Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Ceturtdiena, 2020.gada 9.aprīlis   Vārda dienu svin: Valērija, Žubīte, Alla
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  - Saistošie noteikumi
  -- Saistošo noteikumu projekti apspriešanai
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Aprīlis 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Saistošie noteikumi> Īslaicīgās lietošanas būvju – tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi Cēsu pilsētā
APSTIPRINĀTI

Cēsu pilsētas domes sēdē

10.02.2005.,prot.Nr.3, 14.punkts

 

Saistošie noteikumi Nr.5

‘’Īslaicīgās lietošanas būvju –tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi Cēsu pilsētā’’

Izdoti saskaņā ar Latvijas Republikas

likuma ‘’Par pašvaldībām’’ 14.pantu un

43.panta 1.daļas 1.punktu

Noteikumos lietotie termini

Īslaicīgas lietošanas būve – pēc kapitalitātes iedalījuma V un VI grupas būve ( LBN 401), kuras ekspluatācijas laiks nav ilgāks par 10 gadiem. Par īslaicīgas lietošanas būvi šo noteikumu izpratnē nav uzskatāma pagaidu būve, kura ir nepieciešama būvdarbu veikšanai; par īslaicīgas lietošanas būvēm nav uzskatāmas tirdzniecībai paredzētas pārvietojamas iekārtas, kas izmantojamas tikai atsevišķos pasākumos to norises laikā.

Kiosks – būve (mazā arhitektūras forma), kuras platība ir līdz 15 m2 un kurā pircējam nav iespējams ieiet.

Paviljons – vienstāva būve, kuras platība ir līdz 30 m2 un kurā pircējs var ieiet.

Sezonas terases un nojumes – viegli uzstādāmas konstrukcijas būves, kas paredzētas lietošanai konkrētā sezonā.

 

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šo noteikumu mērķis ir veidot harmoniski attīstītu pilsētvidi, regulējot īslaicīgas lietošanas būvju – tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumu izvietošanu un ekspluatāciju Cēsīs.

1.2. Īslaicīgas lietošanas būvju – tirdzniecības kiosku un paviljonu, sezonas terašu un nojumju izvietošanas un ekspluatācijas noteikumi nosaka īslaicīgas lietošanas būvju izvietojumu, būvprojektu izskatīšanas un akceptēšanas kārtību, kā arī nojaukšanas kārtību pēc ekspluatācijas termiņa beigām.

1.3. Īslaicīgas lietošanas būves izvietojamas atbilstoši Cēsu pilsētas apbūves noteikumiem.

 

2. Īslaicīgas lietošanas būvju izvietojums

2.1.Kiosku un paviljonu izvietošanas pamatprincipi:

- brīvi izvietoti kioski un paviljoni;

  • viena kioska (paviljona) vai divu kiosku (paviljona) un tālruņu automāta izvietojums saistībā ar sabiedriskās pieturvietas nojumi;
  • moduļu principa izmantojums kiosku un paviljonu izvietojumā, kad moduļi veido vienu objektu.

2.2. Kioskus, paviljonus, sezonas terases un nojumes var izvietot jebkurā pilsētas teritorijas zonā (atbilstoši Cēsu teritorijas plānojumā noteiktajam pilsētas teritorijas zonējumam un atļaujai izmantošanai tajā ).

2.3.Izvietojot kioskus un paviljonus valsts un vietējās nozīmes aizsargājamās apbūves teritorijās , kā arī pie galvenajām pilsētas maģistrālēm, ņemot vērā konkrēto situāciju pilsētvidē, Cēsu pilsētas būvvalde ( turpmāk Būvvalde) var pieprasīt veikt kiosku un paviljonu uzstādīšanu pēc individuāli izstrādāta projekta.

2.4.Kioskiem, paviljoniem, sezonas terasēm un nojumēm var būt tikai seklie stabveida pamati ( bez grunts nomaiņas zem būves), nedrīkst būt lentveida vai cita veida pamati.

2.5.Pie kioskiem, paviljoniem, sezonas būvēm – terasēm un nojumēm nav paredzēta automašīnu novietošana izņemot gadījumus, kad blakus atrodas stāvvietas vai stāvlaukums.

 

3. Īslaicīgas lietošanas būvju būvprojektu izskatīšanas un akceptēšanas kārtība.

3.1.Idejas skice par kioska, paviljona, sezonas terases vai nojumes izbūvi jāiesniedz Būvvaldē. Tai pievienojami šādi dokumenti:

  • zemes gabala plānojuma skice ( uz topogrāfiskā plāna ar apakšzemes inženierkomunikācijām, ielu sarkanajām līnijām un zemes gabala robežām vai tehniskās kartes – M1: 500);
  • zemes gabala īpašuma vai lietošanas tiesību apliecinošs dokuments

(zemes lietošanas tiesību apliecinoša dokumenta saņemšanas kārtība, kas attiecas uz Cēsu pilsētai piederošajām, piekrītošajām vai rīcībā esošajām zemēm, noteikta citos Cēsu domes normatīvajos dokumentos).

3.2.Būvvalde sagatavo atzinumu par būvniecības iespēju un, ja nepieciešams, izsniedz Plānošanas arhitektūras uzdevumu.

  1. Būvvalde atbilstoši Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr. 112 ‘’Vispārīgie būvnoteikumi’’ saskaņo būvprojektu .
  2. Īslaicīgās lietošanas būves pieņem ekspluatācijā saskaņā ar Būvvaldes slēdzienu un ‘’Sabiedriskas nozīmes, visa veida komercdarbības, ražošanas telpu un objektu reģistrācijas’’ komisijas atzinumu .

 

4. Īslaicīgās lietošanas būvju nojaukšanas kārtība

4.1.Īslaicīgās lietošanas būve nojaucama bez jebkādas kompensācijas, ja beidzies būves ekspluatācijas termiņš vai zemes lietošanas termiņš:

   1. saņemot no inženierkomunikāciju ekspluatācijas dienestiem tehniskos noteikumus par būves atslēgšanu no inženierkomunikācijām;
   2. veicot būves atslēgšanu no inženierkomunikācijām.

4.2.Būve jānojauc, sakārtojot teritoriju.

4.3.Par būves nojaukšanu jāpaziņo Būvvaldei, lai saņemtu izziņu par nojaukšanas faktu.

4.4.Par īslaicīgas lietošanas būves nojaukšanu pēc ekspluatācijas termiņa vai zemes lietošanas termiņa beigām ir atbildīgs būves īpašnieks.

4.5.Ja Būvvalde devusi negatīvu atzinumu par būves atbilstību saskaņotajam projektam, var izskatīt jautājumu par būves nojaukšanu pirms zemes lietošanas tiesību beigām.

4.6.Ja īslaicīgas lietošanas būve netiek nojaukta pēc ekspluatācijas termiņa beigām vai zemes lietošanas termiņa beigām, tad nojaukšanu realizē Cēsu pilsētas dome pēc atbilstoša lēmuma pieņemšanas, bet būves īpašnieks samaksā nojaukšanas izdevumus.

4.7.Būvvalde kontrolē, kā tiek ievēroti īslaicīgas lietošanas būvju ekspluatācijas termiņi.

4.8. Īslaicīgas lietošanas būves, kas neatbilst šo noteikumu 2., 3. un 4.nodaļas nosacījumiem, nojaucamas šajos noteikumos paredzētajā kārtībā un atbilstoši Būvvaldes norādītajam termiņam.

 

5. Atbildība par noteikumu neievērošanu.

5.1.Par īslaicīgas lietošanas būves izbūvi bez saskaņota būvprojekta, tās lietošanu bez nodošanas ekspluatācijā, izmantošanu pēc ekspluatācijas termiņa beigām, kā arī par būves nenojaukšanu tiek izteikts brīdinājums vai noteikts naudas sods Ls 50,-.

5.2.Administratīvā pārkāpuma protokolu ir tiesīgi sastādīt Cēsu pašvaldības policijas darbinieki, Būvvaldes vadītājs un Cēsu pilsētas būvinspektors.

5.3.Administratīvos pārkāpumus izskata Cēsu domes Administratīvā komisija.

 

6. Lēmuma kontrole un pārsūdzēšana kārtība.

6.1. Cēsu domes Administratīvās komisijas pieņemto lēmumu administratīvā pārkāpuma lietā 10 dienu laikā no lēmuma pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā tiesā.

6.2.Saistošo noteikumu izpildi kontrolē Cēsu pilsētas domes izpilddirektors un Cēsu pilsētas domes Tautsaimniecības komiteja.

 

Pārejas noteikumi.

1. Īslaicīgas lietošanas būves, kas likumīgi izvietotas Cēsu pilsētas administratīvajā teritorijā, bet kuru izmantošana neatbilst šiem noteikumiem, var izmantot līdz zemes lietošanas termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 2007. gada 30.oktobrim.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv