Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Sestdiena, 2020.gada 4.jūlijs   Vārda dienu svin: Uldis, Ulvis, Sandis, Sandijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  - Kontakti
  - Struktūra
  - E-pakalpojumi
  - Domes sēdes
  -- Domes sēžu darba kārtība
  -- Pieņemtie lēmumi
  2012. gads
  2011. gads
  2010. gads
  2009. gads
  2008. gads
  2007. gads
  2006. gads
  2005. gads
  2004. gads
  2003. gads
  2002. gads
  - Saistošie noteikumi
  - Pašvaldības iestādes
  - Būvvalde informē
  - Iesniegumi, veidlapas
  - Pakalpojumi
  - Vēstule domei
  - Starptautiskā sadarbība
  - Dzimtsarakstu nodaļas pakalpojumi
  - Bāriņtiesas pakalpojumi
  - Cēsu novada budžets
  - Cēsu pašvaldības
publiskie pārskati
  - Līdzvērtīgas zemes kompensācijas fonds
  - Visbiežāk uzdotie jautājumi
  - Domes komiteju darba kārtības
  - Domes komisiju darba kārtības
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Cēsu novada pašvaldība> Domes sēdes> Pieņemtie lēmumi> 2005. gads> 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10

- 2005. gada 24. novembrī protokols nr. 27
- 2005. gada 15. decembrī protokols nr. 28
- 2005. gada 29. decembrī protokols nr. 29
- 2005. gada 10. novembrī protokols nr. 26
- 2005. gada 13. oktobrī protokols nr. 24
- 2005. gada 4.oktobrī protokols nr. 23
- 2005. gada 27. oktobrī protokols nr. 25
- 2005. gada 22. septembrī protokols nr. 22
- 2005. gada 25.augustā protokols Nr. 20
- 2005. gada 8.septembrī protokols nr. 21
- 2005. gada 8. augustā protokols Nr. 19
- 2005. gada 28. jūlijā protokols nr. 18
- 2005. gada 9. jūnijā protokols Nr. 14
- 2005. gada 30. jūnijā protokols Nr. 15
- 2005. gada 7. jūlijā protokols Nr. 16
- 2005. gada 14. jūlijā protokols Nr. 17
- 2005. gada 26.maijā protokols Nr. 13
- 2005. gada 12. maijā protokols nr. 12
- 2005. gada 28. aprīlī protokols nr. 11
- 2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10
- 2005. gada 14. aprīlī protokols Nr. 9
- 2005. gada 31. martā protokols Nr. 8
- 2005. gada 24. martā protokols Nr. 7
- 2005. gada 22. martā protokols Nr. 6
- 2005. gada 10. martā protokols Nr. 5
- 2005. gada 24. februārī protokols Nr. 4
- 2005.gada 10. februārī protokols Nr.3
- 2005. gada 27. janvārī protokols Nr. 2
- 2005. gada 13. janvārī protokols Nr. 1

2005. gada 25. aprīlī protokols nr. 10


CĒSU PILSĒTAS DOMES
ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE
2005.GADA 25.APRĪLĪ
PROTOKOLS NR. 10
PIEŅEMTIE LĒMUMI

Par ilgtermiņa aizņēmumu
___________________________________________

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldību budžetiem”22.,221 , 24.pantiem un Cēsu pilsētas domes Finansu komitejas atzinumu ( 21.04.2005.,prot.Nr.8 ), Cēsu pilsētas dome, nolemj:

 1. Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei atļaut Cēsu pilsētas domei ņemt aizņēmumu no Valsts kases LVL 600 000,00 ( seši simti tūkstoši lati ) ar Valsts kases noteikto procentu likmi Cēsu pilsētas pašvaldības iestāžu remontam.

2. Kredīta atmaksas laiku noteikt līdz 2022.gadam.

3. Aizņēmuma pamatsummas atmaksu sākt veikt 2008.gada janvārī saskaņā ar

 1. kredīta atmaksas grafiku.

4. Aizņēmuma atmaksu garantēt ar pašvaldības budžetu.

Par aizņēmuma procentu likmes samazināšanu
(Aizdevuma līgums Nr.P – 67/2002 )

__________________________________________________

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldību budžetiem”22.,221 , 24.pantiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei izskatīt jautājumu par procentu likmes samazināšanu aizdevumam starp Valsts kasi un Cēsu pilsētas domi (Aizdevuma līgums Nr.P – 67/2002 no 2002.gada 17.jūnija) .

Par aizņēmuma procentu likmes samazināšanu

(Aizdevuma līgums Nr. P – 172 /2002)

________________________________________________

Pamatojoties uz likuma “ Par pašvaldību budžetiem”22.,221 , 24.pantiem, Cēsu pilsētas dome nolemj:

Lūgt Pašvaldību aizņēmumu un galvojumu kontroles un pārraudzības padomei izskatīt jautājumu par procentu likmes samazināšanu aizdevumam starp Valsts kasi un Cēsu pilsētas domi (Aizdevuma līgums Nr. P – 172 /2002 no 2002.gada 20.novembra) .

Par zemes gabalu Kaļķu ielā 16, Cēsīs

__________________________________________________

Cēsu pilsētā atrodas vēsturiskais zemes gabals Kaļķu ielā 16 (456F), kurš līdz 1940.gada 21.jūlijam, saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva izziņu (Nr.5-JP-45527/6;7; 31.10.1994.), piederējis Latvijas Valstij Kara ministrijas Kara būvniecības pārvaldes personā. Zemes gabala vēsturiskā platība ir bijusi 22000 m2. Uz zemes gabala neatrodas ēkas. Zemes gabala robežās atrodas zemesgrāmatā reģistrēta inženierbūve (kad.apz.4201 004 0118 054, zemesgrāmatas nodalījuma Nr.1000 0006 3487). Daļa no vēsturiskā zemes gabala iekļauta pašreizējā zemes gabalā Lapsu ielā 23, Cēsīs, kurš privatizēts par labu uz tā esošās ēkas īpašniekam.

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.panta 1.daļu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētāja J.Pētersona ziņojumu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Neiebilst valstij piekrītošā zemes gabala Kaļķu ielā 16, Cēsīs (kad.Nr.4201-004-0109), īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda.
 2. Zemes gabals Kaļķu ielā 16, Cēsīs, nav iekļauts Cēsu pilsētas kompensācijas zemju fondā.
 3. Uz valsts vārda zemesgrāmatā nostiprināmā zemes gabala Kaļķu ielā 16, Cēsīs, platība ir 8672 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā.

Par zemes gabalu Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs

__________________________________________________

Cēsu pilsētā atrodas vēsturiskais zemes gabals nr.445F Cēsīs, Vaives ielā 4, Vilku ielā 1, Lapsu ielā 2 un Ata Kronvalda ielā 42 (arhīva izziņā Kronvalda iela 2), kurš līdz 1940.gada 21.jūlijam, saskaņā ar Latvijas Valsts vēstures arhīva izziņu (Nr.5-JP-37363/2,2-1; 06.12.1994.), piederējis Latvijas Valstij Tieslietu ministrijas personā. Zemes gabala vēsturiskā platība ir bijusi 6,65 ha. Zemes gabala pašreizējā Valsts zemes dienesta kadastra reģistrā reģistrētā adrese ir Ata Kronvalda iela 44, Cēsīs. Zemes gabals ir neapbūvēts.

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību zemes īpašuma tiesībām un to nostiprināšanu zemesgrāmatās” 2.panta 1.daļu un Cēsu pilsētas Zemes komisijas priekšsēdētāja J.Pētersona ziņojumu, Cēsu pilsētas dome, n o l e m j:

 1. Neiebilst valstij piekrītošā zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs (kad.Nr.4201-004-0818), īpašuma tiesību nostiprināšanai zemesgrāmatā uz valsts vārda.
 2. Zemes gabals Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, nav iekļauts Cēsu pilsētas kompensācijas zemju fondā.
 3. Uz valsts vārda zemesgrāmatā nostiprināmā zemes gabala Ata Kronvalda ielā 44, Cēsīs, platība ir 40973 m2, vairāk vai mazāk, cik izrādīsies zemes gabalu iemērot dabā.

Par projekta pieteikumu “Avotu ielejas parks”

iesniegšanu Valsts investīciju programmai 2006. - 2010. gadam ___

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmas Vietējas nozīmes un plānošanas reģionu nozīmes investīciju programmas izstrāde 2006. - 2010. gadam projekta pieteikumu “Avotu ielejas parks”.

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad. A. ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 25.novembra (prot.Nr.25) 22.punktu “Par projekta pieteikuma “Avotu ielejas parks” iesniegšanu Valsts investīciju programmai 2006.-2010.gadam”.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram

J. ROZENBERGAM.

Par projekta pieteikumu “Cēsu 1. pamatskolas ēku Cēsīs, Gaujas ielā 17 un Gaujas ielā 26 renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana”

iesniegšanu Valsts investīciju programmai 2006. - 2010. gadam ___

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmas Vietējas nozīmes un plānošanas reģionu nozīmes investīciju programmas izstrāde 2006. - 2010. gadam projekta pieteikumu “Cēsu 1. pamatskolas ēku Cēsīs, Gaujas ielā 17 un Gaujas ielā 26 renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana”.

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad. A. ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

3. Atzīt par spēku zaudējušu Cēsu pilsētas domes 2004.gada 25.novembra (prot.Nr.25) 26.punktu “Par projekta pieteikuma “Cēsu 1. pamatskolas ēku Cēsīs, Gaujas ielā 17 un Gaujas ielā 26 renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana” iesniegšanu Valsts investīciju programmai 2006.-2010.gadam”.

4. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram

J. ROZENBERGAM.

Par projekta pieteikumu “Dzīvojamo māju Caunas ielā 8, Lenču ielā 40 un Saules ielā 23, Cēsīs, renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana, pagaidu dzīvojamo platību pārbūvējot par vienistabu dzīvokļiem”

iesniegšanu Valsts investīciju programmai 2006. - 2010. gadam ___

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmas Vietējas nozīmes un plānošanas reģionu nozīmes investīciju programmas izstrāde 2006. - 2010. gadam projekta pieteikumu “Dzīvojamo māju Caunas ielā 8, Lenču ielā 40 un Saules ielā 23, Cēsīs, renovācija un energoefektivitātes paaugstināšana, pagaidu dzīvojamo platību pārbūvējot par vienistabu dzīvokļiem”.

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad. A. ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram

J. ROZENBERGAM.

Par projekta pieteikumu “Informācijas Komunikāciju Tehnoloģijas apmācības Cēsu pilsētas domes darbiniekiem” iesniegšanu Valsts investīciju programmas Vietējas nozīmes un plānošanas reģionu nozīmes investīciju programmas izstrāde

2006.-2010.gadam

________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmas Vietējas nozīmes un plānošanas reģionu nozīmes investīciju programmas izstrāde 2006. - 2010. gadam projekta pieteikumu “Informācijas Komunikāciju Tehnoloģijas apmācības Cēsu pilsētas domes darbiniekiem”.

2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad. A. ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācija.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram

J. ROZENBERGAM.

Par projekta pieteikumu “Jaunas estrādes būvniecība Cēsīs”

iesniegšanu Valsts investīciju programmai 2006. – 2010. gadam ___

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmas Vietējas nozīmes un plānošanas reģionu nozīmes investīciju programmas izstrāde 2006. – 2010. gadam projekta pieteikumu “Jaunas estrādes būvniecība Cēsīs”.
  2. Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad. A. ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.

3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram

J. ROZENBERGAM.

Par projekta pieteikumu “Publisko interneta piekļuves punktu modernizācija Cēsu pilsētas domē” iesniegšanu Valsts investīciju programmas Vietējas nozīmes un plānošanas reģionu nozīmes investīciju programmas izstrāde 2006.-2010.gadam

___________________________________________________

Pamatojoties uz Cēsu pilsētas domes Attīstības plānošanas nodaļas informāciju, Cēsu pilsētas dome, nolemj:

  1. Iesniegt Valsts investīciju programmas Vietējas nozīmes un plānošanas reģionu nozīmes investīciju programmas izstrāde 2006. - 2010. gadam projekta pieteikumu “Publisko interneta piekļuves punktu modernizācija Cēsu pilsētas domē”.
  2.  Cēsu pilsētas domes Finansu nodaļai (vad. A. ZERNE) paredzēt līdzfinansējumu 20% apmērā projekta realizācijai.
  3. Kontroli par lēmuma izpildi uzdot Cēsu pilsētas domes izpilddirektoram

J. ROZENBERGAM.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv