    

  4. Tehnisko darbinieku, medicīnas darbinieku un citu darbinieku tiesības un pienākumus nosaka speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītājs amata aprakstā.

    

 1. Izglītības iestādes padomes veidošanas kārtība un kompetence

  8.1. Sabiedrības, pašvaldību un vecāku sadarbības nodrošināšanai tiek izveidota iestādes padome. Tā darbojas saskaņā ar padomes nolikumu un tās sastāvā ir:

  8.1.1. iestādes vadītāja, metodiķe;

  8.1.2. pedagoģisko darbinieku pārstāvji;

  8.1.3. pašvaldības pārstāvis;

  8.1.4. bērnu vecāki – viens vai divi no katras grupas;

  8.1.5. citu organizāciju pārstāvji, ja tādus izvirza

  8.2. Iestādes padomi ievēl uz vienu gadu. Padomes nolikumu apstiprina iestādes vadītāja.

  1. Iestādes padome:

   8.3.1. aizstāv speciālās izglītības iestādes intereses valsts, pašvaldību un sabiedriskajās organizācijās;

   8.3.2. regulāri iepazīstas ar iestādes darbību un darba rezultātiem;

   8.3.3. veic perspektīvo plānošanu un analizē izglītošanas darbu iestādē;

   8.3.4. seko bērnu uzņemšanas kārtībai iestādē;

   8.3.5. izstrādā ieteikumus iestādes nolikuma izmaiņām;

   8.3.6. veicina iestādes saimniecisko darbību;

   8.3.7. risina iestādes sabiedrisko pasākumu organizatoriskos jautājumus.

    

  2. Iestādes padomi vada tās priekšsēdētājs, sēdes notiek ne retāk kā divas reizes gadā.

    

  3. Iestādes padomei nav tiesības atcelt vai mainīt iestādes vadītāja lēmumu.

    

9. Izglītības iestādes pedagoģiskās padomes veidošanas kārtība un kompetence

9.1. Iestādē tiek izveidota iestādes pedagoģiskā padome, kuras sastāvā ir vadītājs un visi pedagoģiskie un medicīniskie darbinieki. Tā darbojas saskaņā ar pedagoģiskās padomes nolikumu, kuru apstiprina iestādes vadītāja.

  1. Pedagoģiskās padomes darbā tiek ievēroti šādi principi

   9.2.1. objektivitāte;

   9.2.2. demokrātija;

   9.2.3. pedagoģiskā ētika;

   9.2.4. teorijas un prakses saistība.

    

  2. Pedagoģiskā padome ir galvenā pedagoģisko jautājumu risinātāja:

    

9.3.1. analizē un izvēlas izglītošanas programmu;

9.3.2. izvērtē efektīvākas izglītošanas, audzināšanas un korekcijas darba formas;

9.3.3. veicina pedagoģisko darbinieku radošās iniciatīvas attīstību, pašizglītību, veiksmīgas pedagoģiskās pieredzes popularizēšanu;

9.3.4. analizē iespējas vecāku (aizbildņu) izglītošanā, viņus pakāpeniski iesaistot iestādes pedagoģiskajā procesā;

9.3.5. izvērtē sadarbības formas, lai nodrošinātu speciālās pirmsskolas izglītības iestādes un sākumskolas pēctecību;

9.3.6. izvērtē sadarbības iespējas ar citām valsts pirmsskolas izglītības iestādēm un citu valstu pirmsskolas izglītības iestādēm.

10. Izglītības iestādes reglamentējošo dokumentu pieņemšanas kārtība

10.1. Iestāde saskaņā ar iestādes nolikumu izstrādā un pilnveido darba kārtības un citus noteikumus. Tos apstiprina iestādes vadītāja un pret parakstu iepazīstina darbiniekus.

11. Izglītības iestādes saimnieciska darbība

11.1. Iestādes vadītāja kopā ar Cēsu pilsētas domi plāno un nodrošina iestādes materiālo bāzi un saimniecisko vajadzību īstenošanu, ēku savlaicīgu kārtējo un kapitālo remontu.

11.2. Atbilstoši likumdošanai speciālās pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja ir tiesīga slēgt ar juridiskām un fiziskām personām līgumus par dažādu iestādei nepieciešamu darbu veikšanu

11.3. Speciālās pirmsskolas izglītības iestāde sniedz ēdināšanas, nakts grupu darba režīmu ar 5 darba dienām nedēļā, kā arī citus pakalpojumus, ja tas netraucē pirmsskolas programmas īstenošanā.

12. Izglītības iestādes finansēšana

12.1. Iestādes finansējums ir:

12.1.1. valsts budžeta līdzekļi saskaņā ar gadskārtējo likumu „Par valsts budžetu”;

12.1.2. pašvaldības budžeta asignējums;

12.1.3. papildu finansu līdzekļi, kurus iestāde var saņemt no juridiskām un fiziskām personām ziedojumu un dāvinājumu veidā.

13. Izglītības iestādes reorganizācijas un likvidācijas kārtība

13.1. Lēmumu par izglītības iestādes reorganizāciju vai likvidēšanu pieņem Cēsu pilsētas dome saskaņojot ar IZM.

14. Izglītības iestādes nolikuma grozīšanas kārtība

14.1. Grozījumus speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā var izdarīt pēc iestādes pedagoģiskās padomes priekšlikuma. Grozījumus speciālās pirmsskolas izglītības iestādes nolikumā apstiprina iestādes dibinātājs.

15. Citi tiesību aktos noteiktie speciālās izglītības iestādes pienākumi

  1. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde kārto lietvedību un iestādes arhīvu.

    

15.2. Speciālā pirmsskolas izglītības iestāde noteiktajā kārtībā sagatavo pārskatus atbilstoši Valsts statistikas pārvaldes noteiktajiem pārskatu paraugiem un iesniedz pašvaldības izglītības pārvaldei un LR Izglītības un zinātnes ministrijai.

Speciālo pirmsskolas izglītības iestādi dibina, reorganizē vai likvidē tās dibinātājs, saskaņojot ar Izglītības un zinātnes ministriju.

15.3. Iestāde savā darbībā ievēro pirmsskolas izglītības iestāžu higiēnas normas un noteikumus, ko apstiprinājusi LR Labklājības ministrija.

  1. Ugunsdrošības ievērošana iestādē tiek nodrošināta atbilstoši likumam par ugunsdrošību saskaņā ar LR Ministru kabineta noteikumiem.

    

  2. Atbildība par noteikumu ievērošanu ir pirmsskolas izglītības iestādes vadītājai vai vadītāja pienākumu izpildītājam, vadītājas prombūtnes laikā.

    

Saistošie noteikumi Nr. 1

“Par aģitācijas materiālu izvietošanu pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām”

Izdoti saskaņā ar likumu “Par pašvaldībām” 21.un 43.pantu

likumu "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms Saeimas vēlēšanām un

Eiropas Parlamenta vēlēšanām" 22.panta 3.daļu un

likumu "Par priekšvēlēšanu aģitāciju pirms pašvaldību vēlēšanām" 24.panta 3 daļu,

LR Ministru Kabineta 19.10.2004. noteikumiem Nr.859

“Noteikumi par maksu, kuru pašvaldība iekasē par aģitācijas materiālu izvietošanu

pirms Eiropas Parlamenta vēlēšanām, Saeimas vēlēšanām un pašvaldību vēlēšanām”

Aģitācijas materiāli- plakāti, izkārtnes, stendi u.c. Cēsu pilsētas domes 13.05.1999. Saistošajos noteikumos Nr.5 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību Cēsu pilsētā” minētie reklāmas nesēji objekti.

Deputātu kandidātu saraksta atbildīgā persona par aģitācijas materiālu izvietošanu – persona, kura ar Cēsu pilsētas Kultūras centru paraksta līgumu par aģitācijas materiālu izvietošanu Cēsu pilsētā.

 1. Izvietojot aģitācijas materiālus Cēsu pilsētā pilnībā jāievēro Cēsu pilsētas domes 13.05.1999. Saistošo noteikumu Nr.5 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību Cēsu pilsētā” noteikumi.

   

 2. Papildus Cēsu pilsētas domes 13.05.1999. Saistošo noteikumu Nr.5 “Par reklāmas, izkārtņu, sludinājumu un citu informatīvo materiālu saskaņošanas un izvietošanas kārtību Cēsu pilsētā” 2.10.punktā minētajiem aizliegumam izvietot informatīvos materiālus ar politiska rakstura tematiku Cēsu pilsētas administratīvās teritorijas robežās aizliegts:

  3.1. Vienības laukumā un skvērā aiz pieminekļa brīvības cīnītājiem līdz zemesgabalam Valmieras ielā 1 un zemesgabala Cēsīs, Valmieras ielā 1 pieguļošajā teritorijā 30 m attālumā no ielu braucamās daļas ārējās malas;

  3.2. kapsētu teritorijās un tam pieguļošajās teritorijās 50 m attālumā no kapsētu robežas;

  3.3. pašvaldības iestāžu telpās un teritorijās un tām pieguļošajās teritorijās 30 m no iestādes teritorijas robežas;

  3.4. veselības aizsardzības iestāžu telpās un teritorijās, un šīm teritorijām piegulošajās teritorijās 30 m no iestādes teritorijas robežas.

   

 3. Deputātu kandidātu saraksta atbildīgajai personai par aģitācijas materiālu izvietošanu jānodrošina, ka aģitācijas materiāli tiek noņemti 3 dienu laikā no reklāmas izvietošanas līguma termiņa beigām vai vēlēšanu dienas, vai nelikumīgi izvietoto aģitācijas materiālu konstatēšanas fakta, pretējā gadījumā atbildīgā persona var tikt saukta pie administratīvās atbildības par šo noteikumu pārkāpšanu.

   

 4. Kontrole par aģitācijas materiālu izvietošanu Cēsu pilsētā ir Cēsu pilsētas Kultūras centram.

   

 5. Kontroli par šo noteikumu ievērošanu Cēsu pilsētā veic Cēsu pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas, par konstatētajiem pārkāpumiem atbildīgajai personai par aģitācijas materiālu izvietošanu sastādot administratīvā pārkāpuma protokolu.

   

 6. Administratīvo pārkāpumu lietas, pamatojoties uz administratīvā pārkāpuma protokoliem, izskata Cēsu pilsētas domes Administratīvā komisija.

   

 7. Par šo noteikumu pārkāpšanu atbildīgajai personai par aģitācijas materiālu izvietošanu tiek uzlikts naudas sods Ls 50,=.

 Maksas pakalpojumi Cēsu Centrālajā bibliotēkā 2005.gadā

 1. Vienreizējā bibliotēkas lietotāja gada maksa Ls 0,50

  1.1.Vienreizējā lietotāja gada maksa bērnu literatūras nodaļā Ls 0,20

 2. Kavējuma (soda) nauda – par katru kavētu dienu pēc noteiktā termiņa Ls 0,01
 3. Maksas abonements – par 1 iespieddarbu uz 7 dienām Ls 0,30
 4. Starpbibliotēku abonementa pakalpojums –

  - iespieddarba pasūtīšana no citām valsts bibliotēkām Ls 0,30

 5. Kopēšanas pakalpojumi –

  - A4 formāta 1 lpp Ls 0,04

  - A3 formāta 1 lpp Ls 0,08

 6. Printēšanas pakalpojumi – teksts 1 lpp:

melnbalta izdruka Ls 0,05

krāsaina izdruka Ls 0,20

 • teksts attēls: krāsains:

1/25 Ls 0,20

1/50 Ls 0,40

1/75 Ls 0,60

1/100 Ls 0,80

 1. Interneta lasītavas pakalpojumi par 1 stundu Ls 0,40
 2. Bibliotekāra tehnika – veidlapas:
 • lasītāju formulāri Ls 0,12
 • lasītāju kartes Ls 0,03
 • katalogu kartiņas Ls 0,01
 • lasītāju reģistrācijas kartiņas Ls 0,01

   

Ar veidlapām tiek apgādātas rajona bibliotēkas.

Šie maksas pakalpojumi noteikti saskaņā ar LR Bibliotēku likuma 16.panta 9.punktu un Cēsu Centrālās bibliotēkas nolikumu:

“Izmantojot maksas pakalpojumu, ziedojumu vai dāvinājumu, kā arī saimnieciskās darbības rezultātā iegūtos līdzekļus bibliotēkas darbības attīstīšanai – darbinieku profesionālo zināšanu pilnveidošanai, zinātniskās pētniecības darba nodrošināšanai, bibliotēkas krājumu palielināšanai, darbinieku materiālai stimulēšanai un darba procesu uzlabošanai.”

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv