Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.aprīlis   Vārda dienu svin: Valērija, Žubīte, Alla
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  Grozījumi Nr.7.1.
  Grozījumi Nr.2
  Grozījumi Nr.3
  Grozījumi Nr.4
  Grozījumi Nr.1
  Grozījumi Nr.5
  Grozījumi Nr.6
  Grozījumi Nr.10
  Grozījumi Nr.9
  Grozījumi Nr.11
  Grozījumi Nr.8
  Grozījumi Nr.7.2.
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Grozījumi> Grozījumi Nr.1> Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. Grozījumi Nr.1


Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. Grozījumi Nr.1


» Paskaidrojuma raksts

» Apbūves noteikumi

 

 


 

Paskaidrojuma raksts


 

1. Ievads.


 

Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumi teritorijas daļai, kura ietver zemes gabalu Lāču ielā 2, Cēsīs, izstrādāti pēc minētā zemes gabala īpašnieka Edvīna Vasera ierosinājuma, saskaņā ar :

Teritorijas plānošanas likumu (pieņemts 22.05.2002.);

LR Ministru kabineta noteikumiem Nr.883 “Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas noteikumi” (19.10.2004.);

Aizsargjoslu likumu (pieņemts 03.11.1997.);

Cēsu pilsētas saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”.


 

2.Teritorijas pašreizējās izmantošanas apraksts un teritorijas attīstības priekšnoteikumi.


 

  Spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā zemes gabals Lāču ielā 2, Cēsīs, atrodas zemes lietošanas veidu zonās “mazstāvu dzīvojamā apbūve” un “mazstāvu dzīvojamā apbūve, kurā pieļaujama komercdarbība un sabiedriskā darbība”, robeža starp kurām nav skaidri noteikta ar zemes gabala robežu vai kādu dabā redzamu šķērsli.

Pašreiz teritorija ir neapbūvēta, klāta ar dabiski veidojušos apaugumu – zālāju un krūmāju. Reljefs līdzens (augstuma atzīmes 118.59 līdz 120.80 m v.j.l.), ar nelielu kritumu ziemeļu virzienā.

Saskaņā ar inženierģeoloģiskās rajonēšanas faktisko materiālu karti (izstrādāta institūtā “Pilsētprojekts“ 1987.gadā), zemes gabals atrodas celtniecībai nosacīti labvēlīgā rajonā (zona IIa kartes lapā Nr.2) , kurā varētu pastāvēt augsts gruntsūdeņu līmenis, maldu gruntsūdeņu veidošanās. Lai teritoriju varētu izmantot apbūvei, jāizbūvē drenāžas sistēma. Vizuāli vērtējot, nav redzamas grunts erozijas vai pārpurvošanās pazīmes.

Teritorijai labs nodrošinājums ar inženierkomunikācijām – līdzās atrodas elektrolīnijas, ūdensvads, saimnieciskā kanalizācija, lietus kanalizācija, sakaru kanalizācija, paredzēta vidēja spiediena gāzes vada izbūve Piebalgas ielā. Tuvākajā apkārtnē nav pieejama centralizēta siltumapgāde.

Teritorijai ir aprobežojumi – to skar elektropārvades līnija gar Lāču ielu ar apgrūtinājuma joslu 2,5m katrā pusē no līnijas ass, teritoriju šķērso vietējas nozīmes sakaru kabelis ar apgrūtinājuma joslu 2,5m katrā pusē no kabeļa ass. Zemes gabala robežās atrodas poligonometrijas punkts.

Tā kā zemes gabals nav apgūts, kā arī tajā neatrodas lieli koki vai veidoti stādījumi, tas aktīvi neietekmē Piebalgas ielas ainavu.

Zemes lietošanas mērķis zemes gabalam Lāču ielā 2, Cēsīs (saskaņā ar Valsts zemes dienesta zemes lietošanas mērķu klasifikatoru), noteikts 1998.gadā un tas ir individuālā dzīvojamā apbūve.

  Saskaņā ar Cēsu pilsētas spēkā esošo teritorijas plānojumu, apskatāmā teritorija robežojas ar divām maģistrālajām ielām – radiālo maģistrāli Piebalgas ielu un lokveida maģistrāli Ata Kronvalda ielu, kā arī vietējas nozīmes ielu – Lāču ielu. Zemes gabala platums galā, kuru iekļauj ielas, ir 14,32 m. Saskaņā ar plānojuma apraksta daļā sniegtajiem datiem, Piebalgas iela ir otrā noslogotākā iela pēc satiksmes intensitātes Cēsu pilsētā (ārpus centra zonas). Piebalgas ielas krustojums ar Ata Kronvalda ielu ir viens no 17 bīstamākajiem krustojumiem Cēsīs pēc avāriju statistikas datiem.

Lai līdz šim neapgūtā teritorija attīstītos, tai jānosaka zemes lietošanas veids, atbilstošs izvietojumam pie ielām ar ļoti lielu esošo un perspektīvo satiksmes intensitāti, kurā atļautās izmantošanas nebūtu pretrunā ar Cēsu pilsētas pārējās teritorijas plānojumu, kā arī apmierinātu sabiedrības un zemes gabala īpašnieka intereses.


 

3. Teritorijas attīstības mērķi un virzieni.

  Teritorijas attīstības mērķis ir vides līmeņa celšana un ekonomiskā attīstība, kas celtu arī pilsētas kopējo vides kvalitātes un ekonomiskās rosības līmeni, maģistrālo Piebalgas un Ata Kronvalda ielu ainavu pilnveidošana.

Teritoriju ieteicams attīstīt kā sabiedrisku centru, darījumu vai komerciāla rakstura teritoriju, vienlaicīgi nodrošinot pilsētas apzaļumošanas un apstādījumu veidošanas programmu.


 

4. Teritorijas plānojuma grozījumu risinājumi.

Ievērojot to, ka spēkā esošajā Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā robeža starp zemes lietošanas veidu zonām apskatāmajā teritorijā nav noteikta pa kādu konkrētu robežu – zemes gabala vai dabā esošu, rodas neskaidrības par tās atrašanās vietu, tāpēc visu zemes gabalu nepieciešams iekļaut vienā zemes lietošanas veidu zonā.

Teritorijas plānojuma grozījumi paredz teritoriju, kura ietver zemes gabalu Lāču ielā 2, Cēsīs, iekļaut zemes lietošanas veidu zonā “sabiedriska rakstura objektu apbūve un komercapbūve” (violets svītrojums plānotās izmantošanas plānā, apzīmējums G). Tās galvenais izmantošanas veids - sabiedriskas nozīmes objektu apbūve un komerciāla rakstura objektu apbūve. Šajās teritorijās atļauta izglītības un zinātnes iestāžu apbūve, ārstniecības, veselības un sociālās aprūpes iestāžu apbūve, valsts un pašvaldību pārvaldes iestāžu apbūve, kultūras iestāžu, sporta būvju apbūve, sabiedrisko organizāciju un biedrību ēku apbūve, reliģisko iestāžu ēku apbūve, sakaru un masu mēdiju objektu un iestāžu apbūve, tirdzniecības kompleksu, veikalu un sadzīves pakalpojumu objektu apbūve, darījumu iestāžu, viesnīcu, moteļu ēku apbūve, restorānu, kafejnīcu, bāru apbūve, auto apkalpes objektu apbūve, vietējas nozīmes inženiertehniskās apgādes objektu apbūve, kā arī autoostas un dzelzceļa stacijas, dzīvokļi kā palīgizmantošana, parku, skvēru, meža parku un citu rekreācijas objektu teritorijas, degvielas vai gāzes uzpildes stacijas, autostāvvietas. Konkrēti šo teritoriju no piedāvātā atļauto izmantošanu spektra nav iespējams izmantot dzelzceļa stacijas būvniecībai, jo nav paredzēta dzelzceļa attīstība šajā virzienā.

Ņemot vērā intensīvo transporta kustību gar šo teritoriju, apskatāmās teritorijas šauro, izstiepto konfigurāciju, nav vēlama tālāka dzīvojamā apbūves attīstība maģistrālo ielu virzienā, jo pilsētā ir plašas neapgūtas teritorijas rajonos, kuros nav jāveic pasākumi dzīvojamās apbūves norobežošanai no ielām ar pārāk intensīvu satiksmi, lai panāktu dzīvojamās vides kvalitātes uzlabošanu.

Atdalot dzīvojamai apbūvei vēl kādu zemes gabalu teritorijas platākajā daļā starp Piebalgas un Lāču ielām, kas robežojas ar esošo dzīvojamo apbūvi, atliktu ļoti šaurs zemes gabals, kurā, ievērojot būvlaides, būtu neiespējami izvietot kādu sabiedriskas nozīmes vai komerciāla rakstura objektu, tāpēc zemes gabalu vēlams tālāk nesadalīt.

Daļa no zemes gabala, kas pieguļ Ata Kronvalda un Piebalgas ielu krustojumam, saskaņā ar izstrādāto apļveida krustojuma, kas nodrošinātu satiksmes drošības uzlabojumu šajā krustojumā, veidošanas priekšlikumu (izstrādājis E.Daniševska birojs pēc Cēsu rajona padomes pasūtījuma), tiek iekļauta ielu sarkanajās līnijās.

Drīzumā tiks uzsākta Piebalgas ielas rekonstrukcija, kas ietvers arī elektropārvades līniju un ielas apgaismojuma līniju rekonstrukciju. Gar abām maģistrālajām ielām perspektīvā paredzēti veloceliņi.

Virsūdeņu novadīšanai netiek paredzēti atklāti grāvji, tie novadāmi Piebalgas ielas lietus kanalizācijas sistēmā, atkarībā no izvēlētā objekta, ja to paredzēs projektēšanas un vides aizsardzības normas, tos iepriekš attīrot.

Lai veidotu vidi, kura būvapjomu izmēru ziņā būtu līdzsvarota ar apkārtējo dzīvojamo māju apbūvi, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumos tiek paredzēta no vispārējā zemes lietošanas veidu zonas “sabiedriska rakstura objektu apbūve un komercapbūve” gadījuma atšķirīgi apbūves blīvuma un augstuma rādītāji, kā arī ievērtēta nepieciešamība norobežot blakus esošo dzīvojamo apbūvi no sabiedriskās un komercapbūves zonas (žoga, apstādījumu joslas pielietošana), grafiskajā attēlojumā apzīmējot ar simbolu G1.

Ielu aizsargjoslu platums, kuras tiek noteiktas kā būvlaides attālums no ielas sarkanās līnijas līdz apbūvei, ir 12m maģistrālajām Ata Kronvalda un Piebalgas ielām, 6m vietējas nozīmes ielai – Lāču ielai.

Sagatavoja: Z.Jēkabsone


 


 

 


 

APSTIPRINĀTS

Cēsu pilsētas domes sēde

24.11.2005.,prot.Nr.27, 31.punkts

Saistošie noteikumi Nr.17
 “Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma 2005.-2017. grozījumi Nr.1”
.
 I.daļa. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi.

 1. Šie saistošie noteikumi attiecas uz Cēsu pilsētas teritorijas plānojuma grozījumiem teritorijai, kas ietver zemes gabalu Lāču ielā 2, Cēsīs, un ietver tikai tās normas, kas ir individuālas vai atšķirīgas no 2005.gada 9.jūnija saistošajiem noteikumiem Nr.9 ”Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.”.

 2. Teritorija, uz kuru attiecas šie teritorijas plānojuma grozījumi, tiek iekļauta zemes izmantošanas teritoriju veida (zonējuma), atbilstoši to galvenajai izmantošanai, zonā “sabiedrisko objektu apbūve un komercapbūve”, apzīmēta ar violetu svītrojumu plānā, ar jaunizveidotu papildus apzīmējumu G1, kurā atšķiras prasības apbūvei, labiekārtojumam un zemes gabalu platībai.

 3. Pieguļošo ielu platumi sarkanajās līnijās tiek noteikti sekojoši:

Piebalgas iela – 20 m;

Ata Kronvalda iela – 18 m;

Lāču iela - 10 m.

 1. Zemes gabala tālāka sadalīšana ir aizliegta, robežas pārkārtojamas tikai ielas teritorijas sarkanajās līnijās atsavināšanas gadījumā.

 2. Prasības apbūvei:

Apbūves blīvums – līdz 30% no zemes gabala kopējās platības;
Apbūves intensitāte – līdz 75 % no zemes gabala kopējās platības;
Maksimālais stāvu skaits – divi pilni stāvi ar pieļaujamu jumta izbūvi;

Minimālā brīvā teritorija – 20 % no zemes gabala kopējās platības.

 1. Robežžogs ar blakus esošo apbūves zemes gabalu drīkst būt necaurskatāms, ne augstāks par 2.0 m.

 2. Ēku un būvju arhitektoniskajam veidolam un pielietotajiem apdares materiāliem jābūt atbilstošiem pilsētas maģistrālo ielu pievilcīga vizuālā tēla veidošanai.

 3. Prasības apzaļumošanai:

Apzaļumošana veicama tikai saskaņā ar Cēsu pilsētas ainavu arhitekta norādījumiem, iekļaujoties Piebalgas ielas ainavas veidošanas koncepcijā, uz saskaņota projekta pamata;

Gar robežu ar blakus esošo apbūves zemes gabalu veidojama stādījumu josla, kuras platums nosakāms plānošanas un arhitektūras uzdevumā konkrētam objektam.

 1. Virsūdeņu savākšanas un attīrīšanas sistēmu projektēšana un izbūve veicama atbilstoši normatīvajiem aktiem, uzsākot konkrēta objekta projektēšanu un izbūvi.

 2. Komerciāla rakstura objektu apbūvei pirms tehniskā projekta izstrādes jāveic ietekmes uz vidi sākotnējais novērtējums.

 

 

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv