Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 23.septembris   Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Sadzīves kanalizācijas sistēma

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Sadzīves kanalizācijas sistēma


9.2.Sadzīves kanalizācijas sistēma

Cēsīs galvenokārt ir pašteces saimnieciskās kanalizācijas tīkli ar kopējo garumu 52.2km (skatīt „Sadzīves kanalizācijas tīklu shēmu”, 7.kartogrāfiskā lapa) cauruļvadu diametri ir no 100 – 800 mm, materiāls – azbestcements, betons, keramika, metāls. Uz kanalizācijas tīkla ir 1550 skatakas.

Kanalizācijas sistēmā darbojas divi spiedvadi un divas sūknētavas. Viens spiedvads un sūknētava novada visus pilsētas notekūdeņus no Gaujas kreisā krasta uz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām labajā krastā. Spiedvada kopējais garums 2 x 1800 m, diametrs – 400, 500 mm, materiāls – tērauds, betons, plastmasa, tai skaitā dīķeris – garums 400m, diametrs 400mm, materiāls – plastmasa. Sūknētavā ir sūkņi ar maksimālo ražību 2500m3/h, bet faktiski sūknē no 2000 līdz 6000m3/dnn. Sūknētavas celtniecība uzsākta padomju laikā, bet to nobeidza 1997. gadā Somijas kompānija YIT.

Otrs spiedvads pārsūknē neliela rajona (Cīrulīšu) notekūdeņus līdz Cīrulīšu ielas maģistrālajam pašteces vadam. Tā garums ir 2x 250m, diametrs 100mm, materiāls – tērauds. Sūknētavas ražība ir ~ 120 m3/h un tajā ir Krievijā ražoti sūkņi, kuri darbojās automātiskā režīmā pēc notekūdeņu līmeņa krājrezervuāra sūknētavā.

1996. gadā tika nodotas jaunas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas ( turpmāk tekstā -NAI). Tās ir bioloģiskās NAI, kas darbojas ar aktīvajām dūņām, ietverot aerāciju un nostādināšanu. Projektētā jauda ir 12000 m3/dnn , bet faktiski notekūdeņu daudzums ir 2000 – 6000 m3/dnn.

Pilsētas teritorijā ir vairākas lokālās NAI. Tās izbūvētas vietās, kur nav izbūvēta centralizētā notekūdens kanalizācijas sistēma. Vietās, kur īpašumi nav pieslēgti centralizētajam kanalizācijas tīklam, nav izbūvētas lokālās NAI un novadāmo notekūdeņu daudzumi nav lieli, tiek izmantoti izvedami krājrezervuāri vai nosēdakas. Vairākas lokālās NAI ir ar novecojušu tehnoloģiju, notekūdeņi netiek attīrīti pietiekoši. Liela daļa krājrezervuāru un nosēdaku ir nehermētiski.

Lokālās notekūdens attīrīšanas iekārtas shematiski attēlotas „Sadzīves kanalizācijas tīklu shēmā”, 7.kartogrāfiskā lapa:

 1. Mūrlejas ielā 1 (Sarkanā Krusta slimnīcas saimnieciskās kanalizācijas filtrācijas lauks). Šīs iekārtas paredzēts likvidēt, paplašinot centralizēto kanalizācijas tīklu pa Gaujas ielu.
 2. Dzirnavu ielā 45 (Bērnu sanatorijas “Gaujaslīči” lokālās attīrīšanas iekārtas). Iekārtas darbojas labi, notekūdeņus attīra atbilstoši normatīvajām prasībām.
 3. Piebalgas ielā 54 – mehāniskās un bioloģiskās attīrīšanas iekārtas no Saulrītu rūpnieciskā rajona uzņēmumiem - paredzēts inventarizēt teritorijas, kuras ir pieslēgtas NAI un iekārtas paredzēts likvidēt, pieslēdzot Saulrītu rūpniecisko rajonu centralizētajai kanalizācijas sistēmai;
 4. Jāņa Poruka ielā 8 - A/S “CATA” notekūdens attīrīšanas iekārtas no automobiļu mazgāšanas. Iekārtas darbojas labi, notekūdeņus attīra atbilstoši normatīvajām prasībām.
 5. Palejas ielā 22 (A/S “Ruks” lokālās attīrīšanas iekārtas). Iekārtas paredzēts likvidēt.
 6. Alkšņu ielā 4 – sadzīves kanalizācijas lokālās notekūdens attīrīšanas iekārtas.
 7. Lapsu ielā 46, Lokālās rūpnieciskā notekūdens attīrīšanas iekārtas ( SIA „AGS”) Uzņēmums plāno rekonstruēt notekūdens attīrīšanas tehnoloģiju, līdz ar to arī tiks likvidētas NAI šajā adresē.
 8. Alejas iela, NAI , sadzīves kanalizācijas lokālās notekūdens attīrīšanas iekārtas.
 9. Dzirnavu ielā 52/54 NBS atpūtas bāzes lokālās NAI. Tiek plānota NAI rekonstrukcija, jo sakarā ar apkalpojošo personu skaita palielināšanos, netiek nodrošināta efektīva NAI darbība.

Galvenās problēmas kanalizācijas sistēmā:

 1. Slikts esošo tīklu stāvoklis - nehermētiskas akas un cauruļvadu savienojumi; kolektori izbūvēti pa stāvām nogāzēm, kuras regulāri tiek izskalotas; cauruļvadi aizauguši ar saknēm; veikti nepamatoti cauruļvadu diametru sašaurinājumi; vietām kopēja lietus un saimnieciskā kanalizācija.
 2. NAI - P un N piesārņojuma normatīvu pārsniegšana izplūdē.
 3. Uzstādītas milzīgas sūkņu jaudas galvenajā kanalizācijas sūkņu stacijā Krasta ielā 15.
 4. Cīrulīšu kanalizācijas sūkņu stacija ir morāli un tehniski novecojusi. Sūknētavā ir uzstādīti padomju tipa sūkņi ar lielu elektropatēriņu. Sūknētava atrodas iecienītā slēpotāju atpūtas vietā – Cīruļkalnā, avārijas situācijā notekūdeņi izplūst uz kalna nogāzes.
 5. Lokālās kanalizācijas sistēmas, kuras attīra notekūdeņus tikai daļēji vai nemaz.
 6. Privātie krājrezervuāri- lielākā daļa ir nehermētiska.
 7. Šobrīd tikai 82% pilsētas iedzīvotāju mājsaimniecības ir pieslēgtas centralizētajai sadzīves kanalizācijas infrastruktūrai, bet ES prasības nosaka, ka 2011. gadā 95% iedzīvotāju jānodrošina pieslēgums pie pilsētas kanalizācijas tīkla.
 8. Netālu esošo apdzīvoto vietu sadzīves kanalizācijas infrastruktūra ir vāji attīstīta, bet pilsētas NAI un arī sūkņu stacijai Krasta ielā 15 ir neizmantotas jaudas līdz ar to ir iespēja pievienot tuvāk Cēsīm esošo apdzīvoto vietu notekūdeņus novadīt uz Cēsu pilsētas NAI.

Veicamie plānotie darbi kanalizācijas sistēmas uzlabošanā:
(skatīt „Sadzīves kanalizācijas tīklu shēmu”, 7.kartogrāfiskā lapa)

I. Laika posmā no 2004.gada – 2007.gadam:

 1. Veikt televīzijas inspekciju kanalizācijas tīklam un sastādīt tīklu rekonstrukcijas plānu.
 2. Meklēt investīcijas un veikt galvenās sūkņu stacijas priekš izpēti un projekta dokumentācijas sagatavošanu sūkņu nomaiņai.
 3. Meklēt investīcijas un veikt Cīrulīšu sūkņu stacijas rekonstrukciju.
 1. Realizēt projektu ISPA finansējuma ietvaros “Ūdensapgādes pakalpojumu attīstība Austrumlatvijas upju baseinos un Rēzeknes pilsētā” Šī projekta ietvaros Cēsis ir paredzēts :
  • NAI rekonstrukcija – ietver sevī P(fosfora) un N(slāpekļa) attīrīšanu.
  • Priekuļu pagasta – notekūdeņu pievienošana Cēsu pilsētas kanalizācijas tīklam, kas ietver sevī jaunu tīklu būvniecību 3150m:
   • Jāņa Poruka ielā, 1400m,
   • Zvaigžņu ielā, 85m,
   • Andreja Pumpura ielā, 350m,
   • Ata Kronvalda ielā, 215m,
   • Ausekļa ielā, 350m,
   • Dzelzceļa ielā, 210m,
   • Birzes ielā, 430m,
   • Dzelzceļa šķērsošana 110m
  • Tīklu rekonstrukcija, 1230m:
   • Birzes ielā 500m,
   • Vintergravā un Alfrēda Kalniņa ielā 730m
  • Meklēt investīcijas un finansēšanas iespējas tīklu rekonstrukcijai, jaunu tīklu būvniecībai un kanalizācijas sūkņu stacijas rekonstrukcijai.

II. Laika posmā no 2008. gada līdz 2017. gadam:

 1. Meklēt investīcijas un uzsākt tīklu rekonstrukciju.
 2. Veikt sūkņu stacijas Krasta ielā 15 rekonstrukciju.
 3. Piesaistīt investīcijas un izbūvēt jaunus tīklus 15 430m:

3.1. Līgatnes – Lauku – Pētera ielu rajons

  • Lauku iela 350m
  • Marijas iela 250m
  • Upeņu iela 180m
  • Jāzepa iela 400m
  • Zemeņu iela 150m
  • Līgatnes iela 1100m
  • Pētera iela 200m

Kopā – 2630m

3.2. Jurģu – Pētera – Ata Kronvalda (Kalnmuižas) – dzelzceļš – Vārnu –Mednieku ielu rajons:

  • Jurģu iela 800m
  • Pētera iela 1000m
  • Ata Kronvalda iela 1600m
  • Rīgas iela 1000m
  • Ērgļu iela 300m
  • Ķiršu iela 500m

Kopā – 5400m

3.3 Vaives – Jāņa Poruka – Puķu – Dārza – Cēsu robeža rajons:

  • Vaives iela 1500m
  • Puķu iela 550m
  • Dārza iela 100m
  • Liliju iela 500m
  • Magoņu iela 450m
  • Putnu iela 350m
  • Vanagu iela 100m
  • iela 100m
  • Eduarda Veidenbauma iela 450m
  • Zeltkalna iela 450m
  • Ābolu iela 450m

Kopā– 5000m

3.4. Atsevišķas ielas:

  • Piebalgas iela 800m
  • Rūdolfa Blaumaņa bulvāris 200m
  • Edvarta Treimaņa-Zvārguļa iela 800m
  • Ata Kronvalda iela 200m
  • Lāču iela 400m

Kopā – 2400m

 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv