Pašreiz esat atvēruši iepriekšējo lapas versiju - un tāpēc informācija var būt novecojusi. Ieteicams skatīt jauno lapas versiju: www.cesis.lv.

    
              LV    RUS    ENG    GER    Trešdiena, 2020.gada 23.septembris   Vārda dienu svin: Vanda, Veneranda, Venija
  
 Par Cēsu novadu
 Pašvaldība
  » Cēsu novada pašvaldība
  » Vaives pagasta pārvalde
  » Publiskie iepirkumi
  » Vakances, izsoles, konkursi
  » Sabiedriskās apspriešanas, pētījumi
  » Attīstības plānošana
  - Cēsu pilsētas Attīstības programma 2008.-2014.gadam
  - Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam
  -- Grozījumi
  -- Apraksta daļa
  -- Apbūves noteikumi
  -- Kartografiskais materiāls
  - Investīciju teritorijas
  - Nodarbinātība
  - Detālplānojumi
  - Iesniegumi/veidlapas
  - Citi attīstības dokumenti
  - Vaives pagasta teritorijas plānojums
  » Projekti
  » Avīze "Cēsu Vēstis"
  » Vaives vēstis
 Tūrisms
 Sociālā palīdzība
 Kultūra
 Izglītība
 Sports
 Uzņēmējdarbība

Septembris 2020

P O T C P S S
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30  
  << >> 

Top.LV

Latvijas Reitingi
> Pašvaldība> Attīstības plānošana> Cēsu pilsētas teritorijas plānojums 2005.-2017.gadam> Apraksta daļa> Elektroapgādes sistēma

- Cēsu un tuvākās apkārtnes ģeomorfoloģiskie un hidrogrāfiskie apstākļi.
- Ģeoloģiskā uzbūve un derīgie izrakteņi
- Hidroģeoloģiskie apstākļi
- Ievads
- Teritorijas plānojuma pamatprincipi un Cēsu pilsētas vērtības
- Pilsētas vēsturiskā attīstība
- Cēsu pilsētas administratīvās robežas
- Cilvēkresursi
- Dabas apstākļi
- Mūsdienu eksogēnie ģeoloģiskie procesi un to izpausme
- Inženierģeoloģiskā rajonēšana
- Dabas pamatne, ainaviskā telpa, īpaši aizsargājamās teritorijas
- Kultūrvēsturiskais mantojums
- Mazdārziņi
- Antropogēno slodžu analīze
- Potenciāli piesārņotās vietas Cēsu pilsētā
- Atkritumu saimniecība
- Ūdens saimniecība
- Sadzīves kanalizācijas sistēma
- Lietus ūdeņu kanalizācija
- Siltumapgādes sistēma
- Dabas gāzes apgādes sistēma
- Elektroapgādes sistēma
- Pilsētas ielu un laukumu apgaismojuma sistēma
- Telekomunikāciju infrastruktūra
- Mājoklis
- Esošā situācija
- Nākotnes priekšlikumi
- Izglītības infrastruktūra
- Kultūras, sporta, tūrisma un rekreācijas infrastruktūra
- Sociālā aprūpes un veselības aizsardzības infrastruktūra
- Aizsargjoslas
- Teritorijas, kurām nepieciešams izstrādāt detālplānojumus
- Cēsu pilsētas zemes vērtību zonējums
- Pašvaldības funkciju realizēšanai nepieciešamās teritorijas
- Cēsu pilsētas teritorijas plānojumā noteiktajās zonās atļautās izmantošanas
- Teritorijas, kuru pašreizējā izmantošana neatbilst plānotajai (atļautajai) izmantošanai

Elektroapgādes sistēma


9.6.Elektroapgādes sistēma

Cēsu pilsētu ar elektroenerģiju nodrošina VAS „Latvenergo” Ziemeļu elektriskie tīkli (turpmāk ZET), pilsētu apkalpo ZET Cēsu elektronisko tīklu rajons, kas atrodas Cēsīs, Saules ielā 2.
Uz 2004. gada 1.jūliju Cēsu pilsētā ir 7582 privātie un 398 juridiskie (kopā 7980) elektroenerģijas lietotāji.
Cēsu pilsētas elektroenerģijas sadales tīkla resursi uz 01.07.2004. ir sekojoši (skatīt „Elektroapgādes tīklu shēma”, 11.kartogrāfisko lapu):

 1. 20kV GEPL (galvenās elektropārvades līnijas)

40 km

 • 0.4kV GEPL

51 km

 • 20kV kabeļlīnijas

12 km

 • 6kV kabeļlīnijas

28 km

 • ielu apgaismojuma GEPL

35 km

 • ielu apgaismojuma kabeļlīnijas

28 km

 • gaismas punkti

1200 gab.

 • 20 un6kV transformatoru punkti

78 gab.

 • gaisvadu piekarkab. Līnijas „AMKA” 0.4kV

19 km

 • 20kV GEPL ar izolētiem vadiem „SAX”

1 km

 • 0.4kV kabeļlīnijas

96 km

Cēsīs 2004.gadā realizēti sekojoši attīstības projekti:

 • 20/0.4kV tīklu izbūvei Gaujas ielā 45, saistībā ar jaunās pamatskolas izbūvi;
 • veikala „Supernetto” elektroapgādei Bērzaines ielā 2A;
 • Piebalgas ielas 0.4kV tīkla rekonstrukcijai (gaisvadu līnijas pārbūve uz kabeļtīklu);
 • Izprojektēta SIA „Nelss” būvmateriālu bāzes elektroapgāde Lapsu ielā 33, izbūvējot jaunu 6/0.4kV transformatoru apakšstaciju;

Nepietiekošas elektroenerģijas jaudas pašlaik ir perspektīvā komercobjekta izbūves vietā Gaujas ielā 1/3.

Ilgtermiņa tīklu attīstības programma

 • Cēsu vēsturiskā centra un pilsētas elektroapgāde pa esošo 6kV tīklu ir problemātiska jau pašlaik un attīstība ir iespējama tikai pārejot uz 10kV spriegumu, kas nav izdarāms bez esošās 110/20/6 apakšstacijas Nr.76 Cēsīs Saules ielā 4 un 6kV tīkla rekonstrukcijas. Bez būtiskiem ieguldījumiem jaudu pieaugums un attīstība nav iespējama. Prognozējamie izdevumi var būt ~1milj. Ls, kas sevī ietver esošo 6kV kabeļu nomaiņu uz 10kV kabeļiem, esošo 6kV transformatoru apakšstaciju rekonstrukciju un modernizāciju, kā arī a/st. 76 Cēsīs 6kV sadales maiņu no 6kV uz 10kV. Apakšstacijas rekonstrukcijas darbi paredzēti 2007. gadā. Pāreju no 6kV uz 10kV pie pašreizējām slodzēm nav iespējams ekonomiski pamatot. Pāreju būtu iespējams veikt, ja izdotos piesaistīt finansējumu sekojošu darbu izpildei: nomainīt neatbilstoša šķērsgriezuma 6kV kabeļlīnijas uz 10kV kabeļlīnijām pilsētas teritorijā (no Līvu laukuma līdz poliklīnikai (T-2002, T-2006); Vaļņu un Ūdens ielās (T-2144; T-2002); Dārzniecības un Raiņa ielās (T-2144, T2069); Raiņa-Vārnu ielās (T-2069, T-2036); Lenču ielā (T-2001,T-2042); Krišjāņa Valdemāra ielā (T-2338, T-2373); Piebalgas ielā (T-2017, T-2005); un izstādes ielā (T-2054, T-2169)), kas uzlabos attīstības iespējas pilsētai un vēsturiskajai vecpilsētai, kā arī slēgiekārtu rekonstrukcijai T-2009 Stadions, T-2001 Kino, T-2206 Pionieris, T-2069 Raiņa iela, T-2004 Lauciņi, T-2015 Kaļķuceplis, T-2169 Restorāns, T-2054 Kultūras nams, T-2002 Līvu laukums, T-2374 Uguntiņa.
 • Perspektīvā ir paredzēts maksimāli attīstīt Cēsu 20kV tīklu, jo pašlaik lielākā pilsētas daļas elektroapgāde tiek nodrošināta pa pilsētas 20kV loku, kura noslodze ir tuvu kritiskajai robežai. Ja atslēdzas viena no barojošajām līnijām, tad otra barojošā līnija nespēj nodrošināt visu tīkla slodzi. Šādos avārijas gadījumos pilsētas elektroapgādei tiek izmantotas lauku līnijas, kuras ir pietiekoši garas un relatīvi nedrošas. Lai būtiski uzlabotu situāciju, nepieciešams izbūvēt jaunu 20kV šķērssaiti. Šādas šķērssaites izbūves izmaksas varētu sastādīt orientējoši ~150t. Ls. Nākotnē pilsētas centra elektroapgādei jābūvē 20kV tīkli, samazinot 6kV tīkla kopgarumu. 20kV tīkla izbūvei pilsētas teritorijā izmantots 20kV kabeļlīnijas un izolētos vadus gaisvadu līnijām. Izbūvējot barošanas punktus, pielietos konteinertipa komplektās transformatoru apakšstacijas.
 • Nākotnē viena no aktuālākajām 20kV barojošām līnijām tiek plānota saistība ar tipogrāfijas „Jāņa sēta” jaudas pieaugumu. 20kV tīkls plānots izbūvēt pa Saules, Piebalgas, Vaļņu ielām līdz objektam Gaujas ielā. Izbūvējot šādu 20kV tīklu un esošos 6kV TP T-2012 „Lāču iela”, T-2367 „Vidusskola”, T-2017 „Viadukts” un T-2144 „Vaļņu iela” pārslēdzot pie 20kV, būtiski uzlabosies Cēsu pilsētas elektroapgāde.
 • Perspektīvā izbūvējot un rekonstruējot 0.4kV tīklu vietās, kur izbūvētas visas komunikācijas un noliktavas sarkanās līnijas, tīkla uzbūvei pielietosim 0.4kV kabeļlīnijas. Vietās, kur apakšzemes komunikācijas nav sakārtotas, tīkla izbūvei pielietosim gaisvadu piekarkabeļu (AMKA) līnijas.
 • Nepieciešams risināt jautājumu par pārvietojamo autonomo elektrostaciju iegādi, lai elektropadeves traucējumu un krīzes gadījumos varētu ar elektroenerģijas padevi nodrošināt stratēģiskās iestādes (slimnīca, ūdens sūknētavas, lielākos siltumražotājus, u.c.).
 
© Cēsu novada pašvaldība, Bērzaines iela 5, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101, tālrunis 64161800, fax 64161801, e-pasts: iac@dome.cesis.lv. izstrādāts: evolution.lv