Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 2.aprīlis   Vārda dienu svin: Imgarde, Irmgarde
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Cēsu pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr. 13 “CĒSU PILSĒTAS Pašvaldības NOLIKUMS”
Skatīt domes shēmu šeit.

Apstiprināti ar Cēsu pilsētas domes 22.09.2005.
sēdes lēmumu (prot. Nr. 22, p.Nr.1)
Grozījumi izdarīti 15.12.2005.,prot.Nr.28, 61.punkts
Grozījumi izdarīti 09.02.2006., prot.Nr.3, 44.punkts, lēmums Nr.70

 

 

Cēsu pilsētas domes Saistošie noteikumi Nr. 13
“CĒSU PILSĒTAS Pašvaldības NOLIKUMS” 
izdoti saskaņā ar likuma “Par pašvaldībām” 21.p.1.d. 1.p. un 24.p.
 1. Vispārējie noteikumi
 1. Cēsu pilsēta ir vienota nedalāma teritorija.
 2. Cēsu pilsētas iedzīvotāju pārstāvību nodrošina to ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Cēsu pilsētas dome, turpmāk tekstā Dome, kas:
  1. pieņem lēmumus;
  2. nosaka pašvaldības institucionālo struktūru;
  3. lemj par autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu īstenošanu un par kārtību, kādā nodrošina pašvaldībai deleģēto valsts pārvaldes funkciju un pārvaldes uzdevumu izpildi;
  4. izstrādā un izpilda pašvaldības budžetu;
  5. atbilstoši kompetencei ir atbildīga par pašvaldības institūciju tiesisku darbību un finanšu līdzekļu izlietojumu.
 1. Pašvaldība un Dome savas funkcijas pilda pamatojoties uz likumu “Par pašvaldībām”, šo nolikumu, pašvaldības lēmumiem un citiem normatīvajiem aktiem.
 2. Papildus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajām funkcijām, Dome:
  1. organizē Cēsu pilsētas attīstības programmas izstrādi un nosaka galvenos attīstības virzienus;
  2. nosaka budžeta prioritātes pārskata gadam un perspektīvā;
  3. izstrādā vienotu metodiku finanšu līdzekļu sadalei pakļautības iestādēm, ievērojot tās:
   1. darbības nodrošinājumu;
   2. attīstības iespējas;
   3. sociālās garantijas.
 3. Dome savas darbības atklātību nodrošina ar:
  1. iedzīvotāju apkalpošanas centru;
  2. plašsaziņas līdzekļiem;
  3. E- pārvaldi.
 1. PAŠVALDĪBAS PĀRVALDES STRUKTŪRA
 1. Dome, atbilstoši likumam “Pilsētas domes, novada domes un pagasta padomes vēlēšanu likums”, sastāv no 11 (vienpadsmit) deputātiem.
 2. Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu Domes lēmumprojektus, Dome no pašvaldības deputātiem ievēl:
  1. Finanšu komiteja 5 deputātu sastāvā;
  2. Tautsaimniecības komiteju ne vairāk kā 5 deputātu sastāvā;
  3. Sociālo lietu komiteju ne vairāk kā 5 deputātu sastāvā;
  4. Izglītības, kultūras un sporta komiteju ne vairāk kā 5 deputātu sastāvā.
 3. Nepieciešamības gadījumā Dome izveido citas pastāvīgās komitejas.
 4. Domes deputāti var veidot politiskas grupas (frakcijas).
 5. Administrācija ir pašvaldības izpildorgāns, kas nodrošina Domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu. Domes pārvaldes struktūra Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma pielikumā Nr.1.
 6. Pašvaldība ar savu lēmumu izveido iestādes un aģentūras – skat. Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma pielikumā Nr.2. Dome apstiprina iestāžu nolikumu, budžetu, gada pārskatu, darbinieku amata vienību sarakstu, iestāžu vadītāju algu likmes.
 7. Pašvaldība ir kapitāldaļu turētāja kapitālsabiedrībās - Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma pielikumā Nr.3. Domes izveidoto pašvaldības kapitālsabiedrību tiesības, darbības principi un pārvalde tiek noteikta statūtos, kurus apstiprina Dome. Kapitālsabiedrību vadītāju algu likmes nosaka kapitāldaļu turētāja pārstāvis.
 8. Pašvaldību iestādes, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājus amatā ieceļ un atbrīvo no amata Dome. Pašvaldību iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību vadītājus amatā ieceļ konkursa kārtībā. Konkursu organizē, izstrādā konkursa nolikumu, to apstiprina, un pretendentu iesniegtos dokumentus un to kandidatūras atbilstību konkursa nolikumā noteiktajām prasībām izvērtē Personāla atlases komisija, kura par pretendenta izvēli informē to pastāvīgo komiteju, kuras pakļautībā, pārraudzībā vai pārziņā atrodas attiecīgā pašvaldības iestāde, aģentūra vai kapitālsabiedrība.
 9. Pašvaldība ir dalībnieks biedrībās (nodibinājumos) - Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma pielikumā Nr.4.
 10. Atsevišķu pašvaldības funkciju un uzdevumu pildīšanai ar Domes lēmumu vai administrācijas rīkojumu no deputātiem, administrācijas darbiniekiem un attiecīgās pašvaldības iedzīvotājiem izveido komisijas, padomes, darba grupas- Cēsu pilsētas pašvaldības nolikuma pielikumā Nr.5.
 11. Komisiju, padomju un darba grupu darbību reglamentē Domes apstiprināti komisiju, padomju un darba grupu nolikumi, izņemot gadījumus, ja to darbību reglamentē likumi vai Ministru kabineta noteikumi vai komisija, padome, darba grupa izveidota uz noteikta uzdevuma izpildi. Nolikumos norāda komisiju, padomju un darba grupu izveidošanas kārtību, kompetenci, rīcībspēju, organizatoriskās un tehniskās apkalpošanas kārtību, padotību, un citus jautājumus, kurus pašvaldības Dome uzskata par svarīgiem. Par piedalīšanos komisijas, padomes un darba grupas sēdēs, kā arī par tām uzdoto pienākumu pildīšanu Domei ir tiesības noteikt atlīdzību. Darbam komisijās, padomēs un darba grupās var pieaicināt speciālistus.
 12. Pašvaldības institūciju finansiālās darbības, tiesiskuma un lietderības kontrolei, saskaņā ar Domes apstiprinātu nolikumu, darbojas Domes iekšējais revidents.
 13. Lai kontrolētu Domes finanšu līdzekļu izlietošanu atbilstoši apstiprinātajam budžetam un tāmēm un finanšu līdzekļu, kustamās vai nekustamās mantas apsaimniekošanu atbilstoši Domes lēmumiem un iedzīvotāju interesēm, revīzijas pārskatu sagatavošanai un atzinumu sniegšanai par saimnieciskā gada pārskatu, Dome uzaicina auditorfirmu vai zvērinātus revidentus, kuri veic pārbaudes ne retāk kā reizi gadā. Auditorfirmām vai zvērinātiem revidentiem par darbu maksā no Domes budžetā paredzētajiem līdzekļiem.
 14. Finanšu gadam noslēdzoties, pašvaldības iestādes, aģentūras un kapitālsabiedrības likumā noteiktā kārtībā sagatavo un iesniedz Domei apstiprināšanai saimnieciskā gada pārskatu.
 15. Darbinieku algu likmes nosaka saskaņā ar Domes nolikumu “Par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Cēsu pilsētas domes darbiniekiem”.
 16.  

  III DOMES PRIEKŠSĒDĒTĀJA, PRIEKŠSĒDĒTĀJA VIETNIEKA UN IZPILDDIREKTORA PILNVARAS

 17. Domes darbu vada Domes priekšsēdētājs.
 18. Domes priekšsēdētājam ir viens vietnieks.
 19. Domes priekšsēdētaja un priekšsēdētāja vietnieka amats ir atalgots. Amatalgu un piemaksas nosaka atbilstoši nolikumam “Par darba samaksas kārtību un sociālajām garantijām Cēsu pilsētas domes darbiniekiem”.
 20. Domes priekšsēdētāja, priekšsēdētāja vietnieka un izpilddirektora amata pildīšana nav savienojama ar citu algotu darbu, izņemot likumā “Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā” noteiktajos gadījumos.
 21. Domes priekšsēdētājs, papildus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajiem pienākumiem:
  1. ir politiski un tiesiski atbildīgs par Domes darbu;
  2. koordinē deputātu, administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību;
  3. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Domi tiesā, attiecībās ar valsti un citām pašvaldībām, dalībnieku un kreditoru sapulcēs;
  4. rīkojas ar pašvaldības mantu Domes lēmumā noteiktā kārtībā un ietvaros, un Domes apstiprinātā budžeta ietvaros ar finanšu resursiem, t.sk., ar pirmā paraksta tiesībām atver un slēdz kontus bankā un rīkojas ar naudas līdzekļiem tajos, ar pašvaldībai pārskaitāmiem sertifikātiem un slēdz visa veida saimnieciskos darījumu ar juridiskām un fiziskām personām;
  5. nepieciešamības gadījumā rīkojas ar finanšu līdzekļiem summā līdz Ls 1000,- no budžetā nesadalītajiem līdzekļiem, par to nākamajā sēdē informējot Domi;
  6. ne retāk kā vienu reizi gadā sniedz pārskatu par savu pienākumu izpildi un darbību Domē;
  7. saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām”, pilda kapitāldaļu turētāja pārstāvja pienākumus un paraksta darba līgumus ar kapitālsabiedrības valdes locekļiem;
  8. ar rīkojumu izveido iepirkuma komisijas un darba grupas terminētu un noteiktu uzdevumu veikšanai;
  9. organizē fizisku un juridisku personu iesniegumu apriti Domes struktūrvienībās;
  10. veic citus pienākumus, kas paredzēti likumos, Ministru kabineta noteikumos, Domes lēmumos un šajā nolikumā.
 22. Domes priekšsēdētāja vietnieks:
  1. pilda Domes priekšsēdētāja pienākumus viņa prombūtnes laikā vai viņa uzdevumā, kā arī pilda citus pienākumus likumā paredzētajos gadījumos;
  2. organizē administrācijas darbinieku un pašvaldības institūciju darbību pakalpojumu sniegšanai;
  3. iesniedz Domes priekšsēdētājam priekšlikumus izveidot darba grupas un komisijas savu pienākumu un tiesību realizācijai, iesaistot tajās pašvaldības administrācijas, iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību darbiniekus, kā arī pieaicinātos speciālistus un pašvaldības teritorijas iedzīvotājus;
  4. ne retāk kā vienu reizi gadā sniedz pārskatu par savu pienākumu izpildi un darbību Domē;
  5. rīkojas ar pašvaldības mantu Domes lēmumā noteiktā kārtībā un ietvaros, un Domes apstiprinātā budžeta ietvaros ar finanšu resursiem, t.sk., ar otrām pirmā paraksta tiesībām atver un slēdz kontus bankā un rīkojas ar naudas līdzekļiem tajos, ar pašvaldībai pārskaitāmiem sertifikātiem;
  6. pilda ar Domes lēmumiem noteiktos uzdevumus, kuri nav paredzēti iepriekš minētos punktos;
  7. bez īpaša pilnvarojuma pārstāv Domi (tiesā, valsts un pašvaldību institūcijās, dalībnieku un kreditoru sapulcēs u.c.);
  8. saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitalsabiedrībām” pilda kapitāldaļu turētāja pārstāvja pienākumus un paraksta darba līgumus ar kapitālsabiedrības valdes locekļiem;
  9. veic citus Domes priekšsēdētāja uzdotus uzdevumus.
 23. Izpilddirektors Domes nolikuma noteiktajā kārtībā ir atbildīgs par pašvaldības administrācijas darbinieku, pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību darbu.
 24. Pašvaldības administrācijas vadītājs ir izpilddirektors, kurš, papildus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajiem pienākumiem:
  1. saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju, pieņem darbā, pārceļ un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus, organizē pašvaldības administrācijas darbinieku darbu, izlemj jautājumus par darbinieku disciplinārsodīšanu, dod rīkojums Domes pārvaldes darbiniekiem;
  2. saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju, paraksta koplīgumu ar pašvaldības administrācijas darbiniekiem;
  3. organizē Domes lēmumu izpildi un ir tiesīgs iesniegt priekšlikumus Domes pastāvīgajās komitejās;
  4. iesaka kapitāldaļu turētāja pārstāvim atbrīvot no amata pašvaldības kapitālsabiedrību vadītājus,
  5. iesniedz kapitāldaļu turētāja pārstāvim priekšlikumus par pašvaldības kapitālsabiedrību izveidošanu, reorganizēšanu un likvidēšanu;
  6. nodrošina Domes iepirkumu veikšanas tiesiskumu;
  7. sagatavo priekšlikumus iesniegšanai Cēsu pilsētas pašvaldības mantas atsavināšanas komisijā par pašvaldības īpašumu atsavināšanu;
  8. paraksta saimnieciskos līgumus, ja attiecīgā līguma kopējā līguma summa nepārsniedz Ls 5000,- bez Domes priekšsēdētāja saskaņojuma, bet pārsniedzot Ls 5000,- tikai ar Domes priekšsēdētāja akceptu;
  9. organizē teritorijas attīstības programmas, teritorijas plānojuma, publiskā pārskata un budžeta projektu izstrādi un iesniedz tos apstiprināšanai Domei;
  10. ne retāk kā vienu reizi gadā sniedz pārskatu Domei par savu pienākumu izpildi un darbību, kā arī pēc Domes vai priekšsēdētāja pieprasījuma sniedz ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem;
  11. ir tiesīgs saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likumu pilnīgi vai daļēji pārņemt administrācijas lietvedībā esošu lietu savā kompetencē;
  12. pēc kārtējām Domes vēlēšanām un priekšsēdētāja amata zaudēšanas gadījumā organizē dokumentācijas un materiālo vērtību nodošanu jaunajam Domes priekšsēdētājam;
  13. saskaņā ar Domes lēmumiem veic citus pienākumus.
 25. Domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks var atkāpties no ieņemtā amata, rakstveidā paziņojot par to Domei. Šajā gadījumā Domes priekšsēdētājs vai viņa vietnieks turpina pildīt savus pienākumus līdz nākamajai Domes sēdei, kad viņa pilnvaras izbeidzas neatkarīgi no tā, vai šajā sēdē tiek ievēlēts jauns Domes priekšsēdētājs, vai viņa vietnieks.
 26. Domes priekšsēdētāja vai Domes priekšsēdētāja vietnieka atbrīvošanu var ierosināt LR spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un noteiktajā kārtībā.
 27. IV DOMES PASTĀVĪGO KOMITEJU KOMPETENCE,

  TO DARBA ORGANIZĀCIJA UN NODROŠINĀJUMS

 28. Vēlot komiteju locekļus, priekšroka tiek dota principam, ka deputāts izvēlas komiteju atbilstoši interesēm un vēlmēm. Ja domstarpību gadījumā šo principu nav iespējams ievērot, komitejās ievēl pēc proporcionalitātes principa. Katram deputātam jābūt vismaz vienas komitejas loceklim.
 29. Komiteju darbs notiek atklātās sēdēs. Atsevišķu jautājumu izskatīšanā var pieaicināt ieinteresētās personas un speciālistus ar padomdevēja tiesībām.
 30. Lēmumu projektus, kas saistīti ar finansiālajiem jautājumiem, nodod izskatīšanai Finanšu komitejai. Finanšu komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Domes izpilddirektors un pašvaldības administrācijas darbinieki, kuri sagatavojuši lēmuma projektu izskatīšanai komitejas sēdē, un ieinteresētās personas. Papildus likumā “Par pašvaldībām” noteiktajam, Finanšu komitejas kompetencē ir izskatīt jautājumus par:
 31. (otrais teikums izslēgts ar Cēsu pilsētas domes 15.12.2005., (prot.Nr.28) lēmumu)

  1. amatpersonu, iestāžu, aģentūru, valžu, padomju, komisiju, darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un projektus;
  2. pašvaldības budžeta izpildi, iesniedzot informāciju par līdzekļu izlietojumu līdz 1.jūlijam, 1.oktobrim un 1.janvārim.
  3. ikmēneša atskaiti par budžeta izpildi, pamatojoties uz deputātu rakstisku pieprasījumu atbilstoši Valsts kases noteiktajai formai;
  4. licenču izsniegšanu tirdzniecībai un patentu izsniegšanu individuālā darba veicējiem;
  5. pašvaldības iestāžu maksas pakalpojumu noteikšanu un to apmēru;
  6. nepieciešamajiem grozījumiem Domes nolikumā, Domes struktūrā un citos nolikumos;
  7. ilgtermiņa saistību apstiprināšanu;
  8. pašvaldības saimnieciskā gada pārskatu un publisko pārskatu;
  9. komercdarbību Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā saistītajiem jautājumiem (nodokļu un nomas maksas samazināšana, atvieglojumu piešķiršana u.tml.);
  10. tiesvedībām, kurās pašvaldība ir iesaistīta;
  11. sadarbību ar valsts, pašvaldības, sabiedriskajām organizācijām savas kompetences ietvaros;
  12. tiem investīciju projektiem, kur sagatavošanas vai realizācijas periodā nepieciešams pašvaldības līdzfinansējums.
 32. Tautsaimniecības komitejā ar padomdevēja tiesībām var piedalīties izpilddirektors, sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Domes izpilddirektors un pašvaldības administrācijas darbinieki, kuri sagatavojuši lēmuma projektu izskatīšanai komitejas sēdē, un ieinteresētās personas. Tautsaimniecības komitejas kompetencē ir jautājumi par:
  1. teritorijas attīstības plānu un apbūves kārtību;
  2. pašvaldības ekonomiskās attīstības stratēģisko plānu;
  3. attīstības priekšlikumiem un pilsētas plānojuma izmaiņu priekšlikumiem;
  4. zemes kadastrālās vērtības zonējuma robežām, apbūves zonējumu;
  5. zemes un pilsētas neapdzīvojamā fonda nomas līgumu noslēgšanu;
  6. pašvaldības īpašumu apsaimniekošanu;
  7. vides aizsardzības perspektīvo programmu;
  8. kapitālsabiedrību sniegto komunālo pakalpojumu sniegšanas kārtību;
  9. lēmumu projektiem jautājumos, kas saistīti ar pašvaldības nekustamā īpašuma atsavināšanu, iznomāšanu, ieķīlāšanu, nekustamās mantas iegūšanu pašvaldības īpašumā;
  10. autoceļu fonda līdzekļu izlietošanas mērķi un veic citus pienākumus, kas ietilpst komitejas kompetencē saskaņā ar šo nolikumu;
  11. vides pārvaldes struktūru un budžeta izmantošanu attīstības mērķiem;
  12. starptautisko sadarbību un tūrismu;
  13. investīciju projektu sagatavošanu un realizāciju;
  14. sadarbību ar valsts, pašvaldības, sabiedriskajām organizācijām savas kompetences ietvaros;
  15. publiskajām un sabiedriskajām apspriešanām.
 33. Sociālo lietu komitejas sēdēs ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Domes izpilddirektors un pašvaldības administrācijas darbinieki, kuri sagatavojuši lēmuma projektu izskatīšanai komitejas sēdē, un ieinteresētās personas. Sociālo lietu komitejas kompetencē ir jautājumi par:
  1. par sociālo palīdzību;
  2. sociālo programmu izstrādi;
  3. sociālo pabalstu sniegšanu maznodrošinātām ģimenēm apstiprinātā budžeta ietvaros;
  4. sadarbību ar rajona padomes un valsts pārziņā esošajām sociālās palīdzības un veselības aizsardzības iestādēm;
  5. sadarbību ar sabiedriskajām un neformālajām organizācijām, kuras orientētas uz palīdzības sniegšanu maznodrošinātajām iedzīvotāju grupām;
  6. bezdarbnieku nodarbinātības programmas sadarbībā ar Valsts Nodarbinātības aģentūru;
  7. savas kompetences ietvaros sagatavotajiem un realizējamajiem investīciju projektu;
  8. sadarbību ar valsts, pašvaldības, sabiedriskajām organizācijām savas kompetences ietvaros;
  9. amatpersonu, iestāžu, aģentūru, kapitālsabiedrību, komisiju un darba grupu budžeta līdzekļu pieprasījumus un iesniedz tos finanšu komitejā.
 34. Izglītības, kultūras un sporta komitejā ar padomdevēja tiesībām var piedalīties Domes izpilddirektors un pašvaldības administrācijas darbinieki, kuri sagatavojuši lēmuma projektu izskatīšanai komitejas sēdē, un ieinteresētās personas. Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejas kompetencē ir jautājumi par:
  1. izglītību, kultūru, sportu un brīvā laika nodarbībām;
  2. izglītības, kultūras un sporta attīstības stratēģijas izstrādi;
  3. mācību, sporta un ārpusskolas, kultūras iestāžu dibināšanu, slēgšanu un reorganizāciju;
  4. izglītības iestāžu akreditāciju, programmu akreditāciju un personāla atestāciju;
  5. izglītības, kultūras un sporta iestāžu vadības ikgadējo atskaiti par iestādes darbību,
  6. interešu izglītības kvalitātes programmu;
  7. izglītības, kultūras un sporta pasākumu organizēšanu,
  8. sadarbību ar valsts, pašvaldības, sabiedriskajām organizācijām savas kompetences ietvaros;
  9. savas kompetences ietvaros sagatavotajiem un realizējamajiem investīciju projektu;
  10. sadarbību ar Izglītības konsultatīvo, kultūras, sporta un tūrisma padomi un sabiedriskām organizācijām.
 35. Domes pastāvīgajām komitejām un deputātiem, pildot savus pienākumus, ir tiesības :
  1. iepazīties ar pašvaldības administrācijas, nodaļu, iestāžu, aģentūru, kapitālsabiedrību dokumentāciju, saņemt dokumentu norakstus, kas nepieciešami jautājumu izlemšanai;
  2. saņemt no pašvaldības amatpersonām, iestādēm, aģentūrām un kapitālsabiedrībām nepieciešamos dokumentus un paskaidrojumos, kas ir komitejas kompetencē par sagatavotajiem lēmuma projektiem;
  3. uzdot amatpersonām veikt sagatavošanas darbus lēmuma projektu iesniegšanai Domē;
  4. iesaistīt darbā ekspertus nepieciešamās nozarēs ar padomdevēju tiesībām.
 36. Domstarpību starp pastāvīgajām komitejām, deputātiem un pašvaldības amatpersonām, iestādēm un kapitālsabiedrībām gadījumus izskata Domes priekšsēdētājs vai Dome. Domes priekšsēdētājs izvērtē, kādos gadījumos domstarpības izskata Dome.
 37. Komiteju sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī. Komiteju sēdes ir atklātas. Komitejas var noturēt kopīgas sēdes, ja tām ir jāizskata jautājumi, kas skar vairāku komiteju kompetenci. Komiteju priekšsēdētāji vienojas, kurš no viņiem vadīs kopīgo sēdi. Kopīgo komiteju sēdi protokolē tās sēdes protokolists, kuras priekšsēdētājs vada sēdi.
 38. Komitejas sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar Domes priekšsēdētāju un paziņojot Domes Administratīvās nodaļas vadītājai. Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir Domes sēdes.
 39. Domes Administratīvās nodaļa nodrošina komiteju darba tehnisko apkalpošanu:
  1. paziņo komitejas locekļiem par komitejas kārtējām un ārkārtas sēdēm ne vēlāk kā trīs dienas pirms sēdes un ne vēlāk kā vienu dienu pirms sēdes izsniedz sēdes darba kārtību elektroniskā formā (pēc pieprasījuma arī papīra formātā);
  2. tehniski sagatavo dokumentus jautājumu izskatīšanai komiteju sēdēs;
  3. nodrošina komitejas sēžu protokolēšanu un sagatavo komitejas sēžu protokolus, izrakstus no sēžu protokoliem par pieņemtajiem lēmumiem;
  4. kārto lietvedību, veic dokumentu uzskaiti un nodrošina to saglabāšanu atbilstoši lietvedības noteikumiem;
  5. sagatavo un izsniedz komitejas lēmumus;
  6. veic citus uzdevumus komitejas darba tehniskai nodrošināšanai komitejas priekšsēdētāja vai viņa prombūtnes laikā vietnieka uzdevumā.
 40. Ieinteresēto personu loku apzina un uz komiteju un Domes sēdi uzaicina tas pašvaldības administrācijas darbinieks, kurš sagatavojis lēmuma projektu.
 41. No komitejas locekļiem ar vienkāršu balsu vairākumu var ievēlēt komitejas priekšsēdētāja vietnieku, kas pilda komitejas priekšsēdētāja pienākumus prombūtnes laikā.
 42. Komitejas priekšsēdētājs, bet viņa prombūtnes laikā priekšsēdētāja vietnieks:
  1. vada komitejas darbu, ir atbildīgs par komitejas lēmumu un uzdevumu izpildi;
  2. saskaņo komitejas sēdes kārtību;
  3. sagatavo, sasauc un vada komitejas sēdes;
  4. pārstāv komitejas viedokli Domes sēdēs, komisijās un citās institūcijās;
  5. veic citus pienākumus saskaņā ar šo nolikumu.
 43. Ja uz komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājs sasauc atkārtotu komitejas sēdi ne ātrāk kā pēc trim un ne vēlāk kā pēc septiņām dienām. Ja uz atkārtotu komitejas sēdi neierodas komitejas locekļu vairākums, tad komitejas priekšsēdētājam par to jāpaziņo Domei.
 44. Komitejas locekļi un priekšsēdētājs var tikt izslēgti no komitejas sastāva ar Domes lēmumu, kā arī gadījumos, ja komitejas loceklis trīs reizes pēc kārtas neattaisnojošu iemeslu dēļ neierodas uz komiteju sēdēm vai citos gadījumos, kas tiek izvērtēti katrā konkrētā gadījumā
 45. Komiteju un Domes sēdes tiek protokolētas.
 46. Pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem (un viņu vietniekiem) ar pašvaldības lēmumu var noteikt iedzīvotāju pieņemšanas laiku (ne retāk kā vienu reizi mēnesī) pašvaldības telpās. Attiecīgās pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs jautājumu izskatīšanā savos pieņemšanas laikos ir tiesīgs uzaicināt jebkuru pašvaldības administrācijas darbinieku, saskaņojot ar nodaļas vadītāju. 
 47. V PAŠVALDĪBAS LĒMUMU PROJEKTU SAGATAVOŠANAS KĀRTĪBA

 48. Domes sēdes darba kārtību nosaka domes priekšsēdētājs. Domes sēdes darba kārtībā tiek iekļauti jautājumi, kuri izskatīti kādā no komitejām, komisijām vai darba grupās. Par citu jautājumu iekļaušanu domes sēdes darba kārtībā lemj dome. Par komiteju un domes sēžu vietu, laiku un darba kārtību domes Administratīvā nodaļa informē deputātus ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās komitejas un domes sēdes un ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas komitejas un domes sēdes. Izskatot komiteju un domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus, ziņojuma sniedzējs informē deputātus par lēmuma projekta izskatīšanas secību un saņemtajiem atzinumiem.
 49. (grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 15.12.2005., (prot.Nr.28) lēmumu)

 50. Domes lēmumu projekti jāiesniedz rakstveidā, tajos jābūt norādītam :
  1. lēmuma projekta sagatavotājs;
  2. lēmuma projekta pamatojums;                        
  3. kādās institūcijās lēmuma projekts izskatīts;
  4. no kādiem līdzekļiem tiek paredzēts lēmuma izpildes nodrošinājums, ja jautājumu izpilde saistīta ar pašvaldības budžeta līdzekļu izlietošanu;
  5. komiteju vai komisiju pilnvarotais ziņotājs Domes sēdē un ziņojumam nepieciešamais laiks;
  6. uz lēmuma projekta izskatīšanu uzaicinātās ieinteresētās personas.
 51. Jautājumi, kas izskatāmi Domes sēdē, jāiesniedz Domes Administratīvās nodaļā, kura tos nodod Domes priekšsēdētājam. Priekšsēdētājs izskata iesniegto lēmuma projektu un nosaka pastāvīgo komiteju (ja projekts netiek virzīts no komitejas vai ja tas attiecas uz vairākām komitejām) un pašvaldības institūciju vai tās darbinieku, kam jāizskata un papildus jāsniedz rakstisks atzinums par sagatavoto projektu.
 52. Ja pastāvīgā komiteja nepiekrīt sagatavotajam lēmuma projektam, tad komitejai jāiesniedz  Domei cits lēmuma projekta variants. Par pastāvīgajās komitejās izskatītajiem lēmuma projektiem Domes sēdē ziņo pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs vai kāds no komitejas locekļiem.
 53. Kontroli par komitejās neizskatīto un atlikto jautājumu virzību veic tas pašvaldības administrācijas darbinieks, kurš sagatavojis jautājumu izskatīšanai komitejas vai domes sēdē.
 54. Ja komiteja noraida iesniegto lēmuma projektu, tai jāpievieno noraidīšanas iemeslu motivējums rakstveidā un jāsniedz atzinums, kā konkrētais jautājums risināms pēc būtības. Pēc lēmuma projekta noraidīšanas par to jāinformē iesniedzējs.
 55. Komitejās vai komisijās akceptētos lēmuma projektus Domes priekšsēdētājs iekļauj nākamās Domes sēdes darba kārtībā.
 56. Pēc izskatīšanas komitejas, komisijās (darba grupās) lēmuma projekti izskatīšanai Domes sēdē iesniedzami atbildīgajai personai par Domes sēdes darba kārtību ne vēlāk kā 7 dienas pirms Domes sēdes (līdz otrdienas plkst. 12.00)
 57. (grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 15.12.2005., (prot.Nr.28) lēmumu)

 58. Ja pastāvīgajā komiteja izskata administratīvā akta projektu, kas personai liedz tiesības vai uzliek tai pienākumus, tad komitejas priekšsēdētājs organizē personas uzaicināšanu viedokļa un argumentu noskaidrošanai par izskatāmo jautājumu, ja personas viedoklis saskaņā ar Administratīvā procesa likumu nav noskaidrots. Persona var netikt uzaicināta paskaidrojumu sniegšanai, ja gadījums ir objektīvi mazsvarīgs vai ir citi Administratīvā procesa likumā noteiktie iemesli, kad personas viedokļa noskaidrošana nav nepieciešama.
 59. Domes lēmumu izpildi nodrošina Domes lēmumā norādītās amatpersonas, pašvaldības iestāžu, aģentūru un kapitālsabiedrību darbinieki.
 60. Izdarot grozījumus Domes sēdes lēmuma nosaukumā jānorāda grozāmā lēmuma nosaukums, pieņemšanas datums, sēdes protokols un punkts. Atzīstot par spēku zaudējušu kādu Domes lēmumu, jānorāda par spēku zaudējušā lēmuma pieņemšanas datums, sēdes protokols un punkts, un visi attiecīgajā lēmumā veiktie grozījumi.
 61. VI LĪGUMU NOSLĒGŠANAS PROCEDŪRA

 62. Līgumus pašvaldības vārdā slēdz Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks un Domes izpilddirektors vai persona uz Domes priekšsēdētāja pilnvaras pamata.
 63. Iepirkumu līgumus slēdz ievērojot likuma “Par iepirkumu valsts vai pašvaldību vajadzībām” noteikto kārtību.
 64. Visa veida līgumu projektus, ņemot vērā Domes Juridiskās nodaļas sagatavotos līgumu paraugus, sagatavo un saskaņo tās nodaļas darbinieks, kas ir atbildīgs par attiecīgo jautājumu, un, pirms līguma nodošanas Domes pilnvarotajai personai parakstīšanai, līguma projekti jāiesniedz izskatīšanai un saskaņošanai ar Domes Finanšu un Juridisko nodaļu. Saskaņojums jānoformē ar saskaņojuma uzrakstu uz viena līguma eksemplāra ar atzīmi ‘’Domes eksemplārs’’ paraksta zonā pēdējās lapas kreisajā pusē atbilstoši LR Ministru kabineta 23.04.1996 noteikumu Nr. 154 ‘’Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi’’ prasībām. Katru līgumu saskaņo arī atbildīgā amatpersona par līguma saistību izpili.
 65. Līgumi, kas saistīti ar pašvaldības finanšu līdzekļu izlietošanu, sagatavojami 3 (trīs) eksemplāros, no kuriem divi glabājas Domē, t.i., Domes Juridiskajā nodaļā (eksemplārs, uz kura atrodas saskaņojumi) un Grāmatvedības nodaļā.
 66. Līgumi tiek reģistrēti Domes Juridiskajā nodaļā, izņemot:
  1. līgumus par reklāmas eksponēšanu publiskās vietās, kurus reģistrē Cēsu pilsētas Būvvalde,
  2. darba līgumus, kurus reģistrē Domes Administratīvā nodaļā,
  3. līgumus par pašvaldību savstarpējiem norēķiniem (izglītības un pirmsskolas izglītības iestādes), kurus reģistrē Domes Izglītības nodaļa,
  4. dzīvojamo telpu privatizācijas līgumus, kurus reģistrē Domes Dzīvokļu un komunālā nodaļa;
  5. līgumus par ielu sagumu atjaunošanu pēc rakšanas darbiem, kurus reģistrē Domes Dzīvokļu un komunālā nodaļa,
  6. aktus par zemes nodošanu lietošanā (mazdārziņi), kurus reģistrē Domes Būvniecības, teritorijas plānošanas un nekustamā īpašuma nodaļa.
 67. Domes izpilddirektors tiesīgs parakstīt saimnieciskos līgumus (pakalpojuma, piegāžu, būvniecības un būvprojektēšanas līgumi), ja attiecīgā līguma kopējā līguma summa nepārsniedz LVL 5000,00 (pieci tūkstoši lati), kā arī darba līgumus ar administrācijas darbiniekiem.
 68. Privāttiesiskos līgumus, kurus pašvaldības autonomās kompetences jomā slēdz uz to pilnvarotas administrācijas amatpersonas, saskaņo ar izpilddirektoru. Līgumus, kurus slēdz izpilddirektors, saskaņo ar Domes priekšsēdētāju.
 69. Privāttiesiskiem līgumiem, kurus slēdz Dome pašvaldības autonomās kompetences jomā, saskaņošana nav nepieciešama.
 70. Privāttiesiskiem līgumiem uzdotās kompetences jomā visos gadījumos nepieciešama attiecīgās tiešās pārvaldes iestādes saskaņojums, ja likumā, Ministru kabineta noteikumos vai valsts tiešās pārvaldes izdotā iekšējā normatīvā aktā nav noteikts citādi. Šī saskaņošanas kārtība neattiecas uz iepirkumu pašvaldības vajadzībām.
 71. Dome ar lēmumu, līgumu vai domes priekšsēdētājs ar pilnvaru var deleģēt savas pilnvaras pieņemt lēmumus vai parakstīt līgumus citām pašvaldības institūcijām, kā arī vēlētajām un administratīvajām amatpersonām, izņemot jautājumos, kas ir Domes ekskluzīvā kompetencē.
 72. VII DOMES DARBA REGLAMENTS

 73. Domes sēdes ir kārtējas un ārkārtas.
 74. Domes kārtējās sēdes notiek ne retāk kā vienu reizi mēnesī, par sēdes laiku un darba kārtību paziņojot ne vēlāk kā trīs dienas pirms kārtējās domes sēdes, sēdes materiālus nosūtot elektroniskā formā (pēc pieprasījuma izsniedz Domes iedzīvotāju apkalpošanas centrā arī papīra formātā) .
 75. Par ieinteresētajām personām, kuras piedalās komitejas vai domes sēdē lietas izskatīšanā, par video un audio ierakstu izdarīšanu pirms sēdes jāinformē sēdes protokolists un sēdes vadītājs.
 76. Domes sēdes notiek valsts valodā. Komitejas vai domes sēdē izskatāmie lēmuma projekti un citi dokumenti jāiesniedz valsts valodā vai pievienotam dokumenta tulkojumam valsts valodā.
  Domes Administratīvā nodaļa reģistrē deputātu piedalīšanos sēdēs. Domes sēdēs jāpiedalās

  Domes izpilddirektoram un pašvaldības administrācijas nodaļu pārstāvjiem.

 77. Sēdes vadītājs:
  1. atklāj, vada, pārtrauc un slēdz sēdi;
  2. dod vārdu ziņotājam;
  3. nodrošina iespēju deputātiem uzdot jautājumus ziņotājam un citiem klātesošajiem;
  4. vada debates;
  5. ierosina jautājumu nobalsošanu;
  6. izsludina pārtraukumus sēdē un piedāvā sēdes datumu, laiku un vietu, ja sēde jāturpina citā dienā;
  7. dot vārdu runātājiem sekojošā secībā: deputāti, pašvaldības administrācijas darbinieki, ieinteresētās personas, citas klātesošās personas;
  8. nodot sēdes vadīšanu par atsevišķu jautājumu Domes priekšsēdētāja vietniekam, ja par to viņš vēlas uzstāties debatēs.
 78. Domes sēdes jautājumu apspriešanai ir šāda secība:
  1. ziņojums;
  2. deputātu jautājumi;
  3. debates;
  4. ziņotāja galavārds;
  5. priekšsēdētāja viedoklis,
  6. balsošana;
  7. balsošanas rezultātu paziņošana.
 79. Apspriežamos jautājumus izskata darba kārtībā norādītajā secībā. Šo secību var grozīt ar atsevišķu balsojumu. Ārkārtas sēdes darba kārtību Dome nedrīkst grozīt.
 80. Par izskatāmajiem jautājumiem Domes sēdē var ziņot deputāti vai atbildīgie pašvaldības administrācijas darbinieki. Ja nepieciešams, ziņotājs var uzaicināt citas personas sniegt papildus vai precizējošu informāciju. Par debašu beigām paziņo priekšsēdētājs. Debates var pārtraukt, ja par to nobalso ne mazāk kā 2/3 klātesošo deputātu. Sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus izskata divos lasījumos, ja to rakstiski līdz Domes sēdes sākumam pieprasa vismaz pieci deputāti.
 81. Domes priekšsēdētājam ir pienākums nodrošināt Domes sēdēs kārtību. Ja Domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro deputāts, tas tiek fiksēts protokolā. Ja Domes sēdes kārtību atkārtoti neievēro citas personas, priekšsēdētājam ir tiesības izraidīt vainīgo personu no Domes sēdes norises telpas.
 82. Ja deputāts neievēro Domes sēdes kārtību, runājot debatēs, tad Domes priekšsēdētājs pārtrauc viņa uzstāšanos debatēs, un turpmāk, apspriežot konkrēto jautājumu, viņam vairs netiek dots vārds.
 83. Ja kāds no iepriekš pieņemtajiem lēmumiem netiek izpildīts noteiktajā termiņā, Domes priekšsēdētājs vai tā vietnieks sniedz informāciju, norādot motīvus, kādēļ lēmums nav izpildīts. Šādas atskaites ir obligāti iekļaujamas Domes sēdes darba kārtībā.
 84. Ja Dome sēdes darba kārtībā iekļautie jautājumi netiek izskatīti vienā sēdes dienā, sēde tiek turpināta nākošajā dienā vai dienā, par kuru vienojas deputāti. Ja Domes sēdes darba kārtībā iekļautos jautājumus nav iespējams izskatīt deputātu kvoruma trūkuma dēļ, tad sēdes vadītājs sēdi slēdz un nosaka atkārtotās sēdes norises vietu un laiku. Atkārtotā Domes sēde tiek sasaukta ne agrāk kā pēc septiņām un ne vēlāk kā pēc četrpadsmit dienām.
 85. Ja pastāvīgās komitejas sēdē, skatot jautājumu, lēmuma pieņemšanas procesā ir radušās domstarpības, proti, ja lēmums nav pieņemts vienbalsīgi, attiecīgās komitejas priekšsēdētājam vai viņa pilnvarotam komitejas pārstāvim ir jāziņo Domes sēdē par visiem atšķirīgajiem viedokļiem. Ja debates netiek atklātas, deputāti uzreiz pēc ziņojuma balso par lēmuma projektu.
 86. Domes sēdēs ziņotājam ziņojumam par izskatāmo jautājumu tiek dotas ne vairāk kā desmit minūtes. Ja nepieciešams, ziņojumam atvēlēto laiku var pagarināt, ja par to nobalso klātesošo deputātu vairākums.
 87. Uzstājoties debatēs, katram runātājam tiek dotas ne vairāk kā piecas minūtes. Debatēs par attiecīgo jautājumu var uzstāties ne vairāk kā divas reizes.
 88. Labojumus Domes lēmumu projektos, pamatojoties uz izteiktajiem priekšlikumiem sēdes laikā, fiksē sēdes protokolētājs. Pēc sēdes vadītāja pieprasījuma priekšlikums lēmuma projekta grozīšanai jāiesniedz rakstveidā.
 89. Ja tiek iesniegti (mutvārdos vai rakstveidā) labojumi Domes lēmuma projektam, tad jābalso par labojumu pieņemšanu. Ja tiek iesniegti vairāki labojumi, tad balso to iesniegšanas secībā. Ja neviens no lēmuma projektiem nesaņem pietiekošo balsu skaitu, tiek rīkota atkārtota balsošana par tiem diviem lēmuma projektiem, kuri pirmā balsošanā saņēmuši visvairāk balsu. Ja nav saņemts nepieciešamais balsu skaits, lēmuma projekts ir noraidīts.
 90. Ja, atklāti balsojot, deputāts ir kļūdījies, viņam par to ir jāpaziņo sēdes vadītājam pirms balsošanas rezultātu paziņošanas, pretējā gadījumā balsojuma izmaiņas netiek ņemtas vērā.
 91. Balsošanas rezultātus paziņo sēdes vadītājs.
 92. Domes sēdēs lēmumu pieņem atklāti balsojot. Aizklātu balsošanu var pieprasīt un tā notiek LR spēkā esošo normatīvo aktu noteiktā kārtībā
 93. Pašvaldības deputāts, kurš ir piedalījies lēmuma pieņemšanā un ir izteicis pretēju priekšlikumu vai balsojis pret priekšlikumu ir jāpamato atšķirīgais viedoklis, kas tiek fiksēts sēdes protokolā. Rakstveida viedokļi, kuri saņemti pirms protokola parakstīšanas, ir pievienojami protokolam.
 94. Sēdes protokolā jānoformē atbilstoši likuma “Par pašvaldībām” noteiktajā veidā.
 95. Deputātiem ir tiesības iepazīties ar Domes sēdes protokolu un piecu dienu laikā pēc sēdes protokola parakstīšanas izteikt rakstveidā par to pretenzijas vai piezīmes, kas tiek pievienotas protokolam.
 96. Pēc deputātu pieprasījuma Domes Administratīvā nodaļa sagatavo un izsniedz izrakstus no sēžu protokoliem.
 97. VIII informācijas atklātības nodrošināšana

 98. Domes sēdēs pieņemtie lēmumi un protokoli ir brīvi pieejami. Informācijas pieejamību nodrošina Domes Administratīvā nodaļa.
 99. Ar pašvaldības pieņemtajiem lēmumiem un saistošajiem noteikumiem var iepazīties Domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, pašvaldības interneta mājas lapā www.cesis.lv. Pēc to pieņemšanas Domes saistošie noteikumi tiek publicēti pašvaldības laikrakstā “Cēsu vēstis”.
 100. Pašvaldība nav tiesīga atteikt informāciju par pašvaldības budžeta izlietojumu un noslēgtajiem līgumiem, pieņemtajiem lēmumiem, izņemot, ja informācija, saskaņā ar LR spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, noteikta par ierobežotas pieejamības informāciju (komercnoslēpumu vai satur personu sensitīvos datus).
 101. Komiteju un Domes sēžu protokoli, lēmumi un pašvaldības noslēgtie līgumi ir pieejami:
  1. sēžu protokoli - ne ātrāk kā 5 darba dienas no sēdes protokola parakstīšanas dienas;
  2. Domes pieņemtie lēmumi – ne vēlāk kā 5 darba dienas no to pieņemšanas;
  3. (grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 15.12.2005., (prot.Nr.28) lēmumu)

  4. Noslēgtie līgumi – nākamajā dienā no to noslēgšanas datuma.
 102. Ar pašvaldības dokumentiem var iepazīties Domes Iedzīvotāju apkalpošanas centrā, darba laikā. Par minēto dokumentu kopiju izsniegšanu personai jāmaksā pašvaldības nodeva par pašvaldības dokumentu kopiju saņemšanu. Atbildes uz iesniegumiem tiek sniegtas ievērojot likuma “Informācijas atklātības likuma”, likuma “Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu izskatīšanas kārtība valsts un pašvaldību institūcijās”, likuma ”Administratīvā procesa likuma” noteikto saturu, termiņus un kārtību, kā arī ievērojot Domē noteikto ierobežotas informācijas sarakstu.
 103. (grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 15.12.2005., (prot.Nr.28) lēmumu)

  IX IEDZĪVOTĀJU PIEŅEMŠANA UN IESNIEGUMU

   IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

 104. Domes priekšsēdētājam, priekšsēdētāja vietniekam un izpilddirektoram reizi nedēļā ne mazāk kā divas stundas ir iedzīvotāju pieņemšanas laiki .
 105. Domes deputāti rīko iedzīvotāju pieņemšanas ne retākā reizi mēnesī, par ko informācija izliekama uz informācijas stenda, publicējama Domes laikrakstā un Domes interneta mājas lapā. Institūciju vadītāji un Domes atbildīgie darbinieki apmeklētājus pieņem saskaņā ar Domes priekšsēdētāja apstiprinātu apmeklētāju pieņemšanas sarakstu, kurš izliekams uz informācijas stenda un publicējams Domes interneta mājas lapā.
 106. Par pašvaldības oficiālo dokumentu vai apliecinātu to kopiju izsniegšanu pašvaldība iekasē pašvaldības nodevu.
 107. Iesniegumu, sūdzību un priekšlikumu reģistrēšanu organizē Domes Administratīvā nodaļa. Aizliegta dokumentu nodošana tālāk jebkuram pašvaldības darbiniekam vai pašvaldības institūcijai bez reģistrācijas. Kārtību, kādā notiek iesniegumu virzība pašvaldības struktūrvienībās un citās institūcijās nosaka Domes izdoti iekšēji normatīvie akti.
 108. Ikvienai personai ir tiesības iegūt informāciju par viņa iesnieguma virzību pašvaldības institūcijās un tiesības iesniegt iesniegumam papildinājumus un precizējumus.
 109. X Kārtība kādā amatpersonas rīkojas ar

  pašvaldību mantu un finanšu resursiem

 110. Rīcība ar pašvaldības mantu un finanšu resursiem pieļaujama tikai LR spēkā esošo normatīvo aktu, Domes apstiprinātā budžeta un Domes lēmumā noteiktā kārtībā un ietvaros.
 111.  

  XI lietvedības un dokumentu kārtošana un nodošana

 112. Domes priekšsēdētāja, Domes priekšsēdētāja vietnieka vai Domes izpilddirektora amata zaudēšanas gadījumā, pamatojoties uz Domes lēmumu par amatpersonas paraksta tiesību atsaukšanu, Domes zīmoga nodošanu un inventarizācijas komisijas izveidošanu, Domes izpilddirektors organizē un nodrošina dokumentācijas, materiālo vērtību, prasību un saistību nodošanu saskaņā ar „Nolikumu par inventarizācijas norises kārtību Cēsu pilsētas domē un tās pakļautībā esošajās iestādēs” jaunajam Domes priekšsēdētājam, Domes priekšsēdētāja vietniekam vai Domes izpilddirektoram.
 113. Inventarizācijas veikšanai, 1(viena) mēneša laikā sagatavo nodošanai pašvaldības lietvedībā un arhīvā esošās lietas (pēc lietu nomenklatūras un pēc dokumentu esības un fiziskā stāvokļa pārbaudes).
 114. Par dokumentu, materiālo vērtību, prasību un saistību nodošanu tiek sastādīts nodošanas- pieņemšanas akts, ko paraksta pilnvaru zaudējušais Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks vai Domes izpilddirektors un jaunais Domes priekšsēdētājs, Domes priekšsēdētāja vietnieks vai Domes izpilddirektors, Domes revidents, Domes Administratīvās nodaļas, Grāmatvedības nodaļas un Domes Juridiskās nodaļas pārstāvis.
 115. XII PUBLISKĀS APSPRIEŠANAS KĀRTĪBA

 116. Lai nodrošinātu iedzīvotāju līdzdalību īpaši svarīgu vietējās nozīmes jautājumu izlemšanā, gadījumos, kas noteikti šajā nolikumā vai citos normatīvajos aktos, ar pašvaldības domes lēmumu visā pašvaldības teritorijā vai tās daļā, var tikt organizētas publiskā apspriešana. Publiskā apspriešana jārīko:
 1. par pašvaldības administratīvās teritorijas robežu grozīšanu;
 2. par pašvaldības attīstības programmām un projektiem, kas būtiski ietekmē pašvaldības iedzīvotājus;
 3. normatīvos aktos noteiktajiem jautājumiem.
Par publiskās apspriešanas rīkošanu ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc attiecīga ierosinājuma saņemšanas attiecīgās pašvaldības dome var lemt:

1) pēc ne mazāk kā 2/3 deputātu iniciatīvas;
2) pēc ne mazāk kā pieci procenti no attiecīgās teritorijas iedzīvotājiem iniciatīvas;
3) pēc pašvaldības domes priekšsēdētāja.

Šajā nolikumā noteiktā publiskās apspriešanas kārtība nav piemērojama attiecībā uz sabiedrisko apspriešanu, kas tiek organizēta Būvniecības likumā paredzētajos gadījumos.
Iesniedzot ierosinājumu publiskās apspriešanas sarīkošanai, norāda tās termiņu, sākuma un beigu datumus, paredzamā jautājuma iespējamo formulējumu, publiskās apspriešanas rezultātu aprēķināšanas metodiku, publiskās apspriešanas lapas formu, minimālo iedzīvotāju skaitu, kuriem jāpiedalās publiskajā apspriešana, lai publisko apspriešanu uzskatītu par notikušu.
Par publiskās apspriešanas rīkošanu un rezultātu apkopošanu atbildīgs ir domes izpilddirektors, kura pienākums ir nodrošināt pausto viedokļu apkopošanu, publicēt vietējā laikrakstā informatīvu ziņojumu (kopsavilkumu) par apspriešanas rezultātiem, kā arī publicēt pieņemto domes lēmumu, kurā izmantoti publiskās apspriešanas rezultāti.
(grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 15.12.2005., (prot.Nr.28) lēmumu)
 1. Publiskās un sabiedriskās apspriešanas rezultātiem ir konsultatīvs raksturs.
 2. XIII ADMINISTRATĪVO AKTU APSTRĪDĒŠANAS KĀRTĪBA

 3. Lai nodrošinātu pašvaldības administrācijas autonomās kompetences jomā atbilstoši augstākstāvošiem normatīvajiem aktiem izdoto administratīvo aktu un faktiskās rīcības apstrīdēšanu pašvaldības ietvaros, pašvaldībā izveidota Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija, kura darbojas saskaņā ar apstiprināto komisijas nolikumu, savā darbībā ievērojot Administratīvā procesa principus un normatīvos aktus.
 4. “109.1Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija, izskata sūdzības par tiem administratīvajiem aktiem, kurus izdevušas Cēsu pilsētas domes komisijas un amatpersonas, kā arī citas Cēsu pilsētas pašvaldības iestādes, ja LR spēkā esošajos normatīvajos aktos, t.sk., Cēsu pilsētas domes izdotajos iekšējos normatīvajos aktis, nav noteikts savādāk.

  (grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 09.02.2006. (prot.nr.3) lēmumu)

  109.2 Par Cēsu pilsētas domes komisiju un amatpersonu izdotajiem administratīvajiem aktiem Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija pieņem galīgo lēmumu, ko var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.
  109.3 Par Cēsu pilsētas padotībā esošo iestāžu apstrīdētajiem administratīvajiem aktiem, Administratīvo aktu apstrīdēšanas komisija sniedz atzinumu Cēsu pilsētas domei, kura pieņem galīgo lēmumu, ko var pārsūdzēt tiesā.”

  (papildinājumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 15.12.2005., (prot.nr.28) lēmumu)

  (grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 09.02.2006. (prot.nr.3) lēmumu)

 5. Pašvaldības amatpersonu izdotos administratīvos aktus apstrīd Administratīvā procesa likumā noteiktajā termiņā un kārtībā.
 6. Ja persona apstrīd administratīvo aktu un prasa atlīdzināt mantiskos zaudējumus vai personisko kaitējumu, arī morālo kaitējumu, tad par to lemj Dome.

Sēdes vadītājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS 

IZRAKSTS PAREIZS.
Cēsu pilsētas domes Administratīvās
nodaļas vadītāja I.ĶIEĢELE
24.02.2006.,Cēsīs

Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr.13
“Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums”
Pielikums Nr.1
 
Cēsu pilsētas domes struktūra 
 Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr. 13
“Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums”
Pielikums Nr.2
 

Domes pakļautībā ir šādas iestādes un aģentūras :

  1. Cēsu 1.pamatskola;
  2. Cēsu 2.pamatskola;
  3. Cēsu pilsētas pamatskola;
  4. Cēsu pilsētas Pastariņa pamatskola;
  5. Cēsu pilsētas ģimnāzija;
  6. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija;
  7. Cēsu pilsētas vakara vidusskola;
  8. Cēsu pilsētas mākslas skola;
  9. Cēsu pilsētas sporta skola;
  10. Cēsu 2.vidusskola;
  11. Cēsu pašvaldības aģentūra ‘’Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra’’
  12. Cēsu centrālā bibliotēka;
  13. Cēsu Bērnu un jauniešu centrs;
  14. Cēsu kultūras centrs;
  15. Cēsu pilsētas 1.pirmsskolas izglītības iestāde;
  16. Cēsu pilsētas 3.pirmsskolas izglītības iestāde;
  17. Cēsu pilsētas 4.pirmsskolas izglītības iestāde;
  18. Cēsu pilsētas 5.pirmsskolas izglītības iestāde “Akmens ligzda”;
  19. Cēsu speciālā pirmsskolas izglītības iestāde.
Domes pārraudzībā ir šādas iestādes un aģentūras:
1) Cēsu pašvaldības aģentūra „Vidzemes Vēstures un tūrisma centrs”
2)„Vidzemes sabiedrisko pakalpojumu regulators”

( Grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 09.02.2006., (prot.Nr.3) lēmumu)

Sēdes vadītājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS

IZRAKSTS PAREIZS. 

Cēsu pilsētas domes Administratīvās
nodaļas vadītāja I.ĶIEĢELE
24.02.2006.,Cēsīs

 

Cēsu pilsētas domes 22.09.2005. Saistošo noteikumu Nr.13
“Cēsu pilsētas pašvaldības nolikums”
Pielikums Nr.3
Dome ir šādu kapitāldaļu turētāja:
  1. Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Vinda” – 100% kapitāla daļas;
  2. Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu tirgus” – 100% kapitāla daļas;
  3. Cēsu pilsētas pašvaldības SIA “Cēsu maksas autostāvvietas” – 100% kapitāla daļas.
Dome ir šādu kapitālsabiedrību dalībnieks :
 1. SIA „Ziemeļvidzemes atkritumu apsaimniekošanas organizācija”
 2. SIA “Cēsu olimpiskais centrs”

( Grozījumi izdarīti ar Cēsu pilsētas domes 09.02.2006., (prot.Nr.3) lēmumu)

Sēdes vadītājs /paraksts/ G.ŠĶENDERS 

IZRAKSTS PAREIZS. 

Cēsu pilsētas domes Administratīvās
nodaļas vadītāja I.ĶIEĢELE
24.02.2006.,,Cēsīs

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv