Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Pirmdiena, 2020.gada 6.jūlijs   Vārda dienu svin: Anrijs, Arkādijs
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  -- Uzraudzības sistēma
  -- Esošās situācijas raksturojums
  -- Attīstības stratēģija
  -- Investīciju plāns
  -- Vides pārskats
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Jūlijs 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam> Esošās situācijas raksturojums> Sociālā palīdzība un pakalpojumi

- Izglītība un tālākizglītība
- Ievads
- Esošās situācijas raksturojums
- Iedzīvotāji
- Pilsētas pārvalde
- Kultūrvide
- Komunālā saimniecība
- Enerģētika
- Veselība
- Sociālā palīdzība un pakalpojumi
- Transports un satiksme
- Tūrisms
- Informācijas sabiedrība
- Valsts un pašvaldības pārvaldes institūcijas
- Kopsavilkums
- Sports
- Uzņēmējdarbība un nodarbinātība
- Dabas vide un vides infrastruktūra

Sociālā palīdzība un pakalpojumi


Līdz 2007. gada 31. janvārim Cēsu pilsētas domē darbojās Sociālā nodaļa, kas plānoja un koordinēja sociālās palīdzības darbu, kā arī nodrošināja un sniedza sociālos pakalpojumus pašvaldībā. No 2007.gada 1.februāra darbu uzsāka Cēsu pašvaldības aģentūra „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” (turpmāk Sociālā aģentūra), kas ir Cēsu pilsētas domes izveidota pašvaldības iestāde, kuras darbības mērķi ir nodrošināt noteikta veida sociālās palīdzības pakalpojumu sniegšanu – materiālu un / vai morālu atbalstu ar padomu par tālāku rīcību personai, kura nespēj nodrošināt sevi (savu ģimeni) vai pārvarēt īpašas dzīves grūtības tikai saviem spēkiem bez sabiedrības atbalsta un kurai ir vēlēšanās mainīt savu patreizējo situāciju, veicinot šo personu iesaistīšanos sabiedrības dzīvē

Cēsu pašvaldības aģentūrā „Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības aģentūra” ir izveidotas sociālo pakalpojumu nodaļa ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem, sociālo pakalpojumu nodaļa nepilngadīgām personām un sociālās palīdzības un dzīvokļu jautājumu nodaļa.

Sociālās aģentūras kompetencē ietilpst:

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības organizēšana, koordinēšana un sniegšana pašvaldības teritorijā dzīvojošajiem iedzīvotājiem;

  • Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības attīstības plānošana, izstrādājot sociālās palīdzības attīstības koncepcijas un mērķprogrammas;

  • Pašvaldības teritorijā dzīvojošo iedzīvotāju informēšana par pieejamo sociālo palīdzību, sociālās palīdzības pakalpojumiem un to saņemšanas kārtību;

  • Finansējuma piesaiste dažādiem sociāliem projektiem;

Cēsu pilsētā pieejamo sociālo pakalpojumu veidi ir aprūpe mājās, sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pieaugušām personām, sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija bērniem, dienas centrs bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, dienas centrs pensijas vecuma personām, sociālā darba pakalpojumi, psihologa pakalpojumi.

Sociālo pabalstu veidi ir pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, pabalsti bāreņiem, pabalsti audžuģimenēm, brīvpusdienas skolēniem; pabalsts mācību piederumu iegādei uzsākot jaunu mācību gadu, pabalsts daļēju medicīnisko izdevumu apmaksai, pabalsts sodu izcietušai personai, pabalsts sociālā dzīvokļa uzturēšanai, dzīvokļa pabalsts, dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsts, apbedīšanas pabalsts, pabalsti ārkārtas un krīzes situācijās.

Dienas centra pensijas vecuma personām uzdevums ir nodrošināt sociāli vismazāk aizsargāto iedzīvotāju grupu aprūpi gan centrā, gan mājās dienas laikā, kas ietver veselības aprūpes pakalpojumu (saskaņā ar ārsta nozīmējumu: injekcijas, pārsiešanas un asinsspiediena kontrole un cukura līmeņa noteikšana asinīs) un sociālo pakalpojumu sniegšanu, konsultēšanu, izglītošanu, ja nepieciešams, pašaprūpes un slimnieku kopšanas iemaņu apmācību tuviniekiem

Centrā palīdz risināt sociālas problēmas, ievērojot katra klienta individuālās sociālās vajadzības un spēju tās risināt. Sociālā darbinieka uzdevums ir stimulēt un aktivizēt klienta pašnoteikšanos, veicināt un rosināt viņu pieņemt lēmumu problēmas risināšanai.

Mājas aprūpes biroja pakalpojumu ir tiesīgas saņemt Cēsu pilsētā dzīves vietu deklarējušas personas, kuras vecuma vai fiziska rakstura traucējumu dēļ nevar veikt ikdienas mājas darbus un savu personīgo aprūpi un kurām nav apgādnieku vai tie nodarbinātības vai citu objektīvu apstākļu dēļ nespēj sniegt nepieciešamo palīdzību, kā arī bērni invalīdi vai pieaugušas personas ar garīga vai fiziska rakstura traucējumiem, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ nespēj viņiem nodrošināt aprūpi.

Lai klients saņemtu viņa individuālajām vajadzībām atbilstošus aprūpes pakalpojumus, tiek noteikti 4 aprūpes pakalpojumu līmeņi. Aprūpes līmeņi noteikti pēc tā, cik cilvēkam ir ierobežotas pašaprūpes spējas un cik apjomīgs pakalpojums viņam ir nepieciešams.

Sociālo pakalpojumu nodaļas ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem darbības virzieni ir plānot un organizēt sociālos pakalpojumus ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem Cēsu pilsētā, ievērojot iedzīvotāju vajadzības, veikt psihosociālo darbu sociālā riska ģimenēs, kurās netiek nodrošināta bērna attīstībai labvēlīga vide, tajā skaitā emocionālās vajadzības, kā arī netiek apmierinātas bērna pamatvajadzības, nodrošināt individuālās konsultācijas vecākiem un bērniem, palīdzot atjaunot šo personu sociālo funkcionēšanu, Izvērtējot katras ģimenes vajadzībām atbilstošu informāciju, piesaistīt resursus, kas sekmē ģimeņu sociālo problēmu risināšanu.

Sociālo pakalpojumu nodaļas ģimenēm ar nepilngadīgiem bērniem redzeslokā ir ģimenes ar bērniem, kurās pastāv kāds no sociāliem riskiem, piemēram, vardarbība, atkarības problēmas, devianta, antisociāla uzvedība, nelabvēlīgi bērnu audzināšanas apstākļi, bērna izglītības un veselības pamešana novārtā.


Dienas centrs ielu bērniem un bērniem no sociālā riska ģimenēm svarīgākie uzdevumi ir: radīt alternatīvu iespēju ielai, veidot drošu vidi bērniem, sniegt psihosociālu atbalstu bērniem un viņu ģimenēm, sekmēt bērnu iesaistīšanos obligātās izglītības iestādēs, nodrošināt saturīgu un pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanu.

Dienas centrā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem ir 5 - 6 vietas bērniem ar funkcionāliem traucējumiem vecumā līdz 7 gadiem. Bērniem tiek nodrošināta aprūpe, rehabilitācija un pirmskolas izglītības programma, kuru nodrošina divas audzinātājas no Cēsu 2. pamatskolas. Dienas centra galvenie uzdevumi ir: nodrošināt bērniem ar funkcionāliem traucējumiem kvalitatīvu sociālo aprūpi, rehabilitāciju un pirmskolas izglītības programmu, līdz tiek piemeklēts bērna attīstībai un veselības stāvoklim atbilstoša izglītības iestāde un sniegt sociālo un psiholoģisko atbalstu ģimenēm, kurās ir bērns ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem, veicinot šo ģimeņu sociālo rehabilitāciju - viņu dzīves procesu normalizāciju un adaptāciju sabiedrībā.

Dienas centra darbībai ir jāveicina  bērnu ar invaliditāti dzīvošanu ārpus stacionāra tipa iestādēm, atbalstot tās ģimenes, kuras vēlas pašas uzturēt un aprūpēt šādus bērnus. Tā rezultātā vecāki var strādāt, jo bērnam tiek nodrošināta uzraudzība un aprūpe, uzlabojās ģimenes materiālais un emocionālais stāvoklis.

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv